(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Архітектура

АСВ

SCAD Office. Версия 21 Вычислительный комплекс SCAD++

1875грн

Книга предназначена для пользователей вычислительного комплекса и может быть полезной как для начинающих, не имеющих опыта применения программных средств прочностного анализа конструкций, так и для тех, кто хорошо знаком с такими программами и имеет опыт работы с комплексом. Последовательно рассматриваются все аспекты подготовки данных в режиме графического ..

Новий світ-2000

Історія ландшафтної архітектури

350грн

У підручнику висвітлений історичний процес розвитку ландшафтної архітектури від стародавніх до новітніх часів. Розглядаються теоретичні аспекти стильової еволюції формування відкритих просторів та композиційної побудови об’єктів ландшафтної архітектури. Розкриваються сучасні тенденції гуманізації убранізованих ландшафтів, використання іноваційних технологій,..

Кондор

Архітектура будівель та споруд. Книга 1. Основи проектування

615грн

Затверджено МОН України як підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво». У підручнику викладені загальні відомості про будівлі та інженерні споруди, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи архітектурно-будівельного проектування: конструктивні рішення сучасних будів..

Кондор

Архітектура будівель та споруд. Книга 2. Житлові будинки

400грн

У підручнику викладені загальні відомості про житлові будинки, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи проектування об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних житлових будинків. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації..

Ліра-К

Архітектура будівель та споруд. Книга 3. Історія архітектури і будівництва

490грн

У підручнику викладена історія архітектури від часів її зародження до наших днів з урахуванням розвитку конструктивної основи зодчества і будівельних прийомів. Фактичний матеріал підручника базується на джерельній базі 12-томної «Всеобщей истории архітектуры» та доповнений розділами «Архітектура 1970…2015-х років» і «Архітектура України». Підручник призначен..

Кондор

Архітектура будівель та споруд. Книга 4. Технічна експлуатація та реконструкція будів..

600грн

Викладений у підручнику матеріал дозволяє детально ознайомитися, зокрема, з причинами пошкоджень несучих і огороджувальних конструкцій та способами відновлення, підсилення, утеплення, гідроізоляції, заміни або влаштування нових конструкцій в будівлях різного функціонального призначення. Окрему увагу приділено висвітленню питань термореконструкції та пожеж..

Рута

Архітектура будівель та споруд. Книга 5. Промислові будівлі

580грн

 Викладені загальні відомості про нежитлові будівлі, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх проєктування і будівництва. Наведені нормативно-технічні основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних одноповерхових і багатоповерхових про-мислових будівель і споруд. Розглянуті особливості навчального проєктування виробничих і ..

Львівська політехніка

Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть

1050грн

У навчальному посібнику подано загальну картину світового архітектурного процесу останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. Проаналізовано стилі та напрямки, які формували концептуальний ландшафт архітектурного розвитку останніх десятиліть ХХ ст. та на початку третього тисячоліття. Архітектуру розглянуто у взаємодії з культурою часу і в залежності від соціальних..

Львівська політехніка

Архітектурні конструкції виробничих будівель

275грн

Описано основні архітектурні конструкції виробничих будівель, висвітлено питання їхнього призначення, проектування, конструктивного рішення з урахуванням фізико-технічних факторів. За своєю структурою та методичною побудовою максимально пристосований до навчального процесу у вищій школі архітектурно-будівельного спрямування. Його тематичний розподіл наближен..

Київ

Архітектурна ергономіка

95грн

У підручнику відтворено цілісний опис й аналіз архітектурної ергономіки як науково-практичної дисципліни. Особливу увагу приділено розробці категоріального апарату й основних методологічних засобів і уявлень, необхідних для розв’язування проблем становлення і формування соціально-предметного статусу дисципліни. Теоретично створено дисциплінарну організацію і..

Київ

Архітектурне проектування

135грн

Навчальний посібник присвячено принципам і прийомам формування об'єктів, будівель і споруд, а також правила формування демонстраційного матеріалу студентських архітектурних проектів. Розглянуто послідовність роботи над курсовими проектами з урахуванням усіх визначених методикою етапів. Посібник є базовим для вивчення основ архітектурного проектування...

Львівська політехніка

Архітектурне проектування громадських будівель і споруд

420грн

Навчальний посібник розглядає основні принципи формування архітектури громадських будівель і споруд; містобудівельні, функціональні та архітектурно-планувальні основи проектування громадських закладів. Матеріал, викладений у цьому виданні, грунтується на чинних в Україні нормативних документах щодо проектування. Розглянуто насамперед ті типи громадських буді..

