(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Імунологія, вірусологія

Routledge

Botulinum Toxins in Clinical Aesthetic Practice: Two Volume Set

5800грн

This bestselling guide to the complexities of botulinum toxins has now been extensively revised, updated, and expanded. Now in two volumes, Volume 1 examines clinical adaptations in the toxins in use today, use with other injectables, use for other parts of the body and other indications, and legal aspects, while Volume 2 documents in detail the functional a..

Routledge

Genetics of Complex Disease

2450грн

Genetics of Complex Disease examines how the identification of genetic variations that increase or reduce the risk of common, genetically complex, diseases can be used to improve our understanding of the pathology of many common diseases; enable better patient management and care; and help with differential diagnosis. It starts with the questions of "wh..

СпецЛит

Аллергические реакции: проявления на слизистой оболочке рта

144грн

В пособии в краткой форме изложены основные механизмы развития врожденного и приобретенного иммунитета, характеристика различных типов иммунопатологических (аллергических) процессов, клинические варианты их проявлений на слизистой оболочке рта и десен, а также диагностика и лечение аллергии. Издание предназначено для врачей-стоматологов, обучающихся по прогр..

Гэотар

Аутоиммунные заболевания: диагностика и лечение. Руководство

345грн

В руководстве приведена основная информация о механизмах формирования аутоиммунных дисфункций и аутоиммунной патологии. Дан обзор заболеваний различных систем, описана дифференциальная диагностика нозологических форм аутоиммунной патологии. Изложены современные сведения о тактике проведения клинико-иммунологической лабораторной диагностики и маркерах, позвол..

Медицина

Військова епідеміологія

125грн

Навчальний посібник для проведення практичних занять з військової епідеміології для студентів V курсу медичного факультету складено згідно з додатком до програми навчальної дисципліни «Епідеміологія» щодо вивчення студентами питань військової медицини та медицини катастроф, затвердженого 26 серпня 2014 року, та навчальних планів і програм циклів фа..

ЛНУ

Вірусологія

200грн

У підручнику розглянуті питання становлення вірусології як науки, методи виявлення, виділення та культивування вірусів. Розглянуто хімічний склад, морфологічну будову та природу геномів різних вірусів. Подаються механізми взаємодії різних вірусів із клітинами. Наведена сучасна систематика вірусів.Детально проаналізовано будову і типи взаємодій з клітинами ба..

СпецЛит

Герпесвирусная инфекция, особенности проявлений в ЧЛО

120грн

В учебном пособии систематизированы сведения о характеристиках разных типов герпесвирусов, с современных позиций изложены основные аспекты патогенеза герпесвирусной инфекции и особенности клинических проявлений герпетических заболеваний в челюстно лицевой области, иллюстрированные собственными наблюдениями авторов. Отдельные главы посвящены современным метод..

СпецЛит

Герпесвирусные инфекции человека

280грн

В книге освещены вопросы эпидемиологии, иммунопатогенеза и патоморфологии, клинической картины и лабораторной диагностики, основные принципы комплексной терапии и профилактики больных герпесвирусными инфекциями (в том числе генитальным герпесом, офтальмогерпесом) с поражением различных органов и систем. Подробно изложены вопросы влияния герпетической инфекци..

Медкнига

Діагностика, лікування та профілактика грипу

60грн

У монографії розглянуті та узагальнені основні сучасні теоретичні й практичні аспекти проблеми грипу та його профілактики. Докладно описані будова вірусі грипу, генетичні взаємодії, особливості репродукції, патогенезу, клінічні прояви, протигрипозний імунітет. Наведені нові дані щодо пташиного та пандемічного грипу. Сформульовані сучасні уявлення щодо протиг..

Медицина

Дитяча імунологія

250грн

У підручнику викладено основи сучасних знань з дитячої імунології. Детально розглянуто питання вікових особливостей імунітету, діагностики та лікування первинних імунодефіцитів. Наведено сучасні підходи до вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань. Для лікарів-інтернів, ліка..

Львів

Електронна мікроскопія біологічних об’єктів

70грн

Монографія містить теоретичний і практичний матеріал з питань електронної мікроскопії в контексті її історичного розвитку, основних принципів конструювання та роботи електронних мікроскопів, обладнання електронно-мікроскопічної лабораторії тощо. Особлива увага приділена методам підготовки електронно-мікроскопічних препаратів біологічних об’єктів. Наведені су..

Медицина

Загальна епідеміологія

90грн

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми “Епідеміологія” з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Стисло викладено основи загальної епідеміології та підходи щодо запобігання виникненню епідемічних ускладнень, захисту населення і території в..

