(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Металургія

ЦУЛ

Координація зварювальних робіт

190 грн

Викладені основні нормативні вимоги до зварників, операторів зварювальних установок, дефектоскопістів, інженерно-технічних працівників, які координують виконання робіт у зварювальному виробництві. Розглянуті умови допуску персоналу зварювального виробництва до виконання робіт та функції інженерно-технічних працівників. Надані відомості про норми оцінювання д..

Минск

Основы нанесения износостойких, коррозионно-стойких и теплозащитных покрытий

570 грн

В книге рассмотрены основы нанесения износо-, коррозионно-стойких и теплозащитных покрытий с применением перспективных технологий наплавки, газотермического напыления, лазерной обработки; теоретические предпосылки оптимизации состава наносимых материалов и технологии формирования покрытий. Приведены конкретные примеры современных материалов и технологий для ..

МАПО

Современные технологии модификации поверхности материалов и нанесения защитных покрыт..

3120 грн

ТОМ 1. МИКРОДУГОВОе ОКСИДИРОВАНИеВ первом томе систематизированы сведения о современном методе модификации поверхности материалов, позволяющем получать многофункциональные защитные покрытия – микродуговом оксидировании (МДО). Рассмотрены история развития исследований по данному вопросу, механизм формирования анодных оксидных пленок, система металл–оксид–..

Світ

Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство (словник-довідник)

80 грн

 У словнику-довіднику стисло подано тлумачення основних термінів і понять з технології конструкційних матеріалів і матеріалознавства в обсязі програми вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації. Словник-довідник допоможе студентам у підготовці до модульних контролів, заліків, захисту курсових і дипломних проектів.        &..

ПДТУ

Управління конкурентноспроможністю промислових підприємств

180 грн

У монографії розглянуто теоретичні положення та запропоновано методологію управління конкурентоспроможністю промислових підприємств, перш за все в аспекті її застосування в умовах формування і розвитку великих корпоративних структур у гірничо - металургійному комплексі. Вирішено низку наукових завдань із узагальнення теоретичних положень та розвитку системи ..

Инфра-М

Формирование износостойких композитных покрытий на титановых сплавах при электродугов..

310 грн

В монографии представлены результаты исследования процесса формирования на титановых сплавах износостойких композитных покрытий на основе карбида титана при электродуговой обработке в водных электролитах. Показаны закономерности изменения состава, структуры и функциональных свойств поверхности в процессе обработки, а также при легировании двух-компонентной с..

Дніпро

Диагностика и динамика прокатных станов

208 грн

У монографії уперше розглянуто питання визначення технічного стану головних ліній прокатних клітей на основі даних про вібродинамічні процеси у перехідних режимах роботи. Розроблені й обосновані нові методи й засоби діагностування кутових зазорів у зчленуваннях головних ліній, зокрема робочий валок шпіндель. Наведено приклади практичного застосування нових с..

Наукова думка

Доменная плавка с вдуванием продуктов газификации углей

166 грн

У монографії розглянуто проблему заміщення коксу і природного газу при обмежених ресурсах вугілля необхідного сортаменту і використанні пиловугільного палива. Показано, що найбільш ефективне її рішення може бути отримано на основі розробленої нової технології доменної плавки з використанням продуктів газифікації низькосортного вугілля. Проаналізовано доцільн..

Новий світ-2000

Маркетинг металургійних підприємств

208 грн

Викладені основоположні знання по теорії і технології металургійного виробництва, розглянуто сутність, система, характеристики, концепції маркетингу, завдання та особливості промислового маркетингу металургійних підприємств України. Пропонуються підходи до формування товарної політики металургійних підприємств, вибору відповідних методів визначення оптимальн..

Новий світ-2000

Матеріалознавство. Сталь: класифікація, виробництво, споживання, маркування

260 грн

У книзі наведені сучасні уявлення про сталь, котра є основним матеріаліом для розвитку будівництва, машинобудування, приладобудування та інших галузей сучасної техніки. Об’єм її випуску й споживання є критерієм промислового розвитку країни.Сталь, її класифікація, виробництво в Україні, а також тенденції споживання на міжнародному ринку має інтерес. Особливий..

Дніпро

Познание процессов и развитие технологии доменной плавки

208 грн

Рассмотрен широкий круг вопросов металлургии чугуна в контексте эволюции доменной плавки и её современного состояния. Дается анализ процессов, параметров, показателей плавки и современных достижений доменного производства. Приводятся методические разработки по анализу реального производства, моделированию процессов плавки и прогнозу ожидаемых перспектив. Эво..

Основа

Правила охорони праці в металургійній промисловості

83 грн

НПАОП 27.0-1.01-08..

