(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Автоперевезення

Олді+

Організація та логістика перевезень

280грн

У підручнику висвітлено основні питання з організації та логістики перевезень, представлені теоретико-методологічні засади систем транспортної логістики, розглянуті всі елементи, що забезпечують їх ефективне функціонування в сучасних умовах. Даний підручник дає можливість студентам опанувати питання організації систем вантажних та пасажирських перевезень з в..

Університет "Україна"

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом

120грн

Підручник рекомендовано для самостійної роботи з дисципліни «Організація автомобільних перевезень», спеціальності «Автомобільний транспорт». Наведено правила перевезень та класифікація вантажів.Призначено для студентів, аспірантів, наукових працівників та інженерів, які навчаються та працюють в автомобільній галузі...

Кондор

Cargo Science and Logistics: Textbook

405грн

Textbook contains general theoretical fundamentals of transport characteristics of cargo, transportation conditions of some types of special goods, elements cargo logistics, literature.It is intended for students of specialties 073 “Management” and 275 “Transport Technologies”...

Індустрія

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

125грн

НПАОП 0.00-1.62-12..

Москва

Смешанные перевозки (состояние, проблемы, тенденции)

190грн

В книге рассматриваются ключевые вопросы организации перевозок грузов в международном смешанном сообщении. Дается концептуальный анализ смешанных перевозок в свете усиления роли логистического управления, освещается деятельность операторов смешанных перевозок и участие в этих перевозках линейных конференций и стратегических альянсов, особенно в связи с либер..

Львівська політехніка

Економіка логістики

160грн

Викладено основи теорії економіки логістики: розглянуто місце та роль логістики як об’єкта господарювання, сутність та основні напрями логістичної діяльності на підприємстві, ідентифіковано склад логістичних активів, досліджено економічний потенціал логістики та її синергічний ефект, розглянуто особливості економіки логістичної діяльності в ланцюгах поставок..

Новий світ-2000

Митне обслуговування транспортних перевезень

250грн

Розглянуто сучасні підходи до здійснення міжнародних транспортних перевезень, зокрема у частині митного оформлення товарів, вантажів та транспортних засобів, пропуску пасажирів , здійснення експедиторського обслуговування тощо. Узагальнені законодавчі вимоги до здійснення міжнародних перевезень, проаналізовано основні міжнародні конвенції та внутрішні законо..

Львівська політехніка

Логістичні системи

280грн

Висвітлено фундаментальні засади проектування логістичних систем, особливості організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. Розглянуто методологічні основи аналізу та синтезу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних систем, сутність логістичної інфраструктури, типові характеристики організування внутрішньовиробничих логіст..

Львівська політехніка

Логістика та управління ланцюгами поставок

450грн

Викладено теоретичні, практичні та методологічні основи управління ланцюгами поставок: сформульовано дефініцію поняття “ланцюг поставок” та наведено його характерні риси; окреслено базові засади управління ланцюгами поставок, детально охарактеризовано їхні внутрішні бізнес-процеси; детерміновано показники результативності ланцюгів поставок; досліджено роль л..

Київ

Professional english logistics

229грн

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Навчальний посібник уміщує навчальні тексти, словники до кожної теми, різні типи вправ.   Для студентів вищих навчальних закладів напряму підготовки "Менеджмент"...

Київ

Економіко-математичні методи в логістиці

104грн

У посібнику розглянуто ефективне використання класичних методів дослідження операцій для вирішення специфічних логістичних завдань, що стосуються оптимізаціі процесів розподілення обмежених ресурсів у логістичних системах, транспортування і складування, управління запасами товарно-матеріальних цінностей, організації обслуговування споживачів з точки зору сис..

Олді+

Військова логістика

240грн

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її розвитку, викладені основні принципи логістики. Описано особливості закупівельної, транспортної, розподільчої логістики, логістики виробничих процесів, логістики запасів і логістичного сервісу. Викладено принципи організації матеріальних потоків в армії, а та..

Инфра-инженерия

Транспортное производство: технологические особенности развития, логистика, безопасно..

541грн

Проведено исследование современных проблем транспортного производства и логистики на основе данных о работе транспорта в текущем десятилетии, в период повышенной ответственности за транспортное обеспечение логистики грузопотоков для строительства олимпийских объектов и наличия доступных результатов внутрипроизводственного учета. Показаны тенденции развития т..

Инфра-инженерия

Транспортное обеспечение логистических систем

499грн

Рассматривается функционирование транспортной системы с позиции логистики, проводится экономический анализ транспорта на макроэкономическом и региональном уровне, изучаются вопросы управления транспортом на уровне промышленного предприятия. Раскрыта взаимосвязь транспорта с другими подсистемами промышленного предприятия: закупками, складированием; изучен воп..

Инфра-инженерия

Ресурсы логистики в управлении транспортным предприятием

452грн

В учебном пособии впервые представлен процессно-ориентированный подход в логистическом управлении транспортным предприятием. Последовательно рассмотрены производственная и коммерческая деятельность предприятий, показан новый подход в менеджменте с использованием системного анализа и человеческого фактора. Особое внимание уделено финансовым аспектам управлени..

Инфра-инженерия

Основы логистики транспортного производства и его цифровой трансформации

473грн

Рассмотрены теоретические основы логистики различных звеньев цепи поставок: производства и его материально-технического обеспечения, складского хранения и транспортного обслуживания материальных потоков. Дана классификация запасов, раскрыты назначение, способы расчета оптимальных размеров и пути снижения затрат на их создание и хранение. Рассмотрены особенно..

Инфра-инженерия

Основы логистики

312грн

В доступной форме представлен как теоретический, так и практический материал, что позволяет получить комплексное представление об особенностях управления материальными потоками в макро- и микрологистических системах. Предназначено для студентов транспортных вузов. Может быть также использовано в дополнительном образовании при повышении квалификации и перепод..

Инфра-инженерия

Логистика: персонал, технологии, практика

364грн

Теоретические основы логистики изложены простым и понятным языком, без избыточного количества формул и научных изысков, с большим количеством примеров. Обширный набор приложений позволяет применять данное издание в практической деятельности. Особое внимание уделено управлению персоналом и построению системы совершенствования качества логистических услуг. Б..

Инфра-инженерия

Инновационные процессы в логистике

598грн

Монография посвящена базису организации управления высокотехнологичным и наукоемким производством услуг на транспорте — процессно-ресурсной (инженерной) логистике. Особое внимание уделено вопросам синергии логистических процессов при движении потоков ресурсов-затрат, их оптимальному использованию на основе метрик, а также снижению рисков функционирования пре..

АСМАП

Международные автомобильные перевозки

100грн

Пособие дает ответы на основные вопросы организации международных автомобильных перевозок и рассчитано на широкий круг специалистов отрасли...

Рівне

Соціально-економічна ефективність пасажирської транспортної системи приміського сполу..

83грн

У монографії розглянуто питання, пов'язані з ефективністю функціонування пасажирських транспортних систем приміського сполучення. Для встановлення рівня ефективності функціонування пасажирської транспортної системи приміського сполучення запропоновано використання ряду показників, що дозволяють оцінити соціальний та економічний ефект при її розвитку за рахун..

ТрансЛит

Управление транспортно-логистическим бизнесом

75грн

Рассмотрены ключевые вопросы, связанные с деятельностью транспортно-логистических компаний. В первую очередь раскрывается новая роль логистического управления в условиях глобализации мировой экономики как фактора повышения конкурентоспособности на международных рынках. Анализируются основы профессионального логистического управления с выделением функциониров..

Показано з 1 по 24 із 46 (2 сторінок)