(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Медкнига

Медкнига

Інтенсивна терапія в ендокринології (невідкладні стани)

265 грн

Інтенсивна терапія відіграє важливу роль при невідкладних станах. У навчальному посібнику систематизовано останні дані вітчизняної і зарубіжної літератури. Із сучасних позицій викладено питання етіології, патогенезу, клініки, діагностики ком і невідкладних станів при ендокринній патології та надання невідкладної допомоги при них, наведено стандарти надання н..

Медкнига

Інфаркт міокарда — не вирок!

135 грн

У книзі читач знайде відповіді на запитання, пов’язані з факторами ризику та причинами розвитку ішемічної хвороби серця (стенокардії та інфаркту міокарда), першими клінічними ознаками. Даються поради з надання першої медичної допомоги в домашніх умовах, обґрунтовується доцільність виклику лікаря невідкладної допомоги. Містяться сучасні уявлення про коронарог..

Медкнига

Актуальні підходи до лікування хворих на цукровий діабет

rating

220 грн

У навчальному посібнику наводяться сучасні принципи та методи лікування ЦД як 1-го, так і 2-го типів, гестаційного ЦД, ЦД у дітей і підлітків. Велику увагу приділено харчуванню та фізичній активності хворих на ЦД 1-го і 2-го типів. Даний посібник має бути корисним як для використання в навчальному процесі студентів і лікарів-інтернів, так і в практичній діял..

Медкнига

Актуальна гінекологія: від лікаря до пацієнта

130 грн

Ця невелика книга написана не для хворих осіб, а для всіх здорових жінок різного віку з несхожими проблемами. Збереження здоров’я жіночої половини населення — основна мета автора. Автору активно допомагали жінки, які задавали питання, що найбільше їх цікавили і хвилювали, були для них важливі. Відповіді на ці запитання і лягли в основу даного видання. Хотіло..

Медкнига

Антимікробна терапія в оториноларингології

160 грн

Останнім часом у зв’язку з появою великої кількості різних антибактеріальних речовин і різноманіттям їх форм випуску перед практикуючим лікарем постає складне завдання оптимального підбору антибактеріальної терапії при захворюваннях ЛОР-органів. Особливо важливим це питання є для оториноларингологів, оскільки більшість пацієнтів лікуються амбулаторно, а не п..

Медкнига

Артеріальна гіпертензія. Сучасні підходи до лікування

295 грн

У монографії узагальнено та систематизовано сучасний вітчизняний і світовий досвід із надання допомоги хворим із артеріальною гіпертензією. Наведено класифі­кації та стандарти діагностики й лікування артеріальної гіпертензії. Особливий акцент зроблено на медикаментозній та немедикаментозній терапії артеріальної гіпертензії, а також на особливостях лікувальни..

Медкнига

Болевые и парестетические синдромы челюстно-лицевой области

120 грн

Методическое пособие разработано на основе научных исследований и большого многолетнего опыта автора. В методическом пособии изложен анатомический субстрат, классификация и клинические синдромы основных заболеваний нервной системы челюстно-лицевой области. Представлены методика обследования больного, дифференциальная диагностика и рациональная лечебная такти..

Медкнига

Валеология или Медицина 4Р? Как избежать инфаркта, инсульта или диабета

145 грн

Около 70-75% всех причин смерти наших современников составляют хронические неинфекционные заболевания — инфаркт миокарда, мозговой инсульт и диабет 2-го типа. Медицина с этими заболеваниями на данный момент не справляется. Их можно только предупредить. Несмотря на вопрос в названии издания, и валеология, и медицина 4Р, дополняя ..

Медкнига

Гематологічні захворювання в клінічній практиці

385 грн

Практикуючий лікар знайомий з основними гематологічними синдромами ще зі студентських років. У цьому посібнику він отримає додаткову інформацію про захворювання системи крові, за допомогою якої зможе зорієнтуватися та провести диференційну діагностику при огляді пацієнта. Лікар будь-якої спеціальності зрозуміє, у якому випадку необхідно терміново госпіт..

Медкнига

Гиперчувствительность к лекарственным препаратам

250 грн

Руководство посвящено актуальной проблеме современной медицины – лекарственной аллергии. В нем на современном теоретическом и клиническом уровнях рассмотрены вопросы этиологии и патогенеза гиперчувствительности к лекарственным препаратам. На основе множества литературных данных, преимущественно полученных методами доказательной медицины, описана клиническая ..

Медкнига

Глюкокортикоїд- індукований остеопороз

240 грн

Глюкокортикоїд-індукований остеопороз є серйозною проблемою для пацієнтів, які тривалий час приймають ГК. Однак значна кількість досліджень свідчить про серйозні недоліки в організації допомоги пацієнтам із глюкокортикоїд-індукованим остеопорозом. Ця монографія покликана поліпшити розуміння проблеми глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу і вдоскон..

Медкнига

Головний біль

160 грн

Навчальний посібник для студентів медичного факультету вищих навчальних закладів другого (магістерського) рівня вищої освіти, лікарів інтернів-неврологів, неврологів, лікарів сімейної медицини щодо вивчення питань організації якісної та дієвої допомоги хворим із болем голови. У посібнику стисло викладено надання поетапних заходів і необхідних дій лікаря на е..

