(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Ліра-К

Ліра-К

Ліра-К

LINGUA LATINA. «Латинська мова» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарн..

135 грн

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина». Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Латинська мова» і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти...

Ліра-К

WEB-технології та WEB-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурс..

230 грн

Навчальний посібник призначений для набуття теоретичних знань і практичних навичок створення гіпертекстових інформаційних продуктів із застосуванням мови гіпертекстової розмітки HTML.    У навчальному посібнику надано основний теоретичний матеріал, який стосується різних аспектів використання тегів мови HTML при створенні інформаційних ресурсів, на..

Ліра-К

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі

550 грн

Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практикум розв'язування задач на платформі офісного (Microsoft Office 2010) та спеціалізованого (Opera Enterprise Solution, Мой Отель, 1С:Підприємство 8.2) програмного забезпечення, глобальних дистриб'юторних систем бронювання (Amadeus, Galileo) та систем on-line бронювання (Vitiana), а ..

Ліра-К

Автоматизація виробничих процесів

354 грн

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’юте..

Ліра-К

Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування ха..

150 грн

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення англійської мови студентами технологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів - майбутніх фахівців іншомовної комунікативної і соціокультурної компетенції, а також розвиток навичок перекладу та розумі..

Ліра-К

Архітектура будівель та споруд. Книга 3. Історія архітектури і будівництва

718 грн

У підручнику викладена історія архітектури від часів її зародження до наших днів з урахуванням розвитку конструктивної основи зодчества і будівельних прийомів. Фактичний матеріал підручника базується на джерельній базі 12-томної «Всеобщей истории архітектуры» та доповнений розділами «Архітектура 1970…2015-х років» і «Архітектура України». Підручник призначен..

Ліра-К

Біоніка в дизайні середовища

250 грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні засади біоніки в дизайні середовища, досліджується можливість застосування результатів біотектонічного моделювання в дизайні й архітектурі.   Призначено для студентів і викладачів мистецьких, дизайнерських та архітектурних вищих навчальних закладів...

Ліра-К

Біотехнологічні методи захисту рослин

265 грн

У підручнику висвітлено питання щодо виробництва та застосування біотехнологічних препаратів для захисту рослин від збудників хвороб та шкідників і підвищення врожайності рослин, а також використання методів біотехнології рослин для оздоровлення посадкового матеріалу та створення сортів, стійких до збудників хвороб, шкідників й абіотичних стресів. Проаналізо..

Ліра-К

Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності людини

203 грн

В навчально-практичній розробці розкрито роль харчування в життєдіяльності людини, питання раціонального та збалансованого харчування, види та класифікація забруднювачів харчових продуктів, заходи щодо зменшення їх вмісту, сучасний погляд на генетично модифіковані продукти, особливості харчування на радіаційно забруднених територіях і державне регулювання на..

Ліра-К

Будівельні машини та обладнання

333 грн

Підручник складається з 15 розділів, структурно об'єднаних в 5 навчальних модулів. Основи машинознавства, машини для загальнобудівельних робіт, спеціалізовані машини для будівництва, системи водопостачання і водовідведення, системи теплогазопостачання і вентиляції..

Ліра-К

Будівельне матеріалознавство

364 грн

У підручнику розглянуті основні наукові положення сучасного будівельного матеріалознавства, що ґрунтуються на загальних принципах побудови композиційних матеріалів. Наведені фізико-хімічні процеси отримання та направленого регулювання характеристик будівельних матеріалів різного призначення, що основані на використанні відомих залежностей між складом, структ..

Ліра-К

Возведение и реконструкция сооружений

416 грн

В учебном пособи освещены вопросы технологи и возведения и реконструкции подземных, наземных, высотных и пространственных сооружений различного назначения. Представлены материалы по технологическому проектированию и инженерной подготовке к производству строительно-монтажных работ. Рассмотрены технологические особенности возведения глубоких буровых опор, конс..

Ліра-К

Дифференцировочные антигены клеток человека

250 грн

Систематизированы современные сведения о примерно 400 антигенах клеток человека, вошедших в кластеры дифференцировки (claster of differentiation – CD), которые в 1982–2014 гг. были зарегистрированы на 11 Международных рабочих совещаниях HLDA (Human Leucocyte Differentiation Antigens). Представлена информация о генах, кодирующих молекулы CD, их семействах, хр..

