(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Екологія

11

Кондор

Laboratory Practicum on Bioorganic Chemistry : teaching textbook

120грн

Лабораторний практикум з біоорганічної хімії є навчальним посібником, що охоплює преамбули до лабораторних робіт, методики виконання дослідів, питання до самостійного опрацювання студентами, короткий глосарій термінів тощо.У змісті лабораторного практикуму подано досліди, які дозволяють продемонструвати основні хімічні властивості і специфічні взаємодії речо..

Перун

Англійсько-український екологічний словник

350грн

Словник охоплює наукову та технічну лексику Великобританії, США, Канади та Австралії. Розрахований на фахівців та дослідників екологічних спеціальностей, фахівців та дослідників сільського господарства, викладачів та студентів аграрних університетів та коледжів, викладачів та студентів екологічних спеціальностей , а також перекладачів наукових публікаці..

Тех Медіа Груп

Атестація робочих місць за умовами праці

480грн

У посібнику подано алгоритм підготовки й етапи проведення атестації робочих місць за умовами праці з коментарями досвідченого експерта. Наведено рекомендації з організації роботи атестаційної комісії, складення Переліку робочих місць, що підлягають атестації, оформлення графіка проведення атестації. Надано роз’яснення щодо заповнення всіх розділів Карти умов..

Рівне

Біосистеми в токсичному середовищі

250грн

У монографії представлено результати досліджень взаємозв’язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів. Робота адресована студентам і викладачам вищих нав..

Тех Медіа Груп

Безпечне поводження з відходами на підприємстві

700грн

В оновленій редакції практичного посібника окреслено системний підхід до безпечного поводження з відходами на підприємстві. Розглянуто, зокрема, проведення інвентаризації, отримання дозвільної документації, паспортизацію відходів, ведення первинного обліку та статистичної звітності, особливості поводження з різними видами відходів та способи їх утилізації. ..

Инфра-М

Биологический азот. Проблемы экологии и растительного белка

650грн

В монографии показаны потенциальные возможности объема вовлечения азота воздуха в биологический круговорот. Обоснованы пути активации бобово-ризобиального симбиоза, даны новые методы определения его активности. Определено экологическое значение биологического азота. Обоснованы приемы повышения урожайности бобовых культур без применения азотных удобрений.Для ..

Феникс

Водно-болотные угодья Азово-Черноморского региона

90грн

Монография посвящена изучению одной из самых актуальных проблем - анализу состояния изученности водно-болотных угодий Украины и оценки их значения в формировании и обеспечении условий существования биологического разнообразия в системе комплексных природоохранных мероприятий, проводимых в Украине в последнее десятилетие.В работе рассмотрены качественные и ко..

Москва

Воздух. Контроль загрязнений по междукнароднім стандартам. Справочник

1200грн

Книга предназначена для экологических служб промышленных предприятий, санитарных лабораторий. Во втором издании даны международные нормативы качества воздуха, приведены современные методики анализа различных загрязнений Во втором, переработанном и дополненном издании 2002 года (первое издание 1994 г.) публикуются сведения о новейшие стандартных методиках кон..

Львівська політехніка

Гідроекологія

110грн

Розглянуто основні особливості функціонування водних екосистем та фізико-хімічні чинники, які визначають якість води. Проаналізовано закономірності формування екосистем річок та озер, подано гідроекологічні характеристики водойм. Для студентів, викладачів та фахівців екологічних спеціальностей...

Олді+

Гідроекологія

295грн

У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідросфери, особливості впливу абіотичних та біотичних чинників на водні екосистеми, відображено принципи функціонування гідробіоценозів. Особливу увагу приділено аналізу наслідків антропогенного впливу на водні екосистеми різного типу, характеристиці різних видів ..

ОДЕКУ

Гідрохімія річок і водойм України

100грн

В навчальному посібнику розглянуті особливості водного і гідрохімічного режиму головних рівнинних річок України, основні закономірності і чинники формування хімічного складу вод малих водойм та ставків. Наголошено на змінах водного та іонного складу, якості природних вод під впливом природних коливань, господарської діяльності, що важливо при вирішенні практ..

Лаборатория знаний

Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред : пра..

250грн

В практическом руководстве подробно обсуждаются все аналитические приемы, связанные с идентификацией и определением следовых количеств загрязняющих веществ в объектах окружающей среды (воздух, вода, почва, биосреды). На многочисленных примерах применения конкретных методик для контроля загрязнения воздуха, воды, почвы и биосред в России, США и странах Европы..

