(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Медицина

Практика

Антимикробная терапия у детей по Нельсону

480грн

Справочник регулярно переиздается в США с 1975 г. Это один из самых известных справочников по лечению инфекционных заболеваний у детей и одна из самых полезных медицинских книг, которой пользуются педиатры всего мира. В книге карманного формата содержится вся необходимая информация по лечению бактериальных (в том числе микобактериальных), грибковых и вирусны..

Гэотар

3D-печать в медицине

650грн

В настоящее время 3D-принтеры используются в автомобилестроении, создании самолетов, строительстве домов, пищевой промышленности и, конечно же, в медицине. Количество медицинских специальностей, в которых применяется 3D-печать для лечения пациентов, с каждым годом увеличивается и уже сейчас включает травматологию и ортопедию, нейрохирургию, челюстно-лицевую ..

Форс-Україна

Fascia. Что это такое и почему это важно

1050грн

Требуются годы или даже десятки лет, чтобы новые фундаментальные открытия медицины стали общеизвестным фактом среди врачей. К таковым относится и понятие "фасция". Фасция – это компонент мягких тканей системы соединительной ткани, который пронизывает тело человека, формируя непрерывную трехмерную матрицу структурной поддержки всего тела. Она пронизывает и ок..

McGrawHill

First Aid For The USMLE Step 1

2000грн

Publisher's Note: Products purchased from Third Party sellers are not guaranteed by the publisher for quality, authenticity, or access to any online entitlements included with the product. The Step 1 prep resource no medical student can be without-revised thoroughly for 2021Written by students who recently passed the USMLE Step 1 and reviewed and approved by..

Практическая медицина

Helixbook. Справочник по медицинским лабораторным исследованиям

2500грн

Helixbook® — полный справочник по лабораторной диагностике, составленный на основе актуальных научных публикаций. Книга состоит из 17 разделов.Наряду с традиционными для таких изданий общеклиническими и биохимическими исследованиями, отдельные разделы книги посвящены определению уровней гормонов и онкомаркеров, диагностике инфекций, а также иммунологическим ..

Київ

Professional english. Medicine and diagnostics

100грн

Навчальний посібник містить професійно орієнтовані текстові матеріали з різних розділів біомедичної інженерії, наукового та професійного спілкування, відповідні лексичні та граматичні вправи і списки термінів згідно з навчальною програмою. Для студентів напрямів підготовки 0910 «Електронні апарати», 6.051402 «Біомедична інженерія»...

Лаборатория знаний

TNM Атлас. Иллюстрированное руководство по TNM классификации

950грн

В новом издании «TNM Атлас» отражены изменения, вошедшие в Седьмую редакцию «TNM Classification of Malignant Tumours». Наиболее важные дополнения и изменения касаются классификации опухолей пищевода и пищеводно-желудочного перехода, желудка, легкого, червеобразного отростка, желчных путей, кожи и предстательной железы. Приводятся также несколько новых класси..

Нова книга

TNM класифікація злоякісних пухлин

200грн

У посібнику на основі перегляду 2018 р. Міжнародним протираковим союзом системи TNM/рTNM (8-ме видання TNM класифікації злоякісних пухлин) надана сучасна інформація про анатомічну і патогістологічну класифікацію злоякісних пухлин залежно від розповсюдженості первинної пухлини, відсутності або наявності метастазів у регіонарних лімфовузлах і ступеня їх уражен..

Логосфера

TNM: классификация злокачественных опухолей

140грн

Седьмое издание Классификации TNM - современные международные стандарты описания и определения стадий и прогрессирования онкологических заболеваний. Руководство включает обновленные органоспецифические классификации для стадирования, определения прогноза и лечения онкологических заболеваний. В издании представлены новые классификации карциноидов желудочнокиш..

Медицина

Імунопрофілактика інфекційних хвороб

250грн

У навчально-методичному посібнику викладено основні досягнення в імунопрофілактиці, перспективи розвитку нових вакцин, проблеми, які трапляються в лікарській практиці. Описано методи підвищення безпечності щеплень та моніторингу проведення вакцинації. Наведено джерела антивакцинальної кампанії, показано значення комунікаційної політики для ефективного провед..

Медкнига

Інфаркт міокарда — не вирок!

95грн

У книзі читач знайде відповіді на запитання, пов’язані з факторами ризику та причинами розвитку ішемічної хвороби серця (стенокардії та інфаркту міокарда), першими клінічними ознаками. Даються поради з надання першої медичної допомоги в домашніх умовах, обґрунтовується доцільність виклику лікаря невідкладної допомоги. Містяться сучасні уявлення про коронарог..

Медицина

Інфекційні хвороби

610грн

У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних хвороб, які найчастіше трапляються в Україні та в практиці стоматолога. Матеріал викладено на сучасному науковому рівні. Iнфекційні хвороби описано в такій послідовності: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, лабораторна діагностика, лікування, профілактика, протиепідемі..

