(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Медицина

Лаборатория знаний

TNM Атлас. Иллюстрированное руководство по TNM классификации

950грн

В новом издании «TNM Атлас» отражены изменения, вошедшие в Седьмую редакцию «TNM Classification of Malignant Tumours». Наиболее важные дополнения и изменения касаются классификации опухолей пищевода и пищеводно-желудочного перехода, желудка, легкого, червеобразного отростка, желчных путей, кожи и предстательной железы. Приводятся также несколько новых класси..

Медкнига

Інфаркт міокарда — не вирок!

60грн

У книзі читач знайде відповіді на запитання, пов’язані з факторами ризику та причинами розвитку ішемічної хвороби серця (стенокардії та інфаркту міокарда), першими клінічними ознаками. Даються поради з надання першої медичної допомоги в домашніх умовах, обґрунтовується доцільність виклику лікаря невідкладної допомоги. Містяться сучасні уявлення про коронарог..

Медицина

Інфекційні хвороби

610грн

У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних хвороб, які найчастіше трапляються в Україні та в практиці стоматолога. Матеріал викладено на сучасному науковому рівні. Iнфекційні хвороби описано в такій послідовності: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, лабораторна діагностика, лікування, профілактика, протиепідемі..

Медицина

Інфекційні хвороби у дітей

655грн

У підручнику представлено класичні і нові дані про інфекційні хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширеніших інфекційних захворювань серед дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань. Для студентів і лікар..

Медицина

Інформаційні технології у фармації

35грн

Підручник створено відповідно до програми з курсу “Інформаційні технології у фармації”. Викладено загальні поняття інформаційних технологій та основні напрямки їх використання у фармації. Розглянуто приклади оброблення фармацевтичних даних у середовищі електронних таблиць, технології апроксимації та прогнозування статистичних даних за допомогою електронного ..

Медкнига

Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта

50грн

Ця невелика книга написана не для хворих осіб, а для всіх здорових жінок різного віку з несхожими проблемами. Збереження здоров’я жіночої половини населення — основна мета автора. Автору активно допомагали жінки, які задавали питання, що найбільше їх цікавили і хвилювали, були для них важливі. Відповіді на ці запитання і лягли в основу даного видання. Хотіло..

Медицина

Акушерство

150грн

Согласно данным научно-доказательной медицины, изложены современные подходы к ведению беременности, методики пренатального и интранатального определения состояния плода, принципы ведения послеродового периода. Приведены подходы диагностики, тактики ведения и лечения беременных с различной экстрагенитальной патологией. Большое внимание уделено основным акушер..

Гэотар

Алкогольные, лекарственные, генетические и метаболические заболевания. Руководство. Б..

160грн

В книге представлены главы из фундаментального руководства “Болезни печени по Шиффу”, посвященные алкогольным, лекарственным, генетическим и метаболическим заболеваниям печени. В книге с современных позиций рассматриваются этиология, патогенез основной группы токсических, а также обменных заболеваний печени. Предложена тактика ведения пациентов с алкого..

Практическая медицина

Альтернативная терапия рака

150грн

Значительное число больных злокачественными опухолями прибегают на том или ином этапе заболевания к альтернативной терапии. Под альтернативной терапией рака понимается применение для лечения онкологических больных средств и методов, не разрешенных для такого использования официальными регуляторными органами. При выборе того или иного средства альтернативной ..

Медицина

Анатомічний атлас людини

325грн

В основу створення атласу було покладено восьме видання “Фундаментальної анатомії та фізіології”. Ілюстрації в атласі розміщено за ділянками тіла. У ключових ділянках їх доповнено фотографіями розтину трупа. Це допоможе додатковому сприйняттю інформації — від графічної ілюстрації (у книзі) до лабораторного зображення розтину трупа, а відтак — і до медичного ..

Практическая медицина

Анатомия мышц

140грн

Настоящее учебное пособие предназначено для изучения темы "Анатомия мышц" на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также пр самостоятельной подготовке студентов. Пособие составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования Минобрнауки РФ (третьего поколения), учебной прог..

Практическая медицина

Анатомия нервной системы и органов чувств

215грн

Настоящее учебное пособие предназначено для изучения одного из важнейших разделов анатомии человека - анатомии нервной системы и органов чувств - на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале и при самостоятельной подготовке студентов. Пособие подготовлено на кафедре анатомии человека РУДН (зав. кафедрой профессор В.И.Козлов) и составлено в соотв..

