(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Кримінальне, кримінально-процесуальне

Гельветика

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VI Міжнародного круглого ..

335 грн

VI Міжнародний круглий стіл "Інформаційне забезпечення розслідування злочинів" присвячений вивченню сачасного стану наукових розробок інформаційного забезпечення розслідування злочинів та їх впровадженню в теорію криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності та експертології з метою інформаційного забезпечення попередження, виявленн..

Гельветика

Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діял..

405 грн

Монографію присвячено адміністративно-правовому дослідженню засад про-тидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні. З точки зору адміністративного права розкрито поняття ознаки, форми та основні причини поширення корупції у сфері надання нотаріальних послуг. Розкрито особливос-ті адміністративної відповідальності нотаріусів як засобу п..

Гельветика

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні

295 грн

Монографію присвячено визначенню сутності адміністративного режиму антитерористичної операції на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел. Проведено порівняльно-правову характеристику адміністративного режиму антитерористичної операції з іншими публічними спеціальними режимами за такими критеріями, як процедура введення спеціально..

Гельветика

Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб’єкт кримінальних процесуа..

515 грн

У монографічному дослідженні висвітлено та опрацьовано комплекс проблем що стосуються діяльності детектива НАБУ як суб’єкта кримінальних процесуальних правовідносин. Сформульовано поняття та визначено місце детектива НАБУ у системі органів досудового розслідування та інших правоохоронних органів, уповноважених на протидію корупції. Досліджено зарубіжний досв..

Гельветика

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недото..

450 грн

У монографіі? розглянуто питання особливостей досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю.На основі дослідження питань теоретичних та правових засад, процесуального порядку досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю, а також нормативного забезпечення пров..

Гельветика

Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідуван..

765 грн

У монографії вивчено та проаналізовано теоретико-правові засади забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування. Досліджено світовий досвід правового регулювання забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування. З цією метою проаналізовано законодавства країн Європейського Союзу т..

Норма Права

Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини, міжнародні нормативні ..

680 грн

У науково-практичному посібнику з урахуванням європейського законодавства проаналізовані можливості забезпечення в Україні заборони катування.Видання буде корисним для працівників органів прокуратури та інших правоохоронних органів, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів та курсантів юридичних закладів вищої освіти, а так..

Гельветика

Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації а..

740 грн

У колективній монографії висвітлюються загальнотеоретичні, адміністративно-правові та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні, виділяються проблемні питання розмежування протиправних діянь, їх кваліфікації, основні проблеми правозастосування, шляхи їх вирішення, формування наукового базису для оновлення антикорупційного ..

Гельветика

Запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні

520 грн

У роботі досліджено актуальні проблеми запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні, та сформульовано пропозиції щодо їх вирішення. Оцінено історико-правові передумови становлення та розвитку неформальних молодіжних рухів в Україні. Надано кримінально-правову характеристику злочинів, що вчиняються учасниками молодіжних ..

Гельветика

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні

605 грн

Розглянуто бланки процесуальних документів, які можуть складатися у кримінальному провадженні. Видання розраховане для використання в практичній роботі слідчими, співробітниками оперативних підрозділів, детективами, прокурорами, суддями, адвокатами, а також у своїй діяльності науковцями, науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти...

Гельветика

Злочинність у Збройних Силах України: кримінологічна характеристика та запобігання

450 грн

Монографія присвячена дослідженню злочинності у Збройних Силах України.У роботі досліджено комплекс теоретичних і практичних проблем запобігання злочинності у Збройних Силах України та обґрунтовано низку положень і висновків, нових у концептуальному плані й важливих для юридичної науки, а також діяльності правоохоронних органів України. Для науковців, в..

Гельветика

Концептуальні засади методики розслідування хуліганства, вчиненого під час виборчого ..

425 грн

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики досліджено теоретичні й практичні особливості криміналістичного забезпечення розслідування хуліганства, вчиненого під час виборчого процесу в Україні. Обґрунтовано підхід до побудови криміналістичної характеристики хуліганства, відповідно до якого в її струк..

