(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Імунологія, вірусологія

Гэотар

Основы иммунологии. Функции иммунной системы и их нарушения

1480грн

Данная книга является переводом шестого издания учебника, подготовленного широко известными учеными и педагогами. В ней четко изложены основы функционирования иммунной системы в норме и при патологии. В частности, представлены современные данные о клеточных и молекулярных участниках иммунных реакций, механизмах активации и дифференцировки Т-, НКТ- и B-клеток..

Новий світ-2000

Постковідний синдром. Діагностика, лікування та профілактика психологічних, психопати..

470грн

У міждисциплінарному навчальному посібнику висвітлені сучасні дані щодо психологічних, психопатологічних та неврологічних наслідків пандемії СОVID-19 та їх впливу на психічне здоров’я населення. Визначене поняття «постковідний синдром», подані критерії його діагностики та класифікація. Описані діагностичні підходи, клініка, терапія та профілактика неврологіч..

Гэотар

Бронхиальная астма и инфекции

680грн

Вопросы о связи между бактериальной инфекцией и бронхиальной астмой крайне важны, внимания им уделяется меньше, чем связи между бронхиальной астмой и вирусами. Данное руководство раскрывает перед читателем весь "ландшафт", сопряженный с важными вопросами о корреляции между бронхиальной астмой и инфекцией. В нем не только изложены факты, но и заданы вопросы, ..

Укрмедкнига

Лайм-бореліоз

420грн

У монографії узагальнено досягнення світової науки і результати власних досліджень авторів. Основну увагу приділено епідеміології, клінічним проявам, діагностиці та терапії Лайм-бореліозу. Наведено нові дані про засоби збору кліщів у довкіллі, зараженість їх бореліями та іншими збудниками, професійні ризики інфікування (лісівники), ураження різних органів і ..

Медицина

Спеціальна епідеміологія

400грн

3-є перероблене і доповнене виданняНавчальний посібник зі спеціальної епідеміології для магістрів медичного факультету складено відповідно до типової навчальної програми «Епідеміологія» з урахуванням вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. У третьому виданні переглянуто основи спеціальн..

Нова книга

Медична біологія

390грн

У підручнику “Медична біологія” викладено загальні закономірності та рівні організації живого від молекулярного до біосферного рівнів; розглянуто питання біології організму людини, його індивідуального розвитку у взаємозв’язку з історичним; сформульовано закономірності спадковості та мінливості з основами медичної генетики та антропогенетики; розкрито питанн..

Институт компьютерных исследований

Молекулярная биология клетки: в 3-х томах

13520грн

Вот уже почти четверть века "Молекулярная биология клетки" остается основным учебником по данному предмету. Авторы излагают историю биологии клетки, искусно извлекая самые важные концепции из этой обширной и постоянно развивающейся области знания и выстраивая стройную и логическую систему, которая помогает читателям приблизиться к пониманию сложнейших тем и ..

Гэотар

Диагностика и интенсивная терапия больных COVID-19. Руководство

1300грн

Руководство для врачей, авторами которой являются ученые и практикующие врачи НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, опубликованное под редакцией члена-корреспондента РАН С.С. Петрикова, отражает основные диагностические, лечебные и реабилитационные технологии, применяемые для верификации и интенсивной терапии новой коронавирусной инфекции различной степ..

Харків

Медицинская и ветеринарная паразитология

229грн

Рассматриваются вопросы общей и специальной протозоологии, гельминтологии, арахноэнтомологиию Систематизированы типа и классы простейших, гельминтов, паукообразных и насекомых. При рассматривании рахных видов возбудителей много внимания уделено географическому распространению, локализации, морфологическим особенностям и их жизненному циклу. Детально изложены..

Укрмедкнига

Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях та схемах у 4 ч. Ч.4. Спеціальна,..

320грн

Навчальний посібник складається з чотирьох частин. У частині 4 наведено дані про основні збудники, що викликають інфекційні захворювання в людини, звернено увагу на їх вірулентність, описано епідеміологічні особливості хвороб. Окремо виділено методи лабораторної діагностики захворювань, мікробіологічні підходи до їх лікування та головні напрямки профілактики..

Укрмедкнига

Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях та схемах у 4 ч. Ч.3. Вірусологія

200грн

Навчальний посібник складається з чотирьох частин. У частині 3 наведено дані про основні віруси, що спричиняють інфекційні захворювання в людини. Узагальнено відомості щодо ультраструктурних, вірулентних та інших властивостей вірусів, які зумовлюють виникнення хвороб. Подано епідеміологічні особливості захворювань: джерела інфекції, механізми передачі, найва..

Укрмедкнига

Мікробіологія, вірусологія та імунологія в таблицях та схемах у 4 ч. Ч.2. Імунологія

120грн

Навчальний посібник складається з чотирьох частин. У частині 2 в стислій формі у вигляді таблиць, схем, рисунків викладено навчальний матеріал з імунології відповідно до типової програми з мікробіології , вірусології та імунології. Подано відомості про структуру імунної системи організму, охарактеризовано механізми природного та адаптивного імунітету, особли..

