(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Купити Медичну літературу видавництва "Книга плюс"

Купити Медичну літературу видавництва "Книга плюс"

Видавництво Книга плюс


Книга плюс

Актуальные вопросы системы гемостаза

220грн

В книге рассматриваются современные методы исследования гемостаза – «Тромбоэластография», «Тест генерации тромбина», «Тест тромбодинамики». Представлены данные о наиболее часто встречающихся в практике врачей-клиницистов патологических нарушениях в различных звеньях гемостаза, а также принципы лабораторного контроля за гемостатической и антикоагулянтной тера..

Книга плюс

Анатомія внутрішніх органів. Спланхнологія

90грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості з анатомії внутрішніх органів у стислій формі з використанням авторських схем Травна, дихальна, сечова, статева системи та ендокринні органи представлені в схемах та малюнках в обсязі навчальної програми з анатомії людини, затвердженої Міністерством охорони здоров’я України. Українські та латинські анатомічні т..

Книга плюс

Анатомія кісток та їх з'єднань (остео-артросиндесмологія)

90грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості про будову пасивної частини опорно-рухового апарату в стислій формі з використанням оригінальних схем та фотоілюстрацій натуральних кісток і суглобів людини. Матеріали для практичних занять знаходяться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України і призначені для с..

Книга плюс

Анатомія м'язів

90грн

У посібнику систематизовані сучасні теоретичні та ілюстративні матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії м'язів людини. Подана послідовнологічна структура міології: класифікація, схема м'яза, його анатомічний вигляд, стисла текстова частина. В кінці кожного розділу пропонуються ілюстрації анотованих, з точки зору міології та артрології, на..

Книга плюс

Анатомія судин і нервів верхньої та нижньої кінцівок

80грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані ілюстратив-ні матеріали уч- ' бової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів голови і шиї з використанням авторських і схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У п..

Книга плюс

Анатомія судин та нервів голови і шиї (ангіоневрологія)

90грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані ілюстратив-ні матеріали уч- ' бової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів голови і шиї з використанням авторських і схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У п..

Книга плюс

Анатомія судин та нервів тулуба

90грн

У посібнику подані сучасні теоретичні відомості та систематизовані матеріали учбової і монографічної літератури з анатомії судин та нервів тулуба з використанням авторських схем та наукових препаратів.Обсяг поданого матеріалу знаходиться у відповідності з навчальною програмою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України. У посібнику впроваджена сучас..

Книга плюс

Анатомія ЦНС та органів чуттів. Посібник для ВМНЗ

90грн

Підручник створено з метою задовольнити запити викладачів української мови вищих медичних закладів освіти. Він дає змогу зробити заняття такими, що відповідають умовам реального професійного спілкування медиків. Мову подано в практичному аспекті, акцент зроблено на її комунікативній функції. Схема побудови уроку: слово - словосполучення - речення - текст. На..

Книга плюс

Антибактеріальна і протимікозна терапія у клінічній медицині

70грн

У книзі послідовно викладені клінічна фармакологія антибактеріальних і протимікозних засобів, методи класичної й новітньої мікробіологічної діагностики, сучасні принципи та методи протимікробної терапії, механізми виникнення і вплив антибіотикорезистентності на ефективність лікування інфекційної патології. Видання містить такі важливі для лікарів багатьох сп..

Книга плюс

Аспекты дифференциальной диагностики эрозивных и язвенных поражений слизистой оболочк..

250грн

В монографии представлены методические основы дифференциальной диагностики заболеваний слизистой оболочки полости рта (СОПР) в соответствии с систематикой (Данилевский Н.Ф., Несин А.Ф., Рахний Ж.И., 1998), освещены вопросы клиники, диагностики и дифференциальной диагностики эрозивных и язвенных поражений слизистой оболочки полости рта.Необходимость написания..

Книга плюс

Воспалительные заболевания бронхов

70грн

В книге рассмотрены анатомо-физиологические особенности органов дыхания, эндоскопическая диагностика поражений бронхов, функциональные методы исследования легочной вентиляции. Детально описаны основные клинические синдромы, показано их значение в диагностическом поиске, обосновании методов лечения.С позиций современной медицинской науки изложены этиологическ..

Книга плюс

Воспалительные заболевания легких и плевры

70грн

В книге рассмотрены анатомо-физиологические особенности органов дыхания, эндоскопическая диагностика, компьютерная и магнитно-резонансная томография, методы микробиологической и функциональной диагностики, применяемые в пульмонологии. Детально описаны основные клинические синдромы заболеваний легких и плевры, показано их значение в диагностическом поиске, об..

