(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Туризм

Олді+

Економіка туризму

280грн

В учебном пособии освещен программный контент по теории и практике экономики туризма. Рассмотрены основные аспекты экономики туризма на макро-, мезо- и микроуровне. Изложены основные понятия и концепции экономической деятельности в туризме, факторы, на нее влияющие, основные проблемы и пути их решения. Особое внимание уделено экономике предприятий туриндустр..

Олді+

Гастрономічний туризм

160грн

В учебнике изложены научно-теоретические и практические вопросы развития гастрономического туризма. Описаны становление, развитие и понятийный аппарат. Охарактеризованы объекты гастрономического туризма, в частности внимание уделено этническим кухням, концептуальным ресторанам, локальным пищевым системам, гастрономическим ивентам. Описанный опыт развития гас..

Олді+

Туристичні ресурси України

380грн

Розглядаються питання класифікації туристичних ресурсів, їх властивості, характер використання та місце у туристичній діяльності. У посібнику виділено ключові розділи: характеристика та географія природних рекреаційних ресурсів, їх застосування у туризмі, можливості оцінки природно-рекреаційного середовища для потреб туризму; культурно-історичні ресурси – кл..

Ліра-К

Організація туризму в Україні: регіональні аспекти

330грн

 У навчальному посібнику висвітлені питання організації корпоративного туризму, як засобу розвитку регіонів України, розкрито підходи до розробки та обґрунтування програми активного тімбілдінгу. З’ясовано питання культурної спадщини як чинника та ресурсну базу розвитку туризму. Визначено основні аспекти розвитку міського туризму в Україні на прикладі м...

ЛНУ

Географія міжнародного туризму

350грн

  У підручнику розглянуто теоретичні й методичні основи дослідження географії міжнародного туризму. Охарактеризовано сучасні теорії, концепції міднародного туризму, чинники географічного розвитку, історія розвитку міжнародного туризму, оцінка природних та історико-культурних туристичних ресурсів, глобальні, міжрегіональні й регіональні особливості розви..

Кондор

Спеціалізований туризм

320грн

У навчальному посібнику викладаються вузлові проблеми теоретико-методологічної бази спеціалізованого туризму та його окремих видів. Посібник містить у собі програму навчальної дисципліни, вступ, дві вступні теми, присвячені характеристиці спеціалізованого туризму та аналізу наслідків пандемії коронавірусу для туризму; дві основі частини, в яких викладається ..

Книги-ХХІ

Розвиток туристичного бізнесу регіону

90грн

У монографії аналізується стан розвитку туризму в Україні загалом і на Буковині. Зокрема, розглядаються питання розбудови туристичної інфраструктури, розвитку туристичного бізнесу в регіоні, зміни на сучасному туристичному ринку, основні фактори, що впливають на формування туристичного продукту, ризики в туризмі, організаційно-правове забезпечення туристично..

ЦУЛ

Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності

110грн

Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», розроблений відповідно до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання о..

ЛНУ

English for students majoring in tourism studies

350грн

Навчальний посібник призначений для використання у процесі іншомовної фахової підготовки студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю "Туризм". Навчальні матеріали, структуровані за тематичним принципом у 15 розділах, відображають теоретичні знання, засвоєні студентами на заняттях з туризмознавства, та відповідають основним темам їхньої ма..

КНТЕУ

Національна туристична система

350грн

Монографію присвячено теоретичним, методологічним та прикладним засадам функціонування та розвитку національної туристичної системи (НТС). На основі узагальнення ґенези НТС визначено її як соціально-економічну систему, сформовано концептуальні засади та доведено транзи­тивність її розвитку. Розкрито детермінанти формування національної туристичної системи та..

Київ

Спортивний туризм

90грн

Викладено основи теорії спортивно-туристської діяльності, методологічні принципи організації спортивного туризму. Розглянуто основні види, форми та маршрути спортивного туризму...

Університетська книга

Сільський зелений туризм

125грн

У навчальному посібнику узагальнено теоретичні та практичні здобут­ки з організації та планування сільського зеленого туризму, менед­жменту та маркетингу агротуристичної діяльності. Висвітлено перспективність та пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Кожна тема містить повний виклад ­основних теоретичних положень, перелік питань, що є..

Ліра-К

Організація готельно-ресторанної справи

360грн

  У навчальному посібнику розкриті основні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які формуються на основі теоретичних і практичних принципах організації обслуговування гостей. Сучасні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають новітнім вимогам та міжнародним стандартам “введення” бізнесу...

