(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Корми, годівля

Харків

Биоморфологическая организация и питательность кормов

300грн

В монографии обобщены данные литературы и результаты исследований авторов о роли анатомо-морфологического строения, молекулярной, надмолекулярной организации и тонкого физико-химического строения кормов и основных их питательных веществ, что в целом определено авторами как биоморфологическая организация кормов. Обозначена ведущая роль современных экспресс-ме..

Аграрна наука

Використання плівкових рукавів для зберігання стеблових кормів та зерна

90грн

Висвітлено питання наукових основ консервування та зберігання в плівкових рукавах стеблових кормів та зерна. Запропоновано варіанти технологій здійснення переліку робіт при організації зберігання зерна та заготівлі кормів у плівкових рукавах. Наведено типи машин та обладнання для здійснення цього процесу й особливості їх використання з максимальною ефективні..

Харків

Використання хелатних комплексів мікроелементів у годівлі корів

70грн

Мікроелементному живленню відводиться одна із ключових ролей у забезпеченні повноцінної годівлі, так як роль есенційних елементів в організмі обумовлена їх взаємодією з великою кількістю речовин -ферментів, білків, вітамінів, гормонів тощо, які сприяють кращій асиміляції всіх поживних речовин корму. Тому лише при оптимальному співвідношенні мікроелементів в ..

Проспект Науки

Витаминное и минеральное питание животных

960грн

Первый раздел посвящен описанию витаминного питания животных, второй - их минеральному питанию. Содержатся сведения о необходимом комплексе витаминов и минералов и каждом элементе комплекса в отдельности для разных видов сельскохозяйственных животных (жвачных, свиней, лошадей, кроликов, нутрий, пушных зверей, сельскохозяйственной птицы, собак и кошек). Теоре..

Аграрна наука

Довідник з повноцінної годівлі сільськогосподарських тварин

150грн

Наведено деталізовані норми, раціони і технології біологічно повноцінної годівлі всіх статево-вікових груп сільськогосподарських тварин та птиці для досягнення генетичного потенціалу продуктивності, відтворної здатності, профілактики порушень травлення, аліментарних захворювань, імунодефіциту, подовження продуктивного довголіття тварин вітчизняних порід і кр..

Львів

Довідник кормових добавок та преміксів

550грн

Довідник подає інформацію про понад 1700 кормових добавок і преміксів, які зареєстровані в Україні протягом останніх п’яти років, у якому в алфавітній послідовності наведені назви кормових добавок та преміксів, їх реєстраційні номери, зазначені власники реєстраційних посвідчень, дані про показання до застосування, дозування, застереження і протипоказання, а ..

Лань

Интенсификация производства высококачественной продукции животноводства

600грн

В монографии приведены результаты научных исследований, касающихся подбора оптимальных доз использования кормовых добавок и сочетаний генотипов. Проведенные комплексные исследования роста, развития, мясной продуктивности с учетом выхода основных питательных веществ, эффективности биоконверсии протеина и энергии корма в пищевой белок и энергию съедобных часте..

ДеЛи

Комбикорма и их компоненты

675грн

В книге рассматриваются физико-химические и биохимические характеристики компонентов комбикормов растительного и животного происхождения, продуктов микробиологического и химического синтеза, вторичного сырья пищевых производств, минеральных веществ, биологически активных соединений - витаминов, консервантов, антиоксидантов, микроэлементов, антибиотиков, ферм..

ЦУЛ

Комплексні сполуки мікроелементів у свинарстві

185грн

Поглиблeно сучасні наукові уявлeння щодо ролі комплeксних сполук мік-роeлeмeнтів, зокрeма гліцинатів заліза, міді, цинку, марганцю та кобальту в профілактиці порушeнь мінeрального обміну у свиноматок та поросят. Встановлeно стимулюючий вплив гліцинатів мікроeлeмeнтів на гідролітичні та трансмeмбранні процeси в шлунково-кишковому тракті молодняка свинeй, проц..

Verlag

Консервирование кормов и биогазовых субстратов

1240грн

Настоящий практический справочник по консервированию кормов и субстратов для биогазовых установок подготовлен компетентным коллективом авторов. В нем представлена всеобъемлющая теоретическая информация и практические рекомендации по консервированию грубых и сочных кормов, влажного зерна и сырья для производства биогаза. С прикладной точки зрения рассмотрены ..

Олді+

Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь)

340грн

У підручнику наведено основні положення організації технохімічного та технологічного контролю комбікормових виробництв, характеристика та вимоги до приймання, розміщення, зберігання і контролю сировини та готової продукції, рецепти комбікормів та методи їх розрахунку, основні принципи організації контролю технологічного процесу та управління якістю, ветерина..

