(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Архітектура

АСВ

SCAD Office. Версия 21 Вычислительный комплекс SCAD++

1875грн

Книга предназначена для пользователей вычислительного комплекса и может быть полезной как для начинающих, не имеющих опыта применения программных средств прочностного анализа конструкций, так и для тех, кто хорошо знаком с такими программами и имеет опыт работы с комплексом. Последовательно рассматриваются все аспекты подготовки данных в режиме графического ..

Новий світ-2000

Історія ландшафтної архітектури

350грн

У підручнику висвітлений історичний процес розвитку ландшафтної архітектури від стародавніх до новітніх часів. Розглядаються теоретичні аспекти стильової еволюції формування відкритих просторів та композиційної побудови об’єктів ландшафтної архітектури. Розкриваються сучасні тенденції гуманізації убранізованих ландшафтів, використання іноваційних технологій,..

Кондор

Архітектура будівель та споруд. Книга 1. Основи проектування

400грн

Затверджено МОН України як підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підготовки «Будівництво». У підручнику викладені загальні відомості про будівлі та інженерні споруди, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи архітектурно-будівельного проектування: конструктивні рішення сучасних будів..

Кондор

Архітектура будівель та споруд. Книга 2. Житлові будинки

400грн

У підручнику викладені загальні відомості про житлові будинки, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх будівництва й експлуатації та розглянуті нормативно-технічні основи проектування об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних житлових будинків. Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації..

Ліра-К

Архітектура будівель та споруд. Книга 3. Історія архітектури і будівництва

495грн

У підручнику викладена історія архітектури від часів її зародження до наших днів з урахуванням розвитку конструктивної основи зодчества і будівельних прийомів. Фактичний матеріал підручника базується на джерельній базі 12-томної «Всеобщей истории архітектуры» та доповнений розділами «Архітектура 1970…2015-х років» і «Архітектура України». Підручник призначен..

Кондор

Архітектура будівель та споруд. Книга 4. Технічна експлуатація та реконструкція будів..

500грн

Викладений у підручнику матеріал дозволяє детально ознайомитися, зокрема, з причинами пошкоджень несучих і огороджувальних конструкцій та способами відновлення, підсилення, утеплення, гідроізоляції, заміни або влаштування нових конструкцій в будівлях різного функціонального призначення. Окрему увагу приділено висвітленню питань термореконструкції та пожежної..

Львівська політехніка

Архітектура сучасності: остання третина ХХ – початок ХХІ століть

250грн

У навчальному посібнику подано загальну картину світового архітектурного процесу останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. Проаналізовано стилі та напрямки, які формували концептуальний ландшафт архітектурного розвитку останніх десятиліть ХХ ст. та на початку третього тисячоліття. Архітектуру розглянуто у взаємодії з культурою часу і в залежності від соціальних..

Львівська політехніка

Архітектурні конструкції виробничих будівель

275грн

Описано основні архітектурні конструкції виробничих будівель, висвітлено питання їхнього призначення, проектування, конструктивного рішення з урахуванням фізико-технічних факторів. За своєю структурою та методичною побудовою максимально пристосований до навчального процесу у вищій школі архітектурно-будівельного спрямування. Його тематичний розподіл наближен..

Київ

Архітектурна ергономіка

60грн

У підручнику відтворено цілісний опис й аналіз архітектурної ергономіки як науково-практичної дисципліни. Особливу увагу приділено розробці категоріального апарату й основних методологічних засобів і уявлень, необхідних для розв’язування проблем становлення і формування соціально-предметного статусу дисципліни. Теоретично створено дисциплінарну організацію і..

Київ

Архітектурне проектування

100грн

Навчальний посібник присвячено принципам і прийомам формування об'єктів, будівель і споруд, а також правила формування демонстраційного матеріалу студентських архітектурних проектів. Розглянуто послідовність роботи над курсовими проектами з урахуванням усіх визначених методикою етапів. Посібник є базовим для вивчення основ архітектурного проектування...

Львівська політехніка

Архітектурне проектування громадських будівель і споруд

350грн

Навчальний посібник розглядає основні принципи формування архітектури громадських будівель і споруд; містобудівельні, функціональні та архітектурно-планувальні основи проектування громадських закладів. Матеріал, викладений у цьому виданні, грунтується на чинних в Україні нормативних документах щодо проектування. Розглянуто насамперед ті типи громадських буді..

АСВ

Архитектура гражданских и промышленных зданий

500грн

Учебное пособие создано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Строительство уникальных зданий и сооружений» (квалификация специалист) и «Строительство» (квалификация бакалавр). Рассмотрены вопросы архитектурно-композиционных, объемно-планировочных и конструктивных решений многоэтажных и повышенной ..

