(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Рибництво, аквакультура

Рівне

Біосистеми в токсичному середовищі

260грн

У монографії представлено результати досліджень взаємозв’язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів. Робота адресована студентам і викладачам вищих нав..

Київ

Вирусные инфекции осетров и лососей

320грн

В книге описаны основные вирусные заболевания осетровых и лососевых рыб, а также изложены современные методы диагностики этих заболеваний. Сведения о вирусах изложены по единой схеме, включающей историю открытия, клинические признаки, свойства возбудителей и их распространение как в аквакультуре, так и в естественных водоемах...

Аквариум

Разведение рыбы, раков, креветок в приусадебном водоеме

100грн

Приусадебное рыбоводство отличается от промышленного разведения рыбы прежде всего небольшими размерами прудов и примитивностью ее выращивания, так как часто вода из прудов используется и для полива. Цель книги — помочь владельцу водоема в содержании и разведении в нем рыбы, в создании оптимальных условий для всех его обитателей...

Аквариум

Золотые и другие холодноводные аквариумные рыбки

203грн

Книга начинается с обзора биологии рыб и советов, как создать правильные условия их содержания в аквариуме. Описание видов рыб представлено в четырех разделах : золотые рыбки, рыбы для аквариумов с холодной водой, тепловодный аквариум, и рыбы для больших оквариумов. Описание сопровождается прекрасными цветными фотографиями и подробной информацией о происхожд..

Гельветика

Світове рибне господарство

296грн

Висвітлені питання розподілу, розвитку та сучасного стану рибного господарства у Світовому океані. Розкриті основні поняття сучасних теоретичних основ і практичних знань у розвитку світового рибного господарства. Викладаються аспекти основних етапів розвитку рибної галузі народного господарства і рибогосподарської науки в Світі.Розкриті питання біологічно-ге..

ДІА

Англійсько-український словник рибогосподарських термінів

364грн

Словник містить близько 23тис. слів та словосполучень з рибництва, гідробіології та іхтіології, одночасно охоплюючи суміжні галузі знань - гідрологію та океанологію, водну токсикологію, генетику та біотехнології в аквакультурі, іхтіопатологію, технологію переробки гідробіонтів тощо...

Лань

Диагностика болезней и ветсанэкспертиза рыбы

458грн

В учебном пособии изложены правила отбора проб и транспортировки патологического материала в лабораторию, методы эпизоотологического, клинического, патологоанатомического, токсикологического, гельминтологического исследования рыб, методы ветсанэкспертизы рыбы и нерыбных объектов промысла (моллюсков, ракообразных, земноводных, пресмыкающихся), а также продукт..

Проспект Науки

Биологические основы рыбоводства. Краткая теория и практикум

780грн

Описана биология рыб и ее влияние на производственные процессы в рыбоводстве. Приведены методы определения потенциальной рыбопродуктивности и воздействующие на нее факторы. Изложена теория питания и кормления рыб, а также способы приготовления искусственных кормов. Особое внимание уделено акклиматизации рыб. Теория рыбоводства дополнена практическими работам..

Харків

Організація спортивного і любительського рибальства та створення культурних рибних го..

208грн

Викладено основні рибоводні, організаційні й економіко-правові аспекти організації спортивного і любительського рибальства. Визначені вимоги і правила організації й експлуатації культурних рибних господарств. Розглянуті об’єкти рибальства, способи і техніка вудіння, матеріально-технічне забезпечення, спорядження та інвентар спортивного і любительського рибал..

Інкос

Кормление племенных карпов разных возрастов в прудовых хозяйствах

52грн

Представлены материалы по вопросам кормления племенного ремонтного материала при выращивании полноценных производителей карпа. Освещены потребность племенных карпов в питательных веществах, классификация кормов, использование ростостимулирующих веществ, технологии кормления ремонта и производителей, организация хранения и механизированной раздачи кормов, про..

Рівне

Екологічна біотехнологія очищення стічних вод та культивування кормових організмів

104грн

Науково обгрунтовано доцільність культивування у процесі біологічного очищення стічних вод молокозаводів кормового організму, що використовується у рибництві - трубочника звичайного. Розроблено конструкцію затопленого біофільтра, у чкому можливе ефективне культивування трубочників, та технологічну схему біологічного очищення стічних вод молокозаводів.Для фах..

Еспада

Рибництво з основами гідробіології

156грн

Розглянуто питання організації ставового рибництва, біології основних видів ставових риб, кормової бази, технології вирощування товарної риби та рибопосадкового матеріалу коропа та інших рослиноїдних риб у господарствах України. Подані методики гідробіологічних досліджень та визначення біологічної продуктивності водойм. Висвітлено інтенсивні форми ведення ст..

