(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Рибництво, аквакультура

ОДЕКУ

Індустріальне рибництво

110грн

Підручник присвячено вивченню індустріального рибництва, як одного з найперспективніших напрямків Світової аквакультури. Наводиться інформація про історію становлення і особливості розвитку індустріального рибництва, сучасний стан цього напрямку аква- і марикультури в різних країнах і регіонах. Подано коротку характеристику основних найбільш важливих об'єкті..

Олді+

Інтенсивні технології в аквакультурі

305грн

Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об’єктів аквакультури, методи підвищення продуктивності водойм, технології відтворення та культивування об’єктів тепловодної та холодноводної аквакультури (коропових, щучих, лососевих, осетрових, сомових, цихлідових та ракоподібних). У посібнику викладено основи інтенсивної технології, якість і безпека рибної п..

Аграрна освіта

Іхтіопатологія

150грн

У підручнику викладено інформацію щодо етіології хвороб риб, основних патологічних процесів та компесаторно-пристосувальних реакцій їх організму, ініекційного і епізоотичного процесу та особливостей їх динаміки, розглянуто вплив стресу на організм риби, описано найбільш поширені інфекційні, інвазійні і незаразні хвороби, їх діагностику та заходи з профілакти..

Олді+

Аквакультура осетрообразных

215грн

Навчально-практичний посібник «Аквакультура осетрообразных» (на русском языке) підготовлений авторським колективом, до складу якого увійшли фахівці-осетроводи України, Росії, Польщі та Угорщини. Даний посібник пройшов апробацію, схвалений міжнародною науковою спільнотою, отримав відповідний гриф і рекомендований до практичного використання Асоціацією центрів..

Олді+

Аквакультура перспективних об'єктів

310грн

Викладено основи розведення та вирощування малопоширених та специфічних об'єктів аквакультури. Приділена увага культивуванню кормових організмів та форм, близьких до гідробіонтів...

Моркнига

Аквакультура. Часть 1

450грн

В учебнике изложены материалы о современном уровне аквакультуры за рубежом и в Российской Федерации, основных технологиях, типах, способах культивирования рыбных и нерыбных объектов. Издание предназначено для студентов и аспирантов рыбохозяйственных и сельскохозяйственных вузов. Может быть полезно специалистам рыбоводных крестьянско-фермерских хозяйств...

Моркнига

Аквакультура. Часть 2

450грн

В учебнике изложены материалы о современном уровне аквакультуры за рубежом и в Российской Федерации, основных технологиях, типах, способах культивирования рыбных и нерыбных объектов. Издание предназначено для студентов и аспирантов рыбохозяйственных и сельскохозяйственных вузов. Может быть полезно специалистам рыбоводных крестьянско-фермерских хозяйств...

Аграрна освіта

Акліматизація гідробіонтів

60грн

Висвітлено теоретичні основи здійснення акліматизаційних робіт щодо гідробіонтів та практичні засади їх упровадження у виробництво...

Київ

Біотехнологічні особливості підрощування личинок коропових риб за обмеженого водопост..

90грн

Досліджено особливості та ефективність підрощування личинок коропа і рослиноїдних риб (товстолоб, білий амур) за дефіциту водопостачання у нерестових і вирощувальних ставах та у двоярусних лоткових установках. За допомогою пластикових пасток пасивного лову з'ясовано особливості просторово-часового розподілу зоопланктону та личинок риб. Встановлено можливість..

Проспект Науки

Барьерная технология гидробионтов

720грн

Рассмотрено современное направление технологии пищевых продуктов, обеспечивающее минимизацию противоречий между качеством и стойкостью продукта. Охарактеризованы гидробионты как объекты, легко повреждаемые при переработке и нестойкие в хранении. Приведена классификация барьеров и требования к ним. Описаны механизм действия барьеров, методы построения барьерн..

Росинформагротех

Биологические основы разведения и выращивания Веслоноса

165грн

Монография посвящена одному из интереснейших видов отечественной и мировой ихтиофауны и перспективному объекту аквакультурного выращивания в условиях умеренных, субтропических и тропических водоемов. Охватывает все периоды жизни веслоноса. Приводятся оригинальные сведения по биологии вида, формированию и эксплуатации ремонтно-маточных стад, разведению и выра..

Проспект Науки

Биологические основы рыбоводства. Краткая теория и практикум

750грн

Описана биология рыб и ее влияние на производственные процессы в рыбоводстве. Приведены методы определения потенциальной рыбопродуктивности и воздействующие на нее факторы. Изложена теория питания и кормления рыб, а также способы приготовления искусственных кормов. Особое внимание уделено акклиматизации рыб. Теория рыбоводства дополнена практическими работам..

