(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Хімія

ЛНУ

Механізми біохімічних реакцій

380грн

Навчальний посібник підготований колективом викладачів кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. За змістом і обсягом він відображає усі складові частини лекційних курсів та лабораторних практикумів з «Хімії біоорганічної» та «Біохімії» і скерований на поглиблене засвоєння теоретичних положень, розвиток практичних навиків са..

Каравела

Хімія рослинних полімерів. Підручник

343грн

Наведено класифікацію і структуру, способи одержання і характеристику полімерів. Описано анатомічну і мікроскопічну будову, хімічний склад, термічну деструкцію і гідроліз рослинної сировини. Викладено сучасні теоретичні уявлення про фотосинтез целюлози в рослинах, конформації молекул целюлози, роль водневого зв’язку, надмолекулярну структуру і хімічні власти..

Львівська політехніка

Органічна хімія

312грн

У підручнику стисло викладено основи квантово-механічної теорії будови атома, хімічних зв’язків, взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин, взаємозв’язку структури та реакційної здатності молекул. Розглянуто типові механізми реакцій, природу інтермедіатів, чинники, що впливають на їхню стабільність. Значну увагу приділено основам стереохімії та ..

Олді+

Патологічна біохімія

180грн

Учебник разработан на основе авторского курса лекций «Патологическая биохимия», который читается для студентов биологов, обучающихся по магистерской программе. Целью учебника является предоставление студентам общих представлений о механизмах нарушений биохимических процессов в организме при наиболее распространенных патологиях. Важной особенностью учебника я..

НУХТ

Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів

200грн

Розглянуто вимоги до якості сировини і готової продукції олієжирової і парфумерно-косметичної галузей, відомості про технологію видобутку, очищення та переробляння рослинних олій, параметри технологічних операцій олієжирових виробництв, виробництва мила та косметичних засобів.Для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології"..

Основа

Правила охорони праці для нафтохімічних підприємств

78грн

НПАОП 0.00-1.19-08..

Основа

Правила безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів

104грн

НПАОП 0.00-1.21-07..

Основа

Правила безпеки для тютюново-ферментаційного виробництва

99грн

НПАОП 16.0-1.16-97..

Харків

Технологія косметичних засобів

676грн

У підручнику наведено сучасні відомості з теорії створення, виробництва та контролю якості косметичних і парфумерних засобів.Для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності «Фармація» фармацевтичного вишу і фармацевтичних факультетів медичних вишів...

Кондор

Laboratory Practicum on Bioorganic Chemistry : teaching textbook

239грн

Лабораторний практикум з біоорганічної хімії є навчальним посібником, що охоплює преамбули до лабораторних робіт, методики виконання дослідів, питання до самостійного опрацювання студентами, короткий глосарій термінів тощо.У змісті лабораторного практикуму подано досліди, які дозволяють продемонструвати основні хімічні властивості і специфічні взаємодії речо..

Львівська політехніка

Практикум з біотехнології лікувально-косметичних засобів

105грн

Навчальний посібник-практикум призначений для студентів не лише фармацевтичних та біотехнологічних спеціальностей, а також для широкого кола читачів. Інформаційний матеріал подано у доступній формі, а саме висвітлено будову, анатомію шкіри та її придатків, методи самостійного визначення типу та стану шкіри, основні та допоміжні складові лікувально-косметични..

ЦУЛ

Технологія парфумерно-косметичних продуктів

235грн

Наведено сучасну класифікацію, номенклатуру, властивості парфумерних та косметичних продуктів і туалетного мила, вимоги до їхньої якості, основні принципи та особливості складання рецептури, теоретичні та інженерні основи їх отримання, упакування, транспортування, зберігання й використання, подано технологічні схеми виробництва парфумерно-косметичних продукт..

Олді+

Наноматеріали в хімії та фармації

200грн

Навчально-методичний посібник містить теоретичні питання сучасного курсу, в якому вивчаються нанооб’єкти, наностуктури та нанотехнології в хімії та фармації. В посібнику представлені такі розділи: класифікація та базові терміни нанонауки; властивості, отримання та вивчення наноматеріалів; використання наноматеріалів в фармації, медицині, побуті тощо.Призначе..

Техносфера

Аналитический контроль благородных металлов

832грн

В настоящей монографии рассмотрены современные методы анализа (атомно-спектральные, рентгеноспектральные, физико-химические и другие), методы пробирного концентрирования, методики аналитического контроля конкретных объектов, стандарты на методы анализа, а также проблемы развития аналитической химии благородных металлов.Монография рассчитана на широкий круг х..

Укрмедкнига

Біохімія людини

420грн

У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. Розглянуто структуру та метаболізм білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин Наведено сучасні дані з б..

Харків

Технология косметических средств

420грн

В учебнике приведены современные сведения по теории создания, производства и контроля качества косметических и парфюмерных средств.Для студентов дневной и заочной форм обучения специальности "Фармация" высших фармацевтических учебных заведений и фармацевтических факультетов медицинских вузов...

CRC Press

Using Artificial Intelligence in Chemistry and Biology

2340грн

Possessing great potential power for gathering and managing data in chemistry, biology, and other sciences, Artificial Intelligence (AI) methods are prompting increased exploration into the most effective areas for implementation. A comprehensive resource documenting the current state-of-the-science and future directions of the field is required to furnish t..

Профессия

Аналитические приборы. Руководство по лабораторным, портативным и миниатюрным прибора..

842грн

В руководстве описываются все основные современные аналитические методы, принципы работы устройств, используемые приборы и области их применения. В книге приведен достаточный объем данных для выбора прибора под конкретные цели и нужды потребителя, а также представлены сравнительные характеристики и преимущества разных моделей. Издание хорошо иллюстрировано и..

Львівська політехніка

Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу

105грн

У посібнику коротко викладено відомості про основні хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи аналізу.Призначений для організації самостійної роботи студентів, підготовки до контролю знань з хімічних, оптичних, електрохімічних, хроматографічних та радіохімічних методів аналізу, а також для проведення розрахунків вмісту речовини за результатами аналізу. Може ..

Профессия

Как покупать и продавать лабораторное оборудование

780грн

Главный фактор успеха современной лаборатории — правильно подобранное и грамотно эксплуатируемое оборудование. Автор, используя свой большой опыт научных и прикладных исследований, учит покупателя тому, как с минимальными затратами и максимальной выгодой организовать процессы покупки сложного оборудования так, чтобы добиться максимальной эффективности его эк..

Показано з 1 по 24 із 84 (4 сторінок)