(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

КНТЕУ

КНТЕУ

КНТЕУ

English of Hospitality Industry = Англійська мова готельно-ресторанної справи

100грн

Мета навчального посібника – розвиток і вдосконалення навичок професійного спілкування. Тематика посібника охоплює такі аспекти готельно-ресторанної справи: типи закладів та послуг індустрії розміщення, організаційна структура, персонал, форми власності та їх потенційна клієнтура; структура індустрії харчування, типи послуг, меню персонал закладів цієї індус..

КНТЕУ

HoReCa. Том 2. Ресторани

320грн

Узагальнено управлінські рішення щодо ініціювання ексклюзивних концептів для реалізації стартапів; вибору привабливих локацій; обґрунтування ефективних та енерго­ощадливих будівельних, архітектурних, дизайнерських техно­логій; вибору новітнього устаткування; налагодження ефективної логістики, організації операційних процесів; реалізації дієвих економічних ст..

КНТЕУ

Інжиніринг будівель. Практикум

150грн

У посібнику надано матеріал для виконання практичних робіт з дисципліни «Інжиніринг будівель».Видання рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, комерційних училищ, що здійснюють підготовку фахівців у сфері ресторанних, готельних, туристичних та торговельних послуг, буде корисним практичним працівникам...

КНТЕУ

Інновінг в туризмі

220грн

У монографії викладено теоретико-методологічні засади інновінгу в туризмі, розкрито генезу інноваційних теорій, визначено напрями трансформації' процесів управління і гармонійного розвитку туристичних підприємств, фактори інноваційних змін та особливості формування інноваційних стратегій туристичних підприємств. Проведено структурний аналіз інноваційного роз..

КНТЕУ

Діагностика фізичних властивостей харчових продуктів

125грн

Розроблено інформаційно-вимірювальний комплекс для дослідження та реєстрації змін фізичних властивостей харчових продуктів з метою контролю їх якості на всіх стадіях технологічного процесу, а також набір методів і технічного забезпечення для дослідження теплофізичних, реологічних і оптичних властивостей харчових продуктів у процесі зберігання та кулінарної о..

КНТЕУ

Економіка підприємства торгівлі (у схемах та таблицях)

220грн

У навчальному посібнику розглядаються теоре­тичні положення про торгівлю як вид економічної діяльності, надається економічна характеристика різних форм торгівлі, особливості споживчого ринку, процесу формування товарних запасів та управління товарним забезпеченням обороту. Розкрито методичні засади та практичний інструментарій управління такими основ­ними по..

КНТЕУ

Експертиза алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Лабораторний практикум

120грн

Практикум складається з п'яти лабораторних робіт. Метою є закріплення теоретичних знань здобутих студентами на лекціях та у процесі самостійної підготовки, опанування специфіки експертизи кількості та якості алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного та зарубіжного виробництва в митних цілях та документального оформлення результатів експертизи...

КНТЕУ

Захист систем електронних комунікацій

140грн

У навчальному посібнику розглядаються основи організації та порядок виконання робіт із захисту інформації в системах електронних комунікацій, порядок прийняття рішень щодо складу комплексної системи захисту інформації в залежності від умов функціонування СЕК і видів оброблюваної інформації, визначення обсягу і змісту робіт, етапності робіт, основних завдань ..

КНТЕУ

Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування

130грн

У монографії розглянуто теоретичні основи маркетингової діяльності на ринку продуктів швидкого приготування в сучасних економічних умовах. Здійснено моніторинг стану і тенденцій розвитку ринку продуктів швидкого приготування, розроблено теоретичні засади сегментування цього ринку, враховуючи особливості даного типу продукції. Досліджено концептуальні засади ..

КНТЕУ

Мерчандайзинг

150грн

У навчальному посібнику проведено дослідження проблем упровадження інструментів мерчандайзингу підприємствами роздрібної торгівлі. Висвітлено основні правила, принципи та концепції мерчандайзингу. Приділено увагу формуванню та розподілу потоків покупців у торговій залі магазину, особливостям розроблення планограм магазинів різних типів спеціалізації. Р..

КНТЕУ

Німецька мова туризму та готельного господарства = Deutsch für Tourismus und Hoteller..

160грн

Навчальний посібник «Німецька мова туризму та готельного господарства» призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізаціями «Туристичний менеджмент» та «Готельний і ресторанний менеджмент», а також для аспірантів та працівників сфери туризму, які мають німецькомовних контрагентів з господарських операцій та споживачів..

КНТЕУ

Національна туристична система

350грн

Монографію присвячено теоретичним, методологічним та прикладним засадам функціонування та розвитку національної туристичної системи (НТС). На основі узагальнення ґенези НТС визначено її як соціально-економічну систему, сформовано концептуальні засади та доведено транзи­тивність її розвитку. Розкрито детермінанти формування національної туристичної системи та..

