(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Рибництво, аквакультура

Олді+

Інтенсивні технології в аквакультурі

630 грн

Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об’єктів аквакультури, методи підвищення продуктивності водойм, технології відтворення та культивування об’єктів тепловодної та холодноводної аквакультури (коропових, щучих, лососевих, осетрових, сомових, цихлідових та ракоподібних). У посібнику викладено основи інтенсивної технології, якість і безпека рибної п..

ЦУЛ

Інтенсивні технології в аквакультурі

360 грн

Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об'єктів аквакультури, методи підвищення продуктивності водойм, технології відтворення та культивування об'єктів тепловодної та холодноводної аквакультури (коропових, щучих, лососевих, осетрових, сомових, цихлідових та ракоподібних). У посібнику викладено основи інтенсивної технології, якість і безпека рибної п..

Олді+

Аквакультура осетрообразных

395 грн

Навчально-практичний посібник «Аквакультура осетрообразных» (на русском языке) підготовлений авторським колективом, до складу якого увійшли фахівці-осетроводи України, Росії, Польщі та Угорщини. Даний посібник пройшов апробацію, схвалений міжнародною науковою спільнотою, отримав відповідний гриф і рекомендований до практичного використання Асоціацією центрів..

Олді+

Аквакультура перспективних об'єктів

rating

550 грн

Викладено основи розведення та вирощування малопоширених та специфічних об'єктів аквакультури. Приділена увага культивуванню кормових організмів та форм, близьких до гідробіонтів...

Аграрна освіта

Акліматизація гідробіонтів

80 грн

Висвітлено теоретичні основи здійснення акліматизаційних робіт щодо гідробіонтів та практичні засади їх упровадження у виробництво...

Рівне

Біосистеми в токсичному середовищі

260 грн

У монографії представлено результати досліджень взаємозв’язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів. Робота адресована студентам і викладачам вищих нав..

Академія

Безпека харчових гідробіонтів

280 грн

У підручнику наведено загальні відомості про поживну цінність харчових гідробіонтів (морських і прісноводних організмів). Детально охарактеризовано основні групи забруднювальних речовин, наявність яких негативно позначається на безпечності та якості їстівних водних об’єктів, розглянуто токсико-гігієнічні характеристики контамінантів, чинники їх накопичення в..

Фенікс

Вірусологія безхребетних

425 грн

Представлені сучасні літературні дані, а також результати власних досліджень біологічних властивостей вірусів безхребетних. Наведені дані про структуру віріонів та їх геномів, описані механізми реалізації генетичної інформації ДНК- та РНК-вмісних вірусів. Значна увага приділена взаємодії вірусів з чутливими клітинами, а також сучасним методам діагностики вір..

Нова книга

Ветеринарно-санітарна експертиза риби, морських ссавців та безхребетних тварин

90 грн

Навчальний посібник спрямований на надання методичної допомоги студентам вищих навчальних закладів за фахом 7.130501 “Ветеринарна медицина” під час вивчення курсу “Ветеринарно-санітарна експертиза” розділу “Ветеринарно-санітарна експертиза риби, морських ссавців та безхребетних тварин”, підготовки до практичних занять і самостійного вивчення лекційного курсу..

Інкос

Вирощування дволіток коропів у ставах за інтенсивною технологією

150 грн

Викладено результати інтенсивного вирощування дволіток коропово-сазанових гібридів з трилітками рослиноїдних риб із використанням методів інтенсифікації: підготовка ставового фонду, удобрення ставів, зменшення щільності посадки личинок у вирощувальні стави і цьоголіток коропово-сазанових гібридів у нагульні стави, підгодівля риби, контроль гідрохімічного і г..

Київ

Вирусные инфекции осетров и лососей

370 грн

В книге описаны основные вирусные заболевания осетровых и лососевых рыб, а также изложены современные методы диагностики этих заболеваний. Сведения о вирусах изложены по единой схеме, включающей историю открытия, клинические признаки, свойства возбудителей и их распространение как в аквакультуре, так и в естественных водоемах...

Кондор

Водна мікробіологія

100 грн

У книзі, яка є посібником для підготовки курсу лекцій і проведення експериментальних робіт, викладені класичні та сучасні методи вивчення мікробіологічних процесів у природних та штучних водойомах. Описані прилади, наведені прописи 170 живильних середовищ для виділення і культивування мікроорганізмів кругообігу вуглецю, азоту, фосфору, методи дослідження їх ..