Лань

Корма и кормовые добавки для животных

370грн

В учебном пособии обобщены результаты исследований научных учреждений и автора, а также передовой практики по заготовке, хранению кормов и подготовке их к скармливанию, приведены новые отраслевые стандарты для оценки качества кормовых средств. Особое внимание уделено разработке и внедрению ресурсо- и энергосберегающих технологий, таких как производство кормо..

Проспект Науки

Кормление животных с основами кормопроизводства

1120грн

Книга включает в себя три раздела. Из первого читатель узнает об оценке питательности кормов и научится основам полноценного кормления животных. Второй раздел посвящен видам кормов и кормопроизводству. Рассмотрены: сочные, водянистые, грубые и концентрированные корма и добавки. А также корма животного происхождения. В третьем содержатся сведения и рекомендац..

Гэотар

Кормление овец и коз

300грн

В учебнике освещены вопросы нормированного кормления всех половозрастных групп овец и коз. Рассмотрены кормовые средства, применяемые в овцеводстве и козоводстве. Приведен материал по процессам пищеварения и обмена веществ. Описана роль энергии, питательных и биологически активных веществ в жизнедеятельности животных. Представлены состав и питательность корм..

Гэотар

Кормление сельскохозяйственной птицы

300грн

Освещены вопросы нормированного кормления всех видов сельскохозяйственной птицы, рассмотрены кормовые средства, включая нетрадиционные корма, применяемые в птицеводстве, приведен материал об анатомии желудочно-кишечного тракта и процессах пищеварения, о потребностях птицы в воде, питательных и биологически активных веществах. Представлены рекомендации по кор..

Київ

Кормовиробництво

60грн

Викладено загальні відомості про корми, інтенсивні технології вирощування кормових культур, лучного кормовиробництва та заготівлі кормів прогресивними методами. Висвітлено інноваційні досягнення науки, обгрунтовано зональні рекомендації і положення на основі досвіду кращих сільськогосподарських підприємств...

Москва

Кормовые культуры: Производство, уборка, консервирование и использование грубых кормо..

720грн

В книге излагаются научно-практические основы возделывания важнейших кормовых культур на пашне и естественных кормовых угодьях (биология растений, требования к агроэкологическим условиям, место в севообороте, обработка почвы, использование удобрений, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, особенности уборки урожая и его хранения, экономическая оценка р..

ИВЦ Минфина

Кормопроизводство

450грн

В учебник включены вопросы ботаники и агрономии, что отличает его от других подобных изданий. Большое внимание уделяется производству растительных кормов и их качеству, технологиям возделывания зернофуражных культур, многолетних кормовых трав, агрофитоценозов, а также технологиям заготовки травяных кормов и др. Учебник предназначен для студентов учреждений в..

Лань

Кормопроизводство

840грн

В первой части учебного пособия приводятся краткие характеристики и агротехнологии всех полевых культур, которые используются на кормовые цели. Во второй части описываются основные растения сенокосов и пастбищ, а также их классификация. Главное внимание уделяется различным агротехнологиям их поверхностного и коренного улучшения в основных зонах страны (лесна..

Харків

Критерии и методы контроля метаболизма в организме животных и птиц

150грн

В справочном пособии освещаются биохимические методы анализа и контроля физиологического состояния организма животных и птиц, качества продуктов животноводства и птицеводства, а также методы зоотехнического анализа кормов, определения их питательной ценности, некоторые биохимические методы и тесты контроля полноценности кормления сельскохозяйственных животны..

Вінниця

Культурні сіножаті та пасовища України

250грн

У книзі в основному на прикладі Полісся узагальнено результати багаторічних досліджень авторів, а також досягнення сучасної науки з питань формування лучних агрофітоценозів. Висвітлено грунтово-кліматичні й географічні умови та коротку характеристику природних кормових угідь Українського Полісся, еколого-біологічні особливості та господарсько-цінні якості ба..

Харків

Люцерна

180грн

В монографії узагальнені дані літератури, результати наукових досліджень авторів по вирощуванню і використанню люцерни на кормові цілі високопродуктивній великій рогатій худобі, досвід провідних господарств України у цьому питанні. Розраховано на керівників аграрних підприємств і провідних спеціалістів, що працюють по проблемі виробництва кормів і підвищення..

Аграрна наука

Люцерна з новими якостями для культурних пасовищ

150грн

На підставі багаторічних досліджень Інституту кормів НААН обгрунтовано результати досліджень з питань сучасних технологій вирощування та використання люцерни посівної в польовому і лучному кормовиробництві. Встановлено вплив мінеральних і органічних добрив, норм висіву, режисів використання на кормову продуктивність люцерни посівної в одновидових і сумісних ..

Люцерна. Практические советы по силосованию королевы кормовых растений

70грн

Книга станет ценным подспорьем для всех, кто заинтересован в силосовании люцерны при изготовлении высококачественного силоса для КРС..

Показано з 1 по 24 із 54 (3 сторінок)
У розділі розміщені книги на тему годування сільськогосподарських тварин, типів кормів та способів їх виготовлення.