Кондор

Екологічні аспекти керування якістю навколишнього середовища

170грн

Наведено загальні вимоги до управління природоохоронною діяльністю та зроблено огляд основних стандартів у сфері екологічної безпеки. Проаналізовано стан та зміни навколишнього природного середовища внаслідок впливу різноманітних факторів, оцінено негативні антропогенні та промислові впливи на довкілля. Розглянуто процес упровадження попереджу..

Кондор

Екологічна безпека інженерної діяльності

165грн

Розглянуто основні поняття навколишнього середовища та його охорони, приведені завдання інженерної екології. Наведено основні методи та способи захисту довкілля, а також загальні характеристики сучасних виробничих технологій та їх впливу на навколишнє середовище. Описані основні поняття ресурсоефективних чистих виробництв. Проаналізовано основні принципи нор..

ПрофКнига

Екологічна безпека сталого розвитку

200грн

У монографії висвітлюються концептуальні засади становлення тарозвитку сфери екологічної безпеки, здійснено оцінку та проаналізовано рівнібезпеки регіонів України, розкрито особливості процесу інституціоналізаціїекологічної безпеки сталого розвитку, виділено стратегічні напрями їїдосягнення, обґрунтовано сутність та засоби подолання деформаційнихпроцесів у с..

Право

Екологічне законодавство України

80грн

ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону навколишнього природного середовища. ЗАКОН УКРАЇНИ Про охорону атмосферного повітря. ЗАКОН УКРАЇНИ Про природно-заповідний фонд України. ЗАКОН УКРАЇНИ Про рослинний світ. ЗАКОН УКРАЇНИ Про тваринний світ..

Право

Екологічне право

310грн

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на основі чинного екологічного законодавства і відповідно до програми навчальної дисципліни «Екологічне право». Її основу становлять Загальна й Особлива частини, які включають відповідні теми, що висвітлюються з урахуванням ви..

Право

Екологічне право в запитаннях та відповідях

120грн

Підручник підготовлений колективом викладачів кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого на основі сучасного чинного екологічного законодавства і відповідно до оновленої програми курсу екологічного права. Його основу становлять Загальна й Особлива частини, при викладенні матеріалу використані нові методичні підход..

Фенікс

Екологічне право України

270грн

У підручнику на основі досягнень еколого-правової науки, сучасного екологічного законодавства України та практики його застосування висвітлюються основні питання навчального курсу екологічного права України. Для студентів, аспірантів, наукових працівників, викладачів, екологів та практичних працівників, усіх хто цікавиться питаннями екологічного права...

Львівська політехніка

Екологія поверхневих вод

110грн

Розглянуто питання механізму використання та управління водними ресурсами в умовах сталого розвитку водного господарства.Для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 “Технології захисту навколишнього середовища” освітнього ступеня “бакалавр” усіх форм навчання. Посібник можна використати як основну навчальну літературу під час вивчення дисципліни “Техн..

Тех Медіа Груп

Забезпечення охорони здоров’я та безпеки праці за ISO 45001:2018

1250грн

У посібнику описано основні етапи й напрями впровадження систем менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці (ОЗБП) відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 45001:2018. Розглянуто визначення меж запроваджуваної системи менеджменту. Висвітлено практику подолання опору змінам. Наведено алгоритм ідентифікації небезпек, методи оцінки ризиків і можливостей..

Київ

Загальна екологія

90грн

Рекомендовано Міністерством освіти і науки УкраїниУ посібнику розглянуто широке коло питань, що стосуються основних напрямів досліджень сучасної екології. Усі розглянуті  теоретичні аспекти доповнено відповідними лабораторними і практичними роботами. Виконання запропонованих робіт передбачає вироблення вміння аналізувати інформацію і планувати науковий ..

Феникс

Защита водоемов от загрязнения при судоходстве

190грн

В книге приведены научно-организационные основы современных аспектов проблемы предотвращения загрязнения водоемов при судоходстве.ПРассматриваются принципы санитарно-экологической безопасности морской среды при судоходстве в рамках использования современных природоохранных систем и технологических процессов обработки и очистки поверхностных и сточных вод.Пре..

Показано з 1 по 24 із 51 (3 сторінок)

English for, Пестициди