(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Повітряний

ICAO

ICAO Doc 9284. Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по возду..

12000грн

Издание 2019-2020 гг., на русском языке.Настоящее руководство, известное как Технические инструкции или ТИ, является единственным аутентичным источником права для безопасной перевозки опасных грузов по воздуху. Грузоотправители, эксплуатанты, полномочные органы государств и любые другие лица, задействованные в системе воздушных перевозок, найдут в данном рук..

ICAO

ICAO Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) Manual (Doc 9869) – 2nd ..

9000грн

Guidance material is to explain the concept of RCP, identify RCP requirements applicable to the provision and use of air traffic services, and provide a basis for the application of RCP in a specified airspace.Available in English, French, Spanish and Russian...

Київ

Professional english. Modern airport

100грн

Навчальний посібник з англійської мови професійного спрямування складається з тематичних розділів, що містять базову термінологію, автентичні тексти, комплекс комунікативних лексико-граматичних вправ, передтекстовий термінологічний англо-українсько-російський вокабуляр та додаткові тексти для самостійного опрацювання. Для студентів напряму підготов..

Київ

Інженерні основи аеропортобудування

190грн

У навчальному посібнику висвітлено теоритичні основи проектування аеродромів, аеродромних покриттів, генерального плану аеропорту, пасажирських та вантажних аеровокзалів. Особливу увагу приділено розвязанню типових інженерних задач з аеропортобудування з використанням сучасних компютерних програм, що дає змогу набути навичок вирішення практичних за..

Київ

Авіаційні радіоелектронні системи

170грн

Навчальний посібник містить навчальний матеріал з дисципліни "Авіаційні радіоелектронні системи", де розкриваються питання призначення, принципу роботи, складу та розміщення на борту радіоелектронних систем навігації, посадки, радіолокації та зв'язку сучасного повітряного судна...

Київ

Авіаційна екологія

50грн

Містить навчальний матеріал з дисципліни "Авіаційна екологія". Розглянуто закономірності забруднення навколишнього середовища під час авіатранспортних процесів. Особливу увагу приділено екологічним проблемам аеропортів та глобальним екологічним і кліматичним наслідкам забруднення високих шарів атмосфери під час польотів повітряних суден. Для студент..

Київ

Авіоніка

120грн

Викладено основні принципи побудови сучасних систем авіоніки. Розглянуто структуру побудови бортових цифрових систем та цифрові канали передавання даних. Наведено принципи функціонування сучасних систем зв’язку, навігації, спостереження та інформаційних комплексів, а також перспективні концепції побудови обладнання авіоніки. Для студентів вищих навчальних за..

Київ

Авиационная химмотология

200грн

Підручник присвячено актуальним питанням, що виникають під час експлуатації авіаційної техніки та пов’язані з якістю авіаційних палив. Викладено загальні відомості про сучасні двигуни, паливні та масляні системи літальних апаратів. Розглянуто теоретичні та інженерні аспекти забезпечення надійності й довговічності роботи авіаційної техніки, як склад..

Инфра-М

Авиационная экология. Воздействие авиационных горюче-смазочных материалов на окружающ..

340грн

Систематизированы и обобщены накопленные за последние годы опытные и расчетные данные по экологическим проблемам в авиации. Рассмотрены вопросы эмиссии вредных веществ авиационными двигателями, физико-химического воздействия на окружающую среду, токсичности и нормирования выбросов. Представлены методы контроля загрязнений и способы защиты окружающей среды от..

Лань

Авионика

720грн

Авионика — это собирательное название для всех систем бортового радиоэлектронного оборудования летательных аппаратов. Учебное пособие предназначено для студентов, курсантов и аспирантов технических вузов, летных училищ и академий, средних специальных учебных заведений, изучающих системы авионики. Книга содержит систематизированный обзор современного состояни..

Лань

Бортовое питание

600грн

В книге рассмотрены история развития и современное состояние бортового питания. Достаточно полно представлены санитарно-гигиенические требования к размещению, устройству, оснащению предприятий бортового питания, технологический процесс производства бортового питания, обслуживание пассажиров воздушных судов рационами бортового питания. Особое внимание уделено..

Київ

Гідравліка та гідропневмопристрої авіаційної техніки

100грн

Наведено основні закони рівняння гідростатики, кінематики і динаміки рідини, дані про режими течії і втрати напору під час руху рідини в трубах, їх гідравлічний розрахунок. Описано особливості конструктивного виконання і робочих процесів у гідропневмопристроях сучасної авіаційної техніки, подано рекомендацї щодо розрахунку їх основних параметрів і харак..

