(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Хімія

McGrawHill

Ілюстрована біохімія Харпера (Harper's Illustrated Biochemistry) - вживана

600 грн

Gain a full understanding of the principles of biochemistry as it relates to clinical medicineA Doody's Core Title for 2019! The Thirty-First Edition of Harper's Illustrated Biochemistry continues to emphasize the link between biochemistry and the understanding of disease states, disease pathology, and the practice of medicine. Featuring a full-colour presen..

Фабула/Vivat

Інгредієнти. Справжній склад того, що ми їмо й наносимо на шкіру

350 грн280 грн

Чи справді продукти з барвниками та консервантами підштовхують нас до могили? Чи може кава спричинити якісь захворювання? Великий термін придатності у продуктів — це добре чи погано? Скільки треба використовувати сонцезахисного крему, щоб він приніс користь, а не шкоду? Кваліфікований хімік і популяризатор ненудної науки Джордж Зайдан пропонує цікавезне досл..

Львівська політехніка

Інструментальні методи аналізу

180 грн

У посібнику коротко викладено теоретичні відомості про основні фізичні та фізико-хімічні методи аналізу та на прикладах розв’язування задач наведено можливості практичного застосування цих методів для аналітичного контролю різноманітних об’єктів: виробництв, продуктів харчування, довкілля тощо.Посібник призначений для організації самостійної роботи студентів..

Львівська політехніка

Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу

160 грн

У посібнику коротко викладено відомості про основні хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи аналізу.Призначений для організації самостійної роботи студентів, підготовки до контролю знань з хімічних, оптичних, електрохімічних, хроматографічних та радіохімічних методів аналізу, а також для проведення розрахунків вмісту речовини за результатами аналізу. Може ..

Біокомпозит

Біохімія: короткий курс. Частина 1

360 грн

У навчальному посібнику розглянуті основні метаболічні процеси, що відбуваються в організмі людини і є об’єктом вивчення у курсі біологічної хімії.Посібник може бути корисним для студентів медичних, біологічних та фармацевтичних факультетів закладів вищої освіти у якості доповнення до базових підручників з біологічної хімії...

Біокомпозит

Біохімія: короткий курс. Частина 2

360 грн

У навчальному посібнику розглянуті основні метаболічні процеси, що відбуваються в організмі людини і є об’єктом вивчення у курсі біологічної хімії.Посібник може бути корисним для студентів медичних, біологічних та фармацевтичних факультетів закладів вищої освіти у якості доповнення до базових підручників з біологічної хімії...

Львівська політехніка

Гідрометалургія

300 грн

Посібник охоплює головні стадії типових гідрометалургійних процесів. Висвітлено фізико-хімічні засади процесів вилуговування металів, концентрування розчинів вилуговування й отримання металів та їх сполук як продуктів гідрометалургійних технологій.Для студентів вищих закладів освіти, наукових та інженерно-технічних фахівців у галузі хімічної технології та ін..

Львівська політехніка

Екологічна біотехнологія в 2-х книгах

620 грн

Висвітлено сучасні принципи екогенетичного моніторингу, використання біотехнологічних методів для захисту довкілля, безпеки живих організмів та охорони здоров’я людини. Розглянуто застосування методів екобіотехнології для очищення стічних вод, повітря та ґрунтів, біоутилізації викидів, відходів агропромислового комплексу і гірничорудної промисловості, біотра..

Профессия

Индуктивно-связанная плазма. Практическое руководство

1350 грн

В классическом руководстве представлены теоретические основы методов ИСП-АЭС и ИСП-МС, включая подготовку проб, способы их ввода, характеристики плазмы и др. Подробно рассмотрено практическое применение ИСП в экологическом анализе, анализе пищевых продуктов, металлургии, фармацевтике и других областях. Руководство написано доступным языком и включа..

Медицина

Медична хімія. За ред. Б.С. Зіменковського

740 грн

У підручнику на основі сучасних наукових досягнень висвітлено предмет і завдання медичної хімії, її теоретичні та практичні положення. Складається з трьох частин. У першій частині викладено теоретичні основи загальної хімії, зокрема вчення пр розчини, поняття, класифікацію та фізико-хімічні параметри генних і біогенних елементів, роль макро- і мікроорганізмі..

ЛНУ

Механізми біохімічних реакцій

380 грн

Навчальний посібник підготований колективом викладачів кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. За змістом і обсягом він відображає усі складові частини лекційних курсів та лабораторних практикумів з «Хімії біоорганічної» та «Біохімії» і скерований на поглиблене засвоєння теоретичних положень, розвиток практичних навиків са..

Олді+

Наноматеріали в хімії та фармації

330 грн

Навчально-методичний посібник містить теоретичні питання сучасного курсу, в якому вивчаються нанооб’єкти, наностуктури та нанотехнології в хімії та фармації. В посібнику представлені такі розділи: класифікація та базові терміни нанонауки; властивості, отримання та вивчення наноматеріалів; використання наноматеріалів в фармації, медицині, побуті тощо.Призначе..

