(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Стоматологія

СпецЛит

Ендодонтичне лікування зубів (Эндодонтическое лечение зубов: методология и технология..

400 грн

В пособии изложены современные представления об эндодонтии в прикладном значении для клинической практики. В доступной для врача форме освещены теоретические вопросы эндодонтического лечения зубов, основы клинической диагностики в эндодонтии, представлен алгоритм эндодонтического лечения. Подробно рассмотрены методики механической и хемомеханической обработк..

Книга плюс

English for Dentists = Англійська мова для стоматологів

350 грн

Матеріал підручника відповідає вимогам програми «Англійська мова» для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ ІV рівня акредитації.Підручник містить 14 основних розділів. Запропоновані оригінальні та адаптовані тексти зі стоматологічної тематики супроводжуються системою вправ, що сприяє глибокому осмисленню та різнобічному розумінню прочитаного і розкрива..

WILEY

Lindhe's Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 2 Volume Set (Клиническая пар..

10500 грн

Discover the latest edition of the cornerstone reference on periodontology and implant dentistry that combines scholarship and science with practical clinical instructionThe Seventh Edition of Lindhe's Clinical Periodontology and Implant Dentistry brings together a distinguished team of periodontal specialists and academics who deliver another must..

Elsevier

McDonald and Avery's Dentistry for the Child and Adolescent - Стоматологія дітей і пі..

5990 грн

Get the expert knowledge you need to provide quality oral care to pediatric patients! Trusted for more than 50 years, McDonald and Avery's Dentistry for the Child and Adolescent, 11th Edition provides the latest diagnostic and treatment recommendations for infants, children, and adolescents. It covers topics ranging from pediatric examination and radiographi..

Elsevier

Анатомія голови і шиї для стоматологів за Неттером

2350 грн

A concise and visual guide to clinically relevant anatomy for dentistry, Netter's Head and Neck Anatomy for Dentistry is an effective text for class and exam preparation, as well as a quick review in professional practice. Concise text, high-yield tables, clinical correlations, and review questions combine to make this new edition a perfect choice for learni..

Магнолія

Антибактеріальна терапія в стоматології

440 грн

Профільований навчальний посібник з питань антибактеріальної терапії в стоматології стане суттєвим орієнтиром у діяльності майбутнього спеціаліста. У даному навчальному посібнику представлена об’єктивна інформація з клініко-фармакологічних властивостей антибактеріальних засобів та основ їх раціонального застосування у стоматологічній практиці. Для проведення..

Гэотар

Атлас дитячої хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

470 грн

В атласе представлены наиболее распространенные нозологические формы заболеваний челюстно-лицевой области у детей и подростков. В пособии отражены вопросы комплексной диагностики и лечения воспалительных заболеваний, врожденной и наследственной патологии челюстно-лицевой области, сосудистых мальформаций, травмы костей лицевого скелета и мягких тканей, а такж..

Медкнига

Болевые и парестетические синдромы челюстно-лицевой области

120 грн

Методическое пособие разработано на основе научных исследований и большого многолетнего опыта автора. В методическом пособии изложен анатомический субстрат, классификация и клинические синдромы основных заболеваний нервной системы челюстно-лицевой области. Представлены методика обследования больного, дифференциальная диагностика и рациональная лечебная такти..

ПрофКнига

Гігієна та екологія (для стоматологів)

220 грн

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до Програми з гігієни та екології для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації. Видання освітлює основні програмні питання дисципліни, викладено матеріал для підготовки до практичних занять згідно тематики. Значну увагу приділено таким актуальним і н..

Магнолія

Дентальна імплантологія: хірургічні та ортопедичні аспекти

480 грн

У посібнику висвітлено питання відновлення функцій зубощелепної системи в наслідок часткової і повної втрати зубів, функціональні особливості знімних і незнімних ортопедичних конструкцій з опорою на дентальні імплантати. Акцентовано увагу на обстеження пацієнтів при плануванні імплантації, сучасні хірургічні протоколи імплантації та способи зубного протезува..

Олді+

Довідник з ортопедичної стоматології

205 грн

Посібник містить розгорнуті та ілюстровані відповіді на зразки тестових завдань, що публікувалися Центром тестування МОЗ України протягом 20 років. Навчальний посібник розроблено в ілюстративній формі, що дозволить активно застосовувати матеріал в процесі дуальної освіти та дистанційного навчання.Для студентів, інтернів та викладачів медичних спеціальностей ..

Книга плюс

Зубопротезна техніка

1000 грн

У підручнику висвітлюються питання організації роботи зуботехнічної лабораторії, матеріального оснащення та забезпечення зуботехнічного виробництва, сучасного матеріалознавства, клініко-лабораторних етапів виготовлення усього спектру ортопедичних конструкцій, а також питання охорони праці.Розділи підручника відповідають програмам навчальних планів підготовки..

