(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Університетська книга

Університетська книга

Університетська книга

Агробіологічні особливості вирощування соняшнику та ріпаку ярого в умовах Північно-Сх..

300 грн

Висвітлюються елементи передових технологій вирощування та переробки соняшнику та ріпаку. Наведені основні шкідники, хвороби олійних культур та шляхи боротьби з ними...

Університетська книга

Агроекономічне та екологічне обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культ..

195 грн

У навчальному посібнику розглянуто і проаналізовано різні підходи і методики економічного та екологічного обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур з погляду паритету цін і можливої державної підтримки вітчизняного товаровиробника. За екологічну характеристику природних умов, як обмежувальний фактор, прийнято рівень забезпечення таким ресурс..

Університетська книга

Агроекономічне та екологічне оцінювання сівозміни

135 грн

У пропонованому дослідженні висвітлюється проблема порівняльного оцінювання сівозмін з погляду агроекономічної ефективності та екологічної доцільності. Пропонується здійснювати таку оцінку в два етапи: на першому етапі оцінювати окремі культури агроекономісними та екологічними показниками, на другому - оцінювати за зазначеними критеріями кожну сівозміну зі с..

Університетська книга

Біологічна хімія

565 грн

Підручник містить відомості про хімічну природу речовин, з яких побудований організм людини, про закономірності їх перетворень та роль хімічних речовин, що регулюють ці процеси, і лабораторний практикум...

Університетська книга

Біологічна хімія

450 грн

Підручник дає загальне уявлення про фундаментальні засади біохімії у вивченні хімічних основ життя. Наведено сучасні відомості про структурну організацію білків, нуклеїнових кислот, ферментів і т.ін. Особливу увагу приділено біологічній ролі вітамінів, а також практичному значенню антивітамінів та антиметаболітів. Підручник містить значний ілюстративний мате..

Університетська книга

Гендерна педагогіка

385 грн

У хрестоматії подано найсучасніший матеріал з гендерної педагогіки вітчизняних і зарібужних авторів, праці яких уперше перекладені українською. Хрестоматія розрахована на широку аудиторію, яка виявляє інтерес до проблем взаємовідношення гендеру та статі, гендеру та освіти, стереотипів, соціалізації та ін...

Університетська книга

Годівля сільськогосподарських тварин

575 грн

У роботі висвітлені питання комплексної оцінки поживності кормів і певна різноманітність підходів до цієї проблеми відносно тварин різних видів, як в Україні, так і в інших країнах світу. Подано характеристику функцій та ролі енергії, поживних, мінеральних і біологічно активних речовин для нормальної життєдіяльності організму тварин різних видів та виробничи..

Університетська книга

Диетическое питание. В 2-х т.т. Т.1. Физиологические основы диетического питания

490 грн

В первом томе изложены теоретические основы питания. Дана характеристика разных групп продуктов, их использования в диетическом питании, раскрыты особенности диетотерапии некоторых заболеваний в условиях санаторно-курортных учреждений и предприятий ресторанного хозяйства...

Університетська книга

Диетическое питание. В 2-х т.т. Т.2. Основы технологии производства и организации пот..

550 грн

Рассмотрены особенности технологии производства продукции диетического питания на предприятиях ресторанного хозяйства, в том числе в оздоровительных санаторно-курортных учреждениях, дана характеристика оборудования и основы организации обслуживания на этих предприятиях...

Університетська книга

Екологічна фізіологія рослин

350 грн

У підручнику висвітлено сучасні наукові дані про фізіологічні процеси, що становлять основу життєдіяльності рослин. Розглянуто реагування зелених рослин на довкілля й способи їхньої адаптації до несприятливих умов, викликаних як абіотичними, так і біотичними чинниками, а також ключові аспекти інтеграції фізіологічних процесів у рослинному організмі. Для студ..

Університетська книга

Жири у виробництві харчової продукції

340 грн

Висвітлено результати наукових досліджень виробництва продукції авторів щодо використання жирів у виробництві харчової продукції і показано зміни, які відбуваються в жирах у процесі..

Університетська книга

Загальне насіннєзнавство

350 грн

Викладено основні закономірності формування насіння, розглянуто умови, що сприяють утворенню насіння з високими посівними властивостями. Розглянуто особливості процесу проростання насіння, його старіння та довговічності. Приділено увагу методам оцінки якості насіння. Охарактеризовано основні підходи до технології вирощування високоякісного насіння...

