(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Біологія

ЛНУ

Механізми біохімічних реакцій

380грн

Навчальний посібник підготований колективом викладачів кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. За змістом і обсягом він відображає усі складові частини лекційних курсів та лабораторних практикумів з «Хімії біоорганічної» та «Біохімії» і скерований на поглиблене засвоєння теоретичних положень, розвиток практичних навиків са..

ЛНУ

Мікобіота в екосистемах: роль і збереження

450грн

Книга присвячена висвітленню екологічних аспектів функціонування мікобіоти у природних і антропогенно трансформованих екосистемах, ролі грибів і грибоподібних організмів у біологічних процесах, які відбуваються в компонентах довкілля. Проаналізовані функціональні взаємозв’язки мікобіоти з іншими групами організмів (рослини, тварини). Значна увага приділена а..

Нова книга

Медична біологія

390грн

У підручнику “Медична біологія” викладено загальні закономірності та рівні організації живого від молекулярного до біосферного рівнів; розглянуто питання біології організму людини, його індивідуального розвитку у взаємозв’язку з історичним; сформульовано закономірності спадковості та мінливості з основами медичної генетики та антропогенетики; розкрито питанн..

Институт компьютерных исследований

Молекулярная биология клетки: в 3-х томах

13520грн

Вот уже почти четверть века "Молекулярная биология клетки" остается основным учебником по данному предмету. Авторы излагают историю биологии клетки, искусно извлекая самые важные концепции из этой обширной и постоянно развивающейся области знания и выстраивая стройную и логическую систему, которая помогает читателям приблизиться к пониманию сложнейших тем и ..

Харків

Медицинская и ветеринарная паразитология

229грн

Рассматриваются вопросы общей и специальной протозоологии, гельминтологии, арахноэнтомологиию Систематизированы типа и классы простейших, гельминтов, паукообразных и насекомых. При рассматривании рахных видов возбудителей много внимания уделено географическому распространению, локализации, морфологическим особенностям и их жизненному циклу. Детально изложены..

МИА

Молекулярная биология. Введение в молекулярную цитологию и гистологию

875грн

В книге в максимально доступной форме рассматривается целый ряд фундаментальных вопросов молекулярной биологии. При этом в каждой главе сочетается изложение, во-первых, уже устоявшихся фактов, а во-вторых, связанной с ними новейшей научной проблемы. Таким образом, книга объединяет в себе свойства информативного учебного руководства и аналитической научной мо..

БИНОМ

Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной биологии растений

603грн

Книга содержит изложение более 30 методов современной экспериментальной биологии, активно используемых при исследовании растений. Подробно рассмотрены методы генной инженерии и биоинформатики, функциональной геномики, белковой химии и гистохимии, методы изучения биологически активных соединений и трансдукции сигналов, а также биологии клетки и анализа субкле..

Укрмедкнига

Біологічна хімія

281грн

На основі сучасних досягненнь науки в підручнтку викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми 2009 р. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчаються за кредито-модульною системою згідно з вимогам Болонського процесу за спеціальністю "Стоматологія".Розглянуто структуру та перетворення ..

Проспект Науки

Общая энтомология

1331грн

Стереотипное издание знаменитого учебника, выдержавшего 6 переизданий в СССР. Фактический материал, кроме вводной главы, разделен на пять отделов: наружная морфология, анатомия и физиология, биология, систематика и классификация, экология. Такое подразделение и такая последовательность представляются наиболее целесообразными с учебной точки зрения и позволяю..

Элби-СПб

Патофизиология клетки

286грн

В пособии изложены основные закономерности реакций соматических клеток на повреждения и представлены типовые нарушения их структуры и функций. В издании освещены современные представления о молекулярных основах жизнедеятельности клеток, обеспечивающих их функциональную активность, рассмотрены основные механизмы ее нарушений и подходы к их коррекции. Пособие ..

Київ

Найбільш небезпечні нематодози рослин та системи захисних заходів

125грн

Наведено інформацію про основні нематодози польових, квітково-декоративних та лісових рослин, їх поширення і шкодочинність. Охарактеризовано видовий склад та еколого-біологічні особливості паразитичних нематод - збудників нематодозів, їх взаємовідносини з рослинами-хазяїнами.Показано, що система протинематодних елементів, властива кожному із досліджуваних бі..

Київ

Екологічна біохімія

78грн

У навчальному посібнику розглядаються сучасні біохімічні аспекти реакцій організмів на вірус-ну інфекцію, еколого-біохімічні взаємодії мікроорганізмів, грибів, нижчих і вищих рослин, безхребет-них і хребетних тварин. Висвітлено сучасні уявлення стосовно стійкості та адаптації організмів до різноманітних чинників довкілля, у тому числі дії іонізуючої радіації..

