(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Біологія

НАУ

Professional English: Biotechnology

120 грн

Навчальний посібник з англійської мови містить текстові матерали з тем "Освіта", "Екологія", "Біологія", "Біотехнологія", "Біохімія", "Біофізика", "Генна інженерія" та інших. Також відповідні лексичні і граматичні вправи, тексти для аудиторного читання тощо...

Львівська політехніка

Біологічна хімія

170 грн

Підручник складається з чотирьох частин. У першій частині висвітлено хімічний склад живих організмів, будову та властивості білків, жирів, вуглеводів, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів і гормонів. У другій частині – процеси обміну речовин, зокрема, обмін ліпідів, вуглеводів, нуклеотидів, простих і складних білків і мінеральних солей. Розглянуто енерге..

Нова книга

Біоорганічна хімія

400 грн

У підручнику викладено будову, реакційну здатність, хімічні перетворення та біологічне значення органічних сполук, які входять до складу живих організмів; низько-молекулярні біомолекули, біополімери (білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди), біорегулятори (ферменти, гормони, вітаміни, регуляторні молекули імунної системи тощо), природні і синтетичні фізіолог..

Фабула

Від атомів до дерева. Вступ до сучасної науки про життя

360 грн

Із чого складаються живі тіла й до чого тут карбон? Що таке генетичний код, хто такі віруси, як улаштоване еволюційне дерево і чому стався кембрійський вибух? Пропонована книжка дає актуальні відповіді на ці та багато інших запитань. «Фокусом» розповіді слугує еволюція життя на Землі: автор уважає, що тільки під цим кутом зору найрізноманітніші біологічні пр..

Фенікс

Вірусологія безхребетних

425 грн

Представлені сучасні літературні дані, а також результати власних досліджень біологічних властивостей вірусів безхребетних. Наведені дані про структуру віріонів та їх геномів, описані механізми реалізації генетичної інформації ДНК- та РНК-вмісних вірусів. Значна увага приділена взаємодії вірусів з чутливими клітинами, а також сучасним методам діагностики вір..

Київ

Екологічна біохімія

120 грн

У навчальному посібнику розглядаються сучасні біохімічні аспекти реакцій організмів на вірус-ну інфекцію, еколого-біохімічні взаємодії мікроорганізмів, грибів, нижчих і вищих рослин, безхребет-них і хребетних тварин. Висвітлено сучасні уявлення стосовно стійкості та адаптації організмів до різноманітних чинників довкілля, у тому числі дії іонізуючої радіації..

ЛНУ

Мікобіота в екосистемах: роль і збереження

450 грн

Книга присвячена висвітленню екологічних аспектів функціонування мікобіоти у природних і антропогенно трансформованих екосистемах, ролі грибів і грибоподібних організмів у біологічних процесах, які відбуваються в компонентах довкілля. Проаналізовані функціональні взаємозв’язки мікобіоти з іншими групами організмів (рослини, тварини). Значна увага приділена а..

Університет "Україна"

Мікробіологія

160 грн

У навчальному посібнику вміщено матеріал з основних розділів мікробіології. У сучасному ключі в максимально стислій формі подано основні положення дисципліни: основи систематики, будова, живлення та розмноження бактерій; описано поширення мікроорганізмів, їх роль у кругообігу речовин у природі, розглянуто питання про роль бактерій в інфекційних процесах і зн..

Нова книга

Медична біологія

580 грн

У підручнику “Медична біологія” викладено загальні закономірності та рівні організації живого від молекулярного до біосферного рівнів; розглянуто питання біології організму людини, його індивідуального розвитку у взаємозв’язку з історичним; сформульовано закономірності спадковості та мінливості з основами медичної генетики та антропогенетики; розкрито питанн..

ЛНУ

Механізми біохімічних реакцій

380 грн

Навчальний посібник підготований колективом викладачів кафедри біохімії Львівського національного університету імені Івана Франка. За змістом і обсягом він відображає усі складові частини лекційних курсів та лабораторних практикумів з «Хімії біоорганічної» та «Біохімії» і скерований на поглиблене засвоєння теоретичних положень, розвиток практичних навиків са..

Лань

Микология: грибы и грибоподобные организмы (Електронна книга)

120 грн

В учебнике изложены основы современной систематики, биологии и экологии грибов и грибоподобных организмов. Обсуждаются вопросы становления и развития микологии как науки, происхождение и место грибов в системе органического мира. Уделяется внимание характеристике эколого-трофических групп грибов и их значению в природе и жизни человека. Учебник предназначен ..

ЦУЛ

Молекулярна біологія

240 грн

У навчальному посібнику міститься матеріал курсу молекулярної біології для студентів напряму підготовки 6.040102 Біологія*. Він складається з п’яти розділів, у яких розглядаються молекулярні основи структурної організації клі- тин прокаріотів та еукаріотів, збереження та передачі у нові клітини спадкової інформації, її реалізації шляхом синтезу протеїнів, кл..

