(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Львівська політехніка

Львівська політехніка

Видавництво Львівської політехніки спеціалізується на книгах з комп’ютерних наук, економіки, будівництва, архітектури, машинобудування, гуманітарних наук. Тут представлений широкий вибір професійної та наукової літератури від спеціалістів своєї галузі. 

Видавництво розташоване у місті Львів.

Купити книги за цінами видавництва можна у нас на сайті ПрофКнига на сторінці видавництва "Львівська політехніка". 


Львівська політехніка

Automobiles. English for Specific Purposes

160 грн

Посібник містить інформацію фахового спрямування, відповідно до вимог програми навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”. Завдання спрямовані на розвиток діалогічного та монологічного мовлення і розуміння інформації з автентичнихангломовних джерел та засвоєння необхідного обсягу лексичного матеріалу, що відповідає вимогам професійно-о..

Львівська політехніка

MATLAB в інженерних розрахунках. Комп’ютерний практикум

140 грн

Розглянуто основи практичної роботи в середовищі системи комп’ютерної математики МАТLАВ. Наведені приклади застосування системи в інженерних розрахунках з використанням математичних моделей, що описують процеси в механічних системах, в електричних колах, теплопередачу, поширення та дифракцію хвиль. Посібник містить приклади програмування на мові МАТLАВ, симв..

Львівська політехніка

Ілюстрований словник архітектурних термінів

295 грн

Третє видання, доповнене і перероблене.Словник містить 850 статей з архітектури і мистецтва з курсу “Історія архітектури”. Тлумачення термінів і понять відображають історію й традицію в розвитку архітектури. Подано їхнє походження й різні довідкові дані.Для студентів-архітекторів, дизайнерів, учителів художньо-мистецького профілю та всіх, хто цікавиться архі..

Львівська політехніка

Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарськи..

150 грн

У курсі “Інженерна геодезія” окремо виділений розділ “Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд”, в якому розглядаються види і методика інженерних вишукувань, зокрема гідротехнічних, способи геодезичного забезпечення будівельно-монтажних робіт на цих об’єктах. Вивчаються основні методи і засоби комплексу інже..

Львівська політехніка

Інженерний благоустрій територій

300 грн

Навчальна дисципліна «Інженерний благоустрій територій» важлива для студентів архітектурної спеціальності, які в своїй практичній діяльності мають справу з вибором, освоєнням територій i пристосуванням їх для потреб міського будівництва. У підручнику архітекторів І. В. Русанової і Г. М. Шульги розглянуто основні заходи і методи, спрямовані на освоєння терито..

Львівська політехніка

Інноваційні матеріали та технології в дорожньому будівництві. Частина 1. Матеріали та..

410 грн

Посібник буде корисним для студентів та аспірантів, що навчаються за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія”, за освітніми програмами “Автомобільні дороги та аеродроми”, “Мости і транспортні тунелі”, а також для інженерно-технічних працівників, що займаються проєктуванням, будівництвом автомобільних доріг, вулиць, аеродромів...

Львівська політехніка

Іноземна мова професійного спрямування (англійська мова для реставраторів)

500 грн

У навчальному посібнику подано вісім модулів, до яких належать тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою. Розроблено для того, щоб допо..

Львівська політехніка

Інструментальні методи аналізу

180 грн

У посібнику коротко викладено теоретичні відомості про основні фізичні та фізико-хімічні методи аналізу та на прикладах розв’язування задач наведено можливості практичного застосування цих методів для аналітичного контролю різноманітних об’єктів: виробництв, продуктів харчування, довкілля тощо.Посібник призначений для організації самостійної роботи студентів..

Львівська політехніка

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

280 грн

Розглянуто основні теоретичні питання, пов’язані з організацією і впровадженням інформаційних систем (ІС) та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій (ІТ) у бухгалтерському обліку та аудиті. Висвітлено питання розвитку ІС, організації позамашинної та машинної інформаційної бази, поняття ІТ та їх застосування для розв’язування задач бухгалтерськ..

Львівська політехніка

Інформаційна безпека

850 грн

Розглянуто основні поняття та визначення в галузі інформаційної безпеки. Описано математичні основи криптології. Розглянуто відомі та сучасні методи криптографії, криптоаналізу, стеганографії. Розглянуто питання ідентифікації, автентифікації та санкціонованого доступу. Значну увагу в навчальному посібнику приділено практичному захисту інформації. Розглянуто ..

Львівська політехніка

Історія архітектури середньовіччя і нового часу V‒XIX ст.

320 грн

Висвітлено важливі проблеми розвитку архітектури народів світу на прикладах найхарактерніших пам’яток культури. Для полегшення розуміння викладеного матеріалу і можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення лекцій проілюстровано кресленнями та рисунками. Розроблені варіанти вправ і завдань до практичних занять доповнено прикладами робіт студ..

