(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Харчова промисловість

ПрофКнига

Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів

200грн

Збірник містить 227 рецептур на торти, тістечка, кекси, рулети, здоби, печиво, пряники, вафельні вироби, начинки і глазурі. Наведено технологічні нормативи для підприємств громадського харчування і кондитерських виробництв. Збірник належить до технологічних нормативних документів на рівні з діючими ГОСТами, ДСТУ та іншою технологічною документацією і містить..

Арій

Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів, правових, нормативно-право..

330грн

Збірник рецептур національних страв та кулінарних виробів для підприємств громадського харчування, затверджений наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 06.07.99 № 484, складається з 15 розділів, у яких пропонуються рецептури кухонь народів України, Росії, Білорусі, Молдови, Естонії, Литви, Латвії, Грузії, Вірменії, Азербайд..

Профессия

Хлеб. Технология и рецептуры

1400грн

Второе, дополненное и исправленное издание практического руководства, получившего заслуженное признание среди хлебопеков разных стран. Автору, посвятившему свою жизнь искусству выпечки хлеба, прекрасно удалось связать традиции мастеров-хлебопеков, изготавливавших хлеб вручную, с требованиями современного производства. В книге описаны основные ингредиенты и и..

Профессия

CIP-мойка на пищевых производствах

960грн

CIP-мойка всё чаще применяется на украинских предприятиях пищевой промышленности. Внедрение Европейских стандартов предъявляет новые жесткие требования к качеству и безопасности продукции. Данный справочник содержит информацию о современных методах мойки и дезинфекции оборудования пищевых производств, в частности на предприятиях молочной и безалкогольной про..

НУХТ

English for breadmaking

100грн

Спрямований на опанування ділової англійської мови студентами, які навчаються за фахом "Харчові технології". Складається з п'яти розділів, які містять автентичні тексти і передтекстові й післятекстові вправи для розширення термінологічного словникового запасу, навичок різних видів читання, перекладу та говоріння в межах тематики хлібопекарської галузі...

Профессия

GMP в пищевой промышленности

1200грн

Впервые на русском языке выходит полноценный набор рекомендаций по разработке, внедрению и поддержке GMP («правильной организации производства» или «надлежащих производственных практик») в сфере пищевых продуктов и напитков. GMP состоит из двух взаимно дополняющих друг друга компонентов: производственно-технологического блока и системы менеджмента качества. ..

КНТЕУ

HoReCa. Том 2. Ресторани

320грн

Узагальнено управлінські рішення щодо ініціювання ексклюзивних концептів для реалізації стартапів; вибору привабливих локацій; обґрунтування ефективних та енерго­ощадливих будівельних, архітектурних, дизайнерських техно­логій; вибору новітнього устаткування; налагодження ефективної логістики, організації операційних процесів; реалізації дієвих економічних ст..

Кондор

Інноваційні ресторанні технології: основи теорії

370грн

Розкрито сутність інновацій та інноваційного процесу, подано характеристику сфери інноваційної діяльності, розкрито процес створення і освоєння прогресивної виробничої технології, проектування продукції та послуг, розглянуто методику оцінювання інноваційних переваг та ефективності інновацій, управління інноваційними процесами з урахуванням специфіки діяльнос..

Кондор

Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів

180грн

У монографії представлено теоретичні дослідження, експериментальні матеріали та практичні розробки авторів щодо технології діабетичних, безглютенових хлібобулочних виробів з пшеничного борошна та оздоровчих виробів з житньо-пшеничного борошна, а також викладено аспекти застосування мезофільних заквасок і підкислювачів з метою прискорення технологічного проце..

НУХТ

Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства

190грн

Наведено узагальнену інформацію про сучасні інноваційні енерго- та ресурсозберігальні технології солоду, пива, дріжджів, вина, алкогольних і безалкогольних напоїв. Значну увагу приділено комплексному переробленню сировини, використанню нетрадиційної сировини для розширення асортименту та підвищення якості товарної продукції. Розглянуто питання щодо зменшення..

Кондор

Інноваційні технології харчових виробництв

355грн

В монографії наведено результати аналізу сукупностей енергоматеріальних потоків і теоретичне підґрунтя удосконалення процесів енерго- і масообміну у виробництві солоду, технологій забезпечення довготривалого зберігання харчової продукції, способів фасування напоїв. Значна увага приділена взаємозв’язкам між геометричними параметрами упаковок, удосконаленню те..

Кондор

Інтеграційні процеси в харчовій промисловості України: сучасна концепція розвитку

270грн

Монографія присвячена дослідженню розвитку інтеграційних процесів, особливостям створення, організації діяльності та функціонування інтегрованих об’єднань в в харчовій промисловості України. Розглядаються теоретичні та методичні основи розвитку інтеграційних процесів в економіці України в цілому та харчовій промисловості зокрема, формування та розвитку інтег..

