(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

ЛНУ

ЛНУ

ЛНУ

English for students majoring in tourism studies

350грн

Навчальний посібник призначений для використання у процесі іншомовної фахової підготовки студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю "Туризм". Навчальні матеріали, структуровані за тематичним принципом у 15 розділах, відображають теоретичні знання, засвоєні студентами на заняттях з туризмознавства, та відповідають основним темам їхньої ма..

ЛНУ

Інформаційна безпека України: теорія і практика

500грн

Із залученням новітніх наукових даних українських і зарубіжних авторів, на неспростовних документальних засадах комплексно і системно досліджено, узагальнено, правдиво висвітлено історію викликів і загроз від московських колонізаторів українській мові, культурі, національній ідентичності, церкві, природним звичаям і традиціям. Всебічно проаналізовано форми, ..

ЛНУ

Агроекологічна оцінка ґрунтів

70грн

Викладено результати агроекологічної оцінки ґрунтів шляхом визначення класів придатності ґрунтів орних земель, призначених для вирощування сільськогосподарських культур, на прикладі Львівської області. Узагальнено морфолого-генетичні показники і фізико-хімічні властивості ґрунтів Львівської області. Складено структурну формулу ґрунтового покриву природно-сіл..

ЛНУ

Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів

220грн

Систематизовано та узагальнено відомості про генезу, географію і екологію ґрунтів, методи дослідження ґрунтів, роль і значенні ґрунту в біосфері. Подано аналіз сучасних уявлень про ґрунтознавство як фундаментальну науку, предметом дослідження якої є унікальне природне тіло і ресурс - ґрунт. Висвітлено роль ґрунтознавства у вирішенні глобальних проблем людств..

ЛНУ

Бактеріальний фотосинтез

100грн

У посібнику розглядаються особливості фотосинтезу різних груп фотосинтезувальних мікроорганізмів, природа фотосинтезувальних пігментів, структура фотосистем прокаріот, що здійснюють оксигенний і аноксигенний фотосинтез. Представлені сучасні дані про механізми фотосинтезу у ціанобактерій, фотосинтезувальних пурпурових і зелених сіркових бактерій, геліобактері..

ЛНУ

Вірусологія

240грн

У підручнику розглянуті питання становлення вірусології як науки, методи виявлення, виділення та культивування вірусів. Розглянуто хімічний склад, морфологічну будову та природу геномів різних вірусів. Подаються механізми взаємодії різних вірусів із клітинами. Наведена сучасна систематика вірусів.Детально проаналізовано будову і типи взаємодій з клітинами ..

ЛНУ

Географія міжнародного туризму

350грн

  У підручнику розглянуто теоретичні й методичні основи дослідження географії міжнародного туризму. Охарактеризовано сучасні теорії, концепції міднародного туризму, чинники географічного розвитку, історія розвитку міжнародного туризму, оцінка природних та історико-культурних туристичних ресурсів, глобальні, міжрегіональні й регіональні особливості розви..

ЛНУ

Екологія грибів

280грн

У книзі проаналізовано результати сучасних наукових досліджень у галузі екології грибів – представників древнього царства живої природи, широко розповсюджених у біосфері. Подано відомості щодо екологічних особливостей поширення грибів, їхнього стосунку до абіотичних чинників і взаємозв’язків з іншими компонентами біоти. Особлива увага приділена аналізові еко..

ЛНУ

Митна справа

350грн

У підручнику розглянуто головні положення і принципи ведення митної справи, особливості формування митної політики, митного оподаткування, нетарифного регулювання зовнішньоекономічних відносин, проведення процедур митного оформлення і митного контролю, забезпечення економічних інтересів держави за умов глобалізації. Книга є теоретичним і практичним виданням,..

ЛНУ

Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні

240грн

Монографія присвячена дослідженню проблем набуття, здійснення та захисту майнових прав інтелектуальної власності та удосконаленню механізму цивільно-правового регулювання відносин інтелектуальної власності в Україні. Категорію майнових прав інтелектуальної власності як суб’єктивних цивільних прав розглянуто у площині як регулятивних, так і охоронних цивільни..

ЛНУ

Основи комп’ютерної електроніки

390грн

Викладені інформаційні засади комп’ютерної електроніки, основи її елементної бази та цифрових пристроїв. Розглянуті питання функціонування АЦП-, ЦАП-функціональних вузлів, блоків пам’яті, джерел живлення та мікропроцесорів сучасних комп’ютерів. Запропонований цикл лабораторних робіт.Для студентів спеціальностей: 122 “Компютерні науки та інформаційні технолог..

ЛНУ

Плавання: теорія, методика, практика

160грн

  Навчальний посібник присвячений проблематиці підготовки спортсменів-плавців. У посібнику структуровано систему підготовки у плаванні: подано теоретичні і практичні відомості про техніку й тактику, методичні прийоми оволодння технікою, особливості спеціальної фізичної підготовки, спортивного відбору та спеціалізації, окреслено основи тренувальної та зм..

