(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

ЛНУ

ЛНУ

ЛНУ

English for students majoring in tourism studies

365грн

Навчальний посібник призначений для використання у процесі іншомовної фахової підготовки студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю "Туризм". Навчальні матеріали, структуровані за тематичним принципом у 15 розділах, відображають теоретичні знання, засвоєні студентами на заняттях з туризмознавства, та відповідають основним темам їхньої ма..

ЛНУ

Welcome to Ukraine!

1500грн

Зважаючи на 30-літній ювілей відновленої української державності, укладено інформацію про визначні місця нашої держави в одне видання та розроблено комплекс вправ і завдань на основі текстового матеріалу про 830 унікальних і неповторних об'єктів культурно-історичної та природної спадщини й рекреаційних ресурсів з 24 областей України і АР Крим. Комплекс трену..

ЛНУ

Інформаційна безпека України: теорія і практика

520грн

Із залученням новітніх наукових даних українських і зарубіжних авторів, на неспростовних документальних засадах комплексно і системно досліджено, узагальнено, правдиво висвітлено історію викликів і загроз від московських колонізаторів українській мові, культурі, національній ідентичності, церкві, природним звичаям і традиціям. Всебічно проаналізовано форми, ..

ЛНУ

Агроекологічна оцінка ґрунтів

73грн

Викладено результати агроекологічної оцінки ґрунтів шляхом визначення класів придатності ґрунтів орних земель, призначених для вирощування сільськогосподарських культур, на прикладі Львівської області. Узагальнено морфолого-генетичні показники і фізико-хімічні властивості ґрунтів Львівської області. Складено структурну формулу ґрунтового покриву природно-сіл..

ЛНУ

Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів

230грн

Систематизовано та узагальнено відомості про генезу, географію і екологію ґрунтів, методи дослідження ґрунтів, роль і значенні ґрунту в біосфері. Подано аналіз сучасних уявлень про ґрунтознавство як фундаментальну науку, предметом дослідження якої є унікальне природне тіло і ресурс - ґрунт. Висвітлено роль ґрунтознавства у вирішенні глобальних проблем людств..

ЛНУ

Бактеріальний фотосинтез

110грн

У посібнику розглядаються особливості фотосинтезу різних груп фотосинтезувальних мікроорганізмів, природа фотосинтезувальних пігментів, структура фотосистем прокаріот, що здійснюють оксигенний і аноксигенний фотосинтез. Представлені сучасні дані про механізми фотосинтезу у ціанобактерій, фотосинтезувальних пурпурових і зелених сіркових бактерій, геліобактері..

Акція!
Вірусологія

ЛНУ

Вірусологія

250грн200грн

У підручнику розглянуті питання становлення вірусології як науки, методи виявлення, виділення та культивування вірусів. Розглянуто хімічний склад, морфологічну будову та природу геномів різних вірусів. Подаються механізми взаємодії різних вірусів із клітинами. Наведена сучасна систематика вірусів.Детально проаналізовано будову і типи взаємодій з клітинами ..

ЛНУ

Географія міжнародного туризму

370грн

  У підручнику розглянуто теоретичні й методичні основи дослідження географії міжнародного туризму. Охарактеризовано сучасні теорії, концепції міднародного туризму, чинники географічного розвитку, історія розвитку міжнародного туризму, оцінка природних та історико-культурних туристичних ресурсів, глобальні, міжрегіональні й регіональні особливості розви..

ЛНУ

Екологія грибів

300грн

У книзі проаналізовано результати сучасних наукових досліджень у галузі екології грибів – представників древнього царства живої природи, широко розповсюджених у біосфері. Подано відомості щодо екологічних особливостей поширення грибів, їхнього стосунку до абіотичних чинників і взаємозв’язків з іншими компонентами біоти. Особлива увага приділена аналізові еко..

ЛНУ

Мікобіота в екосистемах: роль і збереження

450грн

Книга присвячена висвітленню екологічних аспектів функціонування мікобіоти у природних і антропогенно трансформованих екосистемах, ролі грибів і грибоподібних організмів у біологічних процесах, які відбуваються в компонентах довкілля. Проаналізовані функціональні взаємозв’язки мікобіоти з іншими групами організмів (рослини, тварини). Значна увага приділена а..

ЛНУ

Механізми біохімічних реакцій

380грн

Навчальний посібник підготований колективом викладачів кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. За змістом і обсягом він відображає усі складові частини лекційних курсів та лабораторних практикумів з «Хімії біоорганічної» та «Біохімії» і скерований на поглиблене засвоєння теоретичних положень, розвиток практичних навиків са..

ЛНУ

Митна справа

370грн

У підручнику розглянуто головні положення і принципи ведення митної справи, особливості формування митної політики, митного оподаткування, нетарифного регулювання зовнішньоекономічних відносин, проведення процедур митного оформлення і митного контролю, забезпечення економічних інтересів держави за умов глобалізації. Книга є теоретичним і практичним виданням,..

