(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Водопостачання, водовідведення

Фенікс

Диоксид хлора: применение в технологиях водоподготовки

370грн

Монография посвящена важной актуальной проблеме обеспечения эпидемиологической безопасности питьевой воды. В книге рассказывается об основных аспектах применения диоксида хлора как высокоэффективного дезинфектанта и окислителя в технология водоподготовки. Во втором издании подробно рассмотрен химический и существенно расширены технологический и экологически ..

Фенікс

Обеззараживание воды. Гигиенические и медико-экологические аспекты. Том 4. Ультрафиол..

260грн

Монография посвящена актуальной проблеме обеззараживания питьевой воды как основы обеспечения ее эпидемической безопасности. В четвертом томе изложены основные гигиенические и медико - экологические аспекты применения ультрафиолетового облучения (УФО) и комбинированных средств обеззараживания воды. Представлены результаты исследований механизмов реакций при ..

Техносфера

Справочник строителя. Гидроизоляция зданий и конструкций

884грн

Издание представляет собой справочник по гидроизоляции. В нем описаныосновные принципы гидроизоляции 90%/1% и 99%, применяемые при проектировании, строительстве и поддержании гидроизоляционной структуры. Дается определение гидроизоляции не как отдельной системы, а как строительного процесса совсеми элементами внешнего покрытия здания. Имеется глава по гидрои..

Івано-Франківськ

Рекомендації по переробці органічних відходів шкіряного виробництва і осаду очисних с..

30грн

     Рекомендації по переробці органічних відходів шкіряного виробництва і осаду очисних споруд методом біологічної ферментації в органічні добрива нового покоління    В рекомендаціях висвітлено результати по розробці технології переробки органічних відходів шкіряного виробництва (міздри) та осаду очисних споруд методом прискореної б..

Рівне

Екологічна біотехнологія очищення стічних вод та культивування кормових організмів

104грн

Науково обгрунтовано доцільність культивування у процесі біологічного очищення стічних вод молокозаводів кормового організму, що використовується у рибництві - трубочника звичайного. Розроблено конструкцію затопленого біофільтра, у чкому можливе ефективне культивування трубочників, та технологічну схему біологічного очищення стічних вод молокозаводів.Для фах..

Львівська політехніка

Екологія поверхневих вод

114грн

Розглянуто питання механізму використання та управління водними ресурсами в умовах сталого розвитку водного господарства.Для студентів, які навчаються за спеціальністю 183 “Технології захисту навколишнього середовища” освітнього ступеня “бакалавр” усіх форм навчання. Посібник можна використати як основну навчальну літературу під час вивчення дисципліни “Техн..

АСВ

Микробиология

218грн

В монографии изложены основы морфологии и физиологии микроорганизмов, участвующих в биологических процессах, протекающих в естественных условиях и на очистных сооружениях систем водоснабжения и водоотведения. Приведен индикаторный состав микроорганизмов для очистных сооружений водоемов. Материал изложен в общем плане и может рассматриваться как основа для уг..

АСВ

Трубы из высокопрочного чугуна для систем водоснабжения и водоотведения

312грн

Рассмотрены комплексные вопросы применения при проектировании, строительстве и эксплуатации систем транспорта воды отечественных труб из высокопрочного чугуна. Приведены сравнение труб из высокопрочного чугуна с трубами из других материалов; методики прочностного и гидравлического расчетов подземных трубопроводов из высокопрочного чугуна, требования к выбору..

Олді+

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 2. Методи очищення стічних вод

260грн

У підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту гідросфери, які базуються на методах очищення води від забруднення стічними водами. Наведений перелік очисних споруд, їх конструкції та методи розрахунків.Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та пр..

Київ

Біохімія та біотехнологія води

125грн

У автомонографії наведено розгорнуті теоретичні положення й численні приклади практичних розробок автора та його співпрацівників у задекларованих раніше нових наукових напрямах «біотехнологія води» (2004 рік) та «біохімія води» (2006 рік); розглянуто біологічні аномалії води, біосинтез окремих молекул води, їхню роль у забезпеченні злагодженої роботи комплек..

НУХТ

Основи проектування водопідготовки ТЕЦ і котелень харчових підприємств

90грн

Викладено питання проектування і експлуатації водопідготовчих установок для парових котлів низького і середнього тиску та водогрійних котлів. Розглянуто фізико-хімічні основи процесів обробки води, сучасні схеми водопідготовки, методики їх розрахунків і рекомендації щодо вибору раціональних схем. Наведено основні технічні і режимні характеристики вітчизняног..

Рівне

Технології водовідведення промислових підприємств

300грн

У підручнику розглянуто основи водовідведення та очищення стічних вод промис-лових підприємств, наведено сучасні схеми і системи водовідведення, технологічні схеми очищення, значення технологічних параметрів, методики розрахунку при прое-ктуванні та нормативні вимоги. Приділено увагу питанням утилізації осадів, раціона-льного водокористування на пр..

