(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Хімія

Львівська політехніка

Інструментальні методи аналізу

180 грн

У посібнику коротко викладено теоретичні відомості про основні фізичні та фізико-хімічні методи аналізу та на прикладах розв’язування задач наведено можливості практичного застосування цих методів для аналітичного контролю різноманітних об’єктів: виробництв, продуктів харчування, довкілля тощо.Посібник призначений для організації самостійної роботи студентів..

Львівська політехніка

Аналітична хімія та інструментальні методи аналізу

160 грн

У посібнику коротко викладено відомості про основні хімічні, фізичні та фізико-хімічні методи аналізу.Призначений для організації самостійної роботи студентів, підготовки до контролю знань з хімічних, оптичних, електрохімічних, хроматографічних та радіохімічних методів аналізу, а також для проведення розрахунків вмісту речовини за результатами аналізу. Може ..

Біокомпозит

Біохімія: короткий курс. Частина 1

360 грн

У навчальному посібнику розглянуті основні метаболічні процеси, що відбуваються в організмі людини і є об’єктом вивчення у курсі біологічної хімії.Посібник може бути корисним для студентів медичних, біологічних та фармацевтичних факультетів закладів вищої освіти у якості доповнення до базових підручників з біологічної хімії...

Біокомпозит

Біохімія: короткий курс. Частина 2

360 грн

У навчальному посібнику розглянуті основні метаболічні процеси, що відбуваються в організмі людини і є об’єктом вивчення у курсі біологічної хімії.Посібник може бути корисним для студентів медичних, біологічних та фармацевтичних факультетів закладів вищої освіти у якості доповнення до базових підручників з біологічної хімії...

Львівська політехніка

Екологічна біотехнологія в 2-х книгах

520 грн

Висвітлено сучасні принципи екогенетичного моніторингу, використання біотехнологічних методів для захисту довкілля, безпеки живих організмів та охорони здоров’я людини. Розглянуто застосування методів екобіотехнології для очищення стічних вод, повітря та ґрунтів, біоутилізації викидів, відходів агропромислового комплексу і гірничорудної промисловості, біотра..

Профессия

Индуктивно-связанная плазма. Практическое руководство

1350 грн

В классическом руководстве представлены теоретические основы методов ИСП-АЭС и ИСП-МС, включая подготовку проб, способы их ввода, характеристики плазмы и др. Подробно рассмотрено практическое применение ИСП в экологическом анализе, анализе пищевых продуктов, металлургии, фармацевтике и других областях. Руководство написано доступным языком и включа..

ЛНУ

Механізми біохімічних реакцій

380 грн

Навчальний посібник підготований колективом викладачів кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. За змістом і обсягом він відображає усі складові частини лекційних курсів та лабораторних практикумів з «Хімії біоорганічної» та «Біохімії» і скерований на поглиблене засвоєння теоретичних положень, розвиток практичних навиків са..

Олді+

Наноматеріали в хімії та фармації

350 грн

Навчально-методичний посібник містить теоретичні питання сучасного курсу, в якому вивчаються нанооб’єкти, наностуктури та нанотехнології в хімії та фармації. В посібнику представлені такі розділи: класифікація та базові терміни нанонауки; властивості, отримання та вивчення наноматеріалів; використання наноматеріалів в фармації, медицині, побуті тощо.Призначе..

Львівська політехніка

Органічна хімія

320 грн

У підручнику стисло викладено основи квантово-механічної теорії будови атома, хімічних зв’язків, взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин, взаємозв’язку структури та реакційної здатності молекул. Розглянуто типові механізми реакцій, природу інтермедіатів, чинники, що впливають на їхню стабільність. Значну увагу приділено основам стереохімії та ..

Центр Європи

Органічна хімія

400 грн

У підручнику викладено теоретичні основи природи хімічного зв’язку, будови та реакційної здатності інтермедіатін і молекул, впливу електронних ефектів на перебіг хімічних реакцііі. Значна увага приділена початковим положенням стереоізомерії, особливо енантіомерії, її зв’язку з реакційною здатністю сполук. Розглянуто механізми найважливіших реакцій і вплив рі..

Олді+

Патологічна біохімія

330 грн

Учебник разработан на основе авторского курса лекций «Патологическая биохимия», который читается для студентов биологов, обучающихся по магистерской программе. Целью учебника является предоставление студентам общих представлений о механизмах нарушений биохимических процессов в организме при наиболее распространенных патологиях. Важной особенностью учебника я..

Львівська політехніка

Практикум з біотехнології лікувально-косметичних засобів

150 грн

Навчальний посібник-практикум призначений для студентів не лише фармацевтичних та біотехнологічних спеціальностей, а також для широкого кола читачів. Інформаційний матеріал подано у доступній формі, а саме висвітлено будову, анатомію шкіри та її придатків, методи самостійного визначення типу та стану шкіри, основні та допоміжні складові лікувально-косметични..

