(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

КНТЕУ

КНТЕУ

КНТЕУ

English of Hospitality Industry = Англійська мова готельно-ресторанної справи

104грн

Мета навчального посібника – розвиток і вдосконалення навичок професійного спілкування. Тематика посібника охоплює такі аспекти готельно-ресторанної справи: типи закладів та послуг індустрії розміщення, організаційна структура, персонал, форми власності та їх потенційна клієнтура; структура індустрії харчування, типи послуг, меню персонал закладів цієї індус..

КНТЕУ

HoReCa. Том 2. Ресторани

333грн

Узагальнено управлінські рішення щодо ініціювання ексклюзивних концептів для реалізації стартапів; вибору привабливих локацій; обґрунтування ефективних та енерго­ощадливих будівельних, архітектурних, дизайнерських техно­логій; вибору новітнього устаткування; налагодження ефективної логістики, організації операційних процесів; реалізації дієвих економічних ст..

КНТЕУ

Інновінг в туризмі

229грн

У монографії викладено теоретико-методологічні засади інновінгу в туризмі, розкрито генезу інноваційних теорій, визначено напрями трансформації' процесів управління і гармонійного розвитку туристичних підприємств, фактори інноваційних змін та особливості формування інноваційних стратегій туристичних підприємств. Проведено структурний аналіз інноваційного роз..

КНТЕУ

Базовий курс польської мови = Podstawowy Kurs Języka Polskiego

125грн

Мета видання – сприяти практичному оволодінню мовою, засвоєнню основних правил вимови та граматики та необхідного вокабуляру, розвитку навичок читання та розуміння автентичних  текстів та оволодінню навичками перекладу.Призначений для студентів, які вивчають польську мову як другу іноземнуЗмістВступ ...................................................

КНТЕУ

Діагностика фізичних властивостей харчових продуктів

130грн

Розроблено інформаційно-вимірювальний комплекс для дослідження та реєстрації змін фізичних властивостей харчових продуктів з метою контролю їх якості на всіх стадіях технологічного процесу, а також набір методів і технічного забезпечення для дослідження теплофізичних, реологічних і оптичних властивостей харчових продуктів у процесі зберігання та кулінарної о..

КНТЕУ

Довідник медійника

150грн

  У сучасних умовах глобального суспільства події економічного, культурного, політичного та екологічного життя однієї країни в короткий термін набувають значимості. Відбувається стрімка розбудова світових цифрових мереж, різноманітних аматорських медіа, які не завжди задовольняють морально-етичні стандарти суспільного розвитку і можуть негативно впливат..

КНТЕУ

Економіка підприємства торгівлі (у схемах та таблицях)

230грн

У навчальному посібнику розглядаються теоре­тичні положення про торгівлю як вид економічної діяльності, надається економічна характеристика різних форм торгівлі, особливості споживчого ринку, процесу формування товарних запасів та управління товарним забезпеченням обороту. Розкрито методичні засади та практичний інструментарій управління такими основ­ними по..

КНТЕУ

Економічна безпека підприємництва в Україні

190грн

 Монографію присвячено розробці теоретичних основ та практичних інструментів формування системи економічної безпеки.     Визначено зміст та складові елементи державного механізму формування системи економічної безпеки, методологічні засади її оцінювання. Досліджено рівень та основні проблеми забезпечення економічної безпеки підприємництва..

КНТЕУ

Експертиза алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Лабораторний практикум

125грн

Практикум складається з п'яти лабораторних робіт. Метою є закріплення теоретичних знань здобутих студентами на лекціях та у процесі самостійної підготовки, опанування специфіки експертизи кількості та якості алкогольних напоїв та тютюнових виробів вітчизняного та зарубіжного виробництва в митних цілях та документального оформлення результатів експертизи...

КНТЕУ

Експертиза та митне оформлення товарів

198грн

Розглянуто питання експертизи товарів у митних цілях та їх митного оформлення. Значну увагу приділено нормативно- правовому регулюванню переміщення товарів через митний кордон України, тарифному та нетарифному регулюванню ЗЕД, митному контролю та митному оформленню товарів, здійсненню митних формальностей при переміщенні товарів та транспортних засобів..

КНТЕУ

Етнічна кулінарія

350грн

Розглянуто питання щодо формування характерних особливостей національних кухонь народів світу, на які впливають географічне положення країни, кліматичні та економічні умови, історичні традиції тощо. Наведено дані щодо використання традиційної продовольчої сировини, способи кулінарно-технологічної обробки, що застосовуються в процесі приготування напівфабрика..

КНТЕУ

Захист від неправомірного імпорту в міжнародному торговельно-економічному праві (анти..