АСВ

Оптимизация процесса водоотведения в крупных городах

250грн

На базе теоретических исследований с использованием допущений, подтвержденных результатами наблюдений за реальным объектом, проводится математическое моделирование системы транспортировки сточных вод (СТСВ), которое позволило свести задачу оптимального управления объектом по критерию минимума энергозатрат к так называемой задаче математического программирова..

АСВ

Надежность сетей и сооружений систем водоотведения

416грн

Излагаются краткие сведения из теории вероятности, математической статистики и основ общей теории надежности, современные подходы к оценке надежности основных составляющих систем водоотведения и стратегии их восстановления. Показан способ учета влияния стареющих элементов на показатели надежности. Изложение материала сопровождается практическими примерами ра..

АСВ

Очистка сточных вод флотацией. Основы технологии и применения

229грн

Рассмотрены основы физико-химических взаимосвязей загрязняющих веществ в аквасистемах сточных вод. Приведены сведения о свойствах и способах получения газовых дисперсий для очистка сточных вод флотацией. Особое внимание уделено взаимодействию газовых дисперсий с загрязняющими веществами на основе сорбционных представлений о флотационной очистки воды. Приведе..

АСВ

Очистка городских сточных вод мегаполиса

229грн

В монографии содержатся сведения, связанные с изменением качества городских сточных вод и модернизацией очистных сооружений, обеспечивающих устойчивое и безопасное развитие социума в изменяющихся социальных и экономических условиях. Излагаются вопросы рационального водопользования в бытовом и производственном секторах, способствующего сокращению удельного во..

Лань

Трубопроводные сети. Автоматизированное сопровождение проектных разработок

333грн

Представлены сведения о трубах, используемых в системах городского водоснабжения и водоотведения, методах гидравлического расчета напорных и безнапорных трубопроводных сетей, а также автоматизированных программах сопровождения научных исследований и проектных разработок по ряду актуальных аспектов, связанных состратегией и тактикой восстановления трубопровод..

АСВ

Технологии бестраншейной реновации трубопроводов

125грн

Представлены сведения о наиболее перспективных бестраншейных технологиях восстановления трубопроводов систем городского водоснабжения и водоотведения. Приведены примеры решения задач по проектированию напорных и безнапорных трубопроводных сетей, описаны условия гидравлической совместимости восстановленных и невосстановленных участков действующих трубопроводо..

Инфра-Инженерия

Справочник бурового мастера. (в 2-х томах)

998грн

В справочнике изложены описание и технические характеристики применяемого бурового оборудования, инструмента, материалов для строительства скважин различного назначения. Даны рекомендации по обоснованию их выбора для конкретных геолого-технологических условий бурения скважин. Описан опыт применения новых технологий на различных стадиях строительства скважины..

АСВ

Организация и технология строительства трубопроводов методом горизонтально-направленн..

333грн

В книге изложены особенности и перспективы развития строительства трубопроводов методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) с учетом современных достижений науки и техники. Представлены рациональные способы решения инженерных задач при встрече с различными природными и техногенными препятствиями. Были проанализированы особенности проектирования, строит..

АСВ

Моделирование процессов очистки воды

281грн

В пособии дана подробная характеристика основных этапов процессов моделирования ряда технологических процессов, применяемых для очистки воды. Приведены методики моделирования процессов отстаивания, фильтрования, макрокинетических процессов и этапы их физического и математического моделирования. Рассмотрены реальные примеры статистической обработки полученных..

Проспект Науки

Экозащитные технологии систем водоотведения предприятий пищевой промышленности

832грн

Рассмотрены особенности состава сточных вод пищевых предприятий. Приведены прогрессивные технологические и технические решения для очистки хозбытовых и сточных вод. Оценена эколого-экономическая эффективность описанных решений. Представлены высокотехнологические приемы ремонта и восстановления систем водоотведения...

Рівне

Удосконалення системи подачі та розподілення води населених пунктів

85грн

У монографії розглянуті теоретичні основи, результати експериментальних досліджень, методи удосконалення систем подачі й розподілення води, орієнтованих на ресурсоощаднення та покращення їх економічних і технологічних показників із врахуванням змін їх параметрів у процесі експлуатації.Видання розраховане на широке коло фахівців науково-дослідних, проектних т..

АСВ

Технологии очистки природных вод

1040грн

В учебнике представлены сведения по составу природных вод и выбору метода очистки воды для хозяйственно-питьевых и производственных нужд. Даны классификации различных методов обработки воды в зависимости то типа природной воды и решаемой задачи по ее использованию. Значительное внимание уделено вопросам специальной обработки воды: удалений из воды загрязнени..

Показано з 1 по 24 із 63 (3 сторінок)

У розділі представлені книги, що описують проектування водопостачальних систем та технології очищення води.