(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Медицина

Практика

Антимикробная терапия у детей по Нельсону

480грн

Справочник регулярно переиздается в США с 1975 г. Это один из самых известных справочников по лечению инфекционных заболеваний у детей и одна из самых полезных медицинских книг, которой пользуются педиатры всего мира. В книге карманного формата содержится вся необходимая информация по лечению бактериальных (в том числе микобактериальных), грибковых и вирусны..

Гэотар

3D-печать в медицине

650грн

В настоящее время 3D-принтеры используются в автомобилестроении, создании самолетов, строительстве домов, пищевой промышленности и, конечно же, в медицине. Количество медицинских специальностей, в которых применяется 3D-печать для лечения пациентов, с каждым годом увеличивается и уже сейчас включает травматологию и ортопедию, нейрохирургию, челюстно-лицевую ..

Практическая медицина

Helixbook. Справочник по медицинским лабораторным исследованиям

2500грн

Helixbook® — полный справочник по лабораторной диагностике, составленный на основе актуальных научных публикаций. Книга состоит из 17 разделов.Наряду с традиционными для таких изданий общеклиническими и биохимическими исследованиями, отдельные разделы книги посвящены определению уровней гормонов и онкомаркеров, диагностике инфекций, а также иммунологическим ..

Київ

Professional english. Medicine and diagnostics

100грн

Навчальний посібник містить професійно орієнтовані текстові матеріали з різних розділів біомедичної інженерії, наукового та професійного спілкування, відповідні лексичні та граматичні вправи і списки термінів згідно з навчальною програмою. Для студентів напрямів підготовки 0910 «Електронні апарати», 6.051402 «Біомедична інженерія»...

Лаборатория знаний

TNM Атлас. Иллюстрированное руководство по TNM классификации

950грн

В новом издании «TNM Атлас» отражены изменения, вошедшие в Седьмую редакцию «TNM Classification of Malignant Tumours». Наиболее важные дополнения и изменения касаются классификации опухолей пищевода и пищеводно-желудочного перехода, желудка, легкого, червеобразного отростка, желчных путей, кожи и предстательной железы. Приводятся также несколько новых класси..

Нова книга

TNM класифікація злоякісних пухлин

200грн

У посібнику на основі перегляду 2018 р. Міжнародним протираковим союзом системи TNM/рTNM (8-ме видання TNM класифікації злоякісних пухлин) надана сучасна інформація про анатомічну і патогістологічну класифікацію злоякісних пухлин залежно від розповсюдженості первинної пухлини, відсутності або наявності метастазів у регіонарних лімфовузлах і ступеня їх уражен..

Логосфера

TNM: классификация злокачественных опухолей

140грн

Седьмое издание Классификации TNM - современные международные стандарты описания и определения стадий и прогрессирования онкологических заболеваний. Руководство включает обновленные органоспецифические классификации для стадирования, определения прогноза и лечения онкологических заболеваний. В издании представлены новые классификации карциноидов желудочнокиш..

Медицина

Імунопрофілактика інфекційних хвороб

250грн

У навчально-методичному посібнику викладено основні досягнення в імунопрофілактиці, перспективи розвитку нових вакцин, проблеми, які трапляються в лікарській практиці. Описано методи підвищення безпечності щеплень та моніторингу проведення вакцинації. Наведено джерела антивакцинальної кампанії, показано значення комунікаційної політики для ефективного провед..

Медкнига

Інфаркт міокарда — не вирок!

70грн

У книзі читач знайде відповіді на запитання, пов’язані з факторами ризику та причинами розвитку ішемічної хвороби серця (стенокардії та інфаркту міокарда), першими клінічними ознаками. Даються поради з надання першої медичної допомоги в домашніх умовах, обґрунтовується доцільність виклику лікаря невідкладної допомоги. Містяться сучасні уявлення про коронарог..

Медицина

Інфекційні хвороби

340грн

Підручник підготовлено відповідно до типових навчальних програм для студентів зі спеціальності «Медсестринство» спеціалізацій «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа» напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основ..

Медицина

Інфекційні хвороби

610грн

У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних хвороб, які найчастіше трапляються в Україні та в практиці стоматолога. Матеріал викладено на сучасному науковому рівні. Iнфекційні хвороби описано в такій послідовності: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, лабораторна діагностика, лікування, профілактика, протиепідемі..

Гэотар

Абдоминальные травмы у детей

480грн

В руководстве рассмотрены вопросы лечения детей с травмами органов брюшной полости и забрюшинного пространства. С позиций доказательной медицины представлены эпидемиология, этиология и патогенез, классификация, современные технологии диагностики и лечения при повреждениях селезенки, печени, поджелудочной железы, желудка, тонкой и толстой кишки. В соответстви..