Київ

Архитектура жилища

200грн

Излагаются вопросы становления и развития архитектуры жилища - важнейшей составляющей мировой архитектуры. Прослежена эволюция жилой среды в разніх странах, начиная от зарождения цивилизаций и до конца ХХ века. Приведена обширная характеристика функционально-планировочных и объемно-композиционных приемов формирования односемейных ячеек, многоквартирных жилых..

Ліра-К

Біоніка в дизайні середовища

220грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретико-методологічні засади біоніки в дизайні середовища, досліджується можливість застосування результатів біотектонічного моделювання в дизайні й архітектурі.   Призначено для студентів і викладачів мистецьких, дизайнерських та архітектурних вищих навчальних закладів...

АСВ

Башенные сооружения. Геодезический анализ осадки, крена и общей устойчивости положени..

420грн

Данная работа имеет два выхода: практический и теоретический. И в это смысле может быть полезной широкому кругу специалистов, т.е. не только ИТР службы эксплуатации башенных сооружений, проектировщикам, строителям, геодезистам и др., но и исследователям, имеющим свои интересы при проектировании, строительстве и геодезическом наблюдении за устойчивостью их по..

АСВ

Водные сооружения. Архитектурно-ландшафтное проектирование

240грн

Представленный материал – перевод с китайского языка. Представляет собой совокупность разработанных проектных предложений, которые могут быть использованы в качестве аналогов и справочных пособий в практике архитектурно-ландшафтного проектирования. Издание содержит материал по проектированию элементов системы ландшафтного благоустройства среды. Представ-лены..

Ліра-К

Возведение и реконструкция сооружений

360грн

В учебном пособи освещены вопросы технологи и возведения и реконструкции подземных, наземных, высотных и пространственных сооружений различного назначения. Представлены материалы по технологическому проектированию и инженерной подготовке к производству строительно-монтажных работ. Рассмотрены технологические особенности возведения глубоких буровых опор, конс..

АСВ

Гелиоактивные стены зданий

255грн

В книге рассматриваются основы проектирования стен зданий, совмещенных с гелиоколлектором с использованием воздушного теплоносителя. Стены предназначены для теплозащиты и систем солнечного теплоснабжения зданий. Автором на основе многолетних экспериментальных исследований и расчетов с помощью нестационарной модели теплопередачи, а также опыта проектирования ..

Политехника

Городские и портовые набережные

345грн

Освещен комплекс вопросов, связанных с проектированием городских и причальных набережных. Рассмотрены конструкции набережных и дано их технико-экономическое сопоставление. Приведены рекомендации по выбору конструкций набережных в зависимости от климатических, гидрологических и геологических условий объектов строительства. Изложены методы статических и реолог..

Київ

Дизайн інтер'єру, меблів та обладнання

480грн

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти об’ємно-просторового формоутворення в дизайні архітектурного середовища, проаналізовано можливості застосування теоретичних основ дизайну на різних рівнях формоутворення штучного простору: інтер’єру, меблів та обладнання, висвітлено основні аспекти художнього моделювання меблів та обладнання й окреслено..

Аграрна освіта

Дизайн проектування

50грн

Розміщено вихідні дані для формування гармонійного простору згідно з вимогами, а також ергономічні дані для проектування зручного, гармонійного житлового простору...

Ліра-К

Енергоефективний панельний житловий будинок

175грн

Розглянуто та подано кресленнями об’ємно-планувальні та конструктивні рішення багатоповерхових панельних житлових будинків. Наведені принципи розрахунку енергетичних потреб на опалення будинків з визначенням класу енергетичної ефективності за діючими в Україні ДБН і ДСТУ...

Київ

Ергономіка та ергодизайн

520грн

У підручнику розглянуто теоретико-методологічні аспекти ергономічних вимог до проектування й дизайну середовища, проаналізовано можливості застосування результатів ергономічних досліджень на різних рівнях формоутворення штучного простору, висвітлено питання ергономіки проектування житлового, громадського та виробничого середовищ, створення комфортних умов жи..

АСВ

Избранные проблемы надежности и безопасности строительных конструкций

130грн

Рассмотрены некоторые общие и принципиальные проблемы надежности и безопасности строительных объектов. Особое внимание обращается на те стороны проблемы, которые не укладываются в традиционную схему рассмотрения вопросов надежности в строительном проектировании. Приведен обширный сопоставительный материал по подходу к оценке надежности и безопасности в норма..

Показано з 1 по 24 із 64 (3 сторінок)

У цьому розділі розміщені посібники з архітектурного проектування різних типів будівель.