Київ

Атлас европейских насекомых-энтомофагов

rating

220грн

Данный атлас знакомит читателей с малоизвестным миром паразитических и хищных насекомых - так называемых энтомофагов. У энтомофагов питание либо взрослых особей, либо личинок, а нередко и тех, и других, проходит за счет, как правило, растительноядных насекомых. Энтомофаги, прежде всего паразиты, представлены сравнительно небольшими по размеру видами, оторые ..

Київ

Professional English: Biotechnology

110грн

Навчальний посібник з англійської мови містить текстові матерали з тем "Освіта", "Екологія", "Біологія", "Біотехнологія", "Біохімія", "Біофізика", "Генна інженерія" та інших. Також відповідні лексичні і граматичні вправи, тексти для аудиторного читання тощо...

Академія

Генетика людини

125грн

Генетика допомогла людству розгадати важливі для його життєдіяльності проблеми. Вона відкрила шлях до пізнання і розуміння біологічних закономірностей у природі, джерел генетичної рівноваги в популяціях, чинників успадковуваності, причин спадкової і неспадкової мінливостей, спадкових порушень розвитку і захворювань. На основі її досягнень сформувалися методи..

Беларуская навука

Эндогенные фиторегуляторы роста: свойства, физиологическое действие и практическое ис..

302грн

Излагаются оригинальные экспериментальные данные, посвященные раскрытию механизмов физиологического действия новых эндогенных фито- регуляторов гормональной (фузикокцин, стероидные гликозиды) и негормональной (фитовитал и экосил) природы и их композиций с другими веществами в сравнении с эффектами уже известных фитогормонов и фенольных соединений. Описываетс..

Лаборатория знаний

Молекулярная и клеточная биофизика

494грн

Навчальний посібник з теоретичної біофізики, присвячений аналізу структури і функцій макромолекул. На основі фундаментальних фізичних принципів розглянуті конформаційні зміни і принципи укладання білкових молекул, утворення молекулярних комплексів, а також алостеричні взаємодії як механізм, який об'єднує конформаційний перехід або реакції зв'язування. Окремі..

Лаборатория знаний

Молекулярная биология. Рибосомы и биосинтез белка

614грн

Учебное пособие, написанное ведущим специалистом в данной области, посвящено структурным и функциональным аспектам биосинтеза белков. Книга охватывает часть общего курса молекулярной биологии, который автор на протяжении многих лет читал на биологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. Вместе с тем объем материала соответствует уровню требований кандида..

Лань

Грибы и фунгициды

603грн

В первой части пособия рассмотрены особенности биологии и систематики грибов, их экологическая роль и использование в жизнедеятельности человека. Вторая часть пособия посвящена средствам борьбы с грибами — фунгицидам сельскохозяйственного назначения, описан механизм их действия, способы получения и особенности использования. В третьей части рассказывается о ..

Лаборатория знаний

Биология: в 3-х томах

1872грн

Очередное издание всемирно известного учебника, одного из самых полных и авторитетных изданий по общей биологии, созданное ведущими учеными из разных стран. Содержание руководства отражает последние данные современной науки. Простота и удачное расположение материала делают его доступным для более широкого круга читателей. В первый том вошли темы, посвящен..

Університет "Україна"

Мікробіологія

160грн

У навчальному посібнику вміщено матеріал з основних розділів мікробіології. У сучасному ключі в максимально стислій формі подано основні положення дисципліни: основи систематики, будова, живлення та розмноження бактерій; описано поширення мікроорганізмів, їх роль у кругообігу речовин у природі, розглянуто питання про роль бактерій в інфекційних процесах і зн..

Нова книга

Біоорганічна хімія

390грн

У підручнику викладено будову, реакційну здатність, хімічні перетворення та біологічне значення органічних сполук, які входять до складу живих організмів; низько-молекулярні біомолекули, біополімери (білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди), біорегулятори (ферменти, гормони, вітаміни, регуляторні молекули імунної системи тощо), природні і синтетичні фізіолог..

CRC Press

Using Artificial Intelligence in Chemistry and Biology

2340грн

Possessing great potential power for gathering and managing data in chemistry, biology, and other sciences, Artificial Intelligence (AI) methods are prompting increased exploration into the most effective areas for implementation. A comprehensive resource documenting the current state-of-the-science and future directions of the field is required to furnish t..

WILEY

Phytonutritional Improvement of Crops

5928грн

An in-depth treatment of cutting-edge work being done internationally to develop new techniques in crop nutritional quality improvementPhytonutritional Improvement of Crops explores recent advances in biotechnological methods for the nutritional enrichment of food crops. Featuring contributions from an international group of experts in the field, i..

Показано з 1 по 24 із 97 (5 сторінок)