Львівська політехніка

Органічна хімія

370 грн

У підручнику стисло викладено основи квантово-механічної теорії будови атома, хімічних зв’язків, взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин, взаємозв’язку структури та реакційної здатності молекул. Розглянуто типові механізми реакцій, природу інтермедіатів, чинники, що впливають на їхню стабільність. Значну увагу приділено основам стереохімії та ..

Львівська політехніка

Основи біологічної хімії

380 грн

Викладено курс біологічної хімії відповідно до навчальних програм студентів хімічних та харчових спеціальностей технічних закладів вищої освіти. Основний акцент зроблено на висвітленні взаємозв’язків біологічних процесів із хімічними та харчовими виробництвами. Для цього наведено основні дані про всі основні класи біологічних сполук, що можуть міститись у ха..

Олді+

Патологічна біохімія

340 грн

Учебник разработан на основе авторского курса лекций «Патологическая биохимия», который читается для студентов биологов, обучающихся по магистерской программе. Целью учебника является предоставление студентам общих представлений о механизмах нарушений биохимических процессов в организме при наиболее распространенных патологиях. Важной особенностью учебника я..

Львівська політехніка

Практикум з біотехнології лікувально-косметичних засобів

150 грн

Навчальний посібник-практикум призначений для студентів не лише фармацевтичних та біотехнологічних спеціальностей, а також для широкого кола читачів. Інформаційний матеріал подано у доступній формі, а саме висвітлено будову, анатомію шкіри та її придатків, методи самостійного визначення типу та стану шкіри, основні та допоміжні складові лікувально-косметични..

ЦУЛ

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

560 грн

Наведено сучасну класифікацію, номенклатуру, властивості парфумерних та косметичних продуктів і туалетного мила, вимоги до їхньої якості, основні принципи та особливості складання рецептури, теоретичні та інженерні основи їх отримання, упакування, транспортування, зберігання й використання, подано технологічні схеми виробництва парфумерно-косметичних продукт..

Львівська політехніка

Технологія сірки і сульфатної кислоти

150 грн

Висвітлено роль і місце сірки та її сполук у природі, житті людини, історію розвитку теорії і практики їх виробництва, властивості найважливіших сполук, охарактеризовано сировинну базу, існуючі методи виробництва товарних і спеціальних видів сірки та сульфатної кислоти, їх очищення від домішок. Розглянуто перспективи розвитку виробництва цих продуктів із різ..

Львівська політехніка

Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів

320 грн

Наведено загальну характеристику шкіри та її придатків, розглянуто її функції, подано правила із догляду та раціонального використання лікувально-косметичних засобів у разі патологічних станів; представлені основні лікарські форми, спеціальні засоби із догляду за шкірою та рецептура їх виготовлення, сучасні методи апаратної косметології.Для студентів вищих н..

Харків

Технология косметических средств

480 грн

В учебнике приведены современные сведения по теории создания, производства и контроля качества косметических и парфюмерных средств.Для студентов дневной и заочной форм обучения специальности "Фармация" высших фармацевтических учебных заведений и фармацевтических факультетов медицинских вузов...

Нова книга

Фізична та колоїдна хімія

480 грн

У даному підручнику викладені основи фізичної та колоїдної хімії, необхідні для розкриття фізико-хімічної суті явищ, що відбуваються в живих організмах у нормі і при патологічних змінах, а також при дії різних факторів навколишнього середовища, хіміо- та фізіотерапевтичних засобів. Призначений для студентів фармацевтичного, медичного та біологічного факульте..

Львівська політехніка

Фізична та колоїдна хімія: Фізико-хімія дисперсних систем та полімерів

160 грн

Викладено основні поняття та кількісні закономірності фізико-хімії дисперсних систем та полімерів. Велику увагу приділено адсорбційним процесам, методам отримання та очищення дисперсних систем і їхнім молекулярно-кінетичним та оптичним властивостям, а також властивостям аерозолів, емульсій, пін. Теоретичний матеріал супроводжується прикладами.Для студентів с..

ЛНУ

Функціональна біохімія

500 грн

Висвітлено біохімічні процеси, що є в основі функціонування окремих тканин, органів, систем організму та які забезпечують зв'язок між ними. Підручник містить сім розділів, у яких викладено біохімічні аспекти функціонування нирки, печінки, нервової системи, міжклі тинного матриксу, м'язового скорочення, системи крові та запалення. Кожен розділ завершується ко..

Знання

Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів

500 грн

Висвітлено найважливіші питання курсу загальної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної хімії, а також хімічні й фізико-хімічні методи дослідження. При підготовці посібника враховано вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Високий науковий рівень видання вдало поєднується із лаконічною і доступною формою подання матеріалу, ..

Показано з 1 по 24 із 90 (4 сторінок)