(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Обладнання

ПрофКнига

Інноваційні технології та обладнання галузі. Переробка продукції тваринництва

140грн

Практикум рекомендований для студентів закладів вищої освіти ІІІ і IV рівня акредитації для використання у навчальному процесі підготовки здисципліни „Інноваційні технології та обладнання галузі“...

Кондор

Інноваційні технології харчових виробництв

440грн

В монографії наведено результати аналізу сукупностей енергоматеріальних потоків і теоретичне підґрунтя удосконалення процесів енерго- і масообміну у виробництві солоду, технологій забезпечення довготривалого зберігання харчової продукції, способів фасування напоїв. Значна увага приділена взаємозв’язкам між геометричними параметрами упаковок, удосконаленню те..

НУХТ

Автоматизація виробничих процесів харчових технологій

280грн

Розглянуто основи метрології та вимірювальної техніки, принципи побудови схем автоматичного контролю й керування, принципи дії, технічні та метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів і приладів контролю температури, тиску, витрати, рівня, складу й фізико-хімічних властивостей речовин, основи проектування автоматизованих систем різного рівня та ..

Профессия

Асептическое производство пищевых продуктов. Переработка, фасование, розлив, упаковка..

1280грн

В книге рассмотрены традиционные и инновационные технологии асептической переработки и упаковывания пищевых продуктов. Даны примеры соответствующего обо­рудования, узлов и линий для производств разного масштаба. Приведены данные о новей­ших упаковочных материалах и дезинфектантах, о технологиях асептического розлива и упаковки в различные виды тары, о способ..

АСВ

Вентиляция, кондиционирование и очистка воздуха на предприятиях пищевой промышленност..

210грн

Рассматриваются основные принципы вентиляции и кондиционирования, а также конкретные вопросы, которые возникают при проектировании, реконструкции и эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования предприятий основных отраслей пищевой промышленности. Изложены вопросы очистки воздуха от пыли и других загрязняющих веществ, применения вакуумной пылеуборки, ис..

ОНАХТ

Гомогенизация и гомогенизаторы

240грн

Рассмотрены проблемы движения молока, как двухфазной среды, с большими скоростями. Особое внимание уделено процессам деформации и распада жидких дисперсных частиц (жировых глобул) в потоке молока. Изложены методы расчета главных характеристик процесса гомогенизации...

Львівська політехніка

Екстракція рослинної сировини

240грн

Наведено теоретичні відомості про екстракцію рослинної сировини, а також відомості про методи екстракції і сучасну апаратуру, яку застосовують для одержання екстрактів. Окремою главою виділено опис способу екстракції надкритичним діоксидом вуглецю, а також промислового обладнання для його реалізації. Для студентів та аспірантів фармацевтичних і хімічних спец..

Кондор

Енергоматеріальні потоки харчових і мікробіологічних виробництв

300грн

В монографії "Енергоматеріальні потоки харчових і мікробіологічних виробництв" представлено теоретичне підґрунтя в оцінці енергетичних потенціалів сировинних потоків харчових виробництв і їх трансформацій, оцінці зовнішніх енергетичних потоків, що забезпечують трансформації матеріальних потоків, методи підвищення енергоекономічної ефективності існуючих техно..

Київ

Етикетка

100грн

Висвітлено історію виникнення етикетки, її класифікацію, призначення і різновиди, дизайн, матеріали і технологію її виготовлення, оздоблення, захисту та нанесення на виріб. Розглянуто контроль якості та контрольно-вимірювальні прилади. Зміст і форма викладу навчального матеріалу подано на підставі вітчизняного та зарубіжного досвіду. Для студентів вищих навч..

Київ

Етикетка: як виготовити?

60грн

В книзі висвітлені історія виникнення етикетки, її призначення і різновиди, дизайн та колір, технології виготовлення, оздоблення, захисту та нанесення на виріб. Книга призначена для фахівців і керівників поліграфічних та споживаючих етикетку підприємств, а також для студентів, магістрантів та аспірантів поліграфічних навчальних закладів...

Профессия

Зерновые завтраки

1200грн

Рассмотрены основные технологии производства широкого спектра пищевых продуктов из зерна и круп – как быстрого приготовления, так и готовых к употреблению (воздушной кукурузы, мюсли, хлопьев, гранолы, фарины, зерновых смесей и т.п.). Приводится описание основных типов оборудования, используемого в процессе производства этих популярных пищевых продуктов и их ..

Львівська політехніка

Кавітація. Фізичні, хімічні, біологічні та технологічні аспекти

240грн

Наведено результати досліджень авторів та інших дослідників, які працюють у царині застосування енергії кавітації для інтенсифікації хіміко-технологічних процесів, а також процесів водоочищення. Розглянуто вплив різних факторів на фізичні, хімічні та біологічні процеси. Показано перспективність використання низькочастотних віброрезонансних кавітаторів для ст..

