(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Медицина

Лаборатория знаний

TNM Атлас. Иллюстрированное руководство по TNM классификации

950грн

В новом издании «TNM Атлас» отражены изменения, вошедшие в Седьмую редакцию «TNM Classification of Malignant Tumours». Наиболее важные дополнения и изменения касаются классификации опухолей пищевода и пищеводно-желудочного перехода, желудка, легкого, червеобразного отростка, желчных путей, кожи и предстательной железы. Приводятся также несколько новых класси..

Медкнига

Інфаркт міокарда — не вирок!

60грн

У книзі читач знайде відповіді на запитання, пов’язані з факторами ризику та причинами розвитку ішемічної хвороби серця (стенокардії та інфаркту міокарда), першими клінічними ознаками. Даються поради з надання першої медичної допомоги в домашніх умовах, обґрунтовується доцільність виклику лікаря невідкладної допомоги. Містяться сучасні уявлення про коронарог..

Медицина

Інфекційні хвороби

610грн

У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних хвороб, які найчастіше трапляються в Україні та в практиці стоматолога. Матеріал викладено на сучасному науковому рівні. Iнфекційні хвороби описано в такій послідовності: визначення, етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічна картина, лабораторна діагностика, лікування, профілактика, протиепідемі..

Медицина

Інфекційні хвороби у дітей

655грн

У підручнику представлено класичні і нові дані про інфекційні хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширеніших інфекційних захворювань серед дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань. Для студентів і лікар..

Медицина

Інформаційні технології у фармації

35грн

Підручник створено відповідно до програми з курсу “Інформаційні технології у фармації”. Викладено загальні поняття інформаційних технологій та основні напрямки їх використання у фармації. Розглянуто приклади оброблення фармацевтичних даних у середовищі електронних таблиць, технології апроксимації та прогнозування статистичних даних за допомогою електронного ..

Медкнига

Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта

50грн

Ця невелика книга написана не для хворих осіб, а для всіх здорових жінок різного віку з несхожими проблемами. Збереження здоров’я жіночої половини населення — основна мета автора. Автору активно допомагали жінки, які задавали питання, що найбільше їх цікавили і хвилювали, були для них важливі. Відповіді на ці запитання і лягли в основу даного видання. Хотіло..

Медицина

Акушерство

150грн

Согласно данным научно-доказательной медицины, изложены современные подходы к ведению беременности, методики пренатального и интранатального определения состояния плода, принципы ведения послеродового периода. Приведены подходы диагностики, тактики ведения и лечения беременных с различной экстрагенитальной патологией. Большое внимание уделено основным акушер..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 1: Акушерство

275грн

У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студентів-медиків і поглиблення їхніх знань у галузі акушерства гостро постала потреба у виданні підручника, який висвітлював би актуальні питання акушерства і відповідав чинним навчальним програмам. Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства та згідно з вимогами Болонського процесу. У ..

Медицина

Акушерство і гінекологія: У 2 кн. — Кн. 2: Гінекологія

245грн

Поліпшення якості підготовки студентів у вищих медичних навчальних закладах пов’язане з удосконаленням форм і методів викладання предметів, а також з упровадженням новітніх досягнень, засвоєнням сучасних форм навчання та контролю за рівнем знань. Матеріал викладено з урахуванням програми вивчення предмету “Акушерство і гінекологія” із позицій доказової медиц..

Гэотар

Алкогольные, лекарственные, генетические и метаболические заболевания. Руководство. Б..

160грн

В книге представлены главы из фундаментального руководства “Болезни печени по Шиффу”, посвященные алкогольным, лекарственным, генетическим и метаболическим заболеваниям печени. В книге с современных позиций рассматриваются этиология, патогенез основной группы токсических, а также обменных заболеваний печени. Предложена тактика ведения пациентов с алкого..

СпецЛит

Аллергические реакции: проявления на слизистой оболочке рта

144грн

В пособии в краткой форме изложены основные механизмы развития врожденного и приобретенного иммунитета, характеристика различных типов иммунопатологических (аллергических) процессов, клинические варианты их проявлений на слизистой оболочке рта и десен, а также диагностика и лечение аллергии. Издание предназначено для врачей-стоматологов, обучающихся по прогр..

СпецЛит

Альгология в стоматологии

150грн

В монографии обобщены данные литературы, а также многолетний опыт авторов, касающиеся изучения различных заболеваний полости рта, при которых главным симптомом является боль. При подготовке издания были использованы современные достижения в различных областях науки — стоматологии, патофизиологии, рефлексологии, электрофизиологии, фармакологии, которые сущест..