Олді+

Гідроботаніка

530 грн

У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принципи сучасної систематики водних рослин. Особливу увагу приділено екології водних рослин, характеристикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіттю водних екосистем...

Олді+

Гідроекологія

510 грн

У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідросфери, особливості впливу абіотичних та біотичних чинників на водні екосистеми, відображено принципи функціонування гідробіоценозів. Особливу увагу приділено аналізу наслідків антропогенного впливу на водні екосистеми різного типу, характеристиці різних видів ..

Львівська політехніка

Гідроекологія

160 грн

Розглянуто основні особливості функціонування водних екосистем та фізико-хімічні чинники, які визначають якість води. Проаналізовано закономірності формування екосистем річок та озер, подано гідроекологічні характеристики водойм. Для студентів, викладачів та фахівців екологічних спеціальностей...

Олді+

Генетика риб

450 грн

Викладено сучасні знання про матеріальні основи спадковості, розглянуто основні закономірності спадковості та мінливості ознак. Висвітлено питання спеціальної генетики риб, приділено увагу впливу антропогенних факторів на генофонд риб. Розглянуто питання генетики популяцій риб, розподіл генів і генотипів у популяції. Описано генетичні основи інбридингу і гет..

Олді+

Еколого-фізіологічні основи акліматизації гідробіонтів

290 грн

Запропонована об’єктивна інформація щодо особливостей гідробіонтів залежно від можливостей співіснування донора та реципієнта за провідними складовими: видоспецифічність живлення різних видів і вікових груп та відсутність конкуренції стосовно умов відтворення в часі та просторі. При цьому для донора визначальною є здатність трансформувати наявний кормовий ре..

Вища освіта

Наукове обґрунтування раціональної годівлі риб

120 грн

Підготовлено сучасні адаптовані норми годівлі та раціони для риб тепло- і холодноводних рибогосподарських підприємств...

Рибка моя

Науково-практичні основи раціональної годівлі риб

180 грн

У книзі висвітлені особливості будови травної системи різних видів прісноводних риб, їх живлення, перетравлення поживних речовин корму, хімічний склад кормів, їхня поживність, способи нормування і балансування раціонів дія ефективного їх використання в годівлі риб. Значне місце відведено висвітленню науково-практичних основ використання нетрадиційних кормів ..

Рибка моя

Організація селекційно-племінної роботи в рибництві

200 грн

Викладено власні та існуючі погляди на вирішення проблеми селекційно-племінної роботи в рибництві. Висвітлюються історія рибництва в Україні, селекція українських коропів, шляхи їх виведення і удосконалення, рибницько-біологічна характеристика основних цінних видів, порід і типів риб, які розводяться у водоймах України, методи розведення риб, організація пле..

Олді+

Осетрівництво

630 грн

Викладено основи виробництва продукції осетрівництва на підприємствах відповідної спрямованості. Визначено загальні принципи та видоспецифічні особливості відтворення та вирощування різновікових груп осетроподібних. Певна увага приділена формуванню ремонтно-маточних стад в умовах штучного відтворення...

Олді+

Природна кормова база рибогосподарських водойм

480 грн

Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми з дисципліни «Гідробіологія» для студентів рибогосподарських факультетів аграрних університетів. Дається характеристика основних гідробіологічних угруповань - бактеріопланктону, фітопланктону, зоопланктону, зообентосу, макрофітів, які складають основу природної кормової бази водойм. Описані основ..

Інкос

Раціональна годівля карпових риб в аквакультурі

70 грн

Представленный материал предназначен для фермеров рыбных хозяйств, рыбоводов, слушателей школ по рыбоводству, учащимся и студентам средних и высших учебных заведений, изучающих прудовое рыбоводство...

Львівська політехніка

Рибогосподарські споруди

330 грн

Описано будову рибоводних ставків та гідротехнічні споруди на них, технологічні процеси виробництва ставкової риби, методи їх інтенсифікації та загальні основи іхтіології. Робота має практичну скерованість та сприятиме вдосконаленню єдиної технології виробничих процесів у ставковому рибництві...

Показано з 1 по 24 із 81 (4 сторінок)

У розділі представлені книги з рибництва. Зокрема, у наявності є книги про вирощування різних видів риб, біотехнології, генетику риб, марикультуру та багато іншого.