(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Геонауки

Знання

Інженерна геодезія

490 грн

Висвітлено основні теоретичні та практичні положення з інженерної геодезії при вишукуваннях, проектуванні, зведенні та експлуатації будинків і споруд. Розкрито принципи організації геодезичних робіт при створенні карт і планів, особ­ливості виконання геодезичних розмічувальних робіт, методи роз­в’я­зання інженерних задач на картах і планах, методи виконання ..

Львівська політехніка

Інженерна геодезія. Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарськи..

150 грн

У курсі “Інженерна геодезія” окремо виділений розділ “Геодезичні роботи для проектування і будівництва водогосподарських та гідротехнічних споруд”, в якому розглядаються види і методика інженерних вишукувань, зокрема гідротехнічних, способи геодезичного забезпечення будівельно-монтажних робіт на цих об’єктах. Вивчаються основні методи і засоби комплексу інже..

КНТ

Військова топографія. Орієнтування на місцевості

240 грн

В учебном пособии изложены способы ориентирования на местности в различных условиях, рассмотрены вопросы определения координат объектов (целей) с использованием различных методов.Учебное пособие предназначено для командиров подразделений Воздушно-десантных войск, преподавателей и курсантов военно-учебных заведений...

Фенікс

Геоморфологічні та літологічні особливості донних відкладів на основі геоакустичних м..

250 грн

   Монографія присвячена розробці апаратурного комплексу та методики обробки і гідроакустичної інформації з метою отримання геоакустичних параметрів донних відкладів морського та річкового дна, вивченню їх геоморфологічних і літологічних особливостей на прикладі окремих річкових і морських акваторий України. Результати дослідження дозволяють встано..

Львівська політехніка

Кадастр територій

260 грн

У підручнику розглянуто сучасний стан ведення кадастру територій, правового режиму використання земель, новітні підходи до кадастрового зонування території, побудови кадастрових мереж, а також реєстрації землі та нерухомого майна.Для студентів спеціальності 193 “Геодезія та землеустрій”, а також для спеціалістів землеустрою, землеоцінкових робіт та інших гал..

Знання

Математичне оброблення геодезичних вимірів

490 грн

У підручнику висвітлено теоретичні  та практичні питання математичного оброблення результатів геодезичних вимірів, методи обчислення кількісних та якісних характеристик виміряних величин. Використано математичні методи з теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії похибок та способу найменших квадратів. Розглянуто питання визначення законів роз..

ЛНУ

Онтогенез і географія рендзин Західного регіону України

180 грн

У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади процесно-генетичного підходу до вивчення онтогенезу і географії ґрунтів на регіональному рівні. Удосконалено методику географо-генетичного дослідження онтогенезу і географії рендзин унаслідок впровадження методів моделювання, ґрунтових хронорядів, балансу речовин та енергетичної оцінки потенціалу ґрунт..

CRC Press

Основи захоплення та обробки зображень і даних з дронів (Fundamentals of Capturing an..

2250 грн

Unmanned aircraft systems (UAS) are rapidly emerging as flexible platforms for capturing imagery and other data across the sciences. Many colleges and universities are developing courses on UAS-based data acquisition. Fundamentals of Capturing and Processing Drone Imagery and Data is a comprehensive, introductory text on how to use unmanned aircraf..

Каравела

Основи ландшафтознавства і охорона земель

200 грн

Посібник написано для студентів і фахівців природничих спеціальностей, а також розраховано на широке коло читачів. Навчальний посібник спрямовано на надання знань читачам про ландшафти, в яких вони живуть, використовують їхні ресурси, котрі так чи інакше змінювала людина в історичному розрізі і тепер прагне зберегти природні цінності та облагородити і нарост..

Львівська політехніка

Основи математичної картографії

385 грн

Навчальний посібник узагальнено висвітлює сутність базового для картологічних науки і практики розділу картографії, що вивчає математичну основу карт, теорію картографічних проєкцій, методику побудови картографічних сіток, аналізу та розподілу спотворень на картах. У вступній частині подано визначення математичної картографії, її місця та ролі у картографії...

Львівська політехніка

Теоретичні засади землеустрою

180 грн

Розглянуто теоретичні засади сучасного землеустрою в Україні. Обґрунтовано сучасний зміст землеустрою, завдання, принципи та підстави проведення землеустрою, склад і види землевпорядних робіт, систему землеустрою в Україні та управління нею.Для студентів базового напряму 6.070901 “Геодезія, картографія та землеустрій” та студентів на рівні магістра за спеціа..