ДеЛи

Коэкструзионные продукты: новые подходы и перспективы

390грн

Отражено современное состояние технологий и оборудования для производства коэкструзиооных продуктов. Особое внимание уделено вопросам создания и разработки новых технологий. Обоснован выбор рецептурных смесей, исследованы основные кинетические закономерности процесса коэкструзии, дано математическое описание течения начинки и зерновой оболочки. Изложены мето..

Мелітополь

Лабораторний практикум з холодильного устаткування

150грн

Посібник рекомендований для студентів навчальних закладів для використання у навчальному процесі з підготовки спеціальності "Обладнання переробних і харчових виробництв", дисципліни "Холодильне устаткування"..

Київ

Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості

130грн

У підручнику наведено основні положення загального матеріалознавства, охарактеризовано властивості, структуру і застосування сталей, чавунів, кольорових металів та їх сплавів, полімерів, неорганічних матеріалів, наноматеріалів та композиційних матеріалів, які використовуються у харчовій промисловості. Призначено для студентів вищих навчальних закладів галузе..

Мелітополь

Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції

150грн

Практикум містить завдання і методичні вказівки з виконання лабораторних робіт з дисципліни "Машини, обладнання та їх використання при переробці сільськогосподарської продукції". Розглянуто основні конструкції машин та обладнання для переробки продукції рослинництва і тваринництва, їх конструкції і особливості використання. Надані відомості дозволяють студен..

Фенікс

Моделирование процессов пищевых и перерабатывающих производств

280грн

Изложены и систематизированы методы моделирования процессов пищевых и перерабатывающих производств, основанные на фундаментальных принципах термодинамики. Приведены примеры моделирования вероятностными, аналитическими и комбинированными методами, уделено внимание оптимизационным задачам и простым методам управления. Процесс моделирования рассмотрен как управ..

Гиорд

Моделирование рецептур пищевых продуктов и технологий их производства. Теория и практ..

1500грн

Книга позволяет студентам освоить информационные технологии разработки моделей рецептур пищевых продуктов, методы математического программирования функционально­технологических свойств многокомпонентных рецептур, в том числе учет взаимодействия их компонентов; она написана в соответствии с Государственным образовательным стандартом...

Мелітополь

Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств

150грн

Посібник призначений для інженерно-технічних працівників, студентів навчальних закладів для проведення лабораторних робіт при вивченні дисципліни "Монтаж, експлуатація і ремонт машин та обладнання переробних підприємств"..

Гиорд

Монтаж, наладка, диагностика и ремонт оборудования предприятий мясной промышленности

200грн

В книге подробно рассказывается об устройствах и способах, которые обеспечивают надежную работу оборудования мясной промышленности. Также излагаются важные данные по монтажу и ремонту, диагностике и наладке оборудования. Рассказано о системе планово-предупредительных ремонтов (ППР). В издании уделяется внимание ГОСТ стандартам и специальной терминологии, а т..

Гиорд

Монтаж, наладка, диагностика, ремонт и сервис оборудования предприятий молочной промы..

250грн

В пособии изложены основные сведения монтаже, наладке, диогностике, ремонте и сервесе оборудования предприятий молочной промышленности. Болишое внимание уделено инструменту, специальной терминологии и определениям, соблюдению ГОСТов, анализу системы технологического обслуживания и ремонта техники, вопросам ремонтопригодности на ранних стадиях проектирования ..

Київ

Наноматеріали та нанотехнології у харчовому виробництві

110грн

Наведено класифікацію нанорозмірних структур і проаналізовано їх властивості. Узагальнено відомості про появлення розмірних ефектів у фізико-хімічних, механічних та інших властивостях наноструктурних матеріалів. Показано можливості застосування наноструктурних матеріалів і покриттів у харчовій промисловості...

Львівська політехніка

Наукові основи фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів

175грн

Розглянуто процес фільтраційного сушіння в аспектах гідродинаміки, кінетики та динаміки. Подано класифікацію дисперсних матеріалів, що підлягають сушінню, їхні характеристики. Наведено математичні моделі фільтраційного сушіння, особливості та відмінності цього процесу від традиційних методів. Показано деякі конструкції апаратів фільтраційного сушіння та мето..

ІАЦ "Упаковка"

Обладнання для групового пакування

80грн

Серія книг під загальною назвою «Пакувальне обладнання» присвячена технологіям і обладнанню пакування різних за реологією груп продукції. Структурно до її складу входять три книги: «Обладнання для пакування продукції у споживчу та транспортну тару»; «Обладнання для групового пакування»; «Обладнання для обробки транспортних пакетів». В цих книгах наведено тип..

Показано з 1 по 24 із 75 (4 сторінок)

Холод, Шоколад, Кондиціонер