(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Фахова іноземна

Львівська політехніка

Automobiles. English for Specific Purposes

160 грн

Посібник містить інформацію фахового спрямування, відповідно до вимог програми навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням”. Завдання спрямовані на розвиток діалогічного та монологічного мовлення і розуміння інформації з автентичнихангломовних джерел та засвоєння необхідного обсягу лексичного матеріалу, що відповідає вимогам професійно-о..

Світ

English for advanced medical students

60 грн

У підручнику подані навчальні тексти (25 уроків) загальномедичної та галузевої тематики, до яких додаються словники і комплекси вправ для активного засвоєння матеріалу і розвитку навичок спілкування у професійній сфері, навичок перекладу і складання реферату наукової статті. Вміщені грецькі та латинські афікси, за допомогою яких утворюються англійські медичн..

Книга плюс

English for Dentists = Англійська мова для стоматологів

350 грн

Матеріал підручника відповідає вимогам програми «Англійська мова» для студентів стоматологічних факультетів ВМНЗ ІV рівня акредитації.Підручник містить 14 основних розділів. Запропоновані оригінальні та адаптовані тексти зі стоматологічної тематики супроводжуються системою вправ, що сприяє глибокому осмисленню та різнобічному розумінню прочитаного і розкрива..

ЦУЛ

English for Electrical Engineers. Англійська мова для інженерів-електриків

210 грн

Орієнтовано на комунікацію та вправляння майбутніх інженерів-електриків у всіх видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, читанні, письмі, перекладі. Запропоновано систему автентичних текстів та комплекс вправ для засвоєння лексичного матеріалу з тем: «Основи електричних систем», «Електричні вимірювання», «Людський фактор у галузі електроенерготехн..

Право

English for Lawyers

600 грн570 грн

Підручник «English for Lawyers» призначений для професійно орієнтованого усного і писемного спілкування. Містить інформацію про правові системи та судочинство України, Великої Британії та США, знайомить студентів з конституційним, адміністративним, міжнародним, кримінальним і цивільним правом, кримінальним і цивільним процесом цих країн. Розрахований на студ..

Гельветика

English for Psychologists

280 грн

Пропонований посібник складається з 17 розділів, англійського глосарія та українсько-англійського словника найуживаніших виразів та психологічних термінів. Кожний розділ містить базовий текст професійного спрямування, активний вокабулярій, комплекс лексичних вправ на засвоєння нового матеріалу, вправи комунікативного характеру для розвитку навичок усного мов..

Фенікс

English for senior nautical students

450 грн

Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов высших морских учебных заведений по направлению «Морской и речной транспорт» для подготовки бакалавров судовождения.В учебном пособии приведены текстовые аутентичные материалы на английском языке, освещающие темы профессионального общения будущих судоводителей в порту, при осуществлении разгрузочно-п..

Ліра-К

English for specific purposes (veterinary medicine)

180 грн

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина». Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти...

ЛНУ

English for students majoring in tourism studies

370 грн

Навчальний посібник призначений для використання у процесі іншомовної фахової підготовки студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю "Туризм". Навчальні матеріали, структуровані за тематичним принципом у 15 розділах, відображають теоретичні знання, засвоєні студентами на заняттях з туризмознавства, та відповідають основним темам їхньої ма..

Фенікс

LINGUA LATINA & MEDIA. Латинська мова для журналістів

260 грн

Підручник з латинської мови розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030301 «Журналістика». Навчальний курс складається з 15 тем, кожна з яких містить наступні розділи: «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі», «Афоризми, цитати, крилаті вислови».Розділи «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі»..

Книга плюс

Medical English Competence = Вивчення англійської мови для студентів медиків

300 грн

The textbook has been compiled in accordance with the requirements of the English language programme for students of medical educational establishments of the 1st-4th level of accreditation with basic knowledge of English. The aim of the textbook is to master skills in communication, reading and translation of scientific medical literature. The textbook incl..

НАУ

Professional english of the construction industry

220 грн

Навчальний посібник, укладений відповідно до навчальної програми, містить професійно орієнтовані текстові матеріали з різних галузей цивільного будівництва та будівельної промисловості, професійного спілкування, відповідні лексичні, граматичні вправи та списки термінів.    Для студентів спеціальності 192 "будівництво та цивільна інженерія". ..

НАУ

Professional English. Emergency Preparedness management (Професійна англійська. Цивіл..

