(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Геонауки

Знання

Інженерна геодезія

490 грн

Висвітлено основні теоретичні та практичні положення з інженерної геодезії при вишукуваннях, проектуванні, зведенні та експлуатації будинків і споруд. Розкрито принципи організації геодезичних робіт при створенні карт і планів, особ­ливості виконання геодезичних розмічувальних робіт, методи роз­в’я­зання інженерних задач на картах і планах, методи виконання ..

Львівська політехніка

Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарськи..

150 грн

У курсі “Інженерна геодезія” окремо виділений розділ “Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд”, в якому розглядаються види і методика інженерних вишукувань, зокрема гідротехнічних, способи геодезичного забезпечення будівельно-монтажних робіт на цих об’єктах. Вивчаються основні методи і засоби комплексу інже..

Олді+

Інженерний захист територій

555 грн

Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни «Інженерний захист територій», методичні рекомендації до виконання практичних завдань, термінологічний словник, список літератури. Розглянуто прояви шкідливої дії води та причини їх виникнення. Наведені інженерні методи захисту сільськогосподарських територій і населених пунктів від затоплення, підто..

Львівська політехніка

Військова топографія

750 грн

Підручник містить навчальний матеріал з курсу “Військова топографія”, який враховує сучасні вимоги до топографічної підготовки офіцерів для Збройних сил України.Висвітлено основні теоретичні і практичні положення військової топографії. Розглянуто картографічні матеріали армій інших країн. Окрім класичних тем, розкрито науково-технічні основи застосування циф..

КНТ

Військова топографія. Орієнтування на місцевості

240 грн

В учебном пособии изложены способы ориентирования на местности в различных условиях, рассмотрены вопросы определения координат объектов (целей) с использованием различных методов.Учебное пособие предназначено для командиров подразделений Воздушно-десантных войск, преподавателей и курсантов военно-учебных заведений...

Олді+

Геодезія

400 грн

Навчальний посібник «Геодезія» передбачає системне викладання основ геодезії з урахуванням нових тенденцій розвитку технологій вимірювання земної поверхні. Різнобічно висвітлено питання способів знімання території, нівелювання, вирахування площ контурів та земельних ділянок. Розглянуто процес використання електронних геодезичних приладів у геодезії. Посібник..

Фенікс

Геоморфологічні та літологічні особливості донних відкладів на основі геоакустичних м..

250 грн

   Монографія присвячена розробці апаратурного комплексу та методики обробки і гідроакустичної інформації з метою отримання геоакустичних параметрів донних відкладів морського та річкового дна, вивченню їх геоморфологічних і літологічних особливостей на прикладі окремих річкових і морських акваторий України. Результати дослідження дозволяють встано..

Алерта

Закон України "Про Державний земельний кадастр»; Закон України "Про землеустрій"..

110 грн

У виданні представлені Закон України "Про Державний земельний кадастр»; Закон України "Про землеустрій" із змінами та доповненнями...

Олді+

Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організ..

320 грн

Викладено теоретико-методологічні основи впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств, зокрема, сутність та методологічні основи землевпорядного впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств. Зокрема, розглянуто інституці..

Олді+

Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екоме..

335 грн

Викладено теоретико-методологічні засади формування екомережі України в контексті розвитку природоохоронного землекористування, інституціональне забезпечення формування екомережі України, стан і тенденції розвитку екомережі в Україні. ... Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів фахівців землевпорядних, економічних та агрономічних факу..

Олді+

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств м..

385 грн

Викладена методологія і методика організації території сільськогоспо­дарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою. Зокрема, розкрито поняття про землю як найважливішу частину навколишнього середовища, місце земельних ресурсів у структурі природного багатства України, суть землеустрою щодо формування сталого землекористування земель сільськог..

Олді+

Землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відно..

335 грн

Висвітлено поняття, види населених пунктів та їх соціально-економічну сутність. Приведено аналіз тенденцій розвитку землекористування територій населених пунктів України за видами та режимами використання земель і зміни їх меж. Розкрито методологічні засади капіталізації землекористування населених пунктів, приведено аналіз стану та тенденцій капіталізації з..

Олді+

Землевпорядний процес

425 грн

Перший в Україні навчальний посібник в якому викладено теоретичні основи землевпорядного процесу, його понятійний апарат, функції, складові та принципи (поняття «землевпорядний процес», «землевпорядний проект», «землевпорядна процедура», «землевпорядні дії» та їх співвідношення), функції, складові та принципи, землевпорядні процесуальні відносини (поняття зе..

