(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Облік та аудит

Львівська політехніка

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

280 грн

Розглянуто основні теоретичні питання, пов’язані з організацією і впровадженням інформаційних систем (ІС) та застосуванням автоматизованих інформаційних технологій (ІТ) у бухгалтерському обліку та аудиті. Висвітлено питання розвитку ІС, організації позамашинної та машинної інформаційної бази, поняття ІТ та їх застосування для розв’язування задач бухгалтерськ..

КНТЕУ

Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах

270 грн

У навчальному посібнику розкрито сутність інформації та інформаційних систем і технологій, їх структуру та роль в управлінні фінансово-кредитними установами, напрями використання інформаційних систем і технологій у банках, страхових компаніях, кредитних спілках, лізингових компаніях, на ринку цінних паперів, у компаніях з управління активами та адмініструван..

Алерта

Аудит

760 грн

Висвітлюються питання аудиторської діяльності, організації аудиторських фірм та проведення аудиторських послуг і внутрішнього контролю, а також аудиту в комп’ютерному середовищі...

Алерта

Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність

800 грн

Підручник підготовлений професором кафедри обліку і аудиту Національного університету харчових технологій Н. М. Ткаченко у повній відповідності з програмою курсу “Бухгалтерський (фінансовий) облік”. У підручнику викладено Частина І “Теоретичні основи бухгалтерського (фінансового) обліку (4 розділи); Частина ІІ “Бухгалтерський (фінансовий) облік” (10 розділів..

Богдан НК

Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика

195 грн

У навчальному посібнику викладено основи теорії бухгалтерського обліку та порядок ведення бухгалтерського обліку згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У кожній темі наведено завершені числові приклади бухгалтерських проводок, що дає змогу краще засвоїти теоретичний матеріал, а контрольні запитання і завдання, тести та задачі можна викори..

Магнолія

Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві

440 грн

Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік на підприємствах торгівлі і ресторанного господарства» рекомендований студентам спеціальності «Облік і аудит». У посібнику розглядається питання бухгалтерського обліку товарних запасів і тари в процесі здійснення операційної діяльності гуртовими , роздрібними та підприємствами рес..

Гельветика

Механізм податкового стимулювання соціально-економічного розвитку України

425 грн

У монографії розглянуто теоретичні та методичні аспекти податкового регулювання в системі важелів державного регулювання економіки. Досліджено сучасний стан системи оподаткування, вивчено світовий і вітчизняний досвід стимулювання економічної діяльності засобами податкового права. На основі проведеного дослідження альтернативних методів обґрунтовано напрями ..

Рівне

Облік і контроль доходів і видатків бюджетних медичних закладів

110 грн

У монографії висвітлено теоретико-методичні основи обліку й контролю доходів і видатків бюджетних медичних закладів. Розкрито методику й техніку складання кошторису доходів і видатків медичних закладів, досліджено особливості організації бухгалтерського обліку доходів і видатків, надано його характеристику та проаналізовано підходи до нього, розкрито систему..

Алерта

Облік і оподаткування у торгівлі та підприємствах ресторанного бізнесу

170 грн

У навчальному посібнику розглядаються: організаційно-облікові аспекти підприємств оптової торгівлі; особливості організації та методика обліку і оподаткування діяльності підприємств роздрібної торгівлі, зокрема, висвітлюється реалізація товарів зі знижкою: знижка менше собівартості товару, знижка надана після уцінки товару, знижка нада-..

Алерта

Облік у торгових підприємствах

150 грн

У навчальному посібнику розглянуто організаційні основи обліку у торгівлі у цілому, а також методичні засади обліку окремих операцій підприємств торгівлі, їх облікової політики. У додатках до посібника подано окремі нормативні документи, що регламентують облік у торгових підприємствах. Посібник містить практичні завдання, а також словник основних термінів з ..

Львівська політехніка

Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки

140 грн

У навчальному посібнику розкрито суть і значення організації та управління системою фінансово-економічної безпеки, проаналізовано найважливіші складові її забезпечення. Розглянуто процес організації служби фінансово-економічної безпеки. Окрему увагу приділено ролі ризику, стратегічному управлінню та фінансовому менеджменту у системі фінансово-економічної без..

Алерта

План рахунків бухгалтерського обліку

130 грн

Видання містить План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і..

Алерта

Податкове право: альбом схем

90 грн

У Навчальному посібнику «Податкове право України: Альбом схем» схематично розкрито весь курс «Податкового права», який викладається для ОКР «Бакалавр», висвітлено основні поняття, що необхідно знати з курсу, розкрито механізм справляння податків в Україні...

Алерта

Практикум з фінансового та управлінського обліку за національними стандартами

800 грн

Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку згідно із ­Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Податковим кодексом України, національними стандартами бухгалтерського обліку та Планом рахунків. Викладений матеріал є моделлю наскрізної задачі і дає можливість засвоїти на базі нових методичних концепцій: облік ..

Алерта

Спеціальні податкові режими: загальні положення, облік і звітність

150 грн

Навчально-практичний посібник «Спеціальні податкові режими: загальні положення, облік і звітність» описує організацію та методику справляння єдиного податку, облік та звітність у контексті чинних нормативно-законодавчих актів із врахуванням останніх змін у Податковому кодексі України станом на 2017 рік. Систематизований матеріал з оподаткування, обліку та зв..

Алерта

Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами

700 грн

Висвітлено організація та зміст фінансового і управлінського обліку за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів та Податкового кодексу України...

Показано з 1 по 16 із 16 (1 сторінок)