(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Екологія

Фенікс

Рекреационная экогигиена

300грн

В монографии рассмотрена характеристика биологической контаминации прибрежных вод и возникающих вследствие этого талассогенных инфекций и заболеваний. Изложено нормирование качества рекреационных вод. Приведены различные данные относительно биологической контаминации воды поверхностных водоемов Украины как потенциальных рекреационных ресурсов. Представлены н..

Фенікс

Диоксид хлора: применение в технологиях водоподготовки

350грн

Монография посвящена важной актуальной проблеме обеспечения эпидемиологической безопасности питьевой воды. В книге рассказывается об основных аспектах применения диоксида хлора как высокоэффективного дезинфектанта и окислителя в технология водоподготовки. Во втором издании подробно рассмотрен химический и существенно расширены технологический и экологически ..

Рівне

Біосистеми в токсичному середовищі

250грн

У монографії представлено результати досліджень взаємозв’язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів. Робота адресована студентам і викладачам вищих нав..

Кондор

Екологічні аспекти керування якістю навколишнього середовища

170грн

Наведено загальні вимоги до управління природоохоронною діяльністю та зроблено огляд основних стандартів у сфері екологічної безпеки. Проаналізовано стан та зміни навколишнього природного середовища внаслідок впливу різноманітних факторів, оцінено негативні антропогенні та промислові впливи на довкілля. Розглянуто процес упровадження попереджу..

Феникс

Защита водоемов от загрязнения при судоходстве

190грн

В книге приведены научно-организационные основы современных аспектов проблемы предотвращения загрязнения водоемов при судоходстве.ПРассматриваются принципы санитарно-экологической безопасности морской среды при судоходстве в рамках использования современных природоохранных систем и технологических процессов обработки и очистки поверхностных и сточных вод.Пре..

Феникс

Водно-болотные угодья Азово-Черноморского региона

90грн

Монография посвящена изучению одной из самых актуальных проблем - анализу состояния изученности водно-болотных угодий Украины и оценки их значения в формировании и обеспечении условий существования биологического разнообразия в системе комплексных природоохранных мероприятий, проводимых в Украине в последнее десятилетие.В работе рассмотрены качественные и ко..

Кондор

Екологічна безпека інженерної діяльності

165грн

Розглянуто основні поняття навколишнього середовища та його охорони, приведені завдання інженерної екології. Наведено основні методи та способи захисту довкілля, а також загальні характеристики сучасних виробничих технологій та їх впливу на навколишнє середовище. Описані основні поняття ресурсоефективних чистих виробництв. Проаналізовано основні принципи нор..

Фенікс

Сапропелі як перспективний засіб лікування і оздоровлення

250грн

Монографію присвячено актуальній проблемі застосування сапропелевих грязей (пелоїдів) в практиці лікування та оздоровлення. Представлено дані літератури з проблеми та результати фізико-хімічних,мікробіологічних та фізіологічних досліджень сапропелів оз. Волове (Київська обл.) та Шацьких озер. Обґрунтовано необхідність проведення клінічних випробувань сапропе..

Кондор

Laboratory Practicum on Bioorganic Chemistry : teaching textbook

120грн

Лабораторний практикум з біоорганічної хімії є навчальним посібником, що охоплює преамбули до лабораторних робіт, методики виконання дослідів, питання до самостійного опрацювання студентами, короткий глосарій термінів тощо.У змісті лабораторного практикуму подано досліди, які дозволяють продемонструвати основні хімічні властивості і специфічні взаємодії речо..

ОДЕКУ

Гідрохімія річок і водойм України

100грн

В навчальному посібнику розглянуті особливості водного і гідрохімічного режиму головних рівнинних річок України, основні закономірності і чинники формування хімічного складу вод малих водойм та ставків. Наголошено на змінах водного та іонного складу, якості природних вод під впливом природних коливань, господарської діяльності, що важливо при вирішенні практ..

Харків

Підземні води, їх забруднення та вплив на навколишнє середовище

90грн

У посібнику викладені проблеми та задачі, які мають вирішувати фахівці-гідроекологи у ході своєї наукової та виробничої діяльності. Гідроекологія підземних вод є дисципліною, яка вивчає механізми формування та руйнування водних об’єктів, способи запобігання цим процесам та розробляє принципи раціонального використання підземних водних ресурсів без деградації..

Москва

Почва. Контроль качества и экологической безопасности по международным стандартам

1000грн

Настоящая книга является первым в России справочным руководством по применению международных стандартов в области контроля качества почвы. В справочнике приведены современные методики анализа различных компонентов и загрязнений почвы, утвержденные Международной организацией по стандартизации (ИСО). Справочник предназначен для работников органов охраны природ..