Київ

Двигатели беспилотных летательных аппаратов

150грн

Изложены вопросы теории и практической реализации основных типов тепловых авиационных двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Рассмотрена теория рабочего процесса одно-, двух- и трехконтурных турбодвигателей, прямоточных воздушно-реактивных и поршневых двигателей...

Олді+

Дизайн системи візуальної інформації

200грн

Четверта книга під загальною назвою «Дизайн системи візуальної інформації». Основними проблемами, вирішення яких досліджується у цьому виданні, є розроблення науково-методичних засад зі створення систем візуальної інформації та методології дизайнерського проектування піктографічних інформаційних систем на основі уніфікації, модульності, трансформованості, ес..

Лань

Динамика полета. Расчет летно-технических и пилотажных характеристик самолета

460грн

В пособии в краткой форме изложена методика приближенного расчета летно-технических характеристик самолета и оценки его пилотажных свойств, предлагается простой расчетный метод выбора параметров автоматической системы управления самолетом (обеспечения устойчивости и управляемости), обеспечивающих заданные пилотажные характеристики самолета. Изложенная методи..

Кондор

Економіко-організаційні аспекти оптимізації роботи підприємств транспорту

235грн

Вивчено стан якості перевезень вантажів на залізничному транспорті України та розроблено концептуальні основи її підвищення, реалізовано теоретичні основи дослідження проблеми підвищення якості процесу перевезень вантажів, охарактеризовано можливості реінжинірингу та бізнес-планування для оптимізації роботи вітчизняних вантажних авіакомпаній, а також особлив..

Київ

Експлуатація та ремонт бойової авіаційної техніки

100грн

Наведено та проаналізовано дані з основ експлуатації та ремонту військових літальних апаратів Повітряних сил Збройних сил України. Для студентів факультету підготовки офіцерів запасу. Може бути корисний для інженерно-технічного складу установ і стройових частин Повітряних сил України...

Беларуская навука

Интеллектуальные транспортные системы

200грн

В настоящее время в мире ведутся разработка и внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) разного масштаба. Однако назрело время для создания интеллектуальной транспортной системы нового поколения, соответствующей сценарию инновационного развития.В данной области должны использоваться самые современные технологии сбора и обработки информации о парам..

ГУМРФ

Информационный сервис и электронные коммуникации на транспорте

140грн

Последовательно рассматриваются вопросы информатизации планирования и оперативного регулирования транспортного процесса, описываются новые, в том числе комплексные информационные технологии, среди которых особое внимание уделено компьютерным базам данных, интернету, средствам автоматизации управленческого труда и защиты информации. Изложены сведения и поняти..

Машиностроение

Испытания авиационных двигателей

1200грн

Изложены современные способы и методы испытаний авиационных двигателей различных типов. Наряду с традиционными вопросами измерений физических величин, видов испытаний и оборудования их обеспечивающего, рассмотрены методы определения основных технических данных двигателей, специальные испытания, испытания для подтверждения ресурса, проанализированы пути совер..

Машиностроение

Конструкция самолетов

700грн

Изложены вопросы, связанные с назначением, внешними формами и параметрами самолетов и их агрегатов; рассмотрены силы, действующие на агрегаты самолета, и работа конструкции под нагрузкой. Приведены конструктивные схемы агрегатов самолета, даны их анализ и сравнительная оценка. Изложены требования к самолету и его агрегатам, показаны пути дальнейшего совершен..

Київ

Людський фактор при технічному обслуговуванні авіаційної техніки

50грн

Розглянуто питання, пов'язані з помилковими діями авіаційних фахівців у процесі технічного обслуговування повітряних суден, характеристики працездатності й обмеження людини, фактори, що впливають на якість роботи фахівців та знижують рівень безпеки польотів.Подано рекомендації щодо запобігання наслідкам помилок авіаційних фахівців та забезпечення якості техн..

ДержавтотрансНДіпроект

Міжнародні організаціїї, конвенції та багатосторонні угоди в галузі транспорту. Том 2..

50грн

У довіднику подано аналіз діяльності міжнародних транспортних організацій, перспективи участі в них України. Викладено суть міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод в галузі автомобільного транспорту, стан приєднання до них країн світу та України...

Фенікс

Міжнародно-правові засади регулювання відносин у сфері цивільної авіації: становлення..

350грн

У монографії досліджено основні етапи становлення та розвитку міжнародно-правового регулювання відносин у сфері цивільної авіації: від перших моделей правового регулювання повітряних польотів до сучасних міжнародно-правових стандартів міжнародних повітряних перевезень. Проаналізовано особливості формування міжнародного ін-ституційного механізму в галузі авіа..

Показано з 1 по 24 із 88 (4 сторінок)

English for