(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Хірургія

Медкнига

Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева)

50грн

В монографии представлены результаты многолетних исследований авторов по изучению анкилозирующего спондилита (болезни Бехтерева). С позиций достижений современной медицины рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и комплексного ортопедического лечения больных анкилозирующим спондилитом. Монография рассчитана на широкий круг специалистов-медиков..

Одеса

Воєнно-польова хірургія

485грн

Підручник розроблений колективом науково-педагогічних працівників кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії у співробітництві з провідними науковцями і фахівцями інших навчальних, наукових і клінічних закладів МОЗ і МО України, підручник містить відомості з діагностики та лікування бойової хірургічної травми і ушкоджень мирного часу..

Практика

Грамматика артрита

180грн

Книга представляет собой уникальное практическое руководство по артрологии, которое может быть использовано и как учебное пособие, и как справочник. В первой части подробно рассмотрена пропедевтика суставного синдрома — характеристика суставного воспаления в зависимости от типа сустава.Кратко и емко изложена прикладная анатомия всех суставов и многих околосу..

Медкнига

Діагностика та лікування ревматичних захворювань

155грн

У навчальному посібнику представлено класичні та сучасні відомості про етіологію, патогенез, класифікацію, клінічну картину, алгоритми діагностики і лікування ревматичних захворювань. Видання розраховане на терапевтів, лікарів загальної практики – сімейної медицини, ревматологів, ортопед-травматологів, слухачів курсів спеціалізації та передатестаційних циклі..

Медкнига

Дегенеративно-дистрофічні ураження крижово-куприкового сполучення

40грн

Монографія присвячена травмі крижово-куприкового відділу хребта з наступним розвитком дегенеративно-дистрофічних змін та досвіду лікування даної категорії хворих в Інституті травматології та ортопедії АМН України. Велика частота травм сідничної ділянки з подальним розвитком стійкого больового синдрому спричинили необхідність досліджень патогенезу захворюванн..

Вышэйшая школа

Детская хирургия

125грн

Отражены важнейшие клинические признаки, методы диагностики и лечения, осложнения и прогноз хирургических заболеваний у детей, врожденные пороки развития, гнойные заболевания, травматические повреждения внутренних органов и скелета, принципы ортопедии.Для студентов медицинских вузов, детских хирургов, педиатров..

Медкнига

Довідник нейроортопедичних проявів патології хребта

60грн

У довіднику в алфавітному порядку описані нейроортопедичні симптоми, синдроми, феномени, больові точки, рефлекси, прояви поєднаних патологій, які виникають при захворюваннях хребта, навдено їх патогенетичне трактування. Довідник призначений для фахівців-ортопедів, може біти корисним для широкого загалу лікарів, які займаються патологією хребта, - невропатоло..

Медицина

Загальна хірургія

520грн

Базовий підручник складається із двох частин. У першій частині висвітлено загальні питання хірургії, зокрема організація хірургічної допомоги, деонтологія і догляд за хворими хірургічного профілю, асептика й антисептика, основи анестезіології та реаніматології, гемостаз, переливання крові, оперативні втручання.У другій частині розглянуто питання хірургі..

Медкнига

Кинезитерапия поясничного остеохондроза

45грн

Монография основана на многолетнем опыте консервативного лечения многочисленного контингента больных остеохондрозом поясничного отдела позвоночника в клинике хирургии позвоночника и отделе реабилитации Института травматологии и ортопедии АМН Украины. С использованием современных диагностических тестов, методов КТ, МРТ и функциональных рентгенограмм разработа..

Медицина

Клиническая дифференциальная диагностика в травматологии и ортопедии

50грн

В книге изложены вопросы клинической дифференциальной диагностики в травматологии и ортопедии, которые играют такую же важную роль в своевременном распознавании заболевания и современном патогенетическом лечении, как и параклинические методы. Для врачей ортопедов-травматологов, семейных врачей, клинических ординаторов, аспирантов, врачей-интернов и студентов..

СпецЛит

Лечение травматических вывихов бедра и их последствий

80грн

Данное пособие предназначено, в первую очередь, для врачей травматологов-ортопедов и хирургов центральных районных больниц, встречающихся в своей деятельности с травмами и сложной патологией наиболее распространенных заболеваний тазобедренного сустава...

Лаборатория знаний

Местная анестезия

440грн

Практическое руководство, подготовленное известными американскими анестезиологами, выдержало на английском языке четыре издания. Описаны наиболее часто используемые методики местной анестезии для всех областей тела с обоснованием причин и целей их применения. Приводятся фармакологические и физиологические данные для выбора препаратов и доз. Отдельно обсуждае..