ЛНУ

Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні

250грн

Монографія присвячена дослідженню проблем набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності та удосконаленню механізму цивільно-правового регулювання відносин інтелектуальної власності в Україні. Категорію майнових прав інтелектуальної власності як суб’єктивних цивільних прав розглянуто у площині як регулятивних, так і охоронних цивільни..

ЛНУ

Основи комп’ютерної електроніки

400грн

Викладені інформаційні засади комп’ютерної електроніки, основи її елементної бази та цифрових пристроїв. Розглянуті питання функціонування АЦП-, ЦАП-функціональних вузлів, блоків пам’яті, джерел живлення та мікропроцесорів сучасних комп’ютерів. Запропонований цикл лабораторних робіт.Для студентів спеціальностей: 122 “Компютерні науки та інформаційні технолог..

ЛНУ

Плавання: теорія, методика, практика

225грн

  Навчальний посібник присвячений проблематиці підготовки спортсменів-плавців. У посібнику структуровано систему підготовки у плаванні: подано теоретичні і практичні відомості про техніку й тактику, методичні прийоми оволодння технікою, особливості спеціальної фізичної підготовки, спортивного відбору та спеціалізації, окреслено основи тренувальної та зм..

ЛНУ

Практикум з агроекології

95грн

У навчально-методичному посібнику містяться детальні теоретичні відомості із агроекології поряд із розробленими практичними роботами. Практичні роботи цього посібника рекомендовано при вивченні курсу "Агроекологія" студентам біологічного і географічного факультетів...

ЛНУ

Психологія мас-медіа

470грн

Досліджено психологію мас-медіа, особливості журналістської комунікації та впливу ЗМІ на поведінку людей у суспільстві. Це – перший в Україні підручник, у якому системно викладено психологію медіавиробництва і медіасприймання, розкрито психологію особистості журналіста і морально-психологічні засади його творчості. Також осмислено сутність свободи слова і ві..

ЛНУ

Спорт у вищих навчальних закладах

312грн

Розглянуто проблематику організації та функціонування спортивного відділення кафедр фізичного виховання у ВНЗ, Подано історію студентського спорту, структуру підготовки у різних видах спорту: теоретичні та практичні відомості про техніку і тактику, методичні прийоми оволодіння технікою, особливості спеціальної фізпідготовки тощо.Особливість навчального посіб..

ЛНУ

Теорія інформації

190грн

Викладено основні поняття теорії інформації, інформаційні характеристики дискретних джерел повідомлень, математичний опис каналів зв’язку. Розглянуто основні принципи кодування повідомлень, способи їх стискання та оцінка ефективності й завадостійкості передачі через канал зв’язку кодових повідомлень. Наведено приклади розв’язування типових задач та контрольн..

ЛНУ

Теорія ймовірностей та математична статистика, Частина 1 (Теорія ймовірностей)

208грн

Перша частина навчального посібника охоплює основні теоретичні відомості теорії ймовірностей. Матеріал поділено на 10 тем, кожна з яких містить приклади розв’язування типових задач та задачі для самостійного опрацювання.Для студентів закладів вищої освіти..

ЛНУ

Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту

110грн

Розглянуто теоретичні й практичні аспекти організації та проведення виборчої кампанії. Розкрито суть, складові, етапи та ресурси виборчої кампанії, основи електорального (виборчого) маркетингу і менеджменту, виборчої комунікації та виборчої поведінки, іміджелогії й іміджмейкінгу, електорального консультування. Детально проаналізовано виборчі стратегеми та те..

ЛНУ

Управління інноваційним розвитком туризму

220грн

Навчальний посібник «Управління інноваційним розвитком туризму» містить системне викладення основ інноватики як галузі знань про інновації, інноваційну діяльність, управління такою діяльністю на різних рівнях організації туристичного процесу. У посібнику вирішено завдання послідовного розуміння інвазії, дифузії інноваційних технологій у туристичній галузі, ф..

ЛНУ

Фтор у чорноземах південного заходу України

52грн

З`ясовано географо-генетичні особливості вмісту і розподілу фтору в чорноземах південних. Досліджено вплив хімічних меліорантів, а також викидів підприємств на вміст фтору в системі грунт-рослини на прикладі Одеського суперфосфатного заводу. Визначено географічні закономірності природного поширення й антропогенного накопичення фтору в чорноземах пів..

ЛНУ

Функціональні елементи інформаційних систем на базі напівпровідникової електроніки

780грн

Розглянуті основи напівпровідникової електроніки, що слугує базою для створення головних функціональних елементів інформаційних систем, а також будова новітніх мікро- та наноспеціалізованих сенсорних елементів, сформованих на кристалі, що забезпечують не лише реєстрацію інформаційних сигналів, але й їхнє оброблення, перетворення та передавання в інформаційні..

Показано з 1 по 24 із 29 (2 сторінок)