(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Екологія

Перун

Англійсько-український екологічний словник

350грн

Словник охоплює наукову та технічну лексику Великобританії, США, Канади та Австралії. Розрахований на фахівців та дослідників екологічних спеціальностей, фахівців та дослідників сільського господарства, викладачів та студентів аграрних університетів та коледжів, викладачів та студентів екологічних спеціальностей , а також перекладачів наукових публікаці..

Инфра-М

Биологический азот. Проблемы экологии и растительного белка

650грн

В монографии показаны потенциальные возможности объема вовлечения азота воздуха в биологический круговорот. Обоснованы пути активации бобово-ризобиального симбиоза, даны новые методы определения его активности. Определено экологическое значение биологического азота. Обоснованы приемы повышения урожайности бобовых культур без применения азотных удобрений.Для ..

Москва

Воздух. Контроль загрязнений по междукнароднім стандартам. Справочник

1200грн

Книга предназначена для экологических служб промышленных предприятий, санитарных лабораторий. Во втором издании даны международные нормативы качества воздуха, приведены современные методики анализа различных загрязнений Во втором, переработанном и дополненном издании 2002 года (первое издание 1994 г.) публикуются сведения о новейшие стандартных методиках кон..

Львівська політехніка

Гідроекологія

110грн

Розглянуто основні особливості функціонування водних екосистем та фізико-хімічні чинники, які визначають якість води. Проаналізовано закономірності формування екосистем річок та озер, подано гідроекологічні характеристики водойм. Для студентів, викладачів та фахівців екологічних спеціальностей...

Олді+

Гідроекологія

295грн

У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідросфери, особливості впливу абіотичних та біотичних чинників на водні екосистеми, відображено принципи функціонування гідробіоценозів. Особливу увагу приділено аналізу наслідків антропогенного впливу на водні екосистеми різного типу, характеристиці різних видів ..

Лаборатория знаний

Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред : пра..

250грн

В практическом руководстве подробно обсуждаются все аналитические приемы, связанные с идентификацией и определением следовых количеств загрязняющих веществ в объектах окружающей среды (воздух, вода, почва, биосреды). На многочисленных примерах применения конкретных методик для контроля загрязнения воздуха, воды, почвы и биосред в России, США и странах Европы..

ПрофКнига

Екологічна безпека сталого розвитку

200грн

У монографії висвітлюються концептуальні засади становлення тарозвитку сфери екологічної безпеки, здійснено оцінку та проаналізовано рівнібезпеки регіонів України, розкрито особливості процесу інституціоналізаціїекологічної безпеки сталого розвитку, виділено стратегічні напрями їїдосягнення, обґрунтовано сутність та засоби подолання деформаційнихпроцесів у с..

ПрофКнига

Екологічна безпека сталого розвитку

100грн

У монографії висвітлюються концептуальні засади становлення тарозвитку сфери екологічної безпеки, здійснено оцінку та проаналізовано рівнібезпеки регіонів України, розкрито особливості процесу інституціоналізаціїекологічної безпеки сталого розвитку, виділено стратегічні напрями їїдосягнення, обґрунтовано сутність та засоби подолання деформаційнихпроцесів у с..

Право

Екологічне законодавство України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону навколишнього природного ..

70грн

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища"...

Право

Екологічне право

310грн

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на основі чинного екологічного законодавства і відповідно до програми навчальної дисципліни «Екологічне право». Її основу становлять Загальна й Особлива частини, які включають відповідні теми, що висвітлюються з урахуванням ви..

Право

Екологічне право в запитаннях та відповідях

120грн

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на основі сучасного чинного екологічного законодавства і відповідно до оновленої програми курсу екологічного права. Його основу становлять Загальна й Особлива частини, при викладенні матеріалу використані нові методичні підход..

Фенікс

Екологічне право України

270грн

У підручнику на основі досягнень еколого-правової науки, сучасного екологічного законодавства України та практики його застосування висвітлюються основні питання навчального курсу екологічного права України. Для студентів, аспірантів, наукових працівників, викладачів, екологів та практичних працівників, усіх хто цікавиться питаннями екологічного права...

