(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Хімія

Кондор

Laboratory Practicum on Bioorganic Chemistry : teaching textbook

120грн

Лабораторний практикум з біоорганічної хімії є навчальним посібником, що охоплює преамбули до лабораторних робіт, методики виконання дослідів, питання до самостійного опрацювання студентами, короткий глосарій термінів тощо.У змісті лабораторного практикуму подано досліди, які дозволяють продемонструвати основні хімічні властивості і специфічні взаємодії речо..

Медицина

Аналітична хімія

80грн

Навчально-методичний посібник з аналітичної хімії призначений для підготовки та проведення лабораторних занять. Він складений відповідно до чинної навчальної програми з аналітичної хімії для студентів вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів за спеціальністю 226 «Фармація», затвердженої МОЗ України і є логічним доповненням Практикуму з аналітичної ..

Львівська політехніка

Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу

100грн

У посібнику коротко викладено відомості про основні хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи аналізу.Призначений для організації самостійної роботи студентів, підготовки до контролю знань з хімічних, оптичних, електрохімічних, хроматографічних та радіохімічних методів аналізу, а також для проведення розрахунків вмісту речовини за результатами аналізу. Може ..

Медицина

Аналітична хімія. Якісний аналіз

195грн

Пропонований посібник містить матеріал, викладений на сучасному нау­ковому рівні, з теорії та практики якісного хімічного напівмікроаналізу, необ­хідний для визначення найважливіших катіонів і аніонів. Посібник складено відповідно до вимог і обсягу програми з якісного хіміч­ного аналізу для фармацевтичних факультетів. Значну увагу приділено реакці­ям катіоні..

Профессия

Аналитические приборы. Руководство по лабораторным, портативным и миниатюрным прибора..

810грн

В руководстве описываются все основные современные аналитические методы, принципы работы устройств, используемые приборы и области их применения. В книге приведен достаточный объем данных для выбора прибора под конкретные цели и нужды потребителя, а также представлены сравнительные характеристики и преимущества разных моделей. Издание хорошо иллюстрировано и..

Техносфера

Аналитический контроль благородных металлов

800грн

В настоящей монографии рассмотрены современные методы анализа (атомно-спектральные, рентгеноспектральные, физико-химические и другие), методы пробирного концентрирования, методики аналитического контроля конкретных объектов, стандарты на методы анализа, а также проблемы развития аналитической химии благородных металлов.Монография рассчитана на широкий круг х..

Укрмедкнига

Біохімія людини

310грн

У підручнику на основі сучасних досягнень науки викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів. Розглянуто структуру та метаболізм білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот та інших органічних і неорганічних речовин Наведено сучасні дані з б..

Лаборатория знаний

Биологическая неорганическая химия. Структура и реакционная способность. В 2-х томах

1200грн

В научном сообществе эта книга признана наиболее полным и фундаментальным на сегодняшний день трудом в этой области. В русском переводе выходит в двух томах. В т. 1 вошли часть 1 и частично часть 2. Для студентов старших курсов и аспирантов, а также научных работников. В учебном издании, написанном учеными из Италии и США, изложены фундаментальные теоретичес..

Профессия

Валидация аналитических методик. Неопределенность в аналитических измерениях. Руковод..

1520грн

Данное издание является переводом с английского 2-го издания (2014, The Fitness for Purpose of Analytical Methods, EURACHEM Guide). И 3-го издания (2011, Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, EURACHEM/CITAC Guide) под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства печатаются с официального разрешения издательства EURACHEM. Книга предназначена для химиков-аналити..

БИНОМ

Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа с использованием лабораторно..

250грн

В научном издании обсуждается порядок работы по организации внутреннего контроля качества результатов анализа испытательных лабораторий. Подробно описан метод контроля стабильности результатов измерений с использованием контрольных карт Шухарта. При этом особое внимание уделено использованию лабораторной информационной системы для реализации внутрилабораторн..

Лаборатория знаний

Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред : пра..

475грн

В практическом руководстве подробно обсуждаются все аналитические приемы, связанные с идентификацией и определением следовых количеств загрязняющих веществ в объектах окружающей среды (воздух, вода, почва, биосреды). На многочисленных примерах применения конкретных методик для контроля загрязнения воздуха, воды, почвы и биосред в России, США и странах Европы..

Львівська політехніка

Екологічна біотехнологія в 2-х книгах

440грн

Висвітлено сучасні принципи екогенетичного моніторингу, використання біотехнологічних методів для захисту довкілля, безпеки живих організмів та охорони здоров’я людини. Розглянуто застосування методів екобіотехнології для очищення стічних вод, повітря та ґрунтів, біоутилізації викидів, відходів агропромислового комплексу і гірничорудної промисловості, біотра..

