(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Архітектура

Львівська політехніка

Історія архітектури Стародавнього світу

230грн

Висвітлено важливі проблеми зародження та розвитку архітектури в стародавні часи на прикладах найхарактерніших пам’яток культури давніх народів. Для того щоб полегшити розуміння викладеного матеріалу й уможливити його самостійне вивчення, теоретичні положення лекцій проілюстровано кресленнями і рисунками. Для практичних занять розроблено варіанти вправ і зав..

АСВ

Промышленные здания. Объемно-планировочные и конструктивные решения

624грн

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по направлению подготовки «Строительство» (уровень бакалавриата) и по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений» (уровень специалитета). Изложены функциональные и физико-технические основы архитектурно-строительного проект..

АСВ

Системы антиобледенения кровель при строительстве и реконструкции

302грн

Структурно пособие состоит из 3 разделов, в которых рассмотрены основные примеры существующих методов борьбы с наледью на кровле, приведена масштабная классификация систем антиобледенения, описаны основные особенности их монтажа и эксплуатации на кровлях разного вида, а также разработана методика расчета стоимости нагревательных систем антиобледенения. ..

Одеса

Містобудівна діяльність в системі функціонування місцевого самоврядування: конституці..

370грн

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретико-доктри-нальних підходів до визначення ролі та змісту правового регулювання містобудівної діяльності в місцевому самоврядуванні. Розглянуто компетенцію органів місцевого самоврядування у сфері містобудівної діяльності та роль міжнародних правових стандартів в містобудівній діяльності органів місцевого с..

АСВ

Конструкционные формы пространственных конструкций. Визуализация поверхностей в систе..

680грн

В монографии рассматриваются вопросы формообразования поверхностей с системой плоских координатных линий. Получены управления поверхностей и формулы их геометрических характеристик. Исследуется геометрия различных классов и подклассов поверхностей. Приводятся рисунки рассматриваемых поверхностей, построенных с использованием программных комплексов «MathCad» ..

Ліра-К

Конструкції будівель і споруд

650грн

Викладені загальні відомості про конструкції житлових і нежитлових будівель, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх проєктування і будівництва. Наведені нормативно-технічні основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних малоповерхових, багатоповерхових і висотних будівель. Відтворена сучасна практика проєктування і будівництва..

Львівська політехніка

Основи об'ємно-просторової композиції

250грн

Розглянуто основи об’ємно-просторової композиції та розроблено завдання для закріплення теоретичного матеріалу, освоєння правил побудови зображень просторових форм, розвитку абстрактного мислення. Для кращого розуміння викладеного матеріалу і можливості його самостійного вивчення всі теоретичні положення і завдання проілюстровано авторськими графічними схема..

Львівська політехніка

Типологія громадських будівель і споруд

170грн

Підручник розкриває основні засади та принципи проектування громадських будівель і споруд. Розглянуто містобудівні, функціональні, об’ємно-просторові та архітектурно-планувальні основи проектування громадських будівель. Матеріали підручника ґрунтуються на чинних в Україні нормативних документах щодо проектування. У підручнику розглянуто ті типи громадських б..

Львівська політехніка

Основи наукових досліджень у реставрації пам’яток архітектури

105грн

Висвітлено вимоги до науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ, а також розглянуто основні методологічні засади наукового дослідження архітектурно-мистецьких об’єктів, системного аналізу, організації наукового дослідження та оформлення його результатів під час написання студентами курсових, бакалаврських, дипломних (магістерських) робіт. Подано рекомендації д..

Ліра-К

Основи дизайну архітектурного середовища

572грн

У підручнику окреслено теоретичні засади становлення дизайну архітектурного середовища, визначено специфіку роботи дизайнера на різних рівнях формоутворення штучного простору, висвітлено основні аспекти художнього моделювання елементів ландшафту й інтер’єру, описано способи формування зорових ілюзій у середовищі засобами дизайну й архітектурної композиції, о..

Каравела

Твори мистецтва в колірному вирішенні інтер'єрів громадських будинків

550грн

У книзі наданий текстуальний та ілюстративний матеріал з питань формоутворення й колірного вирішення інтер’єрного простору з урахуванням творів образотворчого мистецтва, розглянуті проблемні питання колористики певних стильових періодів розвитку архітектури, особливості сприйняття людиною творів мистецтва, надані приклади та рекомендації щодо художньо-композ..

Архитектура-С

Архитектурное материаловедение

460грн

В учебнике приведены сведения о многогранной взаимосвязи архитектуры и ее материальной палитры, стандартизации, классификации, физической сущности свойств, основах производства, номенклатуре и характеристиках строительных материалов, опыте их применения в архитектурно-строительной практике.Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений архитекту..