Медкнига

Діагностика та лікування хворих із вузловою формою зоба

215 грн

В книзі “Діагностика та лікування вузлового зобу” надані рекомендації з виконання обов’язкових і додаткових лабораторних та інструментальних досліджень щодо діагностики та лікування вузлового зобу. Рекомендації з тактики лікування наведені з урахуванням сучасних підходів до терапії захворювань щитоподібної залози у світовій медицині. Враховуючи розповсюджені..

Медкнига

Діагностика та лікування хвороб нирок

310 грн

У навчально-методичному посібнику представлено класичні та сучасні відомості про етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, методи діагностики та лікування хвороб нирок, наведено глосарій основних термінів, нормативи лабораторних та інструментальних показників, питання для самоконтролю. Видання розраховане на терапевтів, нефрологів, сімейних лікар..

Медкнига

Діуретики: класифікація, фармакодинаміка та фармакокінетика, тактика застосування

120 грн

У виданні детально розглядаються фармакодинаміка та фармакокінетика різних класів діуретиків, механізм їхньої дії, тактика використання при артеріальній гіпертензії, серцевій недостатності, хронічному легеневомі серці, лікуванні нервових і психічних захворювань. Описані протизапальні, гормонольні та метаболічні ефекти діуретиків. Крім того, наведені механізм..

Медкнига

Десять заповедей здорового питания

115 грн

Тексты заповедей, представленные в этой книге, прошли испытание временем, несмотря на кажущееся бурное развитие диетологической науки. Они - как хорошее виноградное вино - чем старее, тем выдержанее. Их можно сравнить ещё с обручальным бабушкиным кольцом из старого комода: оправа потемнела, но камни продолжают излучать свой чудесный свет. Следование этим зап..

Медкнига

Дието- и кинезитерапия

120 грн

В издании отображены современные достижения медицины в области дието- и кинезитерапии (лечение движением). Речь идёт об основных комплексных факторах долгой, здоровой и счастливой жизни: рациональном питании (в т.ч. о методах реабилитации избы- точного веса) и различных формах физических нагрузок. Особое внимание уделено диетотерапии как средству профилактик..

Медкнига

Довідник з клінічної ендокринології

440 грн

У посібнику викладено сучасні відомості про етіологію, патогенез, клінічні особливості, діагностику та лікування захворюваннь залоз внутрішньої секреції. Зроблено акцент на особливостях клінічного перебігу та лікування ендокринної патології у віковому аспекті...

Медкнига

Довідник нейроортопедичних проявів патології хребта

210 грн

У довіднику в алфавітному порядку описані нейроортопедичні симптоми, синдроми, феномени, больові точки, рефлекси, прояви поєднаних патологій, які виникають при захворюваннях хребта, навдено їх патогенетичне трактування. Довідник призначений для фахівців-ортопедів, може біти корисним для широкого загалу лікарів, які займаються патологією хребта, - невропатоло..

Медкнига

Екстрена наркологічна допомога

310 грн

У навчальному посібнику описані діагностика та терапія алкогольної і наркотичних інтоксикацій, отруєння сурогатами алкоголю, синдромів відміни й гострих психотичних розладів при залежностях від психоактивних речовин. Терапевтичні заходи при даних станах наведено відповідно до сучасних рекомендацій і протоколів. У розділі, присвяченому наркотичним речовинам, ..

Медкнига

Ендотеліальна дисфункція та кардіоваскулярний ризик: причини, механізми розвитку, клі..

220 грн

У монографії висвітлені новітні уявлення про функції ендотелію в нормі, процес синтезу ендотелієм біологічно активних речовин, біологічна роль оксиду азоту, проаналізовано фактори, які позитивно впливають на ендотелій. Детально охарактеризовані умови, що є несприятливими для функціонування ендотелію, визначені провідні механізми розвитку ендотеліальної дисфу..

Медкнига

Желчнокаменная болезнь: терапевтические аспекты

190 грн

Монография посвящена желчнокаменной болезни, широко распространенной во всем мире. Настоящее издание призвано помочь в понимании механизмов развития заболевания, в том числе и на генетическом уровне, особенностях его течения, рещении практических вопросов диагностики, а так же определения тактики ведения пациентов. Представлены современные возможности консер..

Медкнига

Запалення нирок і сечового міхура в дітей раннього віку

110 грн

У книзі висвітлені питання патогенезу, діагностики та лікування пієлонефриту й циститу в дітей раннього віку (до 3 років). Наведені особливості анатомічної будови та фізіології нирок і сечовивідних шляхів у зазначеної вікової категорії дітей. Узагальнені особливості клінічних проявів, діагностики, послідовності діагностичних заходів та методів консервативног..

Медкнига

Захворювання дихальної, імунної та серцево-судинної системи

250 грн

У посібнику у вигляді алгоритмів наведено інформацію щодо методик оволодіння навичками та вміннями діагностики основних захворювань внутрішніх органів.Використання алгоритмів дозволяє лікареві швидко орієнтуватися в діагностично-лікувальному процесі.До четвертого видання внесено зміни відповідно до останніх протоколів за наказами МОЗ України та рекомендаціям..

Показано з 1 по 24 із 94 (4 сторінок)