Книга плюс

Дитяча травматологія

200грн

Посібник присячений сучасним засадам і методам діагностики й лікування травм у дітей. У кнізі ІІ висиплено різноманітні види ушкоджень, починаючи від пологових і до найважчих - по лііравм та опіків. В окремих розділах розглядаються питання судово-медичної експертизі. ушкодження опорно-рухового апарату, черепно-мозкові, торакальні и абдомінальні травми.Для ши..

Книга плюс

Зубопротезна техніка

450грн

У підручнику висвітлюються питання організації роботи зуботехнічної лабораторії, матеріального оснащення та забезпечення зуботехнічного виробництва, сучасного матеріалознавства, клініко-лабораторних етапів виготовлення усього спектру ортопедичних конструкцій, а також питання охорони праці.Розділи підручника відповідають програмам навчальних планів підготовки..

Книга плюс

Иммуногистохимия в диагностике опухолей

800грн

В последние годы классическая гистопатология развивается быстрыми темпами и в практической работе наряду со светооптической и электронной микроскопией используется ряд дополнительных высокочувствительных методов, включающих иммуногистохимические и цитогенетические исследования, а также молекулярную патологию. Применение этих методов обеспечивает объективизац..

Книга плюс

Клинические лабораторные тесты для практической медицины, их интерпретация

100грн

В справочнике собраны многочисленные сведения, опубликованные в периодических и отдельных изданиях последних лет и представлены лабораторные показатели возрастных и половых особенностей человека. В справочнике также приводятся методы исследования ана- литов, референсные значения и их клинико-диагностическое значение. В новое издание по сравнению с предыдущим..

Книга плюс

Кожные и венерические болезни. Практикующему врачу

200грн

В книге представлены сведения о кожных и венерических заболеваниях. Отмечены характерные клинические и лабораторные признаки этих болезней, позволяющие своевременно их диагностировать и правильно выбрать тактику лечения.Книга состоит из четырех частей; в первой части освещены вопросы анатомии, гистологии и физиологии кожи, вторая часть посвящена кожным болез..

Книга плюс

Онкоотоларингологія

100грн

У навчальному посібнику висвітлюються основні питання з нової лікарської спеціалізації, яка органічно вийшла із загальної оториноларингології,- "онкоотоларингологія".У посібнику наведена стисла історія спеціальності, епідеміологія, канцерогенез, питання організації лікувальної допомоги і реабілітації ЛОР-онкологічних хворих.Викладення матеріалу грунтується н..

Книга плюс

Осложнения заболеваний в хирургической и терапевтической стоматологии детского возрас..

120грн

У навчальному посібнику викладено основні дані про ускладнення захворювань в хірургічній та терапевтичні стоматології дитячого віку. Наведені відомості мають важливе значення для студентів, лікарів-інтернів, лікарів стоматологічних спеціальностей та педіатрів...

Книга плюс

Основы нефрологии детского возраста

50грн

В книге изложены современные представления об этиологии, патогенезе, клинико-морфологических проявлениях наиболее часто встречающихся заболеваний органов мочевой системы у детей. Изложены принципы диагностики и тактика их лечения,а также реабилитационные мероприятия.Книга предназначается для врачей-педиатров и нефрологов, студентов старших курсов, субординат..

Книга плюс

Радіологія (променева діагностика та променева терапія)

300грн

Підручник написано відповідно до програми з навчальної дисципліни "Радіологія (променева діагностика та променева терапія)" для студентів III курсу медичних факультетів вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації.Представлені фізичні основи методів променевої діагностики, відомості з променевої анатомії, методи променевого дослідження органів і систе..

Книга плюс

Травматология (европейские стандарты диагностики и лечения)

380грн

В книге изложены основные научно-практические сведения, касающиеся этиологии, классификации, принципов диагностики, способов консервативного и хирургического лечения пострадавших с травмами. Уделено внимание новым технологиям, в частности технике малоинвазивного остеосинтеза, который становится современной концепцией лечения переломов.Для травматологов-ортоп..

Книга плюс

Цитологія органів і тканин людини

320грн

У навчальному посібнику розкрито структуру клітин органів і тканин людини на клітинному рівні, на чому базується метод цитологічної діагностики онкологічних та неонкологічних захворювань, що його використовують для ранньої діагностики передракових станів і ракових захворювань. Посібник може стати доповненням нових видань підручника «Гістологія», в якому на ц..

Показано з 1 по 23 із 23 (1 сторінок)