(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Ліра-К

Ліра-К

Ліра-К

English for specific purposes (veterinary medicine)

180 грн

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина». Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти...

Ліра-К

WEB-технології та WEB-дизайн: застосування мови HTML для створення електронних ресурс..

310 грн

Навчальний посібник призначений для набуття теоретичних знань і практичних навичок створення гіпертекстових інформаційних продуктів із застосуванням мови гіпертекстової розмітки HTML.    У навчальному посібнику надано основний теоретичний матеріал, який стосується різних аспектів використання тегів мови HTML при створенні інформаційних ресурсів, на..

Ліра-К

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі

650 грн

Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практикум розв'язування задач на платформі офісного (Microsoft Office 2010) та спеціалізованого (Opera Enterprise Solution, Мой Отель, 1С:Підприємство 8.2) програмного забезпечення, глобальних дистриб'юторних систем бронювання (Amadeus, Galileo) та систем on-line бронювання (Vitiana), а ..

Ліра-К

Автоматизація виробничих процесів

400 грн

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’юте..

Ліра-К

Автоматизація об’єктів періодичної дії

150 грн

 Висвітлено основні етапи створення автоматизованих систем управління об’єктами періодичної дії, пов’язані з виділенням об’єкта, вибором критерію управління та формуванням мети управління, розробленням математичної або фізичної моделі, вибором структури системи управління та синтезом алгоритмів управління. Розглянуто конкретні системи автоматизованого у..

Ліра-К

Англійська мова для спеціалістів у сфері харчових технологій

250 грн

Мета навчального посібника – формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі харчових технологій та переробки сільськогосподарської продукції для забезпечення усного та письмового англомовного  спілкування у професійній сфері. Навчальний посібник складається з 12 розділів, які сприяють розвитку мовленнєвих навичок студентів у ч..

Ліра-К

Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування ха..

220 грн

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення англійської мови студентами технологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів - майбутніх фахівців іншомовної комунікативної і соціокультурної компетенції, а також розвиток навичок перекладу та розумі..

Ліра-К

Біоніка в дизайні середовища

350 грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні засади біоніки в дизайні середовища, досліджується можливість застосування результатів біотектонічного моделювання в дизайні й архітектурі.   Призначено для студентів і викладачів мистецьких, дизайнерських та архітектурних вищих навчальних закладів...

Ліра-К

Біотехнологічні методи захисту рослин

340 грн

У підручнику висвітлено питання щодо виробництва та застосування біотехнологічних препаратів для захисту рослин від збудників хвороб та шкідників і підвищення врожайності рослин, а також використання методів біотехнології рослин для оздоровлення посадкового матеріалу та створення сортів, стійких до збудників хвороб, шкідників й абіотичних стресів. Проаналізо..

Ліра-К

Біохімічні основи мікробного синтезу

310 грн

У підручнику наведено шляхи біосинтезу препаратів на основі біомаси мікроорганізмів (синтез структурних компонентів мікробної клітини: полімерів – білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, полісахаридів і відповідних мономерів – амінокислот, нуклеотидів, вуглеводів, жирних кислот), біогенез первинних  метаболітів (органічних кислот, амінокислот і вітамінів),..

Ліра-К

Бджільництво України

400 грн

У монографії викладено сучасні результати наукових розробок ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» зі створення внутрішньо породного типу українських степових бджіл з підвищеною гігієнічною поведінкою; нових типів карпатської породи бджіл; дослідження основних критеріїв оцінювання і оптимізації кормової бази бджільництва; визначення закономірност..

Ліра-К

Будівельне матеріалознавство

460 грн

У підручнику розглянуті основні наукові положення сучасного будівельного матеріалознавства, що ґрунтуються на загальних принципах побудови композиційних матеріалів. Наведені фізико-хімічні процеси отримання та направленого регулювання характеристик будівельних матеріалів різного призначення, що основані на використанні відомих залежностей між складом, структ..

Ліра-К

Дифференцировочные антигены клеток человека

250 грн

Систематизированы современные сведения о примерно 400 антигенах клеток человека, вошедших в кластеры дифференцировки (claster of differentiation – CD), которые в 1982–2014 гг. были зарегистрированы на 11 Международных рабочих совещаниях HLDA (Human Leucocyte Differentiation Antigens). Представлена информация о генах, кодирующих молекулы CD, их семействах, хр..