320грн

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника.Це видання присвячено дослідженню всього спектра правил і принципів, на яких ґрунтується багатостороння система захисту від неправомірного імпорту в ..

КНТЕУ

Захист систем електронних комунікацій

146грн

У навчальному посібнику розглядаються основи організації та порядок виконання робіт із захисту інформації в системах електронних комунікацій, порядок прийняття рішень щодо складу комплексної системи захисту інформації в залежності від умов функціонування СЕК і видів оброблюваної інформації, визначення обсягу і змісту робіт, етапності робіт, основних завдань ..

КНТЕУ

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

425грн

У підручнику ґрунтовно розглянуто теоретичні та практичні аспекти здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, висвітлено особливості митнотарифного, нетарифного і валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні, систематизовано питання в сфері торговельно-посередницької діяльності на зовнішньому ринку, транспортного забезпеч..

КНТЕУ

Міжнародна економічна діяльність України

546грн

У підручнику розглянуто концептуальні засади та практичні аспекти розвитку міжна­родної економічної діяльності, особливості форм її реалізації для України, організаційно-правові основи митно-тарифного та нетарифного регулювання, специфіку валютної політики, засади оподаткування та кредитно-розрахун­ковий механізм міжнародних економічних операцій, форми участ..

КНТЕУ

Маркетинг на ринку продуктів швидкого приготування

135грн

У монографії розглянуто теоретичні основи маркетингової діяльності на ринку продуктів швидкого приготування в сучасних економічних умовах. Здійснено моніторинг стану і тенденцій розвитку ринку продуктів швидкого приготування, розроблено теоретичні засади сегментування цього ринку, враховуючи особливості даного типу продукції. Досліджено концептуальні засади ..

КНТЕУ

Маркетинг у туризмі

420грн

Подається перелік обов'язкових для розуміння особливостей маркетингової діяльності в сфері туризму, розкривається зміст кожної теми з викладом конкретних ринкових ситуацій. Кожна тема містить тести для самоконтролю...

КНТЕУ

Мерчандайзинг

156грн

У навчальному посібнику проведено дослідження проблем упровадження інструментів мерчандайзингу підприємствами роздрібної торгівлі. Висвітлено основні правила, принципи та концепції мерчандайзингу. Приділено увагу формуванню та розподілу потоків покупців у торговій залі магазину, особливостям розроблення планограм магазинів різних типів спеціалізації. Р..

КНТЕУ

Німецька мова туризму та готельного господарства = Deutsch für Tourismus und Hoteller..

180грн

Навчальний посібник «Німецька мова туризму та готельного господарства» призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», спеціалізаціями «Туристичний менеджмент» та «Готельний і ресторанний менеджмент», а також для аспірантів та працівників сфери туризму, які мають німецькомовних контрагентів з господарських операцій та споживачів..

КНТЕУ

Національна туристична система

364грн

Монографію присвячено теоретичним, методологічним та прикладним засадам функціонування та розвитку національної туристичної системи (НТС). На основі узагальнення ґенези НТС визначено її як соціально-економічну систему, сформовано концептуальні засади та доведено транзи­тивність її розвитку. Розкрито детермінанти формування національної туристичної системи та..

КНТЕУ

Оздоровче харчування

370грн

Розглянуто теорії харчування, традиційні та окремі нетрадиційні види харчування, висвітлено загальні підходи до організації і технології раціонального і лікувального харчування відповідно до сучасних досягнень нутриціології. Наведено характеристики нутрієнтів раціону харчування людини, харчову і біологічну цінність продуктів харчування, класифікацію лікуваль..

КНТЕУ

Правила Інкотермс 2020: використання в національній та міжнародній торгівлі

190грн

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні та практичні аспекти тлумачення й використання правил Інкотермс 2020 у національній та міжнародній торгівлі. Значну увагу приділено поясненню обов'язків сторін, умов постачання відповідно до правил Інкторемс 2020, розподілу витрат, порядку переходу ризиків від однієї сторони до іншої, а також інших умов, застосув..

КНТЕУ

Право Світової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного ..

1352грн

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника «Право Cвітової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного права», розкриваючи весь спектр правил і принципів, на яких ґру..

КНТЕУ

Правовий захист персональних даних

135грн

Монографія присвячена дослідженню правових та організаційних засад захисту персональних даних. На основі досягнень вітчизняної юриспруденції, зарубіж­ного досвіду, аналізу чинного законодавства, нормотворчої та правозастосовної практики сформовано комплекс теоретичних положень і практичних реко­мендацій, спрямованих на підвищення ефективності правового регул..

Показано з 1 по 24 із 43 (2 сторінок)