Львівська політехніка

Сплави з особливими властивостями

250 грн

Викладено відомості про основні групи сплавів з особливими властивостями (корозійнотривкі, жаротривкі, холодотривкі, жароміцні та радіаційнотривкі). Основну увагу приділено фізичній природі створення таких сплавів, встановленню взаємозв’язку між їхньою структурою, видом технологічного оброблення та рівнем функціональних властивостей. Для студентів, магістрів..

Наукова думка

Технология и оборудование десульфурации чугуна магнием в большегрузных ковшах

208 грн

У монографії викладено наукові розробки з розвитку та створення принципово нових рішень інжекційного рафінування чавуну магнієм без збіднюючих домішок у сучасних умовах металургійного виробництва. Наведено трактування й наукове обґрунтування нових процесів та умов рафінування чавуну диспергованим магнієм. Практичний вихід цих розробок дає змогу металургам ро..

ПДТУ

Управління взаємодією промислових підприємств з контрагентами у підприємницькій мереж..

281 грн

У монографії здійснено теоретико-методологічне дослідження партнерства у структурі національної економіки, окреслено особливості формування та розвитку партнерських відносин у корпоративному секторі. Визначено методологічні підходи до регулювання партнерських відносин та запропоновано напрями вдосконалення партнерських відносин у контексті забезпечення стало..

Ліра-К

Шліфування емальованих деталей

114 грн

        У роботі викладено результати теоретичних і експериментальних досліджень процесу алмазного шліфування стальних емальованих деталей, що виконані у вигляді циліндричних стрижнів. Розглянуто вплив режимів круглого шліфування на фізичні, механічні й хімічні властивості силікатних покрить (емалей). Доведена принципова можливість та роз..

ТНТ

Автоматизация управления трубопроводными транспортными системами металлургических пре..

416 грн

Рассматриваются теоретические и прикладные аспекты проблем рациональной эксплуатации и развития трубопроводных транспортных систем. Пособие является обобщением многолетней научной и педагогической работы автора в этой области и ориентировано на студентов технических направлений высших учебных заведений, а также научно-технических работников, интересующихся п..

Лань

Безопасность применения титана в автоклавных процессах цветной металлургии с применен..

395 грн

На основании анализа имеющихся литературных и полученных с участием автора экспериментальных данных о самовозгорании металлов и сплавов в кислородсодержащих средах предлагается возможный механизм возгорания металлических материалов при разрушении с объяснением уникальной способности к самовозгоранию титана и его сплавов. Обсуждается возможность надежной и бе..

Инфра-Инженерия

Возможности улучшения качества кокса вне печной камеры

926 грн

В книге рассмотрены развитие и перспективы технологии каждого из процессов, происходящих на пути от выдачи кокса из камер коксования до становления товарным продуктом. На основе современной теории влияния термических и механических нагрузок на прочность кокса описаны возможные пути улучшения качества с позиций потребителя, вплоть до получения кокса заданных ..

Машиностроение

Выплавка стали в кислых электропечах

728 грн

Изложены требования к качеству кислойэлектростали для отливок, теоретические основы выплавки стали кислым процессом, описаны конструкции и футеровки кислых дуговых и индукционных печей, технология выплавки и разливки стали. Освещены особенности дуговых сталеплавильных печейпостоянного тока; сертификации дуговых и индукционных печей; приведены современные ста..

Лань

Зона сплавления в сварном соединении

582 грн

В книге рассмотрены строение и свойства зоны сплавления. Показано, что для системы твердый-жидкий металлы, вследствие высоких значений поверхностного натяжения металлических расплавов и хорошей смачиваемости расплавом твердого металла, для оценки механической прочности между металлом шва и основным металлом можно использовать термодинамическую величину -- ад..

Машиностроение

Износостойкие белые чугуны: свойства, структура, технология, эксплуатация

915 грн

Рассмотрено влияние состава, количества, размера и типов карбидов, структуры металлической основы на износостойкость, прокаливаемость, механические и литейные свойства, обрабатываемость резанием белых износостойких чугунов. Даны рекомендации по выбору оптимальных состава и структуры этих сплавов в зависимости от условий эксплуатации и производства. Проанализ..

Машиностроение

Износостойкие сплавы

234 грн

Изложены теория и практика производства износостойких сплавов и композиционных материалов. Проанализированы металлургические и технологические способы повышения износостойкости белых чугунов, графитизированных сплавов, фрикционных чугунов, антифрикционных материалов, высокопрочных композиционных материалов, сложнолегированных и аморфных сплавов. Определены о..

ТНТ

Индустриальные системы, технологические процессы и оборудование в металлургии

281 грн

Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки: «Металлургия», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Экономика и менеджмент».В пособии изложены современные представления о структуре индустриальных систем на примере предприятия металлургической направленности (ОАО «ОЭМК»), рассмотрены основные технологические процессы в..

Показано з 1 по 24 із 69 (3 сторінок)