(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Обладнання

ПрофКнига

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва

150 грн

Практикум рекомендований для студентів закладів вищої освіти ІІІ і IV рівня акредитації для використання у навчальному процесі підготовки здисципліни „Інноваційні технології та обладнання галузі“...

ІАЦ "Упаковка"

Етикетка: як виготовити?

70 грн

В книзі висвітлені історія виникнення етикетки, її призначення і різновиди, дизайн та колір, технології виготовлення, оздоблення, захисту та нанесення на виріб. Книга призначена для фахівців і керівників поліграфічних та споживаючих етикетку підприємств, а також для студентів, магістрантів та аспірантів поліграфічних навчальних закладів...

ПрофКнига

Конструкції і розрахунки машин та апаратів переробних виробництв

200 грн

Суттєва роль у вирішенні проблеми забезпечення населення повноцінними продуктами харчування належить галузі з переробки сільськогосподарської продукції. Збільшення об’ємів виробництва харчових продуктів повинно супроводжуватись підвищенням їх якості та розширенням асортименту. Проблема зберігання та переробки сільськогосподарських продуктів однаково актуальн..

Університет "Україна"

Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості

290 грн

У підручнику наведено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів, неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються у харчовій промисловості. Призначено для студентів вищих навчальних закладів галузе..

Університет "Україна"

Наноматеріали та нанотехнології у харчовому виробництві

200 грн

Наведено класифікацію нанорозмірних структур і проаналізовано їх властивості. Узагальнено відомості про появлення розмірних ефектів у фізико-хімічних, механічних та інших властивостях наноструктурних матеріалів. Показано можливості застосування наноструктурних матеріалів і покриттів у харчовій промисловості...

ІАЦ "Упаковка"

Обладнання для групового пакування

100 грн

Серія книг під загальною назвою «Пакувальне обладнання» присвячена технологіям і обладнанню пакування різних за реологією груп продукції. Структурно до її складу входять три книги: «Обладнання для пакування продукції у споживчу та транспортну тару»; «Обладнання для групового пакування»; «Обладнання для обробки транспортних пакетів». В цих книгах наведено тип..

ІАЦ "Упаковка"

Обладнання для обробки транспортних пакетів

100 грн

Серія книг під загальної назвою «Пакувальне обладнання» присвячена технологіям і обладнанню пакування різних за реологією груп продукції. Структурно до її складу входять три книги: «Обладнання для пакування продукції у споживчу і транспортну тару»; «Обладнання для групового пакування», «Обладнання для обробки транспортних пакетів». В цих книгах наведено типо..

ІАЦ "Упаковка"

Обладнання для пакування продукції у споживчу тару

125 грн

Серія книг під загальною назвою «Пакувальне обладнання» присвячена технологіям і обладнанню пакування різних за реологією груп продукції. Структурно до її складу входять три книги: «Обладнання для пакування продукції у споживчу тару», «Обладнання для групового пакування», «Обладнання для обробки транспортних пакетів». В цих книгах наведено типові технології ..

Університет "Україна"

Обладнання м'ясопереробних виробництв. Експлуатація та діагностування

160 грн

У підручнику розглянуто правила пусконалагоджувальних робіт, експлуатації, діагностування та ремонту технологічного обладнання м'ясопереробних підприємств. Наведено основні методи та способи проведення пусконалагоджувальних та ремонтних робіт. Наведена система діагностування визначення технічного стану технологічного обладнання. Описано основні причини непол..

Світ книг

Організація, технічне оснащення малих підприємств з виготовлення хлібобулочних і боро..

260 грн

В підручнику викладена організація, технічне оснащення робіт з виготовлення хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів на малих підприємствах. Розглянуто види й призначення технологічного обладнання, питання гігієни та безпеки підприємств з виготовлення хлібобулочних та борошняних кондитерських виробів. Даний підручник розрахований насамперед на учнів..

ПрофКнига

Основи розрахунку та конструювання обладнання переробних і харчових виробництв

200 грн

В підручнику висвітленні питання загальної методології проектування та розрахунку технологічного обладнання переробних і харчових виробництв.Підручник рекомендовано для здобувачів вищої освіти закладів вищої освіти ІІІ і IV рівня акредитації при вивченні дисципліни «Розрахунки і конструювання обладнання харчових виробництв» зі спеціальності 133 «Галузеве маш..

Університетська книга

Основи технологічного проектування промислових підприємств переробних галузей

380 грн

У посібнику викладено основи технологічного проектування процесів переробки сировини рослинного та тваринного походження. Висвітлені питання щодо характеристики та оцінки традиційних та прогресивних технологій та методології їх розробки. Наведено основні аспекти проектування та техніко-економічного обґрунтування переробних підприємств та підприємств консервн..