Гуманитарный центр

Гурманистика. Культура еды и еда как культура

90грн

Джон Ковини исследует «еду как: … то, что делает человека человеком; как идентичность; как политику; как индустрию; как регулирование; как окружающую среду; и как справедливость». Он анализирует, как еда помогает нам понять, что же значит быть человеком. Посредством еды мы конструируем нашу социальную идентичность, наши семьи и сообщества. Но в этой лаконичн..

Богдан НК

Українські Карпати. Ландшафтно-рекреаційні ресурси

60грн

У книзі викладено конструктивно-теоретичні основи ландшафтно-рекреаційного природокористування, подано характеристику природно-ресурсного потенціалу ландшафтів Карпатського рекреаційного регіону, запропоновано визначення низки термінів, зокрема “рекреація”, “рекреаційний ландшафт”, “ландшафтно-рекреаційний ресурс” тощо. Знач¬ну увагу у виданні приділено можл..

Київ

Громадські туристичні організації

100грн

У навчальному посібнику розкрито основні терміни, поняття, форми, методи діяльності громадських туристичних організацій, напрями їх роботи. Подано новітні теоретичні та методологічні підходи в організації діяльності громадських туристичних організацій. Для студентів спеціальності 242 "Туризм"...

КНТЕУ

Німецька мова туризму та готельного господарства = Deutsch für Tourismus und Hoteller..

160грн

Навчальний посібник «Німецька мова туризму та готельного господарства» призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізаціями «Туристичний менеджмент» та «Готельний і ресторанний менеджмент», а також для аспірантів та працівників сфери туризму, які мають німецькомовних контрагентів з господарських операцій та споживачів..

КНТЕУ

Туристичні кластери

120грн

У монографії викладено теоретико-методологічні засади формування та розвитку туристичних кластерів, розкрито сутність процесу кластеризації та генезу кластерних теорій, наведено методику оцінки кластерних взаємодій, особливості розроблення стратегії розвитку туристичних кластерів, визначено ресурсний потенціал розвитку туристичних кластерів в Україні, ..

Світ книг

Основи психології та етикет професійного спілкування в туризмі

155грн

У навчальному посібнику докладно розкрито зміст професійно орієнтованої дисципліни «Основи психології та етикет професійного спілкування в туризмі». Посібник містить систематизоване розкриття питань з організації ефективних професійних комунікацій в туристичній індустрії, закономірності процесу міжособистісної взаємодії у професійній діяльності. Розв’яза..

ЛНУ

Управління інноваційним розвитком туризму

220грн

Навчальний посібник «Управління інноваційним розвитком туризму» містить системне викладення основ інноватики як галузі знань про інновації, інноваційну діяльність, управління такою діяльністю на різних рівнях організації туристичного процесу. У посібнику вирішено завдання послідовного розуміння інвазії, дифузії інноваційних технологій у туристичній галузі, ф..

Олді+

Українська мова за професійним спрямуванням (в туризмі)

200грн

Посібник містить інформацію з різних аспектів усного та писемного мовлення майбутніх фахівців туризму. У ньому оптимально поєднано теоретичні положення і практичні завдання різноманітних типів та рівнів складності, що сприяє поглибленому опануванню й закріпленню набутих знань з української мови професійного спрямування. Для студентів вищих навчальних закладі..

Кондор

Безпека туризму

150грн

У навчальному посібнику «Безпека туризму» розкрито рівні системи безпеки туристичної сфери, висвітлено ризики туристичної діяльності, описано особливості забезпечення безпеки в туризмі шляхом чітко спланованої роботи підприємств галузі задля безпечного і комфортного відпочинку людей та безпеки рекреаційних територій. Завдання навчального посібника – представ..

Инфра-М

Инвалидность и туризм: потребность и доступность

280грн

В монографии раскрывается содержание адаптивных туристских услуг в условиях инклюзивного туризма. Обосновывается понятие «клиент с особыми потребностями в туристских услугах» в связи с наличием ограничений жизнедеятельности. Рассматриваются психосоматические, психологические и физические ограничения доступности и медико-психологическое обеспечение потреблени..

КНТЕУ

Туроперейтинг

180грн

У підручнику наведено рекомендації з проектування нового туристичного продукту/туристичної послуги/туру/турпакету з урахуванням вимог міждержавних та національних стандартів, нормативних документів, організаційних вимог для розроблення маршрутів і турів. Розглянуто процеси організації туроператорського бізнесу, взаємодії суб'єктів туристичного ринку для ство..

Показано з 1 по 24 із 114 (5 сторінок)