(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Ліра-К

Ліра-К

Ліра-К

LINGUA LATINA. «Латинська мова» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарн..

120грн

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина». Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою дисципліни «Латинська мова» і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти...

Ліра-К

Інформаційні системи і технології в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі

425грн

Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій, практикум розв'язування задач на платформі офісного (Microsoft Office 2010) та спеціалізованого (Opera Enterprise Solution, Мой Отель, 1С:Підприємство 8.2) програмного забезпечення, глобальних дистриб'юторних систем бронювання (Amadeus, Galileo) та систем on-line бронювання (Vitiana), а ..

Ліра-К

Автоматизація виробничих процесів

265грн

Висвітлено загальні питання автоматизації виробничих процесів, описано автоматичний контроль технологічних параметрів, автоматизовані системи регулювання, технічні засоби автоматизації, основи проектування автоматизованих систем. Розглянуто основи автоматизації виробництва із застосуванням мікропроцесорних промислових контролерів і принципи побудови комп’юте..

Ліра-К

Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування ха..

130грн

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення англійської мови студентами технологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів - майбутніх фахівців іншомовної комунікативної і соціокультурної компетенції, а також розвиток навичок перекладу та розумі..

Ліра-К

Архітектура будівель та споруд. Книга 3. Історія архітектури і будівництва

495грн

У підручнику викладена історія архітектури від часів її зародження до наших днів з урахуванням розвитку конструктивної основи зодчества і будівельних прийомів. Фактичний матеріал підручника базується на джерельній базі 12-томної «Всеобщей истории архітектуры» та доповнений розділами «Архітектура 1970…2015-х років» і «Архітектура України». Підручник призначен..

Ліра-К

Біоніка в дизайні середовища

220грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні засади біоніки в дизайні середовища, досліджується можливість застосування результатів біотектонічного моделювання в дизайні й архітектурі.   Призначено для студентів і викладачів мистецьких, дизайнерських та архітектурних вищих навчальних закладів...

Ліра-К

Біотехнологічні методи захисту рослин

255грн

У підручнику висвітлено питання щодо виробництва та застосування біотехнологічних препаратів для захисту рослин від збудників хвороб та шкідників і підвищення врожайності рослин, а також використання методів біотехнології рослин для оздоровлення посадкового матеріалу та створення сортів, стійких до збудників хвороб, шкідників й абіотичних стресів. Проаналізо..

Ліра-К

Безпека харчування як основа безпечної життєдіяльності людини

195грн

В навчально-практичній розробці розкрито роль харчування в життєдіяльності людини, питання раціонального та збалансованого харчування, види та класифікація забруднювачів харчових продуктів, заходи щодо зменшення їх вмісту, сучасний погляд на генетично модифіковані продукти, особливості харчування на радіаційно забруднених територіях і державне регулювання на..

Ліра-К

Будівельні машини та обладнання

270грн

Підручник складається з 15 розділів, структурно об'єднаних в 5 навчальних модулів. Основи машинознавства, машини для загальнобудівельних робіт, спеціалізовані машини для будівництва, системи водопостачання і водовідведення, системи теплогазопостачання і вентиляції..

Ліра-К

Будівельне матеріалознавство

350грн

У підручнику розглянуті основні наукові положення сучасного будівельного матеріалознавства, що ґрунтуються на загальних принципах побудови композиційних матеріалів. Наведені фізико-хімічні процеси отримання та направленого регулювання характеристик будівельних матеріалів різного призначення, що основані на використанні відомих залежностей між складом, структ..

Ліра-К

Возведение и реконструкция сооружений

360грн

В учебном пособи освещены вопросы технологи и возведения и реконструкции подземных, наземных, высотных и пространственных сооружений различного назначения. Представлены материалы по технологическому проектированию и инженерной подготовке к производству строительно-монтажных работ. Рассмотрены технологические особенности возведения глубоких буровых опор, конс..

Ліра-К

Дифференцировочные антигены клеток человека

215грн

Систематизированы современные сведения о примерно 400 антигенах клеток человека, вошедших в кластеры дифференцировки (claster of differentiation – CD), которые в 1982–2014 гг. были зарегистрированы на 11 Международных рабочих совещаниях HLDA (Human Leucocyte Differentiation Antigens). Представлена информация о генах, кодирующих молекулы CD, их семействах, хр..

