(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Хімія

Медицина

Аналітична хімія

70грн

Навчально-методичний посібник з аналітичної хімії призначений для підготовки та проведення лабораторних занять. Він складений відповідно до чинної навчальної програми з аналітичної хімії для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів за спеціальністю 226 «Фармація», затвердженої МОЗ України і є логічним доповненням Практикуму з аналітичної ..

Медицина

Аналітична хімія. Якісний аналіз

175грн

Пропонований посібник містить матеріал, викладений на сучасному нау­ковому рівні, з теорії та практики якісного хімічного напівмікроаналізу, необ­хідний для визначення найважливіших катіонів і аніонів. Посібник складено відповідно до вимог і обсягу програми з якісного хіміч­ного аналізу для фармацевтичних факультетів. Значну увагу приділено реакці­ям катіоні..

Профессия

Валидация аналитических методик. Неопределенность в аналитических измерениях. Руковод..

1520грн

Данное издание является переводом с английского 2-го издания (2014, The Fitness for Purpose of Analytical Methods, EURACHEM Guide). И 3-го издания (2011, Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, EURACHEM/CITAC Guide) под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства печатаются с официального разрешения издательства EURACHEM. Книга предназначена для химиков-аналити..

БИНОМ

Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа с использованием лабораторно..

250грн

В научном издании обсуждается порядок работы по организации внутреннего контроля качества результатов анализа испытательных лабораторий. Подробно описан метод контроля стабильности результатов измерений с использованием контрольных карт Шухарта. При этом особое внимание уделено использованию лабораторной информационной системы для реализации внутрилабораторн..

Лаборатория знаний

Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред : пра..

250грн

В практическом руководстве подробно обсуждаются все аналитические приемы, связанные с идентификацией и определением следовых количеств загрязняющих веществ в объектах окружающей среды (воздух, вода, почва, биосреды). На многочисленных примерах применения конкретных методик для контроля загрязнения воздуха, воды, почвы и биосред в России, США и странах Европы..

Львівська політехніка

Закономірності капсулювання речовин у стані псевдозрідження та їх дифузійного вивільн..

50грн

В основу монографії покладено дослідження автора, в яких розглянуті закономірності процесів капсулювання твердих дрібнодисперсних матеріалів у стані псевдозрідження та дифузійного вивільнення компонентів капсульованих частинок через оболонку на їхній поверхні. Кінетику нарощування покриття на поверхню частинок матеріалу розглянуто з урахуванням складного, те..

Профессия

Индуктивно-связанная плазма. Практическое руководство

1280грн

В классическом руководстве представлены теоретические основы методов ИСП-АЭС и ИСП-МС, включая подготовку проб, способы их ввода, характеристики плазмы и др. Подробно рассмотрено практическое применение ИСП в экологическом анализе, анализе пищевых продуктов, металлургии, фармацевтике и других областях. Руководство написано доступным языком и включает мн..

Профессия

Клеи, адгезия, технология склеивания

1370грн

В обновленном 3-м издании рассмотрены главные вопросы адгезии — механика соединений, химия клеев и подготовка поверхности, на основе последних научных достижений. Приведены практические рекомендации по выбору клеев, подготовке соединяемых поверхностей и рецептурам используемых адгезивов. Акценты сделаны на понимании сути процесса адгезии, свойств клеев и пов..

Профессия

Коллоидные растворы и суспензии. Руководство к действию

1040грн

Рассматриваются традиционные коллоидные растворы и суспензии. Представлен коллоидный магнетит, на примере которого иллюстрируютсяи тестируются теоретические и практические аспекты технологии дисперсных систем. Его магнитные свойства предоставляют дополнительные экспериментальные возможности для решения актуальных задач коллоидной химии. Приложение вк..

Медицина

Медична хімія. За ред. Б.С. Зіменковського

240грн

У підручнику на основі сучасних наукових досягнень висвітлено предмет і завдання медичної хімії, її теоретичні та практичні положення. Складається з трьох частин. У першій частині викладено теоретичні основи загальної хімії, зокрема вчення пр розчини, поняття, класифікацію та фізико-хімічні параметри генних і біогенних елементів, роль макро- і мікроорганізмі..

Медицина

Медична хімія. За ред. В.О. Калібабчук

220грн

У підручнику викладено теоретичні основи біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій; описано властивості розчинів та їхню роль у перебігу біохімічних процесів; викладено сучасні уявлення про електродні процеси, поверхневі явища та їхню роль у життєдіяльності організму; висвітлено властивості дисперсних систем і розчинів біополімерів. Значну увагу приділен..

Лань

Мицеллообразование в растворах поверхностно-активных веществ

1050грн

На основе концепции мицелл как двумерно жидких и одномерно твердых объектов строятся термодинамика мицелл как фазовых частиц, электростатика ионной мицеллярной ячейки, теория полиморфизма и полидисперсности мицелл. Изложена теория мицеллообразования, основанная на законе действия масс. Сформулированы основы кинетической теории мицеллообразования. Рассмотрены..