Львівська політехніка

Екологія поверхневих вод

110грн

Розглянуто питання механізму використання та управління водними ресурсами в умовах сталого розвитку водного господарства.Для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 “Технології захисту навколишнього середовища” освітнього ступеня “бакалавр” усіх форм навчання. Посібник можна використати як основну навчальну літературу під час вивчення дисципліни “Техн..

Київ

Загальна екологія

90грн

Рекомендовано Міністерством освіти і науки УкраїниУ посібнику розглянуто широке коло питань, що стосуються основних напрямів досліджень сучасної екології. Усі розглянуті  теоретичні аспекти доповнено відповідними лабораторними і практичними роботами. Виконання запропонованих робіт передбачає вироблення вміння аналізувати інформацію і планувати науковий ..

Університетська книга

Злочини проти довкілля

55грн

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні аспекти і судова практика з найактуальніших і складних щодо застосування кримінально-правових норм розділу VІІІ Особливої частини Кримінального кодексу України «Злочини проти довкілля». Наведена характеристика цих норм, подано їх науково-практичний коментар.Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищ..

Фенікс

Міжнародно-правове регулювання охорони довкілля в Европейському Союзі

350грн

У монографії розглянуто правове регулювання охорони довкілля в рамках юрисдикції ЄС та системи права Союзу. Досліджена участь 0С в міжнародних природоохоронних угодах, вплив екологічного права ЄС на зміст двосторонніх та окремих колективних договорів за участю Союзу, діяльності ЄС конвенційних органах універсальних природоохоронних договорів та співпраця ЄС ..

Беларуская навука

Новые композиционные полимерные составы для лесовыращивания в природно-климатических ..

180грн

Представлены сведения о композиционных полимерных составах, используемых в лесном хозяйстве при лесовыращивании. Приведены технологии получения и применения композиционных полимерных составов для выращивания посадочного материала, создания лесных культур в Беларуси и лесомелиоративных насаждений на бывшем дне Аральского моря в Казахстане. Изучены физико-хими..

Москва

Почва. Контроль качества и экологической безопасности по международным стандартам

1000грн

Настоящая книга является первым в России справочным руководством по применению международных стандартов в области контроля качества почвы. В справочнике приведены современные методики анализа различных компонентов и загрязнений почвы, утвержденные Международной организацией по стандартизации (ИСО). Справочник предназначен для работников органов охраны природ..

Алерта

Правові аспекти екологічного страхування в Україні

260грн

Монография присвячена дослідженню правової природи ­екологічного страхування як елемента структури екологічного права. У роботі сформульовані основні передумови розвитку, ціль та функції цього інституту, проаналізовані особливості складу еколого-страхових правовідносин, з’ясовані особливості страхового інтересу та страхового ризику, здійснено аналіз правовог..

Фенікс

Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні

130грн

Монографія містить комплексне дослідження юридичної природи, понятійного апарату у сфері правового регулювання поводження з побутовими відходами. Розглянуто основні напрями розвитку наукових досліджень правових питань у цій сфері...

Фенікс

Ртуть у XXI столітті: від постановки проблеми до її вирішення

250грн

У монографії, побудованій на матеріалах проведених авторами багаторічних досліджень, а також на підставі узагальнення друкованої наукової інформації, накопиченої переважно за останні два десятиріччя, розглянуто сучасний стан проблеми ртуті не лише з позицій критичного редуктивного, а й проспективного аналізу. На основі доказової методичної бази простежено по..

Академия

Экология. Транспортное сооружение и окружающая среда

200грн

Описаны проблемы взаимодействия транспортного сооружения с окружающей средой с учетом современных тенденций развития инженерной экологии. Подробно изложены методы оценки основных видов воздействия транспортного сооружения на окружающую социальную и природную среду, методы инженерной защиты среды на этапах проектирования, строительства и эксплуатации транспор..

Лаборатория знаний

Эколого-аналитический мониторинг стойких органических загрязнителей

2550грн

В учебном пособии обобщены данные по организации и проведению эколого-аналитического мониторинга стойких органических загрязнителей (СОЗ) -поли-хлорированных диоксинов, дибензофуранов, бифенилов, хлорсодержащих пестицидов, полициклических ароматических углеводородов, хлорфенолов, фталатов, хлорбснзолов, органических соединений ртути, олова и свинца в природн..

Показано з 1 по 24 із 39 (2 сторінок)

English for, Пестициди