КНТЕУ

Оздоровче харчування

350грн

Розглянуто теорії харчування, традиційні та окремі нетрадиційні види харчування, висвітлено загальні підходи до організації і технології раціонального і лікувального харчування відповідно до сучасних досягнень нутриціології. Наведено характеристики нутрієнтів раціону харчування людини, харчову і біологічну цінність продуктів харчування, класифікацію лікуваль..

КНТЕУ

Право Світової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного ..

1220грн

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника «Право Cвітової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного права», розкриваючи весь спектр правил і принципів, на яких ґру..

КНТЕУ

Правовий захист персональних даних

130грн

Монографія присвячена дослідженню правових та організаційних засад захисту персональних даних. На основі досягнень вітчизняної юриспруденції, зарубіж­ного досвіду, аналізу чинного законодавства, нормотворчої та правозастосовної практики сформовано комплекс теоретичних положень і практичних реко­мендацій, спрямованих на підвищення ефективності правового регул..

КНТЕУ

Проектування закладів ресторанного господарства

150грн

Наведено загальні положення до проектування закладів ресторанного господарства, підходи до їх концептуального рішення та порядку і вимог до розроблення проекту загалом. Призначений для студентів ВНЗ, коледжів, комерційних училищ, які здійснюють підготовку фахівців напряму підготовки "Харчові технології та інженерія", а також може бути корисний фахівцям-практ..

КНТЕУ

Проектування торговельних об'єктів

200грн

У підручнику висвітлюються проблеми визначення суб'єктом господарювання потреби у будівництві нового або реконструкції існуючого торгівельного об'єкта, розроблення та погодження проектів, оцінки потенціалу місця розташування та особливості впливу наявних пішохідних та автомобільних потоків на асортиментний профіль магазину.  Приділено увагу основним вим..

КНТЕУ

Реклама в інтернеті

150грн

У навчальному посібнику в доступній формі розглянуто сутність, цілі та функції реклами в інтернеті як важливої сфери економічної діяльності в умовах сучасного розвитку інформаційних та інтерактивних технологій. Визначено особливості функціонування й можливості формування рекламних повідомлень в середовищі Інтернет. Висвітлено підходи і методи оцінки ефективн..

КНТЕУ

Торговельне обладнання

160грн

Розглянуто сучасні види торго­вельного обладнання для магазинів, складів, позамагазинного продажу та технологічного обладнання для кулінарної продукції власного виробництва в торговельних закладах. Надано характеристики, конструктивні особливості, загальні правила експлуатації обладнання для закладів торгівлі. Значна увага приділена опису обладнання для розр..

КНТЕУ

Туристичні кластери

120грн

У монографії викладено теоретико-методологічні засади формування та розвитку туристичних кластерів, розкрито сутність процесу кластеризації та генезу кластерних теорій, наведено методику оцінки кластерних взаємодій, особливості розроблення стратегії розвитку туристичних кластерів, визначено ресурсний потенціал розвитку туристичних кластерів в Україні, ..

КНТЕУ

Туроперейтинг

180грн

У підручнику наведено рекомендації з проектування нового туристичного продукту/туристичної послуги/туру/турпакету з урахуванням вимог міждержавних та національних стандартів, нормативних документів, організаційних вимог для розроблення маршрутів і турів. Розглянуто процеси організації туроператорського бізнесу, взаємодії суб'єктів туристичного ринку для ство..

КНТЕУ

Устаткування закладів ресторанного господарства

480грн

Розглянуто класифікацію, типи, призначення, будову, принцип дії та правила безпечної експлуатації основних видів устаткування, які викорис­товують у закладах ресторанного господарства. З метою ґрунтовного засвоєння теоретичного матеріалу наведено питання для самоперевірки та тестові завдання. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, ф..

КНТЕУ

HoReCa. Том 3. Кейтеринг

400грн

Запропоновано унікальні бізнес-рішення щодо генерування ідей, обґрунтування кон­цептів та реалізації ефективних стартапів кейте­рингових компаній; трендів фуд-дизайну та фуд-декору; проектування процесів вироб­ництва, тестингу, пакування, транспортування, сервісу, клінінгу, рисайклінгу у сфері кейтерингу; забез­печення енергоощадності та екологічності техно­..

КНТЕУ

HoReCa: Готелі

500грн

Наведено загальні положення до проектування готелів та порядок розроблення розділів (концепція, організація, сервіс; архітектура, дизайн, управління, економіка) для написання випускного кваліфікаційного проекту. Для студентів вишів, коледжів, комерційних училищ, що здійснюють підготовку спеціалістів з готельної і ресторанної справи, а аткож фахівців-практикі..

Показано з 1 по 24 із 25 (2 сторінок)