(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Кримінальне

Норма Права

Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини, міжнародні нормативні ..

680 грн

У науково-практичному посібнику з урахуванням європейського законодавства проаналізовані можливості забезпечення в Україні заборони катування.Видання буде корисним для працівників органів прокуратури та інших правоохоронних органів, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів та курсантів юридичних закладів вищої освіти, а так..

Гельветика

Злочинність у Збройних Силах України: кримінологічна характеристика та запобігання

450 грн

Монографія присвячена дослідженню злочинності у Збройних Силах України.У роботі досліджено комплекс теоретичних і практичних проблем запобігання злочинності у Збройних Силах України та обґрунтовано низку положень і висновків, нових у концептуальному плані й важливих для юридичної науки, а також діяльності правоохоронних органів України. Для науковців, в..

Гельветика

Криміналістика

710 грн

У підручнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її розділів, криміналістичні засоби, прийоми і методи роботи із слідами злочинів і злочинців, іншою інформацією про обставини вчинення злочинних діянь, тактичні та методичні засади розслідування окремих видів злочинів. Значну увагу приділено криміналістичним поняттям й категоріям, та..

Право

Кримінальне право України. В 2-х частинах. Загальна частина

580 грн

У Підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права та з урахуванням судової практики висвітлюються основні питання Загальної частини кримінального права України, а також наводяться відомості про основні напрями (школи) науки кримінального права. У шостому виданні Підручника враховано зміни та доповнення до Кри..

Право

Кримінальне право України. В 2-х частинах. Особлива частина

750 грн

У Підручнику на підставі Кримінального кодексу України 2001 р., досягнень науки кримінального права та з урахуванням судової практики висвітлюються основні питання Особливої частини кримінального права України. У шостому виданні Підручника враховано зміни та доповнення до Кримінального кодексу України, які відбулися за період із 2001 р. до 1 листопада 2019 р..

Право

Кримінальний процесуальний кодекс України

170 грн

Станом на 15  січня 2022 рокуТекст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Право

Кримінально-виконавче право

280 грн

Навчальний посібник «Кримінально-виконавче право України» містить важливу інформацію про порядок і умови виконання покарань. Метою цієї галузі права є захист конституційних прав та інтересів особистості, суспільства і держави загалом, шляхом створення таких умов покарання, при яких відбувається виправлення засудженого і запобігання вчиненню подібних злочинів..

Алерта

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України

2300 грн

У цій роботі на основі сучасних положень Конституції України, КПК України станом на 18 вересня 2020 року й нових законодавчих актів щодо діяльності судових та правоохоронних органів ґрунтовно викладено основні доктринальні положення та зміст і проблеми конкуренції правових норм в сучасному кримінальному процесі, подано рекомендації щодо вирішення проблемних ..

Фенікс

Протидія транскордонній злочінності: глобальний контекст и реалії України

400 грн

У монографії викладено систему наукових положень, спрямованих на розв’язання важливої кримінологічної наукової проблеми - підвищення ефек­тивності протидії транскордонній злочинності. На основі вивчення й узагаль­нення вітчизняного та світового досвіду формуються сучасні уявлення про природу та тенденції транскордонної злочинності. Обґрунтовано структур­но ф..

Алерта

Суб’єктивні та об’єктивні ознаки кримінальної відповідальності медичних та фармацевти..

60 грн

Основними принципами медичної сфери діяльності в Україні є визнання охорони здоров’я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, а також дотримання прав і свобод людини і громадянина в сфері охорони здоров’я та забезпечення пов’язаних з ними державних гарантій...

Гельветика

Судові експертизи у кримінальному провадженні

210 грн

У посібнику зібрані теоретичні матеріали щодо визначення сутності та правової природи судової експертизи у кримінальному провадженні, організаційно-правових засад проведення судової експертизи, правового положення експерта та спеціаліста у кримінальному процесі України, використання спеціальних знань у кримінальному провадженні та специфіки окремих форм їх в..

Гельветика

Теоретичні засади методики розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем ..

250 грн

У монографії із урахуванням сучасних потреб правоохоронної практики та стану розвитку криміналістичної науки здійснено криміналістичний аналіз незаконного заволодіння військовослужбовцем зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами; визначено поняття та елементи криміналістичної характеристики злочину; виокремлено способи й обстановку злочину; пред..

