(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Кримінальне

Фенікс

Протидія транскордонній злочінності: глобальний контекст и реалії України

400грн

У монографії викладено систему наукових положень, спрямованих на розв’язання важливої кримінологічної наукової проблеми - підвищення ефек­тивності протидії транскордонній злочинності. На основі вивчення й узагаль­нення вітчизняного та світового досвіду формуються сучасні уявлення про природу та тенденції транскордонної злочинності. Обґрунтовано структур­но ф..

Норма Права

Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини, міжнародні нормативні ..

680грн

У науково-практичному посібнику з урахуванням європейського законодавства проаналізовані можливості забезпечення в Україні заборони катування.Видання буде корисним для працівників органів прокуратури та інших правоохоронних органів, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів та курсантів юридичних закладів вищої освіти, а так..

Норма Права

Складові успіху у кримінальному процесі

990грн

Це друге видання, доповнене та об’єднане з двох частин бестселеру «Складові успіху у кримінальному процесі» 2018–2019 років. Книга написана адвокатом – практиком, який має великий досвід, щоденно протягом десятків років веде процесуальні «війни» і досяг численних переміг. Зміст книги відповідає її назві, і пропонує читачу вже застосовані автором шляхи, ..

Норма Права

Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики Констит..

2500грн

В оновленому виданні з огляду на структуру Кримінального процесуального кодексу України систематизовано практику Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Верховного Суду, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також окремі рішення судів першої та апеляційної інстанції у кримінальних провадженнях.Вида..

Фенікс

Пенітенціарна ситема України

156грн

Положення попередніх видань монографії було використано при розробці Білої книги "Розвиток кримільно-виконавчої служби України", поданої на громадське обговорення Державним департаментом України з питань виконання покарань у січні 2007року (довідка Державного департаменту України з питань виконання покарань про впровадження " 1/1-900/вс від 6березня 2007року..

Гельветика

Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності

229грн

У навчально-методичному посібнику розглянуті тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності як в теоретичному так і в практичному аспектах. Матеріали подано на основі чинного законодавства України та наукової криміналістичної літератури. Посібник містить короткий виклад лекційного матеріалу, плани проведення практичних занять, питанн..

Гельветика

Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії

588грн

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми кримінології та кримінального права України, яка має міждисциплінарний характер аналізу складних у науково-теоретичному та практичному аспектах проблем протидії психічному насильству в Україні.Увага зосереджується на широкому колі проблемних питань від теоретико-методологічних засад пізнання феномену «пси..

Гельветика

Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі за зако..

224грн

Монографія присвячена аспектам теоретичного і практичного характеру, що стосуються проблем застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання у виді позбавлення волі за законодавством України та Держави Ізраїль. У монографії здійснено історичний аналіз розвитку інституту умовно-дострокового звільнення та проведено відмежування його від сумі..

Гельветика

Теоретичні та практичні основи розслідування шахрайства у сфері надання туристичних п..

296грн

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики здійснено криміналістичний аналіз функціонування сфери туризму, визначено поняття й елементи криміналістичної характеристики шахрайства у сфері надання туристичних послуг, окреслено предмет злочинного посягання, визначено обстановку й умови учинення шахрайст..

Гельветика

Теоретичні засади методики розслідування шахрайства на ринку нерухомості

302грн

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики визначено поняття й елементи криміналістичної характеристики шахрайства на ринку нерухомості, окреслено предмет шахрайського посягання, способи, знаряддя й слідову картину злочину, досліджено обстановку злочинного посягання, умови злочину та особу злочинця (..

Гельветика

Теоретичні засади методики розслідування хуліганства, вчиненого із застосуванням вогн..

239грн

В монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики визначено поняття й елементи криміналістичної характеристики хуліганства, окреслено способи, знаряддя й слідову картину злочинів, досліджено обстановку злочинного посягання та особу злочинця й потерпілого.Розкрито особливості організації розслідування хуліга..

Гельветика

Теоретичні засади методики розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем ..

229грн

У монографії із урахуванням сучасних потреб правоохоронної практики та стану розвитку криміналістичної науки здійснено криміналістичний аналіз незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; визначено поняття та елементи криміналістичної характеристики злочину; виокремлено способи й обстановку злочину; предмет..

Гельветика

Теоретичні аспекти кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичн..