ІАЦ "Упаковка"

Пакувальне обладнання

330 грн

У підручнику наведено типові технологічні схеми пакувального обладнання всіх функціональних груп. В доступному для сприйняття вигляді наведена класифікація пакувального обладнання загалом, обладнання для пакування продукції у споживчу та транспортну тару, групового пакування та формування збільшених вантажних одиниць, а також їх функціональних модулів, будов..

НУХТ

Процеси і апарати харчових виробництв

400 грн

Розглянуто гідромеханічні, теплові, масообмінні та механічні процеси харчових виробництв. Наведено основи теорії та методи розрахунку типових процесів і апаратів. Описано конструкції основних типів апаратів...

Світ книг

Процеси і апарати харчових виробництв. Лабораторний практикум

160 грн

Навчальний посібник «Процеси і апарати харчових виробництв: лабораторний практикум» написано як додаток до підручника Черевка О.І., Поперечного А.М. «Процеси і апарати харчових виробництв». У засвоєнні матеріалу цього підручника вагому роль відіграють практичні заняття, на яких студенти за допомогою моделей і макетів вивчають технологічні процеси, будову і п..

Світ книг

Процеси і апарати харчових виробництв. Підручник

575 грн

Друге доповнене видання підручника розкриває основні поняття, класифікацію, моделювання процесів та апаратів харчової галузі, ретельно описуються гідравлічні, гідромеханічні, механічні, теплові, масообміні та біохімічні процеси, що мають важліве значення у виготовленні продукції харчових виробництв. Особлива увага приділяється питанням оптимізації процесів т..

ПрофКнига

Процеси і апарати. Механічні та гідромеханічні процеси

290 грн

Використання прогресивних технологій і нового обладнання пов’язані з глибокими дослідженнями закономірностей фізико-хімічних процесів в апаратах, призначених для переробки сировини і виробництва харчових продуктів.Будь-який технологічний процес виробництва харчової продукції являє собою ряд взаємопов'язаних типових технологічних операцій, що протікають в апа..

Нова книга

Розрахунки обладнання підприємств переробної та харчової промисловості

100 грн

Розглянуто приклади розрахунку обладнання переробних і харчових виробництв у відповідності до програми дисціпліни “Технологічне обладнання харчових виробництв”. Наведено варіанти контрольних завдань і рекомендовану літературу щодо розрахунку конкретного обладнання. Розрахован для студентів вищих навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації, що готують фахівц..

Нова книга

Теплозабезпечення підприємств м'ясо- і молокопереробної галузей промисловості

85 грн

У посібнику викладені основи методики розрахунку систем теплозабезпечення підприємств м’ясо-і молокопереробних галузей промисловості та раціонального енергозбереження на них...

Олді+

Технологічне обладнання борошномельних і круп'яних підприємств

1405 грн

В  підручнику  розглянуте  технологічне  обладнання  борошномельних  і  круп’- яних  підприємств  у  послідовності,  передбаченій  навчальною  програмою  курса«Технологічне обладнання галузі».Наведені призначення, області застосування, класифікація, принцип дії, теоре- тичні основи робочог..

Нова книга

Технологічне обладнання зернопереробних і олійних виробництв

160 грн

Розглянуто сучасні механізовані прецеси та технологічне обладнання борошномельного, круп’яного, олійного і комбікормового виробництв. Окремий розділ присвячено механізації технологічних процесів та обладнанню для зберігання зернових продуктів. Приведені принцип дії, будова, робота, технологічні регулювання та інженерні розрахунки основного технологічного обл..

ПрофКнига

Технологічне обладнання хлібопекарської і макаронної галузі

300 грн

Розглянуто будову, принцип дії та класифікацію технологічного обладнання ліній виробництва хлібобулочних та макаронних виробів з урахуванням останніх досягнень науки та вітчизняних виробників техніки...

Нова книга

Технологічне проектування м`ясо-жирових підприємств м`ясної промисловості

150 грн

Викладено методики виконання основних технологічних розрахунків при проектуванні м`ясо-жирових підприємств і холодильників. Розглянуті питання вибору асортименту, технологічних схем, розрахунків сировини і продуктів забою, технологічного обладнання, необхідної кількості робітників, витрат води та енергоносіїв, визначення виробничих площ, їх компонування та п..

ІАЦ "Упаковка"

Упаковка в нашому житті

60 грн

Автор книги пише про упаковку в нашому житті. Розвиток пакування в країні відображає рівень життя її населення. Це як барометр, який допомагає визначити якість цього життя. Упаковка товарів та продуктів, яка супроводжує людину протягом усього її життя, здатна значно покращити добробут, подбати про майбутнє. Книга збуджує інтерес до сучасних проблем пакування..

Показано з 1 по 24 із 78 (4 сторінок)