Архитектура-С

Строительное проектирование

3016грн

В новом, вышедшем в Германии, сорок втором издании справочника «Строительное проектирование »отражены последние достижения мировой практики строительного проектирования. По сравнению с предыдущими изданиями справочника переработаны многие его разделы.Издание предназначено для архитекторов проектировщиков и студентов архитектурных и строительных вузов...

Гуманитарный центр

Психология архитектуры

125грн

Что собой представляет пространство? Любомир Костронь считает, что пространство - это ограниченное ничто. По крайней мере, так думают те, для которых профессия "архитектор" - это настоящее призвание. Именно к природе архитекторы должны обращаться за вдохновением. Архитектура и природа должны звучать в унисон. Оригинальный и плодотворный подход, который, собс..

Архитектура-С

Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование проектной идеи. Основы методо..

738грн

Учебное пособие формулирует принципы и приемы преобразования задач и обстоятельств проектирования объектов и систем среды обитания в их прагматические и художественные характеристики, раскрывает на примерах реального и учебного проектирования типологию теоретических установок и навыков инициирования и проработки идей оптимального формирования современных вар..

Архитектура-С

Архитектурная физика

541грн

Рассматриваются теоретические основы формирования комфортной светоцветовой, тепловой и акус­тической среды в городах и зданиях. Излагаются методы нормирования, расчета и проектирования ограж­дающих конструкций, освещения, инсоляции, солнцезащиты, цветового решения, акустики, звукоизоля­ции зданий и борьбы с городскими и производственными шумами.Для студентов..

АСВ

Особенности проектирования и возведения. Высотные здания и другие уникальные сооружен..

842грн

В книге описан неоценимый опыт ведущей корпорации Китая по проектированию, изготовлению и монтажу уникальных стальных конструкций. Это высотные здания, включая самые высокие в Китае, здания аэропортов, железнодорожных вокзалов, мосты, олимпийские и другие спортивные объекты, зрелищные, общественные, промышленные сооружения...

АСВ

Решётчатые балки и безраскосные фермы

187грн

Решётчатые балки и безраскосные фермы, именуемые общим термином «безраскосные конструкции», до сего дня остаются самыми массовыми железобетонными стропильными конструкциями пролётами от 12 до 24 м. Между тем нормативно-справочная и учебная литература, посвященная проектированию этих конструкций, отсутствует, а сведения об их расчёте и конструировании разброс..

АСВ

Каталог архитектурно-строительных решений: виды, материалы, конструкции

692грн

Данное учебное пособие предназначено для магистров, студентов и бакалавров образовательных учреждений, а также для специалистов ведущих непосредственную проектную и строительную деятельность. В нем с современных позиций изложены как широкий спектр материалов касающихся развития урбанистических территории в целом, так и детальные вопросы основ строительства и..

Архитектура-С

Архитектура предприятий агропромышленного комплекса

395грн

В учебном пособии показаны основные принципы архитектурного формирования производственной среды агропромышленных предприятий различных форм хозяйствования и форм собственности. Рассмотрены особенности  размещения, планировки, застройки и архитектурных решений основных типов зданий и сооружений. В качестве примеров представлены предприятия базовых отрасл..

Архитектура-С

Зеленая природа города. Сады и парки Европы

499грн

В учебном пособии собраны материалы по истории садово-паркового искусства со времен Античной Греции до современных европейских парковых ансамблей.У каждой эпохи были свои сады и парки, которые чаще всего исчезали вместе с эпохой. В лучшем случае их переделывали, иногда они оставались в виде фресок на развалинах дворцов, в рисунках, на гравюрах и планах.Вперв..

Рута

Архітектура будівель та споруд. Книга 5. Промислові будівлі

950грн

 Викладені загальні відомості про нежитлові будівлі, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх проєктування і будівництва. Наведені нормативно-технічні основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних одноповерхових і багатоповерхових про-мислових будівель і споруд. Розглянуті особливості навчального проєктування виробничих і ..

Наука и Техника

MATHCAD. Теория и практика проведения электротехнических расчетов в среде MATHCAD И ..

290грн

Предлагаемая книга предназначена для обучения читателя приемам, методам и возможностям проведения электротехнических расчетов с применением программных продуктов Mathcad и Multisim (Electronics Workbench).Книга состоит из 11 глав, в которых кратко приведятся сведения из теории, даны методические указания по методам расчета и моделирования.Кроме того, в книге..

Олді+

Дизайн системи візуальної інформації

210грн

Четверта книга під загальною назвою «Дизайн системи візуальної інформації». Основними проблемами, вирішення яких досліджується у цьому виданні, є розроблення науково-методичних засад зі створення систем візуальної інформації та методології дизайнерського проектування піктографічних інформаційних систем на основі уніфікації, модульності, трансформованості, ес..

Показано з 1 по 24 із 133 (6 сторінок)

У цьому розділі розміщені посібники з архітектурного проектування різних типів будівель.