НУХТ

Автоматизація виробничих процесів харчових технологій

280грн

Розглянуто основи метрології та вимірювальної техніки, принципи побудови схем автоматичного контролю й керування, принципи дії, технічні та метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів і приладів контролю температури, тиску, витрати, рівня, складу й фізико-хімічних властивостей речовин, основи проектування автоматизованих систем різного рівня та ..

Моркнига

Автоматизация судовых холодильных установок

175грн

Изложены основные теоретические вопросы, отражающие принципы построения, управления и контроля объектов автоматизации, входящих в состав холодильной установки рыбопромысловых судов. Рассмотрены вопросы математического моделирования, аппаратной и аппаратно-программной реализации систем управления и контроля на базе промышленных микропроцессорных контроллеров...

Профессия

Автоматизация холодильных установок и систем кондиционирования воздуха

660грн

В книге последовательно изложены общие принципы автоматизации холодильных установок и систем кондиционирования воздуха, приведены многочисленные функциональные схемы автоматического управления холодильными процессами. Рассмотрены как широко распространенные, так и малоизвестные современные приборы автоматизации, их устройство, особенности эксплуатации и монт..

Кондор

Аналітична хімія та аналіз харчової продукції

330грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи аналітичної хімії, якісного хімічного аналізу й найважливіші методи кількісного та фізико-хімічного аналізу. Видання спрямоване на оволодіння основами аналітичної хімії студентами харчових спеціальностей, з цією метою в посібнику розглянуто методи хімічного та фізико-хімічного аналізу продуктів харчування...

Профессия

Анализ воды. Справочник

2020грн

Во втором издании справочника, полностью посвященного анализу воды, рассматриваются все типы вод: пресная вода из рек, озер, каналов, морская вода, а также грунтовые воды из родников, сточных систем и ручьев. Рассматриваются физические, химические и другие свойства компонентов воды, а также методики отбора проб, способы очистки, экстракции и дериватизации. П..

Проспект Науки

Анализ микробиологического риска в производстве пищевых продуктов и лекарственных пре..

840грн

Все что вы хотели узнать о микробиологическом риске при производстве лекарственных препаратов и пищевых продуктов, о правильном выращивании лекарственных трав и микробно-растительном взаимодействии. В книге рассматриваются разнообразные болезни растений и попадание опасных для здоровья человека микроорганизмов на растительное сырье (контаминтация). Подробно ..

ДеЛи

Аналитический контроль и оценка качества масложировой продукции

490грн

В пособии описаны современные способы и методы лабораторных работ, отбора проб, определения посторонних веществ в маслах и жирах, сопутствующих веществ. Приведены практические занятия по разделам производства и переработки растительных масел, по материальным расчетам технологических процессов жиропереработки, нейтрализации, дезодорации и комплексной рафинаци..

Ліра-К

Англійська мова для студентів технологічних спеціальностей та сфери обслуговування ха..

130грн

Навчально-методичний посібник спрямований на вивчення англійської мови студентами технологічних спеціальностей та сфер обслуговування харчової промисловості. Посібник складається з трьох частин, які зорієнтовані на формування у студентів - майбутніх фахівців іншомовної комунікативної і соціокультурної компетенції, а також розвиток навичок перекладу та розумі..

Профессия

Асептическое производство пищевых продуктов. Переработка, фасование, розлив, упаковка..

1280грн

В книге рассмотрены традиционные и инновационные технологии асептической переработки и упаковывания пищевых продуктов. Даны примеры соответствующего обо­рудования, узлов и линий для производств разного масштаба. Приведены данные о новей­ших упаковочных материалах и дезинфектантах, о технологиях асептического розлива и упаковки в различные виды тары, о способ..

ДеЛи

Аспирационные установки предприятий по хранению и переработке растительного сырья

500грн

В пособии даны сведения по составу и классификации аспирационных установок, об основных свойствах производственной пыли и пылевоздушных смесей. Достаточно полно представлены мероприятия по предупреждению взрывов пылевоздушных смесей, а также требования к воздуху рабочей зоны и выбрасываемому в атмосферу. Лаконично, но в достаточном объеме даны теоретические ..

Медицина

Біологічна і біоорганічна хімія. Книга 1. Біоорганічна хімія

175грн

У підручнику на основі сучасних засад теоретичної органічної хімії викладено будову, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у процесах метаболізму людини: низькомолекулярних біорегуляторів (вітамінів, гормонів, інших природних та синтетичних біологічно активних сполук, у тому числі  деяких лікарських засобів і ..

Медицина

Біологічна і біоорганічна хімія. Книга 2. Біологічна хімія

370грн

Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми з дисципліни, затвердженої для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації. В основному тексті підручника розглянуті структура та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул — білків, амінокислот, вуглеводів,..

Показано з 1 по 24 із 665 (28 сторінок)