Медиа-Полис

Биология и распространение лососевых рыб

175грн

В учебном пособии обобщены данные из различных источников (приведены в списке литературы) о биологии, размножении и развитии рыб отряда лососеобразных (Salmoniformes). Дана базовая схема жизненного цикла проходных лососевых. Приведены и рассмотрены характеристики и различия новых родов, которыми по последним научным данным пополнилось семейство лосососевых...

Росинформагротех

Биотехнологии в аквакультуре: теория и практика

165грн

Современное развитие аквакультуры, как и всего агропромышленного комплекса, во многом определяется применением в производстве инноваций, базирующихся на использовании научно-технических разработок. В условиях конкуренции преимущество получают предприятия, работа которых базируется на ресурсосберегающих биотехнологиях и высокоэффективном менеджменте. В настоя..

Інкос

Вирощування дволіток коропів у ставах за інтенсивною технологією

100грн

Викладено результати інтенсивного вирощування дволіток коропово-сазанових гібридів з трилітками рослиноїдних риб із використанням методів інтенсифікації: підготовка ставового фонду, удобрення ставів, зменшення щільності посадки личинок у вирощувальні стави і цьоголіток коропово-сазанових гібридів у нагульні стави, підгодівля риби, контроль гідрохімічного і г..

Олді+

Водна токсикологія

405грн

Підручник написано відповідно до навчальної програми курсу «Водна токсикологія» для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямом «Водні біоресурси та аквакультура», з використанням новітніх досягнень у цій галузі науки. Може бути корисним аспірантам і науковим співробітникам...

Олді+

Гідроботаніка

260грн

У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принципи сучасної систематики водних рослин. Особливу увагу приділено екології водних рослин, характеристикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіттю водних екосистем...

Олді+

Гідроекологія

295грн

У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідросфери, особливості впливу абіотичних та біотичних чинників на водні екосистеми, відображено принципи функціонування гідробіоценозів. Особливу увагу приділено аналізу наслідків антропогенного впливу на водні екосистеми різного типу, характеристиці різних видів ..

Львівська політехніка

Гідроекологія

110грн

Розглянуто основні особливості функціонування водних екосистем та фізико-хімічні чинники, які визначають якість води. Проаналізовано закономірності формування екосистем річок та озер, подано гідроекологічні характеристики водойм. Для студентів, викладачів та фахівців екологічних спеціальностей...

Олді+

Генетика риб

255грн

Викладено сучасні знання про матеріальні основи спадковості, розглянуто основні закономірності спадковості та мінливості ознак. Висвітлено питання спеціальної генетики риб, приділено увагу впливу антропогенних факторів на генофонд риб. Розглянуто питання генетики популяцій риб, розподіл генів і генотипів у популяції. Описано генетичні основи інбридингу і гет..

ОДЕКУ

Динамічна біохімія гідробіонтів

90грн

Розглянуто динамічні процеси в клітинних мембранах, енергетику біохімічних процесів та процеси біохімічного окиснення. Викладено матеріал про обмін вуглеводів, ліпідів, білків та нуклеїнових кислот, води і мінеральних речовин, а також про єдність процесів обміну та його регуляцію...

Лань

Индустриальное рыбоводство

600грн

В книге представлены сведения о современных рыбоводных системах выращивания (садки, бассейны, УЗВ), средства изготовления комбинированных кормов, механизации и автоматизации, методы кормления рыбы, а также основы проектирования рыбоводных хозяйств. Описаны современные устройства изготовления и раздачи корма, сортировки и транспортировки рыбы. Приведены основ..

Лань

Искусственное воспроизводство рыб. Управление размножением

420грн

В учебном пособии рассмотрены результаты цитоморфологических, эколого-гистофизиологических и экспериментальных исследований всех звеньев гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси нейро-эндокринных взаимоотношений на разных этапах развития и размножения осетровых и костистых рыб в связи с различным сезоном и характером нереста. Подробно рассматриваются процессы гам..

Реликвии

Исследования в области цитогенетики рыб и биотестирование качества воды

500грн

В сборнике научных трудов, выполненных по комплексной программе фундаментальных исследований, обобщены публикации научных исследований и изобретения кандидата биологических наук В. В. Архипчука в отечественных и зарубежных изданиях. Работы, выполненные самостоятельно или в соавторстве с коллегами, содержат научные результаты и открытия, полученные в области ..

Показано з 1 по 24 із 64 (3 сторінок)

У розділі представлені книги з рибництва. Зокрема, у наявності є книги про вирощування різних видів риб, біотехнології, генетику риб, марикультуру та багато іншого.