(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Нефрологія

Медкнига

Діагностика та лікування хвороб нирок

310 грн

У навчально-методичному посібнику представлено класичні та сучасні відомості про етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, методи діагностики та лікування хвороб нирок, наведено глосарій основних термінів, нормативи лабораторних та інструментальних показників, питання для самоконтролю. Видання розраховане на терапевтів, нефрологів, сімейних лікар..

Медкнига

Запалення нирок і сечового міхура в дітей раннього віку

110 грн

У книзі висвітлені питання патогенезу, діагностики та лікування пієлонефриту й циститу в дітей раннього віку (до 3 років). Наведені особливості анатомічної будови та фізіології нирок і сечовивідних шляхів у зазначеної вікової категорії дітей. Узагальнені особливості клінічних проявів, діагностики, послідовності діагностичних заходів та методів консервативног..

Медкнига

Захворювання шлунково-кишкового тракту, нирок та сечовивідних шляхів

230 грн

 У посібнику у вигляді алгоритмів наведено інформацію щодо методик оволодіння навичками та вміннями діагностики основних захворювань внутрішніх органів. Використання алгоритмів дозволяє лікареві швидко орієнтуватися в діагностично-лікувальному процесі.До четвертого видання внесено зміни відповідно до останніх протоколів за наказами МОЗ України та рекоме..

Медкнига

Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лабораторних дослі..

235 грн

У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження у нефрологічній практиці. Проведена клінічна оцінка лабораторних методів дослідження з точки зору їх діагностичного і прогностичного значення, а також їх важливості для оцінки можливих ризиків та швидкості прогресування хронічної хвороби нирок.Окрім традиційних лабо..

Гэотар

Клинические нормы. Нефрология

360 грн

В справочнике в краткой форме, преимущественно в таблицах и схемах, представлены основные клинические нормативные показатели в нефрологии. Книга содержит разделы по анатомии и морфологии, в ней освещены главные функции почек и нефрологические симптомы с элементами дифференциальной диагностики. Издание предназначено врачам, оказывающим специализированную п..

Рута

Конспект із нефрології та кардіології

650 грн

Конспект із серцево-судинної хірургії є компактним і зручним для вивчення даної дисципліни. Він є максимально інформативним, включає в себе сучасні методи діагностики та лікування.Його компактність, схематичність та доступність дозволяє легко та швидко знаходити потрібну інформацію. Даний конспект стане в нагоді як для студентів, так і для інтернів та молоди..

Заславський ВД

Нефрологія в практиці сімейного лікаря

280 грн

Навчально-методичний посібник розроблений для лікарів загальної практики — сімейної медицини, терапевтів, педіатрів та лікарів-інтернів. У посібнику подані методи обстеження нирок, синдроми, основні нозологічні форми і стани, що характеризують захворювання нирок та міждисциплінарні аспекти. Зроблено акцент на діагностично-лікувальних підходах, що ґрунтуються..

Заславський ВД

Нефрологія. Національний підручник

600 грн

У національному підручнику з нефрології розглядаються питання етіології, патогенезу, класифікації, діагностики та сучасних методів лікування з позицій сучасної медицини та згідно з останніми клінічними практичними настановами. Дотримано вимоги сучасної міжнародної номенклатури. Національний підручник складено відповідно до навчального плану й уніфікованої пр..

Фенікс

Патофізіологія нирок

300 грн

Навчальний посібник може бути корисним для наукових працівників медичного профілю, викладачів і студентів медичних навчальних закладів, лікарів усіх спеціальностей...

Нова книга

Судинна патологія нирок

690 грн

У монографії представлені всі основні патологічні процеси та захворювання, які розвиваються у судинах нирок. Основна ідея — показати, що патологія судинної системи більшості захворювань нирок патогенетично та морфогенетично призводить до вторинного ураження як нефронів, так і стром. Розглядаються зміни судин при пошкодженні нирок, метаболічних ураженнях, ате..

Медкнига

Ураження нирок при ревматичних захворюваннях

240 грн

У навчальному посібнику викладені методи обстеження сечовидільної системи, діагностичні критерії ревматичних захворювань та основні види ураження нирок при цих захворюваннях. Посібник підготовлено відповідно до програми із внутрішньої медицини для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. Рекомендовано до видання вченою радою Вищого держ..

Фенікс

Функціональний нирковий резерв

125 грн

У монографії узагальнено досвід вивчення ролі функціонального ниркового резерву у здійсненні гомеостатичних функцій нирок. Викладено матеріали власних досліджень по фізіологічному обгрунтуванню оригінальної методики визначення функціонального ниркового резерву і результати його вивчення у здорових осіб та хворих з патологією нирок. Дана оцінка діагностичної ..