Ліра-К

Енергоефективний панельний житловий будинок

290 грн

Розглянуто та подано кресленнями об’ємно-планувальні та конструктивні рішення багатоповерхових панельних житлових будинків. Наведені принципи розрахунку енергетичних потреб на опалення будинків з визначенням класу енергетичної ефективності за діючими в Україні ДБН і ДСТУ...

Ліра-К

Зведення спеціальних будівель і споруд

420 грн

У навчальному посібнику висвітлені питання технології зведення підземних, підводних і наземних, висотних і просторових спеціальних будівель і споруд різного призначення. Представлені матеріали з технологічного проектування та  підготовки до виконання будівельно-монтажних робіт.    Розглянуто технологічні особливості зведення  заглибл..

Ліра-К

Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні

165 грн

Наукове видання присвячено проблемам теорії та практики утвердження, гарантування та захисту конституційних прав і свобод людини в Україні. Висвітлюється генезис політико-правової думки і міжнародної та конституційної правотворчої та правозастосовної практики у сфері основоположних прав людини і громадянина, а також поняття цієї ключової категорії конституці..

Ліра-К

Кролівництво з основами генетики та розведення

150 грн

У навчальному посібнику систематизована інформація про особливості ведення галузі кролівництва з висвітленням найбільш розповсюджених методів утримання кролів та їх відтворення. Акцентовано увагу оптимізації галузевої структури сільськогосподарських комплексів з метою підвищення їх конкурентоспроможності та екологічної збалансованості в системі біоорганічног..

Ліра-К

Лікарські рослини. Технологія вирощування та використання

790 грн

У підручнику подано стислу історію лікарського рослинництва, органогенез лікарських рослин, морфологію насіння і підготовку його до сівби. Охарактеризовано фізіологічно активні речовини, що виробляють рослини. Розглянуто методику заготівлі лікарської рослинної сировини та виготовлення з неї лікарських форм.Висвітлено агротехніку 123 основних видів (із них 14..

Ліра-К

Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS Excel

310 грн

На прикладах розв’язання біля 100 оптимізаційних задач різного типудемонструється техніка формування, аналізу, прийняття та супроводження управлінськихрішень шляхом побудови й реалізації відповідних оптимізаційних моделей в середовищіелектронних таблиць Excel із застосуванням вбудованого стандартного засобу –спеціалізованої програмної надбудови-обчислю­вача ..

Ліра-К

Організація готельно-ресторанної справи

470 грн

  У навчальному посібнику розкриті основні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які формуються на основі теоретичних і практичних принципах організації обслуговування гостей. Сучасні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають новітнім вимогам та міжнародним стандартам “введення” бізнесу...

Ліра-К

Організація готельно-ресторанного господарства

750 грн

У навчальному посібнику розглянуто основні питання щодо організації готельного та ресторанного господарства в умовах ринкової економіки. Значна увага приділена теоретичним та практичним питанням щодо сутності, змісту основних детермінант готельного господарства, класифікації та типізації засобів розміщення і ресторанів. Розкрито методологічні основи організа..

Ліра-К

Основи дизайну архітектурного середовища

690 грн

У підручнику окреслено теоретичні засади становлення дизайну архітектурного середовища, визначено специфіку роботи дизайнера на різних рівнях формоутворення штучного простору, висвітлено основні аспекти художнього моделювання елементів ландшафту й інтер’єру, описано способи формування зорових ілюзій у середовищі засобами дизайну й архітектурної композиції, о..

Ліра-К

Основи кіберпростору, кібербезпеки та кіберзахисту

740 грн

У навчальному посiбнику наведена систематизована сукупнiсть вiдомостей про стан та перспективи розвитку широкого кола методологiчних, наукових та технiчних основ побудови кiберпростору, процесiв протиборства у кiберпросторi, органiзацiю забезпечення безпеки кiберпростору, методи та засоби забезпечення кiберзахисту. Навчальний посiбник створений за результата..

Ліра-К

Основи ландшафтного дизайну

210 грн

У книзі розглядаються питання формування ландшафтних об’єктів у різні історичні епохи. Враховуючи зростаючі вимоги до підготовки фахівців у галузі ландшафтного проектування, приділено велику увагу теоретичним питанням. Наведено типологію 99 об’єктів ландшафтного дизайну. Визначені основні фактори, що впливають на їх формування. Висвітлено прийоми проектуванн..

Показано з 1 по 24 із 69 (3 сторінок)