(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Кримінальне

11

Гельветика

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VI Міжнародного круглого ..

180грн

VI Міжнародний круглий стіл "Інформаційне забезпечення розслідування злочинів" присвячений вивченню сачасного стану наукових розробок інформаційного забезпечення розслідування злочинів та їх впровадженню в теорію криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності та експертології з метою інформаційного забезпечення попередження, виявленн..

Гельветика

Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні

270грн

Монографію присвячено адміністративно-правовим гарантіям нотаріальної діяльності в Україні. Проаналізовано найбільш поширені в юридичній літературі наукові погляди на загальну структуру правового статусу особи, громадянина, державного службовця та представника влади. Охарактеризовано специфічні ознаки адміністративно-правового статусу нотаріуса.З’ясовано осн..

Гельветика

Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діял..

230грн

Монографію присвячено адміністративно-правовому дослідженню засад про-тидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні. З точки зору адміністративного права розкрито поняття ознаки, форми та основні причини поширення корупції у сфері надання нотаріальних послуг. Розкрито особливос-ті адміністративної відповідальності нотаріусів як засобу п..

Гельветика

Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх в Україні: с..

360грн

Мета монографії полягає у репрезентації авторської ідеї щодо цілісного уявлення про адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх. Поряд із творчим розвитком ідей інших науковців, збагаченням вітчизняної науки практичним зарубіжним досвідом, у монографії віднайшли відображення уявлення автора про систему забезпечення інформаційної ..

Гельветика

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні

220грн

Монографію присвячено визначенню сутності адміністративного режиму антитерористичної операції на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел. Проведено порівняльно-правову характеристику адміністративного режиму антитерористичної операції з іншими публічними спеціальними режимами за такими критеріями, як процедура введення спеціально..

Гельветика

Антикриміногенний вплив на злочинність у місцях несвободи України

440грн

У монографії презентовано сучасне наукове дослідження антикриміногеннного впливу на злочинність серед засуджених у місцях несвободи України, яке проведене на підставі експе-риментального дослідження, здійснюваного у кримінально-виконавчій установі закритого типу. Розкрито теоретико-методологічні та кримінологічні засади злочинності серед засудже-них у місцях..

Гельветика

Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб’єкт кримінальних процесуа..

285грн

У монографічному дослідженні висвітлено та опрацьовано комплекс проблем що стосуються діяльності детектива НАБУ як суб’єкта кримінальних процесуальних правовідносин. Сформульовано поняття та визначено місце детектива НАБУ у системі органів досудового розслідування та інших правоохоронних органів, уповноважених на протидію корупції. Досліджено зарубіжний досв..

Гельветика

Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням зако..

270грн

У монографічному дослідженні здійснено комплексне, з урахуванням останніх законодавчих змін та нових напрямів розвитку сучасноі? юридичноі? науки, дослідження питань розслідування перешкоджання законніи? професіи? ніи? діяльності журналістів. У результаті дослідження визначено, особливості доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із пер..

Гельветика

Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних ..

370грн

Монографію присвячено комплексному дослідженню доктринальних основ організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів. У роботі аналізуються та узагальнюються нормативно-правові, теоретико-наукові, методологічні й практичні підходи до адміністративно-правового регулювання організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних ..

Гельветика

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недото..

240грн

У монографіі? розглянуто питання особливостей досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю.На основі дослідження питань теоретичних та правових засад, процесуального порядку досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо осіб, які користуються недоторканістю, а також нормативного забезпечення пров..

Гельветика

Еволюція законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919–1959 рр.)

240грн

У монографії на основі вивчення нормативно-правових джерел, архівних доку-ментів і матеріалів, теоретичних досліджень зроблено комплексний історично-правовий аналіз законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) у 1919–1959 рр. У книзі проаналізовано нормативно-правові акти, які регулювали кримінально-правові відносини та забезпечували кримінальн..

Гельветика

Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідуван..

495грн

У монографії вивчено та проаналізовано теоретико-правові засади забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування. Досліджено світовий досвід правового регулювання забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування. З цією метою проаналізовано законодавства країн Європейського Союзу т..