Routledge

Dark Tourism and Crime

1747 грн

Dark tourism has become widespread and diverse. It has passed into popular culture vernacular, deployed in guide books as a short hand descriptor for sites that are associated with death, suffering and trauma. However, whilst books have been devoted to dark tourism as a general topic no single text has sought to explore dark tourism in spaces where crime..

Routledge

Unlocking Criminal Law

1196 грн

UNLOCKING CRIMINAL LAW will help you grasp the main concepts of the subject with ease. Containing accessible explanations in clear and precise terms that are easy to understand, it provides an excellent foundation for learning and revising Criminal Law. The information is clearly presented in a logical structure and the following features support learning..

Routledge

Unlocking Torts

1290 грн

Tort law is a core element of every law degree in England and Wales. Unlocking Torts will ensure you grasp the main concepts with ease. This book explains in detailed, yet straightforward, terms: Negligence and negligence related torts including occupiers' liability and employers' liability Land based torts such as trespass, nuisance and Rylands v Fletch..

Гельветика

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VI Міжнародного круглого ..

187 грн

VI Міжнародний круглий стіл "Інформаційне забезпечення розслідування злочинів" присвячений вивченню сачасного стану наукових розробок інформаційного забезпечення розслідування злочинів та їх впровадженню в теорію криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності та експертології з метою інформаційного забезпечення попередження, виявленн..

Гельветика

Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні

281 грн

Монографію присвячено адміністративно-правовим гарантіям нотаріальної діяльності в Україні. Проаналізовано найбільш поширені в юридичній літературі наукові погляди на загальну структуру правового статусу особи, громадянина, державного службовця та представника влади. Охарактеризовано специфічні ознаки адміністративно-правового статусу нотаріуса.З’ясовано осн..

Гельветика

Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діял..

239 грн

Монографію присвячено адміністративно-правовому дослідженню засад про-тидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні. З точки зору адміністративного права розкрито поняття ознаки, форми та основні причини поширення корупції у сфері надання нотаріальних послуг. Розкрито особливос-ті адміністративної відповідальності нотаріусів як засобу п..

Гельветика

Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх в Україні: с..

374 грн

Мета монографії полягає у репрезентації авторської ідеї щодо цілісного уявлення про адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх. Поряд із творчим розвитком ідей інших науковців, збагаченням вітчизняної науки практичним зарубіжним досвідом, у монографії віднайшли відображення уявлення автора про систему забезпечення інформаційної ..

Гельветика

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні

229 грн

Монографію присвячено визначенню сутності адміністративного режиму антитерористичної операції на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел. Проведено порівняльно-правову характеристику адміністративного режиму антитерористичної операції з іншими публічними спеціальними режимами за такими критеріями, як процедура введення спеціально..

Гельветика

Антикриміногенний вплив на злочинність у місцях несвободи України

458 грн

У монографії презентовано сучасне наукове дослідження антикриміногеннного впливу на злочинність серед засуджених у місцях несвободи України, яке проведене на підставі експе-риментального дослідження, здійснюваного у кримінально-виконавчій установі закритого типу. Розкрито теоретико-методологічні та кримінологічні засади злочинності серед засудже-них у місцях..

Гельветика

Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб’єкт кримінальних процесуа..

296 грн

У монографічному дослідженні висвітлено та опрацьовано комплекс проблем що стосуються діяльності детектива НАБУ як суб’єкта кримінальних процесуальних правовідносин. Сформульовано поняття та визначено місце детектива НАБУ у системі органів досудового розслідування та інших правоохоронних органів, уповноважених на протидію корупції. Досліджено зарубіжний досв..

Гельветика

Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням зако..

281 грн

У монографічному дослідженні здійснено комплексне, з урахуванням останніх законодавчих змін та нових напрямів розвитку сучасноі? юридичноі? науки, дослідження питань розслідування перешкоджання законніи? професіи? ніи? діяльності журналістів. У результаті дослідження визначено, особливості доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із пер..

Гельветика

Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних ..

385 грн

Монографію присвячено комплексному дослідженню доктринальних основ організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів. У роботі аналізуються та узагальнюються нормативно-правові, теоретико-наукові, методологічні й практичні підходи до адміністративно-правового регулювання організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних ..

Показано з 1 по 24 із 86 (4 сторінок)
Література з кримінального права