Практическая медицина

Альтернативная терапия рака

150грн

Значительное число больных злокачественными опухолями прибегают на том или ином этапе заболевания к альтернативной терапии. Под альтернативной терапией рака понимается применение для лечения онкологических больных средств и методов, не разрешенных для такого использования официальными регуляторными органами. При выборе того или иного средства альтернативной ..

СпецЛит

Анализы крови,мочи и других биологических жидкостей человека в различные возрастные п..

144грн

В издании приведены наиболее часто используемые для диагностики показатели крови, мочи, слюны, спинно-мозговой жидкости от момента рождения до 70—80-летнего возраста. Описаны типичные изменения компонентов при различных заболеваниях для пациентов разных возрастных групп. Показаны наиболее часто применяемые в диагностике онкомаркеры. Даны референтные пределы ..

СпецЛит

Аналитико-катартическая терапия эмоциональных нарушений

320грн

В учебном пособии рассматривается краткосрочная модель патогенетической психотерапии, сочетающая каузальный и феноменологический подходы — «аналитико-катартическая терапия Александрова» (АКТА). Модель разработана автором на основе многолетнего практического опыта, осмысленного с позиций современной психотерапии. Психогенетический анализ жизни пациента, его л..

Медицина

Анатомічний атлас людини

350грн

В основу створення атласу було покладено восьме видання “Фундаментальної анатомії та фізіології”. Ілюстрації в атласі розміщено за ділянками тіла. У ключових ділянках їх доповнено фотографіями розтину трупа. Це допоможе додатковому сприйняттю інформації — від графічної ілюстрації (у книзі) до лабораторного зображення розтину трупа, а відтак — і до медичного ..

Минск

Анатомический атлас. Основы строения и физиологии человека

180грн

Человеческое тело — уникальный организм, скрывающий в себе множество загадок. И хотя учеными каждый день делаются новые научные открытия и технический прогресс уже не остановить, все же некоторые тайны тела человека до сих пор остаются неразга­данными. Неудивительно, что современный человек скорее расскажет вам, как устроен компьютер, чем сможет объясни..

Практическая медицина

Анатомия мышц

140грн

Настоящее учебное пособие предназначено для изучения темы "Анатомия мышц" на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также пр самостоятельной подготовке студентов. Пособие составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования Минобрнауки РФ (третьего поколения), учебной прог..

Практическая медицина

Анатомия нервной системы и органов чувств

215грн

Настоящее учебное пособие предназначено для изучения одного из важнейших разделов анатомии человека - анатомии нервной системы и органов чувств - на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале и при самостоятельной подготовке студентов. Пособие подготовлено на кафедре анатомии человека РУДН (зав. кафедрой профессор В.И.Козлов) и составлено в соотв..

СпецЛит

Анатомия пищеварительной системы взрослого человека

144грн

Учебное пособие соответствует требованиям учебной программы по анатомии человека. В нём подробно изложены вопросы строения и топографии органов пищеварительной системы. Необходимые термины приведены в соответствии с Международной анатомической номенклатурой (2003). Особое внимание уделено тем аспектам морфологии органов пищеварительной системы, которые необх..

Практическая медицина

Анатомия сердечно-сосудистой системы

140грн

В книге с современных позиций изложено строение сердечно-сосудистой системы. Особое внимание обращено на наглядную иллюстрацию анатомичесого строения регионарных артерий и вен, источников кровоснабжения и путей оттока крови от органов, а также формирования их микроциркуляторного русла.Данное учебное пособие написано в соответствии с Федеральным государственн..

Практическая медицина

Анатомия скелета

130грн

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему «Анатомия соединений» на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с учебной программой по Анатомии человека. Его основная задача — помочь студентам в освоении огромного фактического материала, которым они должны..

Практическая медицина

Анатомия соединений

110грн

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих тему «Анатомия соединений» на лабораторных (практических) занятиях в секционном зале, а также при самостоятельной подготовке. Пособие составлено в соответствии с учебной программой по Анатомии человека. Его основная задача — помочь студентам в освоении огромного фактического материала, которым они должны..

Медкнига

Анатомия стресса

50грн

Для современного человека стресс является повседневным явлением. Однако от этого он не стал для нас менее безразличным. Более того, многие специалисты сходятся на том, что влияние стресса на нашу жизнь стало столь значительным, что приносит уже не только моральные страдания, но и ощутимый материальный ущерб. Причем не только отдельным людям, а целым странам,..

Показано з 1 по 24 із 539 (23 сторінок)