ЛНУ

Практикум з агроекології

90грн

У навчально-методичному посібнику містяться детальні теоретичні відомості із агроекології поряд із розробленими практичними роботами. Практичні роботи цього посібника рекомендовано при вивченні курсу "Агроекологія" студентам біологічного і географічного факультетів...

ЛНУ

Психологія мас-медіа

450грн

Досліджено психологію мас-медіа, особливості журналістської комунікації та впливу ЗМІ на поведінку людей у суспільстві. Це – перший в Україні підручник, у якому системно викладено психологію медіавиробництва і медіасприймання, розкрито психологію особистості журналіста і морально-психологічні засади його творчості. Також осмислено сутність свободи слова і ві..

ЛНУ

Спорт у вищих навчальних закладах

300грн

Розглянуто проблематику організації та функціонування спортивного відділення кафедр фізичного виховання у ВНЗ, Подано історію студентського спорту, структуру підготовки у різних видах спорту: теоретичні та практичні відомості про техніку і тактику, методичні прийоми оволодіння технікою, особливості спеціальної фізпідготовки тощо.Особливість навчального посіб..

ЛНУ

Теорія інформації

180грн

Викладено основні поняття теорії інформації, інформаційні характеристики дискретних джерел повідомлень, математичний опис каналів зв’язку. Розглянуто основні принципи кодування повідомлень, способи їх стискання та оцінка ефективності й завадостійкості передачі через канал зв’язку кодових повідомлень. Наведено приклади розв’язування типових задач та контрольн..

ЛНУ

Теорія ймовірностей та математична статистика, Частина 1 (Теорія ймовірностей)

200грн

Перша частина навчального посібника охоплює основні теоретичні відомості теорії ймовірностей. Матеріал поділено на 10 тем, кожна з яких містить приклади розв’язування типових задач та задачі для самостійного опрацювання.Для студентів закладів вищої освіти..

ЛНУ

Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту

100грн

Розглянуто теоретичні й практичні аспекти організації та проведення виборчої кампанії. Розкрито суть, складові, етапи та ресурси виборчої кампанії, основи електорального (виборчого) маркетингу і менеджменту, виборчої комунікації та виборчої поведінки, іміджелогії й іміджмейкінгу, електорального консультування. Детально проаналізовано виборчі стратегеми та те..

ЛНУ

Управління інноваційним розвитком туризму

220грн

Навчальний посібник «Управління інноваційним розвитком туризму» містить системне викладення основ інноватики як галузі знань про інновації, інноваційну діяльність, управління такою діяльністю на різних рівнях організації туристичного процесу. У посібнику вирішено завдання послідовного розуміння інвазії, дифузії інноваційних технологій у туристичній галузі, ф..

ЛНУ

Фтор у чорноземах південного заходу України

50грн

З`ясовано географо-генетичні особливості вмісту і розподілу фтору в чорноземах південних. Досліджено вплив хімічних меліорантів, а також викидів підприємств на вміст фтору в системі грунт-рослини на прикладі Одеського суперфосфатного заводу. Визначено географічні закономірності природного поширення й антропогенного накопичення фтору в чорноземах пів..

ЛНУ

Функціональні елементи інформаційних систем на базі напівпровідникової електроніки

750грн

Розглянуті основи напівпровідникової електроніки, що слугує базою для створення головних функціональних елементів інформаційних систем, а також будова новітніх мікро- та наноспеціалізованих сенсорних елементів, сформованих на кристалі, що забезпечують не лише реєстрацію інформаційних сигналів, але й їхнє оброблення, перетворення та передавання в інформаційні..

ЛНУ

Функціональна біохімія

420грн

Висвітлено біохімічні процеси, що є в основі функціонування окремих тканин, органів, систем організму та які забезпечують зв'язок між ними. Підручник містить сім розділів, у яких викладено біохімічні аспекти функціонування нирки, печінки, нервової системи, міжклі тинного матриксу, м'язового скорочення, системи крові та запалення. Кожен розділ завершується ко..

ЛНУ

Хімія білка

80грн

У підручнику розглянуто основні питання про будову і функції одного із основних класів біомакромолекул – білків. Підручник містить шість розділів, кожен з яких має теоретичну та практичну частини. Підручник починається з історії відкриття та дослідження білків. У наступних розділах детально висвітлено хімічну будову, структурну організацію, фізико-хімічні вл..

ЛНУ

Хімія ґрунтів. Основи теорії і практикум

90грн

Розглянуто головні напрями сучасної хімії ґрунтів як розділ ґрунтознавства: хімія ґрунтової маси, хімія ґрунтотворних процесів, хімічні основи родючості ґрунту та аналітична хімія ґрунтів. Викладено основні теоретичні положення хімії ґрунтів: елементний і фазовий (речовинний) склад ґрунтів; приведено фундаментальні закони іонного обміну та адсорбції; розглян..

Показано з 1 по 24 із 26 (2 сторінок)