(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Електрика

ЦУЛ

English for Electrical Engineers. Англійська мова для інженерів-електриків

210 грн

Орієнтовано на комунікацію та вправляння майбутніх інженерів-електриків у всіх видах мовленнєвої діяльності: говорінні, аудіюванні, читанні, письмі, перекладі. Запропоновано систему автентичних текстів та комплекс вправ для засвоєння лексичного матеріалу з тем: «Основи електричних систем», «Електричні вимірювання», «Людський фактор у галузі електроенерготехн..

Львівська політехніка

Вимірювальні перетворювачі (сенсори)

300 грн

Викладено основи загальної теорії вимірювальних перетворювачів, описано принципи їхнього функціонування та особливості побудови для вимірювань широкого кола фізичних величин із застосуванням сучасної мікроелектронної та обчислювальної техніки.Підручник призначений для студентів вищих навчальних закладів фахових напрямів з системної інженерії, безпеки і техні..

Техника

Довідникова книга з електроенергетики

225 грн

У книзі викладені основні положення Правил користування електроенергією, перераховані вимоги до організації електрогосподарства, її реєстрації та введення в експлуатацію, права та обов'язки споживачів електроенергії. Приділено увагу організації технічної експлуатації і безпеки обслуговування електроустановок, а також питань заземлення електроустановок та при..

Львівська політехніка

Експлуатація електричних станцій

430 грн

Систематизовано та викладено базовий матеріал теоретичних засад та практики технологій експлуатації теплових та частково атомних електричних станцій. Описано проблеми нагріву, перевантаження та випробування ізоляції електротехнічного обладнання електростанцій на базі аналізу фізики відповідних процесів. Детально розглянуто питання нагляду, догляду та ремонту..

Львівська політехніка

Електричні апарати. Низьковольтна апаратура розподілу, керування та захисту. Загальни..

340 грн

У підручнику поряд із загальними поняттями про низьковольтну апаратуру розподілу, керування та захисту розглянуто вимоги до апаратів, нормальні та ненормальні умови їх роботи, наведено умовні графічні позначення апаратів та їх частин. Висвітлено функціональні властивості конкретних апаратів: різноманітних реле, програмованих логічних контролерів, а також еле..

Каравела

Електричні машини і трансформатори

480 грн

 Розглянуто принципи дії та будову обертових електричних машин і силових трансформаторів, надано пояснення основних процесів, що відбуваються в електричних машинах і трансформаторах при перетворенні енергії. Проведено аналіз їх роботи, пояснено характеристики електричних машин і трансформаторів, наведено співвідношення між величинами, розглянуто експлуа..

Львівська політехніка

Електричні машини постійного струму

275 грн

У посібнику із використанням основних законів електродинаміки викладено узагальнену теорію електромеханічних перетворювачів енергії та детально розглянуто всі фізичні процеси в електричних машинах постійного струму різних типів і виконань. У зрозумілій формі описано конструкції та принцип дії як традиційних колекторних машин із електромагнітним збудженням, т..

Львівська політехніка

Електричні мережі та системи

230 грн

Викладено характеристику електричних мереж і систем та їхніх режимів, основи теорії пересилання електричної енергії, наведено заступні схеми елементів електроенергетичних мереж і систем та обчислення їхніх параметрів, методи аналізу усталених режимів розімкнених та замкнених електричних мереж з використанням інженерних підходів й формалізованих методів, неси..

Львівська політехніка

Електричне опалення будівель

250 грн

За даними про використання електричної енергії в Україні у 2013 році та прогнозованого балансу виробництва та споживання електричної енергії до 2030 року запропоновано ширше використовувати для опалення житлових та адміністративних будинків як основних систем опалення електричні кабельні системи прямої дії та електричні кабельні системи опалення з тепло акум..

Аграрна освіта

Електропостачання агропромислового комплексу

160 грн

Підручник призначений для підготовки студентів у вищих навчальних закладах ІІІ‐IV рівнів акредитації заспеціальністю 8.091901 «Енергетика сільськогосподарського виробництва»...

Олді+

Електротехніка з основами електроніки (рос. мова)

400 грн

У книзі викладені основні поняття про електричному полі, конденсаторах, ланцюгах постійного струму, електромагнетизмі, ланцюгах однофазного і трифазного струму, машинах постійного струму, трансформаторах, асинхронних електродвигунах, приділено увагу спеціальним джерелами постійного струму; наведені таблиці основних технічних даних електроізоляційних матеріал..

