(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Автоперевезення

Київ

Автомобільні перевезення у міжнародному сполученні

100грн

В книзі описується організація перевезень вантажів, пасажирів та багажу у міжнародному сполученні; складена у відповідності з національним і міжнародним законодавством в галузі автомобільного транспорту. Для інженерно-технічних працівників автотранспортних підприємств та юристів, які займаються експлуатацією автомобільного транспорту і організацією перевізно..

Инфра-М

Беспроводные технологии на автомобильном транспорте. Глобальная навигация и определен..

350грн

В учебном пособии подробно описана технология спутниковой навигации в применении к задачам мониторинга и контроля движения автомобильного транспорта. Рассмотрена технология определения местоположения, используемая в навигационных приемниках для автомобильного транспорта. Изложена технология глобальной спутниковой навигации, включая вопросы формирования и обр..

Слово

Вантажні автомобільні перевезення

100грн

У підручнику розглядається теорія, технологія, організація і управління виконання автотранспортних послуг (доставкою вантажів) у ринкових умовах. Він призначений для студентів вищих навчальних закладів спеціальності "Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті". Інформаційно-довідниковий матеріал може бути використаний студентами, а тако..

ДержавтотрансНДіпроект

Збірник ексклюзивних інформаційно-аналітичних матеріалів з ефективності перевезень ва..

50грн

До збірника увійшли опрацьовані багаторічною практикою авторські розробки та аналітичні матеріали з економічних питань перевезень вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні. Опрацювання наданих матеріалів під конкретні умови діяльності міжнародного перевізника дасть змогу значно покращити його економічні показники роботи і рівень конкуренто..

Инфра-инженерия

Инновационные процессы в логистике

575грн

Монография посвящена базису организации управления высокотехнологичным и наукоемким производством услуг на транспорте — процессно-ресурсной (инженерной) логистике. Особое внимание уделено вопросам синергии логистических процессов при движении потоков ресурсов-затрат, их оптимальному использованию на основе метрик, а также снижению рисков функционирования пре..

Инфра-инженерия

Логистика: персонал, технологии, практика

265грн

Теоретические основы логистики изложены простым и понятным языком, без избыточного количества формул и научных изысков, с большим количеством примеров. Обширный набор приложений позволяет применять данное издание в практической деятельности. Особое внимание уделено управлению персоналом и построению системы совершенствования качества логистических услуг. Бе..

Львівська політехніка

Організація автомобільних перевезень. Частина 1. Вантажні перевезення

200грн

У посібнику викладено засади організації транспортного процесу. Подано характеристику сучасної матеріально-технічної бази вантажних автомобільних перевезень, класифікацію та властивості вантажів. Формалізовано підходи дослідження транспортної мережі, описано основні експлуатаційні властивості автотранспортних засобів, дано критичний аналіз продуктивності ван..

Кондор

Організація та технологія доставки спеціальних категорій вантажів

380грн

Викладені основи організації та технології доставки спеціальних категорій вантажів повітряним, залізничним, автомобільним, морським та внутрішнім водним транспортом. Наведено класифікацію, особливості організації та технології перевезень, упакування та маркування, документального оформлення спеціальних вантажів. Охарактеризовані транспортні засоби та засоби ..

Академия

Организация и управление пассажирскими автомобильными перевозками

220грн

Рассмотрены вопросы организации перевозок пассажиров автомобильным транспортом и управление этими перевозками. Изложены методы изучения потребности пассажиров в передвижениях, маршрутизации перевозок, решения технологических задач организации перевозок на маршрутной сети и немаршрутных автомобильных перевозок, определения тарифов и организации билетной систе..

Академия

Организация перевозок грузов

150грн

В учебнике рассмотрен содержание и задачи грузовой и коммерческой работы, комплекс технологических и коммерческих операций на всех этапах доставки грузов. Изложены основы тарифной политики на железнодорожном транспорте, основные положения по эксплуатации железнодорожных путей не общего пользования. Приведены общие требования к размещению и креплению грузов в..

Рівне

Основи транспортної психології

100грн

У навчальному посібнику викладені основи психофізіології формування та виконання керуючих дій водія. Описані фактори, що визначають надійність водіїв, показано вплив психофізіологічних та особистих якостей, а також навколишнього середовища на поведінку водіїв, надані методи їх формування, вдосконалення і тренування. Розглянуті також психофізіологічні особлив..