Олді+

Землеустрій

rating

660 грн

Викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відносин; висвітлено походження поняття землеустрою, еволюцію сутності землеустрою, землеустрій як основоположний механізм управління земельними ресурсами на сучасному етапі розвитку економіки. Розкрито земельний устрій України, поняття землеволодіння та землекористування, форми землекористування та орган..

Львівська політехніка

Кадастр територій

260 грн

У підручнику розглянуто сучасний стан ведення кадастру територій, правового режиму використання земель, новітні підходи до кадастрового зонування території, побудови кадастрових мереж, а також реєстрації землі та нерухомого майна.Для студентів спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”, а також для спеціалістів землеустрою, землеоцінкових робіт та інших гал..

Знання

Математичне оброблення геодезичних вимірів

490 грн

У підручнику висвітлено теоретичні  та практичні питання математичного оброблення результатів геодезичних вимірів, методи обчислення кількісних та якісних характеристик виміряних величин. Використано математичні методи з теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії похибок та способу найменших квадратів. Розглянуто питання визначення законів роз..

ЛНУ

Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України

180 грн

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади процесно-генетичного підходу до вивчення онтогенезу і географії ґрунтів на регіональному рівні. Удосконалено методику географо-генетичного дослідження онтогенезу і географії рендзин унаслідок впровадження методів моделювання, ґрунтових хронорядів, балансу речовин та енергетичної оцінки потенціалу ґрунт..

CRC Press

Основи захоплення та обробки зображень і даних з дронів (Fundamentals of Capturing an..

2250 грн

Unmanned aircraft systems (UAS) are rapidly emerging as flexible platforms for capturing imagery and other data across the sciences. Many colleges and universities are developing courses on UAS-based data acquisition. Fundamentals of Capturing and Processing Drone Imagery and Data is a comprehensive, introductory text on how to use unmanned aircraf..

Каравела

Основи ландшафтознавства і охорона земель

230 грн

Посібник написано для студентів і фахівців природничих спеціальностей, а також розраховано на широке коло читачів. Навчальний посібник спрямовано на надання знань читачам про ландшафти, в яких вони живуть, використовують їхні ресурси, котрі так чи інакше змінювала людина в історичному розрізі і тепер прагне зберегти природні цінності та облагородити і нарост..

Львівська політехніка

Основи математичної картографії

385 грн

Навчальний посібник узагальнено висвітлює сутність базового для картологічних науки і практики розділу картографії, що вивчає математичну основу карт, теорію картографічних проєкцій, методику побудови картографічних сіток, аналізу та розподілу спотворень на картах. У вступній частині подано визначення математичної картографії, її місця та ролі у картографії...

Гельветика

Публічне управління у сфері використання природних ресурсів: адміністративно-правові ..

690 грн

Монографія присвячена дослідженню сутності механізму публічного управління у сфері використання природних ресурсів. Визначено нормативні засади здійснення публічного управління у сфері використання природних ресурсів та місце в них адміністративно-правового регулювання. У монографії розкрито систему суб’єктів публічного управління у сфері використання природ..

Львівська політехніка

Референцні системи в геодезії

300 грн

Наведено основні відомості про референцні системи. Описано реалізації земної та небесної систем координат. Розглянуто різні методи перетворення геодезичних координат, а також нормальних висот. Особливу увагу звернуто на реалізацію Європейської вертикальної референтної системи. Описано принципи побудови референцної висотної поверхні на основі методу скінченни..

Олді+

Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування

405 грн

Перший український навчальний посібник такого типу. В ньому на основі досліджень авторів викладені теоретико-методологічні та методичні основи стандартизації та нормування у сфері екології землекористування, організації робіт із стандартизації та нормування і вимоги до змісту нормативних документів. Розкривається зміст і методика розробки концепцій і галузев..

Львівська політехніка

Теоретичні засади землеустрою

180 грн

Розглянуто теоретичні засади сучасного землеустрою в Україні. Обґрунтовано сучасний зміст землеустрою, завдання, принципи та підстави проведення землеустрою, склад і види землевпорядних робіт, систему землеустрою в Україні та управління нею.Для студентів базового напряму 6.070901 “Геодезія, картографія та землеустрій” та студентів на рівні магістра за спеціа..

Показано з 1 по 24 із 37 (2 сторінок)