Медкнига

Застуда та грип. Засоби народної медицини

40грн

Добре відомо, що грип - гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів, яке спричиняється вірусом грипу. У побуті грипом часто називають будь-яку застуду, але це не зовсім правильно, тому що, окрім власне вірусу грипу, схожі симптоми спричиняються аденовірусами, риновірусами, респіраторно-синцитіальними вірусами тощо. Через це вірусні захворювання дихальної..

Медкнига

Иммунопрофилактика и лечение гриппа и ОРЗ

45грн

В практическом пособии рассмотрены вопросы иммунопрофилактики гриппа и ОРЗ как в предэпидемический период, так и во время наступления эпидемии. Приведен алгоритм иммунопрофилактики с пошаговым описанием его составляющих. Особое внимание уделено специфической иммунопрофилактике, поскольку ее роль в современных условиях является определяющей для развития напра..

Медицина

Клінічна імунологія та алергологія

110грн

Посібник передбачає вивчення основ клінічної імунології та алергології за такими розділами, як імунопатологія (первинні та вторинні/набуті імунодефіцити, аутоімунні захворювання, трансплантаційна імунологія, імунологія репродукції, онкоімунологія) та алергологопатологія. Увагу акцентовано на вивченні імунопатогенезу, клінічної картини, імуно- та алергодіагно..

Медицина

Клінічне медсестринство в інфекційних хворобах

130грн

Навчальний посібник підготовлено відповідно до типових навчальних програм з дисциплін «Медсестринство в інфекційних хворобах», «Медсестринство в інфектології» для студентів зі спеціальності «Медсестринство» спеціалізації «Сестринська справа» напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітнь..

Медицина

Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особеностями

175грн

В учебнике изложены основы современных знаний по клинической иммунологии и аллергологии. Детально рассмотрены вопросы патогенеза, диагностики, терапии и профилактики иммунодефицитных заболеваний, атопии и псевдоатопии, аутоиммунных болезней, сепсиса, иммуннозависимого бесплодия, опухолей, иммуннопролиферативных болезней, патологии внутренних органов. Имеется..

Медкнига

Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією

90грн

У навчальному посібнику висвітлено принципи діагностики, лікування й профілактики ВІЛ-асоційованих інфекцій для забезпечення належної якості життя пацієнтів. Посібник ілюстрований фотографіями хворих, томограмами, іншими наочними матеріалами. Для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, студентів вищих мед..

Медицина

Мікробіологія з технікою мікробіологічних досліджень, вірусологія та імунологія

370грн

У підручнику на сучасному науковому рівні описано властивості основних збудників інфекційних захворювань, особливості епідеміології, патогенезу і клінічної картини цих захворювань, механізму формування патологічних процесів та імуно­логічних реакцій з боку макроорганізму, а також відбору патологічного матеріалу та умови транспортування. Особливу увагу приділ..

Лаборатория знаний

Медицинская микробиология и иммунология

1875грн

В книге рассмотрены различные аспекты онкодерматологии и представлена наиболее полная коллекция описаний 570 нозологических форм. Приведены исторические справки, клиническая картина, результаты гистологических исследований, дифференциальная диагностика, а также прогноз и лечение доброкачественных и злокачественных поражений кожи, слизистых оболочек и мягких ..

Лаборатория знаний

Наглядная аллергология

250грн

В справочном издании, написанном авторами из ФРГ, в наглядной форме описаны патофизиологические и клинические аспекты аллергических заболеваний. Рассмотрены типы аллергических реакций, методы диагностики in vivo и in vitro. Отражено большинство наиболее распространенных аллергических заболеваний и указаны методы их лечения. Книга построена как атлас, где на ..

Лаборатория знаний

Наглядная биотехнология и генетическая инженерия

470грн

В справочном издании немецкого автора в наглядной форме изложены основные принципы биотехнологических методов и методов генетической инженерии. Книга построена, как атлас - на каждом развороте помещены иллюстрации для презентации темы и краткий текст, где даны определения, термины и понятия. Несмотря на краткость изложения, наиболее трудные вопросы раскрыты ..

Медицина

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики

290грн

У базовому підручнику викладено основні завдання педіатричної служби в Україні. Висвітлено питання етики, деонтології і професійних якостей молодших медичних працівників (фельдшера, акушерки, медичної сестри) і їх роль в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Зроблено акцент на анатомо-фізіологічних особливостях новонародженої, недоношеної..

СпецЛит

Практическое руководство по клинической иммуногематологии

256грн

В руководстве на основании анализа литературы, собственного практического и педагогического опыта изложены современные представления о групповых антигенах и антителах крови человека, группах крови и их значении в физиологии и клинической практике, о гемолитической болезни плода и новорождённого, обеспечении иммунологической безопасности гемотрансфузий. Издан..

Показано з 1 по 24 із 24 (1 сторінок)