Институт компьютерных исследований

Молекулярная биология клетки: в 3-х томах

13520 грн

Вот уже почти четверть века "Молекулярная биология клетки" остается основным учебником по данному предмету. Авторы излагают историю биологии клетки, искусно извлекая самые важные концепции из этой обширной и постоянно развивающейся области знания и выстраивая стройную и логическую систему, которая помогает читателям приблизиться к пониманию сложнейших тем и ..

Київ

Найбільш небезпечні нематодози рослин та системи захисних заходів

200 грн

Наведено інформацію про основні нематодози польових, квітково-декоративних та лісових рослин, їх поширення і шкодочинність. Охарактеризовано видовий склад та еколого-біологічні особливості паразитичних нематод - збудників нематодозів, їх взаємовідносини з рослинами-хазяїнами.Показано, що система протинематодних елементів, властива кожному із досліджуваних бі..

Macmillan

Основи біохімії за Ленінджером/ Lehninger Principles of Biochemistry

4250 грн

Lehninger Principles of Biochemistry 8e continues to help students navigate the complex discipline of biochemistry with a clear and coherent presentation.  Renowned authors David Nelson, Michael Cox, and new co-author Aaron Hoskins have focused this eighth edition around the fundamental principles to help students understand and navigate the most import..

Університет "Україна"

Практикум з мікробіології

156 грн

Розглянуто 117 методів вивчення морфолого-культуральних, фізіолого-біохімічних властивостей мікроорганізмів і способів їх культивування. Наведено 186 рецептів реактивів, барвників і поживних середовищ для культивування мікроорганізмів кругообігу вуглецю, азоту, фосфору, сірки та заліза. Посібник ілюстровано 58 рисунками та 22 таблицями. Автори мають надію, щ..

Біокомпозит

Сучасні інструменти редагування геному з основами молекулярної генетики

550 грн

Викладено основи молекулярної генетики: структура генів про- і евкаріот, пошкоджень геному (мутації) на молекулярному рівні, механізмів репарації, генетичної рекомбінації, етапів реалізації генетичної інформації (транскрипції та трансляції). Викладено актуальну інформацію про сучасні методи редагування геному: будова та функціонування керованих нуклеаз (ZNFs..

ЛНУ

Хімія білка

190 грн

У підручнику розглянуто основні питання про будову і функції одного із основних класів біомакромолекул – білків. Підручник містить шість розділів, кожен з яких має теоретичну та практичну частини. Підручник починається з історії відкриття та дослідження білків. У наступних розділах детально висвітлено хімічну будову, структурну організацію, фізико-хімічні вл..

WILEY

Algorithmic and Artificial Intelligence Methods for Protein Bioinformatics

4680 грн

An in-depth look at the latest research, methods, and applications in the field of protein bioinformaticsThis book presents the latest developments in protein bioinformatics, introducing for the first time cutting-edge research results alongside novel algorithmic and AI methods for the analysis of protein data. In one complete, self-contained volume, Al..

CRC Press

Applied Molecular Biotechnology

3245 грн

Applied Molecular Biotechnology: The Next Generation of Genetic Engineering explains state-of-the-art advances in the rapidly developing area of molecular biotechnology, the technology of the new millennium. Comprised of chapters authored by leading experts in their respective fields, this authoritative reference text: Highlights the latest omics-bas..

WILEY

Applied Tree Biology (Прикладна біологія дерев)

3800 грн

Many arborists learn tree work practices without fully understanding the biological and physiological principles behind them. However, outcomes for the health and longevity of trees are greatly improved when an arborist understands the science behind the care of tree root systems and crowns. In Applied Tree Biology, Drs. Hirons and Thomas draw upon thei..

Routledge

Bacterial Genetics and Genomics

2704 грн

Our understanding of bacterial genetics has progressed as the genomics field has advanced. Genetics and genomics complement and influence each other; they are inseparable. Under the novel insights from genetics and genomics, once-believed borders in biology start to fade: biological knowledge of the bacterial world is being viewed under a new light and conce..

CRC Press

Bacterial Resistance to Antimicrobials

2496 грн

The enormous genetic flexibility of bacteria jeopardizes the usefulness of currently available antibiotics, and requires new approaches to antibiotic discovery and development. Antimicrobial resistance can be acquired in a short time frame, both by genetic mutation and by direct transfer of resistance genes across genus and species boundaries. Understanding ..

CRC Press

Biocalorimetry

1955 грн

Connecting past, present, and future instrument development and use, Biocalorimetry: Foundations and Contemporary Approaches explores biocalorimetry’s history, fundamentals, methodologies, and applications. Some of the most prominent calorimeter developers and users share invaluable personal accounts of discovery, discussing innovative techniques as well as ..

Показано з 1 по 24 із 96 (4 сторінок)