Каравела

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

630 грн

У підручнику викладено навчально-теоретичний матеріал, який супроводжується численними прикладами. Частина з електротехніки описує основні поняття і закони електричних і магнітних кіл, співвідношення електричних і енергетичних величин, які характеризують стан цих кіл. Також розглянуті конструкція, принцип дії, характеристики та принципи управління таких елек..

Львівська політехніка

Ефективні технології енерговикористання

590 грн

Розглянуто влаштування основних елементів електропостачальної системи і електроспоживаючих устав, таких як освітлювальні, електромеханічні та електротехнологічні. Висвітлено питання оцінки їх ефективності як ланок ланцюга перетворення енергії, так і нарізно. Значну увагу приділено визначенню надмірних витрат електричної енергії та їх впливу на ефективність р..

Львівська політехніка

Комбінований (гібридний) лабораторний практикум з теорії електричних та електронних к..

150 грн

Навчальний посібник містить комплекс лабораторних робіт з теорії електричних та електронних кіл, сигналів і вимірювань, які виконують у два етапи: фізичний експеримент та віртуальний експеримент. Такий підхід дає змогу поглибити здобуті теоретичні знання, набути практичних навичок роботи з технічним обладнанням.Для студентів електротехнічних та електромехані..

Львівська політехніка

Комп’ютерний аналіз режимів електроенергетичних систем

220 грн

Викладені основні засади розрахунку режимів роботи ЕЕС у спеціалізованому середовищі ДАКАР ЕЛЕКС, розроблені настанови до виконання лабораторних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”.Мета практикуму – засвоєння студентами теоретичного матеріалу та набуття практ..

Львівська політехніка

Лінії електропересилання, трансформатори та обчислення їх параметрів

300 грн

Викладено загальні характеристики елементів електричних мереж: ліній електропересилання, трансформаторів та автотрансформаторів. Наведено заступні схеми елементів електричних мереж та обчислення їхніх параметрів. У додатках вміщено довідковий матеріал, який можна використати для розв’язання прикладів та під час проєктування.Для студентів спеціальності 141 “Е..

Львівська політехніка

Надійність електричних систем і мереж

220 грн

Розглянуто методи аналізу та способи забезпечення надійності електроустановок, принципи нормування та способи забезпечення надійності електричних мереж та електричних станцій і підстанцій; методи аналізу, принципи нормування й оптимізації, способи забезпечення надійності електричних систем на стадіях управління розвитком та експлуатації.Видання розраховане н..

НАУ

Надійність та діагностика електрообладнання

100 грн

Навчальний посібник містить основні відомості з теорії контролю і діагностування електрообладнання..

Львівська політехніка

Нетрадиційні та відновлювані джерела електроенергії

330 грн

Розглянуто теоретичні засади та основні способи раціонального перетворення та використання відновлюваної енергії, отриманої із нетрадиційних джерел, для генерування електроенергії. Висвітлено економічні та екологічні аспекти використання відновлюваних джерел енергії на сучасному етапі. Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі навчальної дисцип..

Львівська політехніка

Оптимізація режимів електроенергетичних систем

250 грн

Викладено загальні відомості про електроенергетичні системи та їх режими, розглянуто питання оптимізації короткострокових та довготермінових режимів, висвітлено деякі методи багатоцільової та багатокритеріальної оптимізації, розглянуто перспективи функціонування ринку електроенергії та розвитку ОЕС України.Для студентів електроенергетичних спеціальностей ден..

Аграрна освіта

Основи електрифікації і автоматизації с/г виробництва

50 грн

В даному посібнику висвітлено основні питання електрифікації та автоматизації: електричні кола постійного та змінного струму, електричні вимірювання і прилади, електричні машини, напівпровідникові та фотоелектричні прилади, датчики систем автоматики, питання застосування електричної енергії та автоматичного керування технологічними процесами в сільськогоспод..

Основа

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98

180 грн

У цих правилах викладені основні вимоги щодо убезпечення працівників під час експлуатації електроустановок. Вимоги викладені у книзі, поширюються на працівників, що обслуговують діючі електроустановки споживачів напругою до 220 кВ включно з обов’язками для всіх споживачів та виробників електроенергії, незалежно від їх відомчої належності і форм власності на ..

ПрофКнига

Правила безпечної експлуатації електроустановок. НПАОП 40.1-1.01-97

180 грн

Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту, реконструкції та експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних котелень, енергоремонтних та інших підприємств...

ПрофКнига

Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.07-01

110 грн

Наведено перелік засобів захисту, вимоги до них, обсяги і норми випробувань, порядок застосування, зберігання, а також норми комплектування засобами захисту електроустановок і бригад...

Показано з 1 по 24 із 78 (4 сторінок)