Львівська політехніка

Технологія сірки і сульфатної кислоти

150 грн

Висвітлено роль і місце сірки та її сполук у природі, житті людини, історію розвитку теорії і практики їх виробництва, властивості найважливіших сполук, охарактеризовано сировинну базу, існуючі методи виробництва товарних і спеціальних видів сірки та сульфатної кислоти, їх очищення від домішок. Розглянуто перспективи розвитку виробництва цих продуктів із різ..

Львівська політехніка

Технологія та застосування лікувально-косметичних засобів

320 грн

Наведено загальну характеристику шкіри та її придатків, розглянуто її функції, подано правила із догляду та раціонального використання лікувально-косметичних засобів у разі патологічних станів; представлені основні лікарські форми, спеціальні засоби із догляду за шкірою та рецептура їх виготовлення, сучасні методи апаратної косметології.Для студентів вищих н..

Харків

Технология косметических средств

450 грн

В учебнике приведены современные сведения по теории создания, производства и контроля качества косметических и парфюмерных средств.Для студентов дневной и заочной форм обучения специальности "Фармация" высших фармацевтических учебных заведений и фармацевтических факультетов медицинских вузов...

Нова книга

Фізична та колоїдна хімія

480 грн

У даному підручнику викладені основи фізичної та колоїдної хімії, необхідні для розкриття фізико-хімічної суті явищ, що відбуваються в живих організмах у нормі і при патологічних змінах, а також при дії різних факторів навколишнього середовища, хіміо- та фізіотерапевтичних засобів. Призначений для студентів фармацевтичного, медичного та біологічного факульте..

Львівська політехніка

Фізична та колоїдна хімія: Фізико-хімія дисперсних систем та полімерів

160 грн

Викладено основні поняття та кількісні закономірності фізико-хімії дисперсних систем та полімерів. Велику увагу приділено адсорбційним процесам, методам отримання та очищення дисперсних систем і їхнім молекулярно-кінетичним та оптичним властивостям, а також властивостям аерозолів, емульсій, пін. Теоретичний матеріал супроводжується прикладами.Для студентів с..

ЛНУ

Функціональна біохімія

500 грн

Висвітлено біохімічні процеси, що є в основі функціонування окремих тканин, органів, систем організму та які забезпечують зв'язок між ними. Підручник містить сім розділів, у яких викладено біохімічні аспекти функціонування нирки, печінки, нервової системи, міжклі тинного матриксу, м'язового скорочення, системи крові та запалення. Кожен розділ завершується ко..

Знання

Хімія і методи дослідження сировини та матеріалів

500 грн

Висвітлено найважливіші питання курсу загальної, аналітичної, органічної, фізичної та колоїдної хімії, а також хімічні й фізико-хімічні методи дослідження. При підготовці посібника враховано вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Високий науковий рівень видання вдало поєднується із лаконічною і доступною формою подання матеріалу, ..

ЛНУ

Хімія білка

190 грн

У підручнику розглянуто основні питання про будову і функції одного із основних класів біомакромолекул – білків. Підручник містить шість розділів, кожен з яких має теоретичну та практичну частини. Підручник починається з історії відкриття та дослідження білків. У наступних розділах детально висвітлено хімічну будову, структурну організацію, фізико-хімічні вл..

Львівська політехніка

Хімія нафти та газу

370 грн

Підручник призначений для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисним для наукових та інженерно-технічних фахівців-хіміків. Обсяг, зміст і рівень викладеного матеріалу достатній для отримання базових знань з хімії та хімічної технології. Підручник використовується під час викладання дисципліни “Хімія нафти та г..

Каравела

Хімія рослинних полімерів. Підручник

450 грн

Наведено класифікацію і структуру, способи одержання і характеристику полімерів. Описано анатомічну і мікроскопічну будову, хімічний склад, термічну деструкцію і гідроліз рослинної сировини. Викладено сучасні теоретичні уявлення про фотосинтез целюлози в рослинах, конформації молекул целюлози, роль водневого зв’язку, надмолекулярну структуру і хімічні власти..

CRC Press

A Lifecycle Approach to Knowledge Excellence in the Biopharmaceutical Industry

2205 грн

This book addresses the rapidly emerging field of Knowledge Management in the pharmaceutical, medical devices and medical diagnostics industries. In particular, it explores the role that Knowledge Management can play in ensuring the delivery of safe and effective products to patients. The book also provides good practice examples of how the effective use of ..

CRC Press

A Study of Enzymes. Enzyme Catalysts, Kinetics, and Substrate Binding

2288 грн

First published in 1990, this comprehensive monograph consists of two parts: Volume I, entitled Enzyme Catalysis, Kinetics, and Substrate Binding; and Volume II, entitled Mechanism of Enzyme Action. Volume I focuses on several aspects of enzyme catalytic behavior, their steady-state and transient-state kinetics, and the thermodynamic properties of substrate ..

Показано з 1 по 24 із 85 (4 сторінок)