(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Адміністративне, конституційне

Фенікс

Інформаційна безпека: проблеми приватного права

150 грн

У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, що відповідають навчальній дисципліні «Інформаційна безпека: проблеми приватного права», яка розроблена відповідно до програми для здобувачів вищої освіти (факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»). Посібник містить програму навчальної дисциплін..

Львівська політехніка

Адміністративні послуги населенню України органами місцевого самоврядування

100 грн

У посібнику розглянуто питання надання адміністративних послуг громадянам України органами місцевого самоврядування, подано загальну характеристику порядку та умов упровадження і реалізації послуг, наданих населенню нашої держави. Проаналізовано ефективність надання адміністративних послуг населенню України органами місцевого самоврядування.Для студентів юри..

Право

Адміністративне право

300 грн

У Підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування висвітлено основні питання курсу адміністративного права України...

Алерта

Адміністративне право України

540 грн

Підручник підготовлено на базі діючого законодавства, з урахуванням останніх змін відповідно до адміністративної реформи та реформи адміністративного права України.В підручнику із врахуванням державних вимог щодо організації навчального процесу і навчальних програм з максимально можливою адаптацією до навчальних аудиторій викладені основні питання курсу адмі..

Право

Адміністративне право України. Адміністративне судочинство в Україні

230 грн

У посібнику зосереджено увагу на ключових питаннях адміністративного права й адміністративного судочинства, що виносяться на зовнішнє незалежне оцінювання студентів, які навчаються за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право». Посібник складається з 9 розділів, викладених у чіткій послідовності відповідно до Програми другого блоку єдиного фахового вступн..

Гельветика

Адміністративно-правовий механізм охорони лісового фонду в Україні

380 грн

У монографії здійснено перегляд та уточнено засади організації та сутність реалізації адміністративно-правового механізму охорони лісового фонду України як інструменту втілення в правореалізацію публічною адміністрацією конкретних заходів щодо забезпечення схоронності усіх лісових територій України, які характеризуються відповідним біотопом та біоценозом для..

Право

Адміністративно-правовий статаус учасника бойових дій ООС як Сспеціальний статус особ..

190 грн

У монографії викладено підходи до розуміння поняття «адміністративно-правовий статус учасника бойових дій оос ». Проведено комплексне дослідження передумов та елементів змісту адміністративно-правового статусу учасників бойових дій оос . Проаналізовано нормативно-правову базу, що стосується правового статусу учасників бойових дій оос , запропоновано класифік..

Алерта

Військове право

660 грн

У Підручнику представлено теоретико-методологічні та практичні засади військового права як комплексної галузі права. Визначено місце і роль військового права у системі права України, закономірності виникнення, існування та розвитку військово-правових відносин, військово-правових норм, які їх регулюють...

Гельветика

Воєнний стан: закордонний досвід та українська модель (досвід комплексного дослідженн..

400 грн

Монографію присвячено аналізу теоретичних розробок нормативно-правового регулювання інституту адміністративно-правового режиму воєнного стану; дослідженню питань нормативно-правового регулювання інституту адміністративно-правового режиму воєнного стану, спеціальних правових механізмів регулювання суспільних відносин, що виникають у надзвичайних ситуаціях, а ..

Право

Загальновійськові статути збройних сил України

200 грн

Станом на 17 березня 2023 рокуТекст цього видання відповідає офіційному тексту сайту Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Право

Запобігання корупції

285 грн

У Підручнику сформовано знання про основні положення державної антикорупційної політики та законодавства у сфері протидії корупції, соціально-правову характеристику корупції та її проявів, конфлікт інтересів, механізм запобігання корупції в Україні. Окрему увагу приділено стандартам професійної етики, фінансовому контролю, участі громадськості в заходах запо..

Право

Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)

220 грн

У науково-методичному посібнику здійснено кримінально-правову характеристику злочинів проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), передбачених розд. ХІХ Особливої частини Кримінального кодексу України. Норми цього розділу у статтях 402–422, 425–435 КК встановлюють, які суспільно небезпечні діяння у військовій сфері є злочинами ..