Новий світ-2000

Кандидоз порожнини рота: діагностика і лікування

420 грн

Представлені дані світової літератури щодо ролі грибкової інфекції у розвитку кандидозного ураження слизової оболонки ротової порожнини, сучасних поглядів на механізми його виникнення, клінічні прояви та діагностики захворювання. Описані сучасні клінічні практичні рекомендації та стандарти надання стоматологічної допомоги з використанням лікарських засобів, ..

Нова книга

Карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубів

300 грн

У навчальному посібнику викладено сучасні відомості з етіології, патогенезу, кліники, діагностики, лікування і профілактики карієсу і некаріозних уражень твердих тканин зубів. Посібник укладено у відповідності до навчальної програми для лікарів-інтернів за фахом “Стоматологія”. Посібник також може бути рекомендований студентам стоматологічних факультетів вищ..

Медицина

Лабораторні етапи виготовлення ортопедичних конструкцій зубних протезів

840 грн

Сучасний розвиток клініки ортопедичної стоматології передбачає використання високотехнологічних процесів, спрямованих на моделювання та виготовлення конструкцій зубних протезів з урахуванням анатомо-функціональних особливостей зубо-щелепної системи. Навчально-наочний посібник:• спрямований на формування, вдосконалення знань, умінь та навичок фахівців;• вміщу..

Практическая медицина

Механические свойства зуба и околозубных тканей

600 грн

Рассмотрены физико- механические свойства твердых и мягких тканей зуба на основании литературных, а также собственных опытных и расчетных данных. Представлены результаты измерения нанотвердости эмали, интактной и с кариесом, а также исследования нанотвердости эмали зубов после охлаждения до сверхнизких температур (4,2 К). Анализируется отношение H/E эмали и ..

Гэотар

Микропротезирование в стоматологии

1130 грн

Учебник посвящен актуальной проблеме стоматологии ? конструированию и применению микропротезов. В нем обобщен и проанализирован опыт работы кафедры ортопедической и общей стоматологии РМАНПО в области микропротезирования за тридцатилетний период. Коллективом авторов на основе собственных клинических исследований, а также анализа научных данных отечественных ..

Нова книга

Морфофункціональна та клінічна оцінка зубів з дефектами твердих тканин

125 грн

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді представлені основні відомості з вузлових питань оцінки стану твердих тканин зубів. Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, практичних спеціалістів..

Книга плюс

Обстеження дітей із хірургічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки

250 грн

Навчальний посібник «Обстеження дітей із хірургічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки» створено колективом авторів кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку, кафедри ортодонтії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У посібнику розглянуто методи обстеження дітей із хірургічними захворюваннями щелеп..

Медицина

Ортопедична стоматологія

1240 грн

У національному підручнику висвітлено клінічну біомеханіку зубо-щелепної системи, методи обстеження пацієнтів, сучасні засоби знеболювання під час ортопедичного лікування. Розглянуто клінічну картину та ортопедичне лікування пацієнтів в разі часткової та повної відсутності зубів, а також клініко-лабораторні етапи виготовлення конструкцій зубних протезів. Тек..

Книга плюс

Осложнения заболеваний в хирургической и терапевтической стоматологии детского возрас..

125 грн

У навчальному посібнику викладено основні дані про ускладнення захворювань в хірургічній та терапевтичні стоматології дитячого віку. Наведені відомості мають важливе значення для студентів, лікарів-інтернів, лікарів стоматологічних спеціальностей та педіатрів...

Богдан НК

Основи клінічної морфології зубів

300 грн

У пропонованому посібнику описано морфогенез зубів з урахуванням його можливих відхилень під дією дестабілізуючих факторів, викладено методи вивчення морфології зубів; розглянуто аномалії розвитку зубів. Малюнки зубів у всіх нормах виконані з натуральних препаратів. У книзі подано глосарій...

Нова книга

Основы технологии операций в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (..

300 грн

В книге представлены общий и специальный хирургический инструментарий, а также особенности оперативной техники в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Каждое оперативное вмешательство излагаеться как определенный технологический процесс с учетом самостоятельного изучения студентами. Пособие дополнено иллюстративным материалом и полностью со..

СпецЛит

Остеопластика в хирургической стоматологии

250 грн

Издание посвящено возмещению (аугментации) костных дефектов альвеолярных отростков челюстей остеотропными материалами. Сейчас данный способ активно применяется в клинической практике, что предполагает его простоту и доступность. В учебном пособии есть раздел, посвященный инструментарию, обезболиванию и методикам проведения данных операций в поликлинических у..

Показано з 1 по 24 із 185 (8 сторінок)