Університетська книга

Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління

475 грн

Монографія присвячена проблемам методології корекційно-реабілітаційної діяльності. Висвітлено теоретичні засади комплексної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю з позицій корекційної педагогіки та в комплексі з іншими науками. Обґрунтовано сутність та визначено роль і місце інституту управління системою корекційно-реабілітаційно..

Університетська книга

Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особли..

405 грн

У посібнику розглянуті основні завдання системи корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами, наводиться модель сучасної системи допомоги цим дітям, практичні матеріали щодо роботи з дітьми з психофізичними порушеннями. Посібник адресований студентам вищих педагогічних закладів, які навчаються за спеціа..

Університетська книга

Курс фізіології і біохімії рослин

550 грн

Пропонований «Курс фізіології і біохімії рослин» містить сучасні наукові дані про фізіологічні і біохімічні процеси, що лежать в основі життєдіяльності і продуктивності рослин.Розглянуто основні функції рослин від молекулярного і клітинного рівнів до рівня цілісних організмів. Дано теоретичне обґрунтування фізіології і біохімії рослин як наукової основи росл..

Університетська книга

Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення

310 грн

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання лісової екології, висвітлено сучасні дані щодо питань лісовідновлення та лісорозведення на принципах екологічно орієнтованого лісівництва.Розглянуто екологічні особливості основних лісотвірних деревних порід, а також супутніх їм трав’янистих рослин нижніх ярусів, проаналізовані й систематизовані рі..

Університетська книга

Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертиз..

380 грн

Узагальнено відомості із систематики, морфології та біологічних властивостей мікроорганізмів молока й молочних продуктів, висвітлено роль мікроорганізмів у формуванні їх якості та безпечності. Розглянуто особливості мікробіологічних процесів, наведено основні мікробіологічні показники молочних продуктів згідно з чинними нормативними документами...

Університетська книга

Мікробіологія молока і молочних продуктів. Практикум

270 грн

Практикум складається з трьох розділів. У розділі «Загальна мікробіологія» викладені методи вивчення загальної мікробіологічної техніки, у розділі «Спеціальна мікробіологія» наведені методи мікробіологічного дослідження молока та молочних продуктів відповідно до нормативних документів. Розділ «Науково-дослідна робота» містить загальні методичні вказівки з пр..

Університетська книга

Мерчандайзинг

190 грн

Збільшення кількості магазинів із самообслуговуванням, постійна проблема оптимізації торговельного простору і підвищення ефективності продажів вимагають від сучасних товаровиробників і торгівців знання мерчандайзингу. Мерчандайзинг – не тільки «мистецтво торгувати», це вже елемент культури торгівлі. Незважаючи на те, що місце мерчандайзингу в системі маркети..

Університетська книга

Методи контролю продукції тваринництва та рослинних жирів

380 грн

Розкриваються методи оцінки якості продукції тваринного походження та рослинних жирів. Викладено методологічні основи оцінювання, їх законодавчу базу, показники якості харчової продукції, методи вимірювання та основи контролю якості. Розглянуто методологію добору проб харчової продукції під час контролю...

Університетська книга

Методи контролю якості харчової продукції

660 грн

Висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю...

Університетська книга

Норми годівлі, раціони і поживність кормів для різних видів сільськогосподарських тва..

550 грн

Викладено теоретичні основи сучасних систем нормування й комплексної оцінки поживності кормових засобів, наведені норми годівлі різних видів і виробничих груп великої рогатої худоби, овець, свиней, коней, птиці та кролів за 20-30 показниками живлення. Норми годівлі проаналізовані в розрахунку на одиницю обмінної енергії та 1кг. сухої речовини. Наведено прикл..

Університетська книга

Організація сільського зеленого туризму

370 грн

У підручнику узагальнено теоретичні та практичні здобутки з організації та планування сільського зеленого туризму, менеджменту та маркетингу агротуристичної дільності. Висвітлено перспективність та пріоритетність­ розвитку сільського зеленого туризму в Україні. Докладно розглянуто особливості нормативно-правового регулювання реалізації підприємницьких ініціа..

Університетська книга

Основи паразитології

370 грн

Навчальний посібник "Основи паразитології" складається з чотирьох змістових модулів - загальна паразитологія, фітопаразитологія,зоопаразитологія,санітарна та епідеміологічна паразитологія. У посібнику зроблено спробу об`єднати загальну характеристику основних паразитичних форм і надати узагальнені уявлення про паразитизм як біологічне явище;розглянуте питанн..

Показано з 1 по 24 із 52 (3 сторінок)