Медицина

Невідкладні стани в хірургії

210грн

Навчальний посібник висвітлює надання невідкладної допомоги, що є актуальним для медичних працівників. В ургентних ситуаціях їх дії мають бути своєчасними, чіткими і послідовними, адже від цього залежать здоров’я і життя хворого та успіх подальшого лікування. Розглянуто причини, патогенез, клінічну картину, диференціальну діагностику і лікування ушкоджень і ..

Медицина

Нейроортопедія

110грн

У посібнику "Нейроортопедія" запропоновано проблемно-орієнтований підхід до вивчення неврологічних аспектів у хворих із патологією опорно-ру­хового апарату. В основу покладено 40-річний досвід роботи в ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України" у м. Києві, неврологом у лікарні м. Ужгород, неврологом у Народній Республіці Алжир. Потреба у виданні п..

Медицина

Нейрохирургия

50грн

В учебнике в соответствии с новой программой изложены вопросы черепно-мозговой травмы, патологии сосудов головного мозга. Особенное внимание уделено описанию опухолей головного и спинного мозга, гидроцефалии, остеохондроза позвоночника. Подробно рассмотрены виды и методы лечения травматических повреждений позвоночника и спинного мозга. Широко представлена фу..

СпецЛит

Неотложная хирургия груди и живота

600грн

В руководстве представлены современные данные о механизмах развития наиболее частых неотложных заболеваний органов грудной и брюшной полостей, возникающие при них патологические изменения. Подробно изложены методы исследования, диагностики, общие принципы интенсивной терапии, основы предоперационной подготовки пациентов, показания к оперативным вмешательства..

Литтерра

Облитерирующие заболевания артерий. Хирургическое лечение и реабилитация больных с ут..

445грн

Второе, переработанное и дополненное издание монографии включает семь глав, в которых освещены теоретические, клинические и организационные аспек­ты лечения и реабилитации больных облитерирующими заболеваниями артерий с утратой конечности. Наряду с изложением современных данных о патогенезе хронической ишемии, эпидемиологии, классификации заболеваний артерий..

Гэотар

Онкопластическая хирургия молочной железы

2000грн

В издании, подготовленном специалистами Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, изложены актуальные вопросы онкопластической хирургии молочной железы: исторические аспекты, анатомия, морфологические особенности, онкологические и эстетические принципы. Представлены варианты органосохраняющих операций с одномоментной р..

Медицина

Оперативна хірургія та топографічна анатомія

450грн

Підручник створено з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України: — високий ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 — кольорові), використання логічних схем і таблиць; — наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу (відкрита база) у форматі «Крок». Частину питань, так звану якірну групу, відібрано з тестів для поточного ..

Практика

Оперативная хирургия

380грн

Данная книга — второе издание завоевавшего популярность у студентов и хирургов справочника по оперативной хирургии, написанного специалистами Университета Эмори (Атланта, США). Поэтапное описание основных операций дополнено важными для хирурга данными топографической анатомии и подробными иллюстрациями. Авторы стремились к краткости изложения материала, чтоб..

Медкнига

Патологія опорно-рухового апарату при хворобі Реклінгаузена

50грн

Авторами проаналізовано клініко-рентген-лабораторні особливості ортопедичних проявів захворювання в 156 хворих. Вперше описані облігатні рентгенологічні означення хвороби, представлені сонографічна характеристика нейрофібром та результати дуплексного дослідження регіонального кровообігу кінцівок, елктроміографічного, денситометричного, біохімічного, гістомор..

Лаборатория знаний

Пластическая и реконструктивная хирургия лица

1820грн

В справочном руководстве, написанном группой известных специалистов, рассмотрены теоретические и практические аспекты пластической и реконструктивной хирургии лица. Текст книги снабжен большим количеством (более 2000) высококачественных иллюстраций, что существенно облегчает восприятие излагаемого материала. Для пластических хирургов, специалистов реконструк..

Медицина

Пластична хірургія

125грн

Підручник із пластичної хірургії в Україні видається вперше. Його підготовлено згідно з вимогами уніфікованої програми післядипломної освіти за фахом «Хірургія». У підручнику докладно висвітлено основні етапи перебігу ранового процесу, кровопостачання тканин і клаптів, утворення рубців і їх лікування, принципи пластичної, реконструктивної й естетичної хірург..

СпецЛит

Повреждения и рубцовые стриктуры желчных протоков

480грн

В руководстве рассмотрена одна из наиболее актуальных и драматичных проблем абдоминальной хирургии — повреждения и рубцовые стриктуры желчных протоков. Авторы занимаются этой проблемой многие годы: проф. Н. Н. Артемьева — более 50 лет, ее ученик — проф. Н. Ю. Коханенко — более 20, проф. В. А. Вишневский (президент Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов..

Показано з 1 по 24 із 39 (2 сторінок)