276грн

У монографії проведено комплексне наукове дослідження питань кримінальної відповідальності за ненадання допомоги хворому медичним працівником. На сьогодні визначається гостротою проблема якості надання медичних послуг співробітниками відповідних установ України під час здійснення ними своїх професійних обов’язків. Питання, пов’язані з кримінально-правовою ха..

Гельветика

Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень

395грн

У підручнику «Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень» послідовно викладено: суть того чи іншого методу, головну мету методу, правила та умови застосування методу, переваги та недоліки застосування методу, очікувані результати від процесу застосування методу, необхідні матеріали для застосування методу, термін застосування методу; ..

Алерта

Суб’єктивні та об’єктивні ознаки кримінальної відповідальності медичних та фармацевти..

62грн

Основними принципами медичної сфери діяльності в Україні є визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, а також дотримання прав і свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров’я та забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій...

Гельветика

Становлення та розвиток інституту покарання в кримінальному праві УСРР (УРСР) (1919–1..

198грн

У монографії зроблено комплексний аналіз нормативно-правової бази та наукових праць, який дозволив всебічно висвітлити формування та розвиток інституту покарання в кримінальному праві УСРР (УРСР) (1919–1991 рр.), що сприятиме врахуванню історичного досвіду при удосконаленні норм інституту кримінального покарання в КК України.Для науковців, викладачів, аспіра..

Гельветика

Спеціальне кримінальне провадження в кримінальному процесі України

265грн

У монографічному дослідженні розкриваються проблеми здійснення спеціального досудового розслідування та спеціального судового провадження. Визначено поняття спеціального кримінального провадження, виокремлено етапи становлення та законодавчого закріплення спеціального кримінального провадження в Україні, з’ясовано зміст підстав та умов спеціального судового ..

Гельветика

Процесуальні особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідув..

291грн

У науково-практичному посібнику розкриваються поняття, мета та особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування. ... Особливу увагу приділено питанням діяльності слідчих підрозділів органів Національної поліції з застосування запобіжних заходів. Досліджено проблемні питання, які виникають при такому застосуванні зазначених заходів..

Гельветика

Протидія правопорушенням у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів

380грн

Навчальний посібник буде корисним для співробітників податкової міліції та інших правоохоронних органів, які забезпечують фінансово-економічну безпеку України у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, а також курсантів, студентів та викладачів навчальних закладів, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників податко..

Гельветика

Протидія корупційним злочинам засобами кримінального права: концептуальні основи

572грн

У монографії викладено систему наукових положень та обґрунтовано наукові результати в галузі кримінології й кримінального права, що розв’язують важливу наукову проблему, а саме неефективність кримінально-правової протидії корупції в Україні. Визначається, що неефективність діючої формації механізму кримінально-правової протидії корупції в Україні пов’язана з..

Право

Протидія злочинам у сфері використання інформаційних технологій

170грн

У запропонованому інтегрованому посібнику розкрито питання кримінально‐правової кваліфікації та криміналістичного забезпечення досудового розслідування «комп’ютерних» злочинів. Інтегрований посібник – це інформаційний простір, який створено з використанням сучасних технологій навчання та професійного спілкування. Він являє собою цікаву книжку, що складає..

Гельветика

Провадження в справах про проступки

307грн

У роботі визначено сутність та зміст провадження у справах про проступки.Обґрунтовується, що цю юридичну категорію варто розглядати як складову адміністративно-юрисдикційного процесу, у межах якого компетентні суб’єкти реалізують сукупність процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивної істини щодо факту вчинення протиправного діяння, або відсутн..

Алерта

Практикум з кримінального процесу України

156грн

Практикум є навчальним посібником, підготовленим відповідно до програми навчальної дисципліни «Кримінальний процес України». До змісту практикуму входять теоретичні та практичні завдання, задачі, фабули кримінальних проваджень. Окремо до кожної теми надаються списки рекомендованих джерел та спеціальної літератури, ознайомлення з якими дасть можливість належн..

Гельветика

Правове регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального проваджен..

380грн

У монографії проаналізовано теоретико-правові засади забезпечення безпеки свідків у кримінальному провадженні. Досліджено світовий досвід правового регулювання забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства. З цією метою проведено аналіз законодавства країн Європейського Союзу та пострадянського простору. Охарактеризовано правовий механі..

Показано з 1 по 24 із 84 (4 сторінок)
Література з кримінального права