Ростов

Сборник инструкций по культивированию раков и динамике их популяций

30грн

Сборник включает две инструкции. В первой рассматриваются способы и эффективность культивирования раков: вопросы формирования маточного стада, получения личинок и их подращивания в управляемой среде; выращивания товарного рака в прудах в моно- и поликультуре; качества воды; кормления; облова; транспортировки; заболеваний и их профилактики. Приводятся биотехн..

Лань

Товарное осетроводство

832грн

В учебнике изложены материалы по экологии и биологии, ареале обитания осетровых рыб. Описаны современные методики оценки качества половых клеток и методы их получения. Подробно рассмотрены вопросы технического обеспечения предприятия аквакультуры, занимающихся выращиванием осетровых рыб. Также описаны основные этапы биотехники товарного выращивания осетровых..

Київ

Протеины и аминокислоты в кормах для выращивания разного вида и возраста рыб

160грн

В книге представлены материалы протеинового и аминокислотного состава кормовых компонентов, комбикормов и кормосмесей, а также содержание их в мышцах и органах различных видов и возрастов рыб. Представлена птребность в протеине и аминокислотах в период выращивания рыбы, значение протеина и аминокислот совместно с витаминами, минеральными веществами, фермента..

Олді+

Гідроекологія

307грн

У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідросфери, особливості впливу абіотичних та біотичних чинників на водні екосистеми, відображено принципи функціонування гідробіоценозів. Особливу увагу приділено аналізу наслідків антропогенного впливу на водні екосистеми різного типу, характеристиці різних видів ..

Львівська політехніка

Гідроекологія

114грн

Розглянуто основні особливості функціонування водних екосистем та фізико-хімічні чинники, які визначають якість води. Проаналізовано закономірності формування екосистем річок та озер, подано гідроекологічні характеристики водойм. Для студентів, викладачів та фахівців екологічних спеціальностей...

Лань

Продукционные возможности рыбохозяйственных водоемов и объектов рыбоводства

603грн

В пособии рассматриваются природные закономерности, лежащие в основе рыбохозяйственного производства. Указываются количественные границы продуктивности базовых для рыбной отрасли объектов — рыбохозяйственных водоемов и рыб различных видов. В количественной и графической форме представлен характер зависимости продуктивности данных объектов от различных фактор..

ОДЕКУ

Комплексный подход к управлению пресноводными ресурсами

78грн

В монографии рассмотрены методологические и методические основы комплексного управления пресноводными ресурсами, проведен анализ факторов, которые способствуют повышению экономической результативности использования пресноводных ресурсов при осуществлении бытовой, производственно-хозяйственной деятельности в регионах Украины. Монография будет полезна маги..

ДІА

Сучасні методи біотехнології в рибництві

302грн

Книга присвячена застосуванню сучасних методів досліджень риб в аквакультурі. Послідовно описані методи дослідження геномів риб, зміни їх статі, молекулярні методи діагностики інфекційних хвороб риб, методи кріоконсервації статевих клітин. Розрахована на студентів та аспірантів біологічних та сільськогосподарських вузів, а також на фахівців в галузі риб..

Олді+

Аквакультура перспективних об'єктів

322грн

Викладено основи розведення та вирощування малопоширених та специфічних об'єктів аквакультури. Приділена увага культивуванню кормових організмів та форм, близьких до гідробіонтів...

Фенікс

Вірусологія безхребетних

426грн

Представлені сучасні літературні дані, а також результати власних досліджень біологічних властивостей вірусів безхребетних. Наведені дані про структуру віріонів та їх геномів, описані механізми реалізації генетичної інформації ДНК- та РНК-вмісних вірусів. Значна увага приділена взаємодії вірусів з чутливими клітинами, а також сучасним методам діагностики вір..

Аграрна освіта

Іхтіопатологія

170грн

У підручнику викладено інформацію щодо етіології хвороб риб, основних патологічних процесів та компесаторно-пристосувальних реакцій їх організму, ініекційного і епізоотичного процесу та особливостей їх динаміки, розглянуто вплив стресу на організм риби, описано найбільш поширені інфекційні, інвазійні і незаразні хвороби, їх діагностику та заходи з профілакти..

Наукова думка

Симбіоценози гідробіонтів як компоненти прісноводних екосистем

125грн

У монографії висвітлено питання ролі симбіотичних угрупувань гідробіонтів у структурі прісноводних екосистем. Наведено результати спостережень за структурними показниками симбіоценозів гідробіонтів за різного ступеня антропогенного навантаження, експериментальних досліджень впливу деяких абіотичних і біотичних чинників на формування симбіофауни гідробіонтів ..

Показано з 1 по 24 із 76 (4 сторінок)

У розділі представлені книги з рибництва. Зокрема, у наявності є книги про вирощування різних видів риб, біотехнології, генетику риб, марикультуру та багато іншого.