Львівська політехніка

Історія мистецтва та архітектури. Частина 1

370 грн

У навчальному посібнику подано більшість тем із дисципліни “Історія мистецтва, архітектури та дизайну” від періоду первісного мистецтва до епохи класицизму включно.Для студентів спеціальностей дизайну, архітектури та реставрації творів мистецтва бакалаврського рівня навчання...

Львівська політехніка

Адміністративні послуги населенню України органами місцевого самоврядування

100 грн

У посібнику розглянуто питання надання адміністративних послуг громадянам України органами місцевого самоврядування, подано загальну характеристику порядку та умов упровадження і реалізації послуг, наданих населенню нашої держави. Проаналізовано ефективність надання адміністративних послуг населенню України органами місцевого самоврядування.Для студентів юри..

Львівська політехніка

Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу

160 грн

У посібнику коротко викладено відомості про основні хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи аналізу.Призначений для організації самостійної роботи студентів, підготовки до контролю знань з хімічних, оптичних, електрохімічних, хроматографічних та радіохімічних методів аналізу, а також для проведення розрахунків вмісту речовини за результатами аналізу. Може ..

Львівська політехніка

Англійська мова для дизайнерів (Іноземна мова професійного спрямування)

250 грн

Подано теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування. Навчальний посібник складається з восьми модулів, до яких належать тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмо..

Львівська політехніка

Англійська мова для спеціальності “Видавництво та поліграфія”

240 грн

Навчальний посібник складається із восьми модулів, до складу яких входять тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою.Для студентів спеці..

Львівська політехніка

Англійська мова професійного спрямування. Безпека руху та обслуговування автомобіля

200 грн

Посібник побудований на автентичному матеріалі та охоплює три розділи, які за змістом належать до головних питань безпеки під час руху та обслуговування автомобіля, забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною термінологією. Система різноманітних вправ, побудована за циклічним принципом, наявність двомовних тематичних словників у ко..

Львівська політехніка

Архітектурні конструкції виробничих будівель

480 грн

Описано основні архітектурні конструкції виробничих будівель, висвітлено питання їхнього призначення, проектування, конструктивного рішення з урахуванням фізико-технічних факторів. За своєю структурою та методичною побудовою максимально пристосований до навчального процесу у вищій школі архітектурно-будівельного спрямування. Його тематичний розподіл наближен..

Львівська політехніка

Архітектурна композиція. Курс практичних занять та завдань

250 грн

У першій частині посібника розглянуто архітектурні особливості композиції площини з метою розвитку творчого мислення та навичок вирішення взаємовідношення простору, аналізу архітектурної творчості як мистецького синтезу декору з урахуванням особливостей матеріалу та функції площини-об’єму, що властиво всім історичним архітектурним стилям, українським зокрема..

Львівська політехніка

Архітектурний образ міста

250 грн

Виокремлено складові архітектурного образу міста та визначено напрями та особливості їх формування. Обґрунтовано значення та роль у формуванні архітектурного образу міста міського середовища, просторово-планувальної структури, панорам і силуетів. Висвітлено використання природного ландшафту, сформовано містобудівну композицію відповідно до територіальних час..

Львівська політехніка

Біологічна хімія

170 грн

Підручник складається з чотирьох частин. У першій частині висвітлено хімічний склад живих організмів, будову та властивості білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів і гормонів. У другій частині – процеси обміну речовин, зокрема, обмін ліпідів, вуглеводів, нуклеотидів, простих і складних білків і мінеральних солей. Розглянуто енерге..

Львівська політехніка

Біоніка в дизайні просторово-предметного середовища

500 грн

Викладено загальні положення, теоретичні і методологічні основи біодизайну просторово-предметного середовища. Подано витоки і напрямки освоєння природних форм та структур живих організмів, біоморфологічних, біомеханічних, біотектонічних, колористичних і органолептичних закономірностей природних форм, висвітлено особливості формотворення і формування предметн..

Львівська політехніка

Бетонні дорожні та аеродромні покриття

250 грн

Посібник присвячено питанням конструювання, розрахунку, будівництва і контролю якості цементобетонних дорожніх та аеродромних покриттів із урахуванням сучасних світових тенденцій будівництва дорожніх одягів і досягнень у галузі технології дорожнього цементобетону. Для студентів та аспірантів, які навчаються за спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія..

Львівська політехніка

Благоустрій автомобільних доріг та вулиць

480 грн

Кольорове видання.Подано загальні відомості про архітектурно-ландшафтний та інженерний благоустрій автомобільних доріг і вулиць. Розглянуто елементи благоустрою автомобільних доріг. Проаналізовано проєктування вулично-дорожньої мережі та її елементів із урахуванням потреб маломобільних груп населення. Охарактеризовано інфраструктуру для легкого персонального..

Показано з 1 по 24 із 220 (10 сторінок)