Норма Права

Заборона катування: практика Європейського суду з прав людини, міжнародні нормативні ..

650грн

У науково-практичному посібнику з урахуванням європейського законодавства проаналізовані можливості забезпечення в Україні заборони катування.Видання буде корисним для працівників органів прокуратури та інших правоохоронних органів, суддів, адвокатів, викладачів і наукових працівників, аспірантів, студентів та курсантів юридичних закладів вищої освіти, а так..

Гельветика

Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації а..

480грн

У колективній монографії висвітлюються загальнотеоретичні, адміністративно-правові та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні, виділяються проблемні питання розмежування протиправних діянь, їх кваліфікації, основні проблеми правозастосування, шляхи їх вирішення, формування наукового базису для оновлення антикорупційного ..

Гельветика

Запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні

300грн

У роботі досліджено актуальні проблеми запобігання злочинам, що вчиняються молодіжними футбольними угрупованнями в Україні, та сформульовано пропозиції щодо їх вирішення. Оцінено історико-правові передумови становлення та розвитку неформальних молодіжних рухів в Україні. Надано кримінально-правову характеристику злочинів, що вчиняються учасниками молодіжних ..

Гельветика

Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні

365грн

Розглянуто бланки процесуальних документів, які можуть складатися у кримінальному провадженні. Видання розраховане для використання в практичній роботі слідчими, співробітниками оперативних підрозділів, детективами, прокурорами, суддями, адвокатами, а також у своїй діяльності науковцями, науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти...

Гельветика

Концептуальні засади методики розслідування хуліганства, вчиненого під час виборчого ..

240грн

У монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики досліджено теоретичні й практичні особливості криміналістичного забезпечення розслідування хуліганства, вчиненого під час виборчого процесу в Україні. Обґрунтовано підхід до побудови криміналістичної характеристики хуліганства, відповідно до якого в її струк..

Право

Криміналістика

470грн

У Підручнику викладено загальнотеоретичні засади науки криміналістики, положення криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито теорію та практику криміналістичної тактики, а також сучасні підходи до методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень...

Гельветика

Криміналістика

680грн

У підручнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її розділів, криміналістичні засоби, прийоми і методи роботи із слідами злочинів і злочинців, іншою інформацією про обставини вчинення злочинних діянь, тактичні та методичні засади розслідування окремих видів злочинів. Значну увагу приділено криміналістичним поняттям й категоріям, та..

Гельветика

Криміналістика

170грн

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення науки криміналістики та її розділів, криміналістичні засоби, прийоми і методи роботи із слідами злочинів і злочинців, різними формами слідоутворення, іншою інформацією про обставини вчинення злочинних діянь, техніко-технологічні, тактико-технологічні та методичні засади розслідування ок..

Право

Криміналістика. У двох томах. Том 1

230грн

У першому томі Підручника викладено загальнотеоретичні проблеми криміналістики, висвітлено питання криміналістичної техніки та окремих її галузей, розкрито зміст криміналістичної тактики. Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних закладів вищої освіти та сучасних вимог...

Право

Криміналістика. У двох томах. Том 2

180грн

У другому томі Підручника викладено зміст криміналістичної методики розслідування злочинів. Поданий матеріал адаптовано до нових навчальних програм юридичних закладів вищої освіти та сучасних вимог...

Гельветика

Криміналістична адвокатологія (технологія захисту у кримінальному провадженні України..

190грн

У навчально-методичному посібнику викладено загальнотеоретичні положення криміналістичної адвокатології та її розділів, кримінальні процесуальні гарантії адвокатської діяльності, основи тактики професійного захисту на стадії досудового розслідування та на стадії судового кримінального провадження, тактико-етичні основи вирішення внутрішньо-рольових ситуацій ..

Гельветика

Криміналістична невербалістика

160грн

У навчально-методичному посібнику розглянуто наукові питання криміналістичної невербалістики, її теоретичні та методологічні основи, онтологію криміналістичної невербалістики, психофізіологічні основи дослідження невербальної інформації. Посібник укладено на основі чинного нормативного законодавства України, криміналістичної і психологічної літератури, емпір..

Показано з 1 по 24 із 84 (4 сторінок)
Література з кримінального права