Простой и опоясывающий герпес (клиника, лечение и профилактика)

874грн

В книге освещены вопросы классификации, молекулярные аспекты патогенеза, клиническая картина, диагностика, терапия и профилактика герпеса (простого, в том числе генитального, а также опоясывающего). Представлена информация о новых противовирусных, иммунотропных средствах (интерфероны и иммуномодуляторы) и вакцинах.Руководство предназначено для акушеров-гинек..

Гэотар

COVID-19. Реабилитация и питание. Руководство для врачей

420грн

В руководстве описаны актуальные алгоритмы реабилитации пациентов, перенесших COVID-19. Продемонстрирована роль питания в профилактике и лечении COVID-19 с акцентом на энергетическую ценность рациона, содержание в нем белка, полиненасыщенных жирных кислот семейства ?-3, витаминов и минеральных веществ. Подробно представлены принципы питания как неотъемлемого..

Гэотар

Метаболические взаимодействия при инфекционном процессе

1200грн

Данное руководство - попытка обобщить знания по взаимодействиям хозяина (макроорганизма) и микроорганизмов на уровне клеточного метаболизма. Проведен всесторонний обзор имеющихся на сегодняшний день сведений о путях и механизмах сенсорного восприятия нутриентов, а также о закономерностях, лежащих в основе метаболических изменений гомеостаза клетки при инфекц..

Гэотар

Эпидемиология и вакцинопрофилактика гриппа в условиях COVID-19

333грн

В учебном пособии приведена обобщенная и систематизированная информация, отражающая современные представления об этиологии и эпидемиологии гриппа, а также эффективных технологиях вакцинопрофилактики, проводимой среди населения, и прежде всего среди групп риска, в том числе в период широкого эпидемического распространения новых инфекций, таких как COVID-19. В..

Гэотар

Иммунология по А.А. Ярилину

2059грн

В учебнике, представляющем собой дополненный вариант книги А.А. Ярилина "Иммунология" (2010), изложены современные знания о структуре и функционировании иммунной системы.В данном издании, содержащем большое количество информативных иллюстраций, детально описаны клеточные и молекулярные механизмы, обеспечивающие защиту организма от патогенов, опухолей и чужер..

МИА

Персистирующие герпес-вирусные инфекции у детей

884грн

В монографии, посвященной феномену персистирующих герпес-вирусных инфекций у детей, представлена краткая историческая справка исследования вирусов герпеса человека, отображен общебиологический аспект данной проблемы, дана общая характеристика персистирующих вирусов герпеса человека 4–6, приведены современные данные об эпидемиологии, патогенезе и клиниче..

Практика

Диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции

1123грн

Эта книга — первое отечественное руководство по борьбе c новой коронавирусной инфекцией. Книга отражает опыт врачей, работающих в «красной» зоне. В монографии, написанной большим (более 100 человек) авторским коллективом сотрудников почти всех подразделений ГКБ № 15 им. О. М. Филатова г. Москвы и клинических кафедр, обобщен опыт работы по борьбе с COVID-19. ..

Логосфера

Иммунобиология по Джанвэю

3750грн

В учебнике Иммунобиология по Джанвэю подробно рассмотрены различные вопросы иммунологии, в частности аутоиммунитет, иммунодефициты, аллергии, отторжение трансплантата, а также новые подходы к иммунотерапии опухолей. Материал основан на новейших представлениях о взаимодействии макроорганизма с патогенами и микроорганизмами и полностью переработан в соответств..

Медицина

Основи імунології: функції та розлади імунної системи

700грн

Цей сучасний, стислий, проте ґрунтовний посібник з імунології створено професійним колективом авторів. Матеріал викладено в доступній формі, ілюстровано численними інформативними малюнками й таблицями, що дає змогу глибше зрозуміти найважливіші поняття й принципи функціонування імунної системи. Значну увагу приділено клінічним аспектам імунології, патогенезу..

Медицина

Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль

250грн

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Інфекційний контроль» для студентів напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Викладено сучасні уявле..

Медицина

Медицина за Девідсоном: принципи і практика: у 3 томах. Том 3

660грн

Від моменту першої публікації посібника «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» понад 2 млн студентів-медиків, лікарів та інших фахівців галузі охорони здоров’я в усьому світі мали змогу користуватися цією книгою. У 23-му виданні висвітлено патофізіологію та клінічні прояви найважливіших станів з основних спеціальностей внутрішньої медицини, описано ме..

Медицина

Медицина за Девідсоном: принципи і практика: у 3 томах. Том 2

1140грн

Від моменту першої публікації посібника «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» понад 2 млн студентів-медиків, лікарів та інших фахівців галузі охорони здоров’я в усьому світі мали змогу користуватися цією книгою. У 23-му виданні висвітлено патофізіологію та клінічні прояви найважливіших станів з основних спеціальностей внутрішньої медицини, описано ме..

Показано з 1 по 24 із 150 (7 сторінок)