Инфра-инженерия

Основы логистики

300грн

В доступной форме представлен как теоретический, так и практический материал, что позволяет получить комплексное представление об особенностях управления материальными потоками в макро- и микрологистических системах. Предназначено для студентов транспортных вузов. Может быть также использовано в дополнительном образовании при повышении квалификации и перепод..

Инфра-инженерия

Основы логистики транспортного производства и его цифровой трансформации

455грн

Рассмотрены теоретические основы логистики различных звеньев цепи поставок: производства и его материально-технического обеспечения, складского хранения и транспортного обслуживания материальных потоков. Дана классификация запасов, раскрыты назначение, способы расчета оптимальных размеров и пути снижения затрат на их создание и хранение. Рассмотрены особенно..

Москва

Ответственность международного автомобильного перевозчика за полную или частичную утр..

50грн

В процессе осуществления международных автомобильных перевозок грузов нередки случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств его участниками. Учитывая актуальность данного вопроса для международных автоперевозчиков, в книге проведен правовой анализ таких наиболее значимых теоретических и практических вопросов, связанных с международ..

Слово

Пасажирські автомобільні перевезення

100грн

У навчальному посібнику викладені технологія, організація і управління виконання пасажирських перевезень. Розглянуті класифікація пасажирських перевезень, питання оптимізації пасажиропотоків, технології організації міських, заміських та міжнародних автомобільних маршрутів. Робота призначена для студентів напряму "Транспортні технології"...

ПрофКнига

Правила перевезення небезпечних вантажів із додатками і змінами на 16.03.2018

400грн

Правила перевезення небезпечних вантажів поширюються на перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом територією України. Правилами визначають основні норми та вимоги, що забезпечують безпеку перевезення небезпечних вантажів. Вимоги цих Правил є обов'язковими для суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та видів їх діяльності які є уч..

Инфра-инженерия

Ресурсы логистики в управлении транспортным предприятием

435грн

В учебном пособии впервые представлен процессно-ориентированный подход в логистическом управлении транспортным предприятием. Последовательно рассмотрены производственная и коммерческая деятельность предприятий, показан новый подход в менеджменте с использованием системного анализа и человеческого фактора. Особое внимание уделено финансовым аспектам управлени..

Рівне

Соціально-економічна ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполу..

80грн

У монографії розглянуто питання, пов'язані з ефективністю функціонування пасажирських транспортних систем приміського сполучення. Для встановлення рівня ефективності функціонування пасажирської транспортної системи приміського сполучення запропоновано використання ряду показників, що дозволяють оцінити соціальний та економічний ефект при її розвитку за рахун..

Кондор

Транспортно-експедиторська діяльність

150грн

2-ге видання, перероблене та доповненеУ навчальному посібнику викладено основи організації та правового регулювання транспортно-експедиторської діяльності, висвітлено особливості правового регулювання перевезень та транспортно-експедиторської діяльності. Наведено договірні основи доставки вантажу, а також особливості доставки вантажів у міжнародній торгівлі...

Рівне

Транспортно-експедиційна робота

150грн

У посібнику вміщено теоретичний матеріал до модулів з навчальної дисципліни «Транспортно-експедиційна робота», зміст практичних занять, тестові завдання для перевірки знань студентів до кожної теми і модуля, словник основних термінів, список рекомендованої літератури, додатки. Посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.070101 «Транспортні техноло..

Моркнига

Транспортно-перегрузочные комплексы

590грн

В учебном пособии изложены место и роль транспортно-перегрузочного оборудования и соответствующих комплексов в мультимодальных транспортных сетях, устройство и технология работы транспортно-перегрузочных комплексов, складов и грузовых терминалов, их техническое оснащение, механизация и автоматизация погрузо-разгрузочных и складских работ. Рассмотрены вариант..

Инфра-инженерия

Транспортное обеспечение логистических систем

480грн

Рассматривается функционирование транспортной системы с позиции логистики, проводится экономический анализ транспорта на макроэкономическом и региональном уровне, изучаются вопросы управления транспортом на уровне промышленного предприятия. Раскрыта взаимосвязь транспорта с другими подсистемами промышленного предприятия: закупками, складированием; изучен воп..

Инфра-инженерия

Транспортное производство: технологические особенности развития, логистика, безопасно..

520грн

Проведено исследование современных проблем транспортного производства и логистики на основе данных о работе транспорта в текущем десятилетии, в период повышенной ответственности за транспортное обеспечение логистики грузопотоков для строительства олимпийских объектов и наличия доступных результатов внутрипроизводственного учета. Показаны тенденции развития т..

Показано з 1 по 24 із 27 (2 сторінок)