БИНОМ

Наглядная биохимия

600грн

Существенно переработанное и дополненное справочное издание в наглядной форме — в виде цветных схем — описывает все биохимические процессы. Рассмотрены биохимически важные соединения, их строение и свойства, основные процессы с их участием, а также механизмы и биохимия важнейших процессов в живой природе. Новое издание сделано с нового английского издания те..

Центр Європи

Органічна хімія

200грн

У підручнику викладено теоретичні основи природи хімічного зв’язку, будови та реакційної здатності інтермедіатін і молекул, впливу електронних ефектів на перебіг хімічних реакцііі. Значна увага приділена початковим положенням стереоізомерії, особливо енантіомерії, її зв’язку з реакційною здатністю сполук. Розглянуто механізми найважливіших реакцій і вплив рі..

Профессия

Поверхностно-активные вещества в нефтегазовой отрасли

2800грн

Приведены физико-химические свойства, составы, методы введения и применение ПАВ в различных процессах нефтегазовой промышленности — бурении, методах повышения нефтеотдачи и интенсификации пластов и т. д. Детально рассмотрены процессы с использованием ПАВ в нефтегазовых скважинах, приствольной зоне, резервуарах, в операциях поверхностной обработки, экологичес..

Профессия

Поверхностно-активные вещества: синтез, свойства, анализ, применение

1040грн

В справочнике приведена современная классификация поверхностно-активных веществ и их смесей, рассмотрены технологии промышленного синтеза, свойства, характеристики и методы анализа. Дан обзор всех основных областей применения ПАВ в бытовых моющих средствах и продуктах личной гигиены. Большое внимание отводится их промышленному использованию в бумажном и текс..

Москва

Порошковые краски

1400грн

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ русскоязычное 3-е издание уникального сборника ценной практической информации по технологии порошкового окрашивания, разработанного инженерной командой всемирно известного производителя порошковых красок «Pulverit». Книга крайне востребована, как среди начинающих специалистов, так и среди специалистов уже давно работающих в отрасли: Маляров ручн..

Профессия

Практическое руководство для лабораторий. Специальные методы

1280грн

В новом издании "Практическое руководство для лабораторий. Специальные методы" из общего трёхтомника "Практическая подготовка специалистов для работы в лаборатории" рассмотрены наиболее важные и распространенные методы и разделы лабораторной практики. Все материалы изложены на основе обновленных методических рекомендаций и стандартов и содержат максимально п..

Лань

Производство азотной кислоты

320грн

В учебном пособии рассмотрены физико-химические основы процессов, применяемых в производстве азотной кислоты, а также технологические схемы ее производства. Приведены подходы к расчету основных технологических стадий получения азотной кислоты. Представлены новые технологические решения для совершенствования производства. Предназначено для студентов очной и з..

Львівська політехніка

Технологія сірки і сульфатної кислоти

100грн

Висвітлено роль і місце сірки та її сполук у природі, житті людини, історію розвитку теорії і практики їх виробництва, властивості найважливіших сполук, охарактеризовано сировинну базу, існуючі методи виробництва товарних і спеціальних видів сірки та сульфатної кислоти, їх очищення від домішок. Розглянуто перспективи розвитку виробництва цих продуктів із різ..

Харків

Технологія фосфоровмісних добрив, кислот і солей

140грн

У підручнику розглянуто фізико-хімічні основи, властивості та застосування фосфору і його сполук. Наведені технологічні процеси одержання елементарного фосфору, фосфорної кислоти і мінеральних добрив на їх основі. Підручник призначений для студентів хіміко-технологічних вузів та факультетів. Він також може бути корисним викладачам вузів, аспірантам та інжене..

Харків

Ферментативный катализ

100грн

Учебное пособие содержит материалы по основным вопросам ферментатив­ного катализа в соответствии с программой подготовки студентов направления «Биотехнология».Предназначено для студентов специальностей биотехнологического профиля всех форм обучения...

ЛНУ

Функціональна біохімія

400грн

Висвітлено біохімічні процеси, що є в основі функціонування окремих тканин, органів, систем організму та які забезпечують зв'язок між ними. Підручник містить сім розділів, у яких викладено біохімічні аспекти функціонування нирки, печінки, нервової системи, міжклі тинного матриксу, м'язового скорочення, системи крові та запалення. Кожен розділ завершується ко..

ЛНУ

Хімія білка

80грн

У підручнику розглянуто основні питання про будову і функції одного із основних класів біомакромолекул – білків. Підручник містить шість розділів, кожен з яких має теоретичну та практичну частини. Підручник починається з історії відкриття та дослідження білків. У наступних розділах детально висвітлено хімічну будову, структурну організацію, фізико-хімічні вл..

Показано з 1 по 24 із 28 (2 сторінок)