Медицина

Інфекційні хвороби

340грн

Підручник підготовлено відповідно до типових навчальних програм для студентів зі спеціальності «Медсестринство» спеціалізацій «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа» напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основ..

Гэотар

Абдоминальные травмы у детей

480грн

В руководстве рассмотрены вопросы лечения детей с травмами органов брюшной полости и забрюшинного пространства. С позиций доказательной медицины представлены эпидемиология, этиология и патогенез, классификация, современные технологии диагностики и лечения при повреждениях селезенки, печени, поджелудочной железы, желудка, тонкой и толстой кишки. В соответстви..

Гэотар

Агрессия детей и подростков : клинические особенности и принципы терапии

175грн

В книге приведены данные о структурно-динамических особенностях патологического агрессивного поведения в детском и подростковом возрасте. Рассмотрены вопросы диагностики патологической агрессии, определения степени ее выраженности и этапа динамики, характера взаимодействия с аффективными симптомами. Описаны дифференцированные подходы к терапии данной патолог..

Гэотар

Акне

990грн

Книга “Акне” представляет читателям всестороннюю информацию о заболевании, она научит правильно диагностировать, предотвращать и лечить все виды угрей, используя как традиционные, так и инновационные подходы, познакомит с наиболее быстрыми и эффективными методами лечения и профилактики акне. Обыкновенные угри (acne vulgaris) – чрезвычайно распространенное..

Гэотар

Акне и малассезиозы у детей и подростков

760грн

Заболевания сальных желез часто встречаются в клинической практике. Они не угрожают жизни пациентов, однако снижают качество их жизни и влияют на социальную активность. Кроме того, акне и малассезиозы могут быть маркерами иммунодефицитных состояний и эндокринопатий. В книге рассмотрены биологические особенности, физиология, функции, а также нервная и гуморал..

Гэотар

Акне и розацеа

310грн

Акне и розацеа относятся к наиболее распространенным заболеваниям в практике дерматологов и косметологов. В настоящее время остается много нерешенных вопросов в изучении механизмов их формирования и терапии данных дерматозов. В книге приведены современные концепции патогенеза, особенности клинических проявлений, дифференциальной диагностики, а также даны пра..

Геотар

Акне и розацеа. Клинические проявления, диагностика и лечение

650грн

Книга является результатом совместной работы группы авторов - ведущих специалистов по дерматовенерологии и эстетической медицине. Издание посвящено актуальным проблемам, касающимся таких распространенных дерматозов, как акне и розацеа.Авторы ставили перед собой задачу подробно и доступно рассмотреть этиологию, патогенез, современную классификацию акне и роза..

Фенікс

Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд

40грн

В збірнику розміщені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми медичного права: професійний погляд», проведеної 29 листопада 2018 року спільно Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти і науки України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним авіаційним університетом Навчаль..

Медкнига

Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта

85грн

Ця невелика книга написана не для хворих осіб, а для всіх здорових жінок різного віку з несхожими проблемами. Збереження здоров’я жіночої половини населення — основна мета автора. Автору активно допомагали жінки, які задавали питання, що найбільше їх цікавили і хвилювали, були для них важливі. Відповіді на ці запитання і лягли в основу даного видання. Хотіло..

Гэотар

Актуальные вопросы кардиологии

620грн

В учебном пособии приведены сведения по кардиологическим нозологическим формам и неотложным состояниям, включая вопросы терминологии, классификации, диагностики, дифференциальной диагностики и лечения. Издание содержит много иллюстративного материала, что способствует более эффективному усвоению информации для подготовки к практическим занятиям...

Книга плюс

Актуальные вопросы системы гемостаза

220грн

В книге рассматриваются современные методы исследования гемостаза – «Тромбоэластография», «Тест генерации тромбина», «Тест тромбодинамики». Представлены данные о наиболее часто встречающихся в практике врачей-клиницистов патологических нарушениях в различных звеньях гемостаза, а также принципы лабораторного контроля за гемостатической и антикоагулянтной тера..

Гэотар

Акушерство

1130грн

Настоящий учебник создан в соответствии с Федеральным образовательным стандартом РФ и программами преподавания дисциплины в США и Великобритании. Учебник отличается от аналогичных интегральным подходом к системе современных знаний об акушерстве и перинатологии с использованием английских аналогов русскоязычных терминов. Учебник прежде всего может служить дл..

Показано з 1 по 24 із 1769 (74 сторінок)

Спортивна медицина , Атлас анатомії людини , English for, Кров, МРТ, Лікарські рослини, Дієтологія , Новонароджені, Косметологія , Ферменти, Масаж, Цукровий діабет, Алергія , Опорно-руховий апарат , Ожиріння, Інсульт , Дитяча неврологія , Трихологія , Наочна медицина , Акне , Тейпування, М’язи, Атлас із неврології , Остеопат, Щитовидна залоза