Гэотар

Агрессия детей и подростков : клинические особенности и принципы терапии

175грн

В книге приведены данные о структурно-динамических особенностях патологического агрессивного поведения в детском и подростковом возрасте. Рассмотрены вопросы диагностики патологической агрессии, определения степени ее выраженности и этапа динамики, характера взаимодействия с аффективными симптомами. Описаны дифференцированные подходы к терапии данной патолог..

Гэотар

Акне

900грн

Книга “Акне” представляет читателям всестороннюю информацию о заболевании, она научит правильно диагностировать, предотвращать и лечить все виды угрей, используя как традиционные, так и инновационные подходы, познакомит с наиболее быстрыми и эффективными методами лечения и профилактики акне. Обыкновенные угри (acne vulgaris) – чрезвычайно распространенное..

Гэотар

Акне и малассезиозы у детей и подростков

760грн

Заболевания сальных желез часто встречаются в клинической практике. Они не угрожают жизни пациентов, однако снижают качество их жизни и влияют на социальную активность. Кроме того, акне и малассезиозы могут быть маркерами иммунодефицитных состояний и эндокринопатий. В книге рассмотрены биологические особенности, физиология, функции, а также нервная и гуморал..

Гэотар

Акне и розацеа

310грн

Акне и розацеа относятся к наиболее распространенным заболеваниям в практике дерматологов и косметологов. В настоящее время остается много нерешенных вопросов в изучении механизмов их формирования и терапии данных дерматозов. В книге приведены современные концепции патогенеза, особенности клинических проявлений, дифференциальной диагностики, а также даны пра..

Медкнига

Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта

60грн

Ця невелика книга написана не для хворих осіб, а для всіх здорових жінок різного віку з несхожими проблемами. Збереження здоров’я жіночої половини населення — основна мета автора. Автору активно допомагали жінки, які задавали питання, що найбільше їх цікавили і хвилювали, були для них важливі. Відповіді на ці запитання і лягли в основу даного видання. Хотіло..

Гэотар

Актуальные вопросы кардиологии

620грн

В учебном пособии приведены сведения по кардиологическим нозологическим формам и неотложным состояниям, включая вопросы терминологии, классификации, диагностики, дифференциальной диагностики и лечения. Издание содержит много иллюстративного материала, что способствует более эффективному усвоению информации для подготовки к практическим занятиям...

Гэотар

Акушерство

1130грн

Настоящий учебник создан в соответствии с Федеральным образовательным стандартом РФ и программами преподавания дисциплины в США и Великобритании. Учебник отличается от аналогичных интегральным подходом к системе современных знаний об акушерстве и перинатологии с использованием английских аналогов русскоязычных терминов. Учебник прежде всего может служить дл..

Медицина

Акушерство

150грн

Согласно данным научно-доказательной медицины, изложены современные подходы к ведению беременности, методики пренатального и интранатального определения состояния плода, принципы ведения послеродового периода. Приведены подходы диагностики, тактики ведения и лечения беременных с различной экстрагенитальной патологией. Большое внимание уделено основным акушер..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство

275грн

У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студентів-медиків і поглиблення їхніх знань у галузі акушерства гостро постала потреба у виданні підручника, який висвітлював би актуальні питання акушерства і відповідав чинним навчальним програмам. Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства та згідно з вимогами Болонського процесу. У ..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 2: Гінекологія

245грн

Поліпшення якості підготовки студентів у вищих медичних навчальних закладах пов’язане з удосконаленням форм і методів викладання предметів, а також з упровадженням новітніх досягнень, засвоєнням сучасних форм навчання та контролю за рівнем знань. Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмету “Акушерство і гінекологія” із позицій доказової медиц..

Гэотар

Акушерство и гинекология. Стандарты медицинской помощи. Критерии оценки качества. Фар..

780грн

В справочнике собраны все актуальные стандарты и порядки оказания медицинской помощи населению по профилю “акушерство и гинекология”, а также порядок использования вспомогательных репродуктивных технологий. Особое внимание уделено применению стандартов при различных заболеваниях у беременных, при нарушениях менструального цикла и бесплодии, воспалительных за..

Гэотар

Акушерство. Руководство к практическим занятиям

1025грн

Учебное пособие по практическим занятиям составлено в соответствии с программой изучения дисциплины и государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования (специальность 060101 “Лечебное дело”) Министерства образования и науки РФ (2014 г.). Изложение материала в виде вопросов и ответов способствует самоконтролю учащихся в процессе..

Показано з 1 по 24 із 1672 (70 сторінок)

Спортивна медицина , Атлас анатомії людини , English for, Кровь, МРТ, Лікарські рослини, Дієтологія , Новонароджені, Ферменти, Масаж, Косметологія , Цукровий діабет, Алергія , Опорно-руховий апарат , Ожиріння, Інсульт , Дитяча неврологія , Трихологія , Акне , Наочна медицина , Тейпування, М’язи, Атлас із неврології , Остеопат, Щитовидна залоза