Львівська політехніка

Топографія

200 грн

Викладено матеріал з курсу “Топографія” студентам першого курсу напряму 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій” для підготовки до лабораторних занять та навчальної геодезичної практики. Для студентів напряму підготовки 6.080101 “Геодезія, картографія та землеустрій”...

WILEY

Soil Chemistry

2496 грн

Provides comprehensive coverage of the chemical interactions among organic and inorganic solids, air, water, microorganisms, and the plant roots in soilThis book focuses on the species and reaction processes of chemicals in soils, with applications to environmental and agricultural issues. Topics range from discussion of fundamental chemical processes to rev..

CRC Press

Вплив пожеж на властивості ґрунту (Fire Effects on Soil Properties)

7490 грн

Wildland fires are occurring more frequently and affecting more of Earth's surface than ever before. These fires affect the properties of soils and the processes by which they form, but the nature of these impacts has not been well understood. Given that healthy soil is necessary to sustain biodiversity, ecosystems and agriculture, the impact of fire on soil..

Олді+

Геодезія

400 грн

Навчальний посібник «Геодезія» передбачає системне викладання основ геодезії з урахуванням нових тенденцій розвитку технологій вимірювання земної поверхні. Різнобічно висвітлено питання способів знімання території, нівелювання, вирахування площ контурів та земельних ділянок. Розглянуто процес використання електронних геодезичних приладів у геодезії. Посібник..

Кондор

Геодезичні дослідження при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення ..

307 грн

Посібник складається з шести частин. Перша частина містить в собі основні поняття про природу небезпечних геологічних процесів на ділянках шляхів сполучення в гірській місцевості. Крім того, розглянуто особливості інженерного захисту від зсувів у межах Карпатського регіону та визначення зсувних деформацій на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості.Д..

Олді+

Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організ..

320 грн

Викладено теоретико-методологічні основи впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств, зокрема, сутність та методологічні основи землевпорядного впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств. Зокрема, розглянуто інституці..

Олді+

Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екоме..

190 грн

Викладено теоретико-методологічні засади формування екомережі України в контексті розвитку природоохоронного землекористування, інституціональне забезпечення формування екомережі України, стан і тенденції розвитку екомережі в Україні. ... Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів фахівців землевпорядних, економічних та агрономічних факу..

Олді+

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств м..

220 грн

Викладена методологія і методика організації території сільськогоспо­дарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою. Зокрема, розкрито поняття про землю як найважливішу частину навколишнього середовища, місце земельних ресурсів у структурі природного багатства України, суть землеустрою щодо формування сталого землекористування земель сільськог..

Олді+

Землевпорядне проектування: розроблення проектів землеустрою щодо встановлення (відно..

240 грн

Висвітлено поняття, види населених пунктів та їх соціально-економічну сутність. Приведено аналіз тенденцій розвитку землекористування територій населених пунктів України за видами та режимами використання земель і зміни їх меж. Розкрито методологічні засади капіталізації землекористування населених пунктів, приведено аналіз стану та тенденцій капіталізації з..

Олді+

Землевпорядний процес

244 грн

Перший в Україні навчальний посібник в якому викладено теоретичні основи землевпорядного процесу, його понятійний апарат, функції, складові та принципи (поняття «землевпорядний процес», «землевпорядний проект», «землевпорядна процедура», «землевпорядні дії» та їх співвідношення), функції, складові та принципи, землевпорядні процесуальні відносини (поняття зе..

Львівська політехніка

Топографо-геодезичний практикум

800 грн

Подано відомості з питань організації та виконання робіт на навчальній польовій топографо-геодезичній практиці. Розглянуто як традиційні прилади, так і сучасні ручні лазерні віддалеміри, електронні планіметри, які використовують студенти під час виконання робіт на навчальній практиці. Викладено методики створення геодезичної знімальної основи для великомасшт..

Инфра-Инженерия

Геотехника фундаментостроения и грунтоустойчивости

1019 грн

Представлены научные основы современной физики трения твердых тел, грунтове­дения и механики грунтов, геотехники преобразования оснований набивных свай, фундамен­тов мелкого заложения и устойчивости грунтовых массивов. Рассмотрены вопросы взрыво­фугасной технологии грунтовытеснения скважин набивных свай и камуфлетных уширений; теории нелинейного упругопласти..

Инфра-Инженерия

Геофизические исследования скважин. Справочник мастера по промысловой геофизике

853 грн

Описаны физические основы, области применения и аппаратура для электрических, радиометрических, акустических, гидродинамических, геолого-технологических и других методов исследования нефтяных и газовых скважин. Рассмотрены способы и правила выполнения измерений, основы метрологического, петрофизического и интерпретационного обеспечения геофизических методов ..

Показано з 1 по 24 із 28 (2 сторінок)