Львівська політехніка

Закономірності капсулювання речовин у стані псевдозрідження та їх дифузійного вивільн..

50грн

В основу монографії покладено дослідження автора, в яких розглянуті закономірності процесів капсулювання твердих дрібнодисперсних матеріалів у стані псевдозрідження та дифузійного вивільнення компонентів капсульованих частинок через оболонку на їхній поверхні. Кінетику нарощування покриття на поверхню частинок матеріалу розглянуто з урахуванням складного, те..

Профессия

Индуктивно-связанная плазма. Практическое руководство

1280грн

В классическом руководстве представлены теоретические основы методов ИСП-АЭС и ИСП-МС, включая подготовку проб, способы их ввода, характеристики плазмы и др. Подробно рассмотрено практическое применение ИСП в экологическом анализе, анализе пищевых продуктов, металлургии, фармацевтике и других областях. Руководство написано доступным языком и включает мн..

Профессия

ИСО МЭК 17025 : 2017 Практические рекомендации по применению

1040грн

В обновленном стандарте ИСО/МЭК 17025:2017 отражены все изменения с 2005 года для линейки стандартов 17000: новая структура, новые утвержденные понятия, такие как «метрологическая прослеживаемость», «валидация», «верификация», «лабораторная деятельность» и др., новые требования к процессам лабораторной деятельности, новая отчетность. Особо нужно вы..

Профессия

Как покупать и продавать лабораторное оборудование

640грн

Главный фактор успеха современной лаборатории — правильно подобранное и грамотно эксплуатируемое оборудование. Автор, используя свой большой опыт научных и прикладных исследований, учит покупателя тому, как с минимальными затратами и максимальной выгодой организовать процессы покупки сложного оборудования так, чтобы добиться максимальной эффективности его эк..

Профессия

Клеи, адгезия, технология склеивания

1370грн

В обновленном 3-м издании рассмотрены главные вопросы адгезии — механика соединений, химия клеев и подготовка поверхности, на основе последних научных достижений. Приведены практические рекомендации по выбору клеев, подготовке соединяемых поверхностей и рецептурам используемых адгезивов. Акценты сделаны на понимании сути процесса адгезии, свойств клеев и пов..

Профессия

Коллоидные растворы и суспензии. Руководство к действию

1040грн

Рассматриваются традиционные коллоидные растворы и суспензии. Представлен коллоидный магнетит, на примере которого иллюстрируютсяи тестируются теоретические и практические аспекты технологии дисперсных систем. Его магнитные свойства предоставляют дополнительные экспериментальные возможности для решения актуальных задач коллоидной химии. Приложение вк..

Медицина

Медична хімія. За ред. Б.С. Зіменковського

240грн

У підручнику на основі сучасних наукових досягнень висвітлено предмет і завдання медичної хімії, її теоретичні та практичні положення. Складається з трьох частин. У першій частині викладено теоретичні основи загальної хімії, зокрема вчення пр розчини, поняття, класифікацію та фізико-хімічні параметри генних і біогенних елементів, роль макро- і мікроорганізмі..

Медицина

Медична хімія. За ред. В.О. Калібабчук

220грн

У підручнику викладено теоретичні основи біоенергетики та кінетики біохімічних реакцій; описано властивості розчинів та їхню роль у перебігу біохімічних процесів; викладено сучасні уявлення про електродні процеси, поверхневі явища та їхню роль у життєдіяльності організму; висвітлено властивості дисперсних систем і розчинів біополімерів. Значну увагу приділен..

Техносфера

Метрология и обеспечение качества химического анализа

480грн

В монографии комплексно рассматриваются теория и практика измерений в аналитической химии. Даются элементы общей теории измерений и методы обработки экспериментальных данных, наиболее важные для аналитической химии, метрология и способы обеспечения качества химического анализа (химическая метрология). Особое внимание уделяется контролю ка..

Лань

Мицеллообразование в растворах поверхностно-активных веществ

1050грн

На основе концепции мицелл как двумерно жидких и одномерно твердых объектов строятся термодинамика мицелл как фазовых частиц, электростатика ионной мицеллярной ячейки, теория полиморфизма и полидисперсности мицелл. Изложена теория мицеллообразования, основанная на законе действия масс. Сформулированы основы кинетической теории мицеллообразования. Рассмотрены..

БИНОМ

Наглядная биохимия

660грн

Существенно переработанное и дополненное справочное издание в наглядной форме — в виде цветных схем — описывает все биохимические процессы. Рассмотрены биохимически важные соединения, их строение и свойства, основные процессы с их участием, а также механизмы и биохимия важнейших процессов в живой природе. Новое издание сделано с нового английского издания те..

Показано з 1 по 24 із 79 (4 сторінок)

Косметологія , HACCP, Пестициди , Наочна медицина