Гельветика

Криміналістика

1530 грн

У підручнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її розділів, криміналістичні засоби, прийоми і методи роботи із слідами злочинів і злочинців, іншою інформацією про обставини вчинення злочинних діянь, тактичні та методичні засади розслідування окремих видів злочинів. Значну увагу приділено криміналістичним поняттям й категоріям, та..

Гельветика

Криміналістична адвокатологія (технологія захисту у кримінальному провадженні України..

300 грн

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення криміналістичної адвокатології та її розділів, кримінальні процесуальні гарантії адвокатської діяльності, основи тактики професійного захисту на стадії досудового розслідування та на стадії судового кримінального провадження, тактико-етичні основи вирішення внутрішньо-рольових ситуацій ..

Алерта

Кримінальні процесуальні гарантії захисника як суб’єкта доказування у досудовому розс..

300 грн

У монографії на підставі результатів проведеного аналізу наукових джерел з кримінального процесуального права, криміналістики, адвокатури та інших наук, вітчизняного і зарубіжного кримінального процесуального законодавства, матеріалів правозастосовної практики, а також результатів опитування практичних працівників, розроблено теоретичні, правові та праксеоло..

Гельветика

Кримінальне право зарубіжних країн

195 грн

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, загальні положення, план навчального процесу, структуру навчальної дисципліни, плани практичних занять, перелік питань для підготовки до екзамену, а також перелік рекомендованих джерел, що повинні допомогти студентам в організації самостійної роботи в процесі н..

Право

Кримінальне право України. В 2-х частинах. Загальна частина

580 грн550 грн

У Підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права та з урахуванням судової практики висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, а також наводяться відомості про основні напрями (школи) науки кримінального права. У шостому виданні Підручника враховано зміни та доповнення до Кри..

Право

Кримінальне право України. В 2-х частинах. Особлива частина

750 грн715 грн

У Підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права та з урахуванням судової практики висвітлюються основні питання Особливої частини кримінального права України. У шостому виданні Підручника враховано зміни та доповнення до Кримінального кодексу України, які відбулися за період із 2001 р. до 1 листопада 2019 р..

Алерта

Кримінальне право України. Загальна частина

920 грн850 грн

У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням положень на­ціонального законодавства, а також законодавства іноземних держав і міжнародних нормативно-правових актів. Зміст навчального посібника узгоджується із програмою курсу «Кримінальне право України. Загальна частина». Матеріал підготовлено з пер..

Алерта

Кримінальне право України. Особлива частина. Відповідальність за злочини транснаціона..

70 грн

У посібник включено програму курсу із Особливої частини кримінального права України та спецкурсу Відповідальність за злочини транснаціонального характеру за вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу, методичні матеріали (зокрема, програма нормативного курсу, форми самостійної роботи, методи навчання та контролю, література), основні ..

Алерта

Кримінальний кодекс України

170 грн153 грн

Текст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях.Кримінальний кодекс України був прийнятий у 2001 р. На підставі цих законів, особи, які вчинили злочин, притягуються до кримінальної відповідальності. Також описуються випадки й підстави, при яких відбувається звіл..

Право

Кримінальний процесуальний кодекс України

170 грн

Станом на 15  січня 2022 рокуТекст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Норма Права

Кримінальний процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами практики

3500 грн

В оновленому виданні з огляду на структуру Кримінального процесуального кодексу України систематизовано практику Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Верховного Суду, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, а також окремі рішення судів першої та апеляційної інстанції у кримінальних провадженнях.Вида..

Гельветика

Кримінально-виконавча психологія

940 грн

Підручник підготовлено у відповідності з вимогами Міністерства освіти і науки України. В ньому представлені основні питання загальної та кримінально-виконавчої психології. Надано методологічні основи наукового дослідження в галузі кримінально-виконавчої психології. Розглянуто особистість засуджених та соціально-психологічні проблеми. Розкриті питання, котрі ..

Показано з 1 по 24 із 81 (4 сторінок)
Література з кримінального права