160 грн

Навчальний посібник з англійської мови містить текстові матеріали з тем «Оцінка ризиків», «Цивільний захист», «Цивільний захист у країнах ЄС, Великій Британії та США», «Цивільний захист в Україні», «Пожежа», «Повінь», «Землетрус», «Ядерна енергія», «Працевлаштування», відповідні лексичні вправи, тексти для аудиторного читання згідно з навчальною програмою.Дл..

НАУ

Professional english. Modern airport

120 грн

Навчальний посібник з англійської мови професійного спрямування складається з тематичних розділів, що містять базову термінологію, автентичні тексти, комплекс комунікативних лексико-граматичних вправ, передтекстовий термінологічний англо-українсько-російський вокабуляр та додаткові тексти для самостійного опрацювання. Для студентів напряму підготов..

НАУ

Professional English: Biotechnology

120 грн

Навчальний посібник з англійської мови містить текстові матерали з тем "Освіта", "Екологія", "Біологія", "Біотехнологія", "Біохімія", "Біофізика", "Генна інженерія" та інших. Також відповідні лексичні і граматичні вправи, тексти для аудиторного читання тощо...

КНТЕУ

Англійська мова ділової кореспонденції = Advanced вusiness еnglish

150 грн

У навчальному посібнику наведено зразки ділової кореспонденції, які охоплюють широке коло актуальної комерційної тематики, спеціальні завдання для закріплення навичок складання та перекладу ділової кореспонденції. Матеріал, викладений у посібнику, надасть змогу засвоїти найбільш типові формулювання при веденні ділового листування англійською мовою та ділових..

Львівська політехніка

Англійська мова для дизайнерів (Іноземна мова професійного спрямування)

250 грн

Подано теми, передбачені програмою з іноземних мов професійного спрямування. Навчальний посібник складається з восьми модулів, до яких належать тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмо..

Арій

Англійська мова для медичного персоналу

20 грн

Цей кишеньковий довідник містить найуживанішу професійну лексику та корисні вислови для спілкування медичного персоналу з англомовними пацієнтами. Він допоможе правильно зрозуміти скарги пацієнтів під час медичного огляду, надати потрібну інформацію у реєстратурі, аптеці або лікарні.Книга стане у пригоді усім, хто прагне вдосконалювати англійську мову та спі..

Арій

Англійська мова для працівників готельно-ресторанного бізнесу

15 грн

Посібник адресований представникам готельно-ресторанного бізнесу, студентам, туристам, а також усім, хто прагне оволодіти навичками успішного спілкування в місцях харчування та проживання.У ньому подано поради щодо вибору слів, висловів і синтаксичних конструкцій для найліпшого висловлення думки в різних ситуа­ціях у готелях і ресторанах, а також розкрито ос..

Арій

Англійська мова для працівників торгівлі

15 грн

Цей кишеньковий довідник містить корисні вислови для спілкування англійською мовою під час купівлі-продажу товарів, а також найуживанішу лексику з перекладом українською. Тематично він охоплює такі розділи: різновиди магазинів і товарів, вибір і покупка товару, ціни, способи оплати, повернення товару і скарги, спілкування покупця і продавця, консультанта або..

Ліра-К

Англійська мова для спеціалістів у сфері харчових технологій

250 грн

Мета навчального посібника – формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у галузі харчових технологій та переробки сільськогосподарської продукції для забезпечення усного та письмового англомовного  спілкування у професійній сфері. Навчальний посібник складається з 12 розділів, які сприяють розвитку мовленнєвих навичок студентів у ч..

Львівська політехніка

Англійська мова для спеціальності “Видавництво та поліграфія”

240 грн

Навчальний посібник складається із восьми модулів, до складу яких входять тексти, тематичні словники, лексичні та лексико-граматичні вправи. Система граматичних вправ забезпечує швидке та ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення стійких навичок фахового усного та письмового спілкування, роботи з англомовною літературою.Для студентів спеці..

Ліра-К

Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування ха..

220 грн

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення англійської мови студентами технологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів - майбутніх фахівців іншомовної комунікативної і соціокультурної компетенції, а також розвиток навичок перекладу та розумі..

ЦУЛ

Англійська мова для студентів харчових спеціальностей

490 грн

Навчальний посібник орієнтований на вивчення англійської мови студентами факультетів харчових та переробних виробництв. Посібник складається з трьох частин, кожна з яких містить інформацію, спрямовану на формування у студентів іншомовної компетенції, розвиток навичок монологічного та діалогічного мовлення, перекладу та розуміння оригінальних науково-популярн..

Показано з 1 по 24 із 43 (2 сторінок)