Медкнига

Хвороба нирок при цукровому діабеті

255 грн

У виданні надано огляд проблем, які виникають у пацієнтів із цукровим діабетом із приводу уражень нирок. Воно допоможе кожному лікарю, який лікує хворих на цукровий діабет, своєчасно зрозуміти зміни видільної системи, обрати оптимальне рішення ведення таких пацієнтів. Ця робота ознайомить із сучасними підходами в розумінні підтримки гомеостазу глюкози на орг..

Практика

Детская нефрология

244 грн

В книге подробно освещены все разделы детской нефрологии, от эмбрионального развития почек до современных методов диагностики и лечения нефрологических и урологических заболеваний. Особое внимание уделено врожденной патологии почек...

МЕДпресс-информ

Детская нефрология

936 грн

В учебнике изложены результаты собственного опыта и обобщены данные литературы по актуальным проблемам детской нефрологии. Рассмотрены основные синдромы болезней почек. Приведены современные методы диагностики: клинико-лабораторные, функциональные, генетические, иммунологические, рентгенологические и морфологические. Описаны основные нозологические группы за..

Практическая медицина

Дифференциальный диагноз основных синдромов и симптомов при заболеваниях почек и моче..

300 грн

В учебном пособии рассмотрены вопросы дифференциальной диаг ностики основных симптомов и синдромов при заболеваниях почек и мочевых путей...

Стром

Использование классификации BOSNIAK и системы RENAL при оценке образований почек в пр..

800 грн

В методическом пособии рассматривается классификация BOSNIAK с учетом накопившегося многолетнего опыта ее использования при оценке кистозных образований почек. Представлены рекомендации Европейского общества урологов в оценке таких образований. Показаны возможности применения данной классификации не только при компьютерной, но и при магнитно-резонансной томо..

Логосфера

Клинический диализ: руководство

499 грн

Издание представляет собой краткое, хорошо иллюстрированное руководство по всем аспектам диализа. Второе издание полностью переработано, в него включен полный обзор методик, процессов и оборудования, применяемого в практике клинического диализа, приведены примеры расчетов, а также описания возможных осложнений диализа. В руководстве освещены основные клиниче..

Элби-СПб

Лучевая диагностика опухолей почек, мочеточников и мочевого пузыря

300 грн

Монография посвящена возможностям лучевых методов исследования в диагностике опухолей почек, мочеточников и мочевого пузыря. На основе анализа литературных данных рассматриваются вопросы рентгенодиагностики, УЗИ, КТ и МРТ различных опухолей мочевых органов на современном этапе. Отдельная глава посвящена методикам МРТ при обследовании пациентов с опухолями мо..

МИА

Минерально-костный обмен при хронической болезни почек

1680 грн

Рассматривается одна из актуальных проблем медицины — профилактика и лечение минерально-костных нарушений при хронической болезни почек. Издание освещает как нормальный метаболизм фосфорно-кальциевого обмена, так и патологические механизмы развития, классификацию, современные принципы лабораторной и инструментальной диагностики минерально-костных нарушений н..

Логосфера

Неонатология: Нефрология и водно-электролитный обмен

1092 грн

Представленные в данном издании рекомендации содержат современную информацию по нефрологии и водно-электролитному обмену у новорожденных, необходимую неонатологам в практической деятельности. Книга служит своеобразным мостом между передовыми научными исследованиями и применением их на практике. В издании обсуждены новые темы этой области медицины и даны сове..

Книга плюс

Основы нефрологии детского возраста

75 грн

В книге изложены современные представления об этиологии, патогенезе, клинико-морфологических проявлениях наиболее часто встречающихся заболеваний органов мочевой системы у детей. Изложены принципы диагностики и тактика их лечения,а также реабилитационные мероприятия.Книга предназначается для врачей-педиатров и нефрологов, студентов старших курсов, субординат..

СпецЛит

Основы физиологии почки

125 грн

Несмотря на большое количество учебной литературы, материал по физиологии почек в рамках учебной программы по курсу нормальной физиологии воспринимается тяжело. Авторы пособия надеются, что их труд поможет разобраться в наиболее сложных вопросах этой темы. В методическом пособии даны современные представления о механизмах гломерулярной фильтрации, реабсорбци..

СпецЛит

Симптом — синдром — диагноз. Болезни почек и мочевыделительной системы у детей

345 грн

Книга содержит теоретическую информацию, соответствующую сегодняшнему состоянию науки. В руководстве в сжатой форме представлена семиотика болезней почек. Кроме того, содержание книги может способствовать формированию профессиональных компетенций у студентов и молодых врачей: способность определять патологические состояния, симптомы, синдромы и готовность к ..

Показано з 1 по 24 із 25 (2 сторінок)