Практическая медицина

Анатомия сердечно-сосудистой системы

140грн

В книге с современных позиций изложено строение сердечно-сосудистой системы. Особое внимание обращено на наглядную иллюстрацию анатомичесого строения регионарных артерий и вен, источников кровоснабжения и путей оттока крови от органов, а также формирования их микроциркуляторного русла.Данное учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственн..

Практическая медицина

Анатомия скелета

130грн

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему «Анатомия соединений» на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с учебной программой по Анатомии человека. Его основная задача — помочь студентам в освоении огромного фактического материала, которым они должны..

Практическая медицина

Анатомия соединений

110грн

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему «Анатомия соединений» на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с учебной программой по Анатомии человека. Его основная задача — помочь студентам в освоении огромного фактического материала, которым они должны..

Медкнига

Анатомия стресса

50грн

Для современного человека стресс является повседневным явлением. Однако от этого он не стал для нас менее безразличным. Более того, многие специалисты сходятся на том, что влияние стресса на нашу жизнь стало столь значительным, что приносит уже не только моральные страдания, но и ощутимый материальный ущерб. Причем не только отдельным людям, а целым странам,..

Лань

Анатомия, физиология и биомеханика зубочелюстной системы

385грн

Учебное пособие по анатомии, физиологии и биомеханике зубочелюстной системы, ориентированное на подготовку студентов медицинских училищ зуботехнических отделений. В руководстве профессионально и полно изложены разделы по морфологии молочных и постоянных зубов, артикуляции, видам окклюзии и прикусов; защитной, сенсорной и речеобразовательной функциям ротовой ..

Медкнига

Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева)

50грн

В монографии представлены результаты многолетних исследований авторов по изучению анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева). С позиций достижений современной медицины рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и комплексного ортопедического лечения больных анкилозирующим спондилитом. Монография рассчитана на широкий круг специалистов-медиков..

Медкнига

Антимікробна терапія в оториноларингології

55грн

Останнім часом у зв’язку з появою великої кількості різних антибактеріальних речовин і різноманіттям їх форм випуску перед практикуючим лікарем постає складне завдання оптимального підбору антибактеріальної терапії при захворюваннях ЛОР-органів. Особливо важливим це питання є для оториноларингологів, оскільки більшість пацієнтів лікуються амбулаторно, а не п..

Практическая медицина

Антимикробная терапия в стоматологии. Принципы и алгоритмы

280грн

Руководство включает в себя современные научные и справочные данные, посвященные проблеме этиологии и этиотропной терапии воспалительных заболеваний органов рта и челюстно-лицевой области, а также результаты научных исследований, которые позволят врачу сделать правильный выбор средств и методов антимикробного лечения стоматологических заболеваний.Для широког..

Нова книга

Аптечна технологія ліків

340грн

У підручнику наведено сучасні відомості з теорії та практики приготування ліків в умовах аптеки. Для студентів фармацевтичних ВНЗ та факультетів...

Медкнига

Артериальные гипертензии при эндокринных заболеваниях

45грн

Подробно рассмотрены терминология, классификация, диагностика, принципы лечения артериальных гипертензий при эндокринных заболеваниях, а также особенности терапии отдельных категорий пациентов. Кроме того, приведены важные для практической деятельности вопросы патогенеза артериальных гипертензий при каждой из нозологий, дифференциальной диагностики, обоснова..

Богдан НК

Атлас анатомії людини

490грн

Нове видання «Атласу» перероблене з урахуванням сучасних уявлень про анатомію органів і систем людського тіла. Текст і малюнки посібника відповідають навчальній програмі дисципліни. Усі назви анатомічних структур у тексті, на малюнках і схемах наведено відповідно до Міжнародної анатомічної термінології (Український стандарт). Для кращого сприйняття та засвоє..

Фармацевт-практик

Атлас анатомії людини Йоганнеса Соботти (в 2 томах)

2800грн

В атласі представлено сучасні дані про загальну анатомію людини, детально описано будову голови, шиї та верхньої кінцівки (Том 1: 416 стор.), тулуба, внутрішніх органів та нижньої кінцівки (Том 2: 398 стор.). Відповідно до напрямів анатомічних розтинів атлас розділений за ділянками тіла, що узгоджується з темами практичних занять. Крок за кроком прості вступ..

Показано з 1 по 24 із 403 (17 сторінок)