Ліра-К

Екологія тварин

125 грн

Розглянуто фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладено основні механізми та закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв'язки в екосистемах. Висвітлено закономірності відповіді тварин та їх угруповань на мінливі умови абіотичного та біотичного середовища існування, а також особливості структури ..

Ліра-К

Енергоефективний панельний житловий будинок

220 грн

Розглянуто та подано кресленнями об’ємно-планувальні та конструктивні рішення багатоповерхових панельних житлових будинків. Наведені принципи розрахунку енергетичних потреб на опалення будинків з визначенням класу енергетичної ефективності за діючими в Україні ДБН і ДСТУ...

Ліра-К

Зведення спеціальних будівель і споруд

333 грн

У навчальному посібнику висвітлені питання технології зведення підземних, підводних і наземних, висотних і просторових спеціальних будівель і споруд різного призначення. Представлені матеріали з технологічного проектування та  підготовки до виконання будівельно-монтажних робіт.    Розглянуто технологічні особливості зведення  заглибл..

Ліра-К

Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні

114 грн

Наукове видання присвячено проблемам теорії та практики утвердження, гарантування та захисту конституційних прав і свобод людини в Україні. Висвітлюється генезис політико-правової думки і міжнародної та конституційної правотворчої та правозастосовної практики у сфері основоположних прав людини і громадянина, а також поняття цієї ключової категорії конституці..

Ліра-К

Конструкції будівель і споруд

650 грн

Викладені загальні відомості про конструкції житлових і нежитлових будівель, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх проєктування і будівництва. Наведені нормативно-технічні основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних малоповерхових, багатоповерхових і висотних будівель. Відтворена сучасна практика проєктування і будівництва..

Ліра-К

Кролівництво з основами генетики та розведення

125 грн

У навчальному посібнику систематизована інформація про особливості ведення галузі кролівництва з висвітленням найбільш розповсюджених методів утримання кролів та їх відтворення. Акцентовано увагу оптимізації галузевої структури сільськогосподарських комплексів з метою підвищення їх конкурентоспроможності та екологічної збалансованості в системі біоорганічног..

Ліра-К

Лікарські рослини. Технологія вирощування та використання

686 грн

У підручнику подано стислу історію лікарського рослинництва, органогенез лікарських рослин, морфологію насіння і підготовку його до сівби. Охарактеризовано фізіологічно активні речовини, що виробляють рослини. Розглянуто методику заготівлі лікарської рослинної сировини та виготовлення з неї лікарських форм.Висвітлено агротехніку 123 основних видів (із них 14..

Ліра-К

Лоція та навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів

333 грн

 Розглянута транспортна характеристика і навігаційні небезпеки, що характерні для природних внутрішніх судноплавних шляхів (ВСШ). Дана загальна характеристика ділянкам річок, гідровузлам, шлюзам і судноплавним каналам. Освітлені навігаційні небезпеки, що характерні для озер, водосховищ і для морських гирл річок. Викладені гідрометеорологічні умови плава..

Ліра-К

Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів

385 грн

У підручнику представлені основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів. Розглянуто втілення будівельних матеріалів в архітектурні рішення минулого, а також вплив матеріалів та нових технологій на архітектуру майбутнього. Наведено основні види будівельних матеріалів і виробів, їх склад,..

Ліра-К

Мореходная астрономия

447 грн

 В учебном пособии кратко и доступно изложены основные теоретические сведения из сферической геометрии, основ измерения времени, определение поправки компаса и места судна астрономическими средствами. Также приведены состав и правила использования основных астрономических таблиц и инструментов.С целью более полного усвоения методов решения задач мореход..

Ліра-К

Організація готельно-ресторанної справи

374 грн

  У навчальному посібнику розкриті основні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які формуються на основі теоретичних і практичних принципах організації обслуговування гостей. Сучасні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають новітнім вимогам та міжнародним стандартам “введення” бізнесу...

Показано з 1 по 24 із 59 (3 сторінок)