(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

ЛНУ

ЛНУ

ЛНУ

English for students majoring in tourism studies

370 грн

Навчальний посібник призначений для використання у процесі іншомовної фахової підготовки студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю "Туризм". Навчальні матеріали, структуровані за тематичним принципом у 15 розділах, відображають теоретичні знання, засвоєні студентами на заняттях з туризмознавства, та відповідають основним темам їхньої ма..

ЛНУ

Вірусологія

250 грн

У підручнику розглянуті питання становлення вірусології як науки, методи виявлення, виділення та культивування вірусів. Розглянуто хімічний склад, морфологічну будову та природу геномів різних вірусів. Подаються механізми взаємодії різних вірусів із клітинами. Наведена сучасна систематика вірусів.Детально проаналізовано будову і типи взаємодій з клітинами ..

ЛНУ

Географія міжнародного туризму

370 грн

  У підручнику розглянуто теоретичні й методичні основи дослідження географії міжнародного туризму. Охарактеризовано сучасні теорії, концепції міднародного туризму, чинники географічного розвитку, історія розвитку міжнародного туризму, оцінка природних та історико-культурних туристичних ресурсів, глобальні, міжрегіональні й регіональні особливості розви..

ЛНУ

Екологія грибів

350 грн

У книзі проаналізовано результати сучасних наукових досліджень у галузі екології грибів – представників древнього царства живої природи, широко розповсюджених у біосфері. Подано відомості щодо екологічних особливостей поширення грибів, їхнього стосунку до абіотичних чинників і взаємозв’язків з іншими компонентами біоти. Особлива увага приділена аналізові еко..

ЛНУ

Збірник тестових завдань з української мови

300 грн

Збірник призначений для самостійної підготовки до ЗНО з української мови. Містить систему завдань з усіх розділів навчальної дисципліни: фонетики, лексики, фразеології, будови слова, морфології, синтаксису і культури мови...

ЛНУ

Мікобіота в екосистемах: роль і збереження

450 грн

Книга присвячена висвітленню екологічних аспектів функціонування мікобіоти у природних і антропогенно трансформованих екосистемах, ролі грибів і грибоподібних організмів у біологічних процесах, які відбуваються в компонентах довкілля. Проаналізовані функціональні взаємозв’язки мікобіоти з іншими групами організмів (рослини, тварини). Значна увага приділена а..

ЛНУ

Механізми біохімічних реакцій

380 грн

Навчальний посібник підготований колективом викладачів кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. За змістом і обсягом він відображає усі складові частини лекційних курсів та лабораторних практикумів з «Хімії біоорганічної» та «Біохімії» і скерований на поглиблене засвоєння теоретичних положень, розвиток практичних навиків са..

ЛНУ

Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні

250 грн

Монографія присвячена дослідженню проблем набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності та удосконаленню механізму цивільно-правового регулювання відносин інтелектуальної власності в Україні. Категорію майнових прав інтелектуальної власності як суб’єктивних цивільних прав розглянуто у площині як регулятивних, так і охоронних цивільни..

ЛНУ

Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України

180 грн

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади процесно-генетичного підходу до вивчення онтогенезу і географії ґрунтів на регіональному рівні. Удосконалено методику географо-генетичного дослідження онтогенезу і географії рендзин унаслідок впровадження методів моделювання, ґрунтових хронорядів, балансу речовин та енергетичної оцінки потенціалу ґрунт..

ЛНУ

Основи глікобіології

500 грн

Монографія є актуальним науковим виданням з огляду на потребу у стислому і водночас достатньо інформативному висвітленні основних положень глікобіології, яка є невіддільною складовою частиною сучасної біохімії, клітинної та молекулярної біології. Містить чотири розділи теоретичної частини і один практичний. Детально висвітлено будову та функції глікокон’югат..

ЛНУ

Основи комп’ютерної електроніки

450 грн

Викладені інформаційні засади комп’ютерної електроніки, основи її елементної бази та цифрових пристроїв. Розглянуті питання функціонування АЦП-, ЦАП-функціональних вузлів, блоків пам’яті, джерел живлення та мікропроцесорів сучасних комп’ютерів. Запропонований цикл лабораторних робіт.Для студентів спеціальностей: 122 “Компютерні науки та інформаційні технолог..

ЛНУ

Основи програмування мовою Python

220 грн

Послідовно та систематизовано викладено основні прийому програмування мовою Python. Наведено достатню кількість прикладів та завдань для самоперевірки..

ЛНУ

Плавання: теорія, методика, практика

225 грн

  Навчальний посібник присвячений проблематиці підготовки спортсменів-плавців. У посібнику структуровано систему підготовки у плаванні: подано теоретичні і практичні відомості про техніку й тактику, методичні прийоми оволодння технікою, особливості спеціальної фізичної підготовки, спортивного відбору та спеціалізації, окреслено основи тренувальної та зм..