Ліра-К

Екологія тварин

120грн

Розглянуто фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладено основні механізми та закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв'язки в екосистемах. Висвітлено закономірності відповіді тварин та їх угруповань на мінливі умови абіотичного та біотичного середовища існування, а також особливості структури ..

Ліра-К

Енергоефективний панельний житловий будинок

175грн

Розглянуто та подано кресленнями об’ємно-планувальні та конструктивні рішення багатоповерхових панельних житлових будинків. Наведені принципи розрахунку енергетичних потреб на опалення будинків з визначенням класу енергетичної ефективності за діючими в Україні ДБН і ДСТУ...

Ліра-К

Зведення спеціальних будівель і споруд

295грн

У навчальному посібнику висвітлені питання технології зведення підземних, підводних і наземних, висотних і просторових спеціальних будівель і споруд різного призначення. Представлені матеріали з технологічного проектування та  підготовки до виконання будівельно-монтажних робіт.    Розглянуто технологічні особливості зведення  заглибл..

Ліра-К

Конституційні права і свободи людини та їх гарантування й захист в Україні

90грн

Наукове видання присвячено проблемам теорії та практики утвердження, гарантування та захисту конституційних прав і свобод людини в Україні. Висвітлюється генезис політико-правової думки і міжнародної та конституційної правотворчої та правозастосовної практики у сфері основоположних прав людини і громадянина, а також поняття цієї ключової категорії конституці..

Ліра-К

Кролівництво з основами генетики та розведення

105грн

У навчальному посібнику систематизована інформація про особливості ведення галузі кролівництва з висвітленням найбільш розповсюджених методів утримання кролів та їх відтворення. Акцентовано увагу оптимізації галузевої структури сільськогосподарських комплексів з метою підвищення їх конкурентоспроможності та екологічної збалансованості в системі біоорганічног..

Ліра-К

Лоція та навігаційно-гідрографічне обладнання водних шляхів

270грн

 Розглянута транспортна характеристика і навігаційні небезпеки, що характерні для природних внутрішніх судноплавних шляхів (ВСШ). Дана загальна характеристика ділянкам річок, гідровузлам, шлюзам і судноплавним каналам. Освітлені навігаційні небезпеки, що характерні для озер, водосховищ і для морських гирл річок. Викладені гідрометеорологічні умови плава..

Ліра-К

Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів

370грн

У підручнику представлені основні положення сучасного матеріалознавства, що базуються на принципах композиційної побудови будівельних матеріалів. Розглянуто втілення будівельних матеріалів в архітектурні рішення минулого, а також вплив матеріалів та нових технологій на архітектуру майбутнього. Наведено основні види будівельних матеріалів і виробів, їх склад,..

Ліра-К

Мореходная астрономия

380грн

 В учебном пособии кратко и доступно изложены основные теоретические сведения из сферической геометрии, основ измерения времени, определение поправки компаса и места судна астрономическими средствами. Также приведены состав и правила использования основных астрономических таблиц и инструментов.С целью более полного усвоения методов решения задач мореход..

Ліра-К

Організація готельно-ресторанної справи

340грн

  У навчальному посібнику розкриті основні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які формуються на основі теоретичних і практичних принципах організації обслуговування гостей. Сучасні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають новітнім вимогам та міжнародним стандартам “введення” бізнесу...

Ліра-К

Організація готельно-ресторанного господарства

480грн

У навчальному посібнику розглянуто основні питання щодо організації готельного та ресторанного господарства в умовах ринкової економіки. Значна увага приділена теоретичним та практичним питанням щодо сутності, змісту основних детермінант готельного господарства, класифікації та типізації засобів розміщення і ресторанів. Розкрито методологічні основи організа..

Ліра-К

Основи ландшафтного дизайну

120грн

У книзі розглядаються питання формування ландшафтних об’єктів у різні історичні епохи. Враховуючи зростаючі вимоги до підготовки фахівців у галузі ландшафтного проектування, приділено велику увагу теоретичним питанням. Наведено типологію 99 об’єктів ландшафтного дизайну. Визначені основні фактори, що впливають на їх формування. Висвітлено прийоми проектуванн..

Ліра-К

Основи наукових досліджень у садівництві. Розрахунки в Microsoft Excel

120грн

Навчальний посібник для надання практичних навичок у статистичному аналізі даних за допомогою програми Microsoft Еxcel. Розроблений для підготовки студентів і магістрів зі спеціальності 203 "Садівництво та виноградарство" у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації.Для викладачів та студентів вишів...

Показано з 1 по 24 із 47 (2 сторінок)