Москва

Воздух. Контроль загрязнений по международным стандартам. Справочник

1200грн

Книга предназначена для экологических служб промышленных предприятий, санитарных лабораторий. Во втором издании даны международные нормативы качества воздуха, приведены современные методики анализа различных загрязнений Во втором, переработанном и дополненном издании 2002 года (первое издание 1994 г.) публикуются сведения о новейшие стандартных методиках кон..

Фенікс

Ртуть у XXI столітті: від постановки проблеми до її вирішення

250грн

У монографії, побудованій на матеріалах проведених авторами багаторічних досліджень, а також на підставі узагальнення друкованої наукової інформації, накопиченої переважно за останні два десятиріччя, розглянуто сучасний стан проблеми ртуті не лише з позицій критичного редуктивного, а й проспективного аналізу. На основі доказової методичної бази простежено по..

Олді+

Хімічна екологія

230грн

У посібнику викладено основні принципи хімічної екології. Розглянуто основні хіміко-екологічні проблеми атмосфери, гідросфери, літосфери та енергетики; приділяється увага окремим основним поняттям моніторингу довкілля. Зміст посібника спрямовано на формування знань про цілісну організацію навколишнього світу, спільність живої та неживої природи, про сучасну ..

Академия

Экология. Транспортное сооружение и окружающая среда

200грн

Описаны проблемы взаимодействия транспортного сооружения с окружающей средой с учетом современных тенденций развития инженерной экологии. Подробно изложены методы оценки основных видов воздействия транспортного сооружения на окружающую социальную и природную среду, методы инженерной защиты среды на этапах проектирования, строительства и эксплуатации транспор..

Львівська політехніка

Екологія поверхневих вод

110грн

Розглянуто питання механізму використання та управління водними ресурсами в умовах сталого розвитку водного господарства.Для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 “Технології захисту навколишнього середовища” освітнього ступеня “бакалавр” усіх форм навчання. Посібник можна використати як основну навчальну літературу під час вивчення дисципліни “Техн..

ПрофКнига

Екологічна безпека сталого розвитку

200грн

У монографії висвітлюються концептуальні засади становлення тарозвитку сфери екологічної безпеки, здійснено оцінку та проаналізовано рівнібезпеки регіонів України, розкрито особливості процесу інституціоналізаціїекологічної безпеки сталого розвитку, виділено стратегічні напрями їїдосягнення, обґрунтовано сутність та засоби подолання деформаційнихпроцесів у с..

Київ

Загальна екологія

90грн

Рекомендовано Міністерством освіти і науки УкраїниУ посібнику розглянуто широке коло питань, що стосуються основних напрямів досліджень сучасної екології. Усі розглянуті  теоретичні аспекти доповнено відповідними лабораторними і практичними роботами. Виконання запропонованих робіт передбачає вироблення вміння аналізувати інформацію і планувати науковий ..

Перун

Англійсько-український екологічний словник

350грн

Словник охоплює наукову та технічну лексику Великобританії, США, Канади та Австралії. Розрахований на фахівців та дослідників екологічних спеціальностей, фахівців та дослідників сільського господарства, викладачів та студентів аграрних університетів та коледжів, викладачів та студентів екологічних спеціальностей , а також перекладачів наукових публікаці..

Університет "Україна"

Мікробіологія

150грн

У навчальному посібнику вміщено матеріал з основних розділів мікробіології. У сучасному ключі в максимально стислій формі подано основні положення дисципліни: основи систематики, будова, живлення та розмноження бактерій; описано поширення мікроорганізмів, їх роль у кругообігу речовин у природі, розглянуто питання про роль бактерій в інфекційних процесах і зн..

Беларуская навука

Новые композиционные полимерные составы для лесовыращивания в природно-климатических ..

330грн

Представлены сведения о композиционных полимерных составах, используемых в лесном хозяйстве при лесовыращивании. Приведены технологии получения и применения композиционных полимерных составов для выращивания посадочного материала, создания лесных культур в Беларуси и лесомелиоративных насаждений на бывшем дне Аральского моря в Казахстане. Изучены физико-хими..

Инфра-М

Биологический азот. Проблемы экологии и растительного белка

650грн

В монографии показаны потенциальные возможности объема вовлечения азота воздуха в биологический круговорот. Обоснованы пути активации бобово-ризобиального симбиоза, даны новые методы определения его активности. Определено экологическое значение биологического азота. Обоснованы приемы повышения урожайности бобовых культур без применения азотных удобрений.Для ..

WILEY

Artificially Intelligent Nanomaterials for Environmental Engineering

4500грн

Presents novel, nanotechnology-based solutions for urgent environmental engineering problemsClear and concise from beginning to end, this book focuses on the design and application of artificially intelligent nanomaterials, which help in solving many tangible environmental problems?especially water and air pollution. It lays out the design concepts, major ch..

Показано з 1 по 24 із 55 (3 сторінок)