ЛНУ

Санітарна мікробіологія

220 грн

У підручнику охарактеризовані мікробоценози навколишнього середовища (води, повітря, ґрунту), продуктів харчування, предметів побуту, лікарських препаратів і процеси їхнього функціонування, які можуть впливати на здоров’я людини. Значну увагу приділено санітарно-показовому значенню мікроорганізмів, методам їх виявлення і контролю, заходам очищення середовищ ..

ЛНУ

Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту

180 грн

Розглянуто теоретичні й практичні аспекти організації та проведення виборчої кампанії. Розкрито суть, складові, етапи та ресурси виборчої кампанії, основи електорального (виборчого) маркетингу і менеджменту, виборчої комунікації та виборчої поведінки, іміджелогії й іміджмейкінгу, електорального консультування. Детально проаналізовано виборчі стратегеми та те..

ЛНУ

Функціональні елементи інформаційних систем на базі напівпровідникової електроніки

780 грн

Розглянуті основи напівпровідникової електроніки, що слугує базою для створення головних функціональних елементів інформаційних систем, а також будова новітніх мікро- та наноспеціалізованих сенсорних елементів, сформованих на кристалі, що забезпечують не лише реєстрацію інформаційних сигналів, але й їхнє оброблення, перетворення та передавання в інформаційні..

ЛНУ

Функціональна біохімія

500 грн

Висвітлено біохімічні процеси, що є в основі функціонування окремих тканин, органів, систем організму та які забезпечують зв'язок між ними. Підручник містить сім розділів, у яких викладено біохімічні аспекти функціонування нирки, печінки, нервової системи, міжклі тинного матриксу, м'язового скорочення, системи крові та запалення. Кожен розділ завершується ко..

ЛНУ

Хімія білка

190 грн

У підручнику розглянуто основні питання про будову і функції одного із основних класів біомакромолекул – білків. Підручник містить шість розділів, кожен з яких має теоретичну та практичну частини. Підручник починається з історії відкриття та дослідження білків. У наступних розділах детально висвітлено хімічну будову, структурну організацію, фізико-хімічні вл..

ЛНУ

Ґрунтознавство і географія ґрунтів. В 2-х частинах

280 грн

У першій частині підручника розглянуто основи грунтознавства, питання генези та еволюції грунтів, їхню роль і функціонування в біосфері. Подано загальну схему процесу грунтотворення, показана роль колообігу речовин у грунтотворенні, розкрито значення компонентів географічного середовища як чинників грунтотворення. Охарактеризовано склад, властивості ..

ЛНУ

Welcome to Ukraine!

1500 грн

Зважаючи на 30-літній ювілей відновленої української державності, укладено інформацію про визначні місця нашої держави в одне видання та розроблено комплекс вправ і завдань на основі текстового матеріалу про 830 унікальних і неповторних об'єктів культурно-історичної та природної спадщини й рекреаційних ресурсів з 24 областей України і АР Крим. Комплекс трену..

ЛНУ

Інформаційна безпека України: теорія і практика

520 грн

Із залученням новітніх наукових даних українських і зарубіжних авторів, на неспростовних документальних засадах комплексно і системно досліджено, узагальнено, правдиво висвітлено історію викликів і загроз від московських колонізаторів українській мові, культурі, національній ідентичності, церкві, природним звичаям і традиціям. Всебічно проаналізовано форми, ..

ЛНУ

Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів

230 грн

Систематизовано та узагальнено відомості про генезу, географію і екологію ґрунтів, методи дослідження ґрунтів, роль і значенні ґрунту в біосфері. Подано аналіз сучасних уявлень про ґрунтознавство як фундаментальну науку, предметом дослідження якої є унікальне природне тіло і ресурс - ґрунт. Висвітлено роль ґрунтознавства у вирішенні глобальних проблем людств..

ЛНУ

Бактеріальний фотосинтез

110 грн

У посібнику розглядаються особливості фотосинтезу різних груп фотосинтезувальних мікроорганізмів, природа фотосинтезувальних пігментів, структура фотосистем прокаріот, що здійснюють оксигенний і аноксигенний фотосинтез. Представлені сучасні дані про механізми фотосинтезу у ціанобактерій, фотосинтезувальних пурпурових і зелених сіркових бактерій, геліобактері..

ЛНУ

Конституційність нормативних актів. Сутність, методологія оцінювання та система забез..

400 грн

Монографія присвячена темі конституційності нормативних актів, з'ясуванню її сутності, методології оцінювання, а також змістовній характеристиці системи юридичного забезпечення верховенства Конституції України. Окрему увагу приділено основним методам конституційного тлумачення та критеріям конституційності нормативних актів, особливостям прийняття і арг..

Показано з 1 по 24 із 34 (2 сторінок)