Ліра-К

Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні

165 грн

Наукове видання присвячено проблемам теорії та практики утвердження, гарантування та захисту конституційних прав і свобод людини в Україні. Висвітлюється генезис політико-правової думки і міжнародної та конституційної правотворчої та правозастосовної практики у сфері основоположних прав людини і громадянина, а також поняття цієї ключової категорії конституці..

Право

Конституційне право України

550 грн

Підручник підготовлено відповідно до вимог державного освітнього стандарту колективом науково-педагогічних працівників кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Заслуговує на увагу новаторська структура Підручника, яка не є простим віддзеркаленням структури Конституції України. Авторський колектив про..

Гельветика

Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади

350 грн

В науково-практичному виданні розглядається правовий базис функціонування, взаємодії з іншими суб’єктами влади та подальшого розвитку органів місцевого самоврядування в Україні в особі місцевих громад в умовах сучасної децентралізації влади в державі та суттєвих змін, що відбуваються у правовому полі діяльності органів місцевого самоврядування.Особлива увага..

Право

Митний кодекс України

180 грн

Станом на 03 серпня 2021 рокуТекст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Право

Муніципальне право

320 грн

У Підручнику системно викладені основні теми за вузівською програмою навчального курсу «Муніципальне право». Розглядаються предмет, метод, система муніципального права, розкривається зміст основних інститутів даної галузі, аналізуються правовий статус суб’єктів муніципально-правових відносин та форми здійснення місцевого самоврядування, проблеми правового ре..

Право

Нотаріат

360 грн

У Підручнику на підставі чинного законодавства з урахуванням міжнародної доктрини нотаріату висвітлюються основні інститути та актуальні проблеми нотаріату і нотаріального процесу, його принципи, порядок вчинення окремих нотаріальних дій. Підручник містить викладення як теоретичних, так і практичних аспектів нотаріальної діяльності...

Право

Організація судових та правоохоронних органів. Частина 1. Основи судоустрою України

170 грн

Верховною Радою України 02.06.2016 р. було прийнято закони України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та «Про судоустрій і статус суддів», які набули чинності 30.09.2016 р. Ці акти внесли суттєві зміни в систему органів судової влади, які враховані авторами навчального посібника. Навчальний посібник складається з двох частин. У перш..

Право

Організація судових та правоохоронних органів. Частина 2. Основи правоохоронної та пр..

220 грн

Верховною Радою України 02.06.2016 р. було прийнято Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», який набув чинності 30.09.2016 р. Цей акт вніс суттєві зміни в систему органів правосуддя, які враховані авторами навчального посібника. Навчальний посібник складається з двох частин. Друга частина навчального посібника з організаці..

Право

Основи прокурорської діяльності в Україні у схемах

300 грн

У навчальному посібнику у схематичному вигляді викладаються основні положення організації та діяльності органів прокуратури з урахуванням змін до Закону України «Про прокуратуру» від 2019 р., Конституційної реформи щодо правосуддя та оновленого законодавства станом на 01.02.2020 р. Навчальний посібник структурно і за змістом відповідає програмі навчальної ди..

Право

Судове право України у схемах

115 грн

Пропонований посібник є однією із перших в Україні робіт, в якій цілісно і системно викладено концепцію судового права України. Розглядаються питання предмета і системи судового права, його джерел, принципів судової влади, статусу суддів, організації судової системи та органів, що забезпечують функціонування судової влади, а також основні положення судових п..

Алерта

Юридична психологія

330 грн

Це – третє видання, доповнене відповідно до навчальної програми та наукових міркувань автора, з погляду сучасних вимог підготовки майбутніх фахівців. Наголошено на психологічних явищах та закономірностях, пов’язаних з правом; психологічних особливостях юридичних процедур; проведенні окремих процесуальних дій. Звернено увагу на питання службових відносин юрис..

Право

Юридична психологія

420 грн

Пропонований Підручник охоплює розгляд найбільш важливих питань щодо загальної та юридичної психології, висвітлення психологічних закономірностей у системі «людина – право». Викладено методологічні засади юридичної психології, її природничо-наукові основи, психологічні особливості процесуальної діяльності, проблеми кримінальної та пенітенціарної психології...

Показано з 1 по 24 із 110 (5 сторінок)

Література з адміністративного та конституційного права