Львівська політехніка

Архітектурний образ міста

135грн

Виокремлено складові архітектурного образу міста та визначено напрями та особливості їх формування. Обґрунтовано значення та роль у формуванні архітектурного образу міста міського середовища, просторово-планувальної структури, панорам і силуетів. Висвітлено використання природного ландшафту, сформовано містобудівну композицію відповідно до територіальних час..

АСВ

Архитектура гражданских и промышленных зданий

500грн

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Строительство уникальных зданий и сооружений» (квалификация специалист) и «Строительство» (квалификация бакалавр). Рассмотрены вопросы архитектурно-композиционных, объемно-планировочных и конструктивных решений многоэтажных и повышенной ..

Київ

Архитектура жилища

200грн

Излагаются вопросы становления и развития архитектуры жилища - важнейшей составляющей мировой архитектуры. Прослежена эволюция жилой среды в разніх странах, начиная от зарождения цивилизаций и до конца ХХ века. Приведена обширная характеристика функционально-планировочных и объемно-композиционных приемов формирования односемейных ячеек, многоквартирных жилых..

Архитектура-С

Архитектура предприятий агропромышленного комплекса

380грн

В учебном пособии показаны основные принципы архитектурного формирования производственной среды агропромышленных предприятий различных форм хозяйствования и форм собственности. Рассмотрены особенности  размещения, планировки, застройки и архитектурных решений основных типов зданий и сооружений. В качестве примеров представлены предприятия базовых отрасл..

Архитектура-С

Архитектурная физика

520грн

Рассматриваются теоретические основы формирования комфортной светоцветовой, тепловой и акус­тической среды в городах и зданиях. Излагаются методы нормирования, расчета и проектирования ограж­дающих конструкций, освещения, инсоляции, солнцезащиты, цветового решения, акустики, звукоизоля­ции зданий и борьбы с городскими и производственными шумами.Для студентов..

Архитектура-С

Архитектурно-дизайнерское проектирование. Генерирование проектной идеи. Основы методо..

710грн

Учебное пособие формулирует принципы и приемы преобразования задач и обстоятельств проектирования объектов и систем среды обитания в их прагматические и художественные характеристики, раскрывает на примерах реального и учебного проектирования типологию теоретических установок и навыков инициирования и проработки идей оптимального формирования современных вар..

Архитектура-С

Архитектурное материаловедение

440грн

В учебнике приведены сведения о многогранной взаимосвязи архитектуры и ее материальной палитры, стандартизации, классификации, физической сущности свойств, основах производства, номенклатуре и характеристиках строительных материалов, опыте их применения в архитектурно-строительной практике.Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений архитекту..

Архитектура-С

Архитектурное проектирование жилых зданий

480грн

Излагаются основные факторы, определяющие тип и форму жилища, общие для всех типов жилых зданий, в том числе такие, как социально-экономические условия, окружающая среда, кон­струкции, экономика строительства, архитектурно-художественные и градостроительные основы проектирования жилища. Даются сведения по основам планировочной структуры квартир, ее эле­менто..

Ліра-К

Біоніка в дизайні середовища

240грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні засади біоніки в дизайні середовища, досліджується можливість застосування результатів біотектонічного моделювання в дизайні й архітектурі.   Призначено для студентів і викладачів мистецьких, дизайнерських та архітектурних вищих навчальних закладів...

АСВ

Башенные сооружения. Геодезический анализ осадки, крена и общей устойчивости положени..

420грн

Данная работа имеет два выхода: практический и теоретический. И в это смысле может быть полезной широкому кругу специалистов, т.е. не только ИТР службы эксплуатации башенных сооружений, проектировщикам, строителям, геодезистам и др., но и исследователям, имеющим свои интересы при проектировании, строительстве и геодезическом наблюдении за устойчивостью их по..

АСВ

Водные сооружения. Архитектурно-ландшафтное проектирование

270грн

Представленный материал – перевод с китайского языка. Представляет собой совокупность разработанных проектных предложений, которые могут быть использованы в качестве аналогов и справочных пособий в практике архитектурно-ландшафтного проектирования. Издание содержит материал по проектированию элементов системы ландшафтного благоустройства среды. Представ-лены..

Ліра-К

Возведение и реконструкция сооружений

400грн

В учебном пособи освещены вопросы технологи и возведения и реконструкции подземных, наземных, высотных и пространственных сооружений различного назначения. Представлены материалы по технологическому проектированию и инженерной подготовке к производству строительно-монтажных работ. Рассмотрены технологические особенности возведения глубоких буровых опор, конс..

Показано з 1 по 24 із 125 (6 сторінок)

У цьому розділі розміщені посібники з архітектурного проектування різних типів будівель. 

Бетон, Ресторан, готель, Футбол