(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Олді+

Олді+

Видавництво «Олді+» - українське наукове видавництво засноване у 2000 році, яке виконує широкий спектр редакційно-видавничих та поліграфічних робіт. З січня 2018 року видавництво приєдналось до потужної видавничої групи «Гельветика», яку формують компанії – лідери із виготовлення якісної наукової книги.

Це колектив висококваліфікованих фахівців із багаторічним досвідом підготовки й видання книг, підручників, навчальних посібників, монографій, наукової періодики тощо.

Завдяки плідній співпраці з авторами, каталог видавництва постійно поповнюється новими виданнями та виходить двічі на рік.

Придбати книги видавництва «Олді+» можна у нас на сайті з доставкою по всій Україні.
Олді+

No-till система землеробства в Україні: наука і практика

570 грн

Наукове видання підготовлено на основі узагальнення досвіду вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків з питань особливостей застосування No-till технологій і систем землеробства на зрошуваних і неполивних землях. Визначено вплив технології на показники родючості різних типів ґрунтів, проаналізовано вплив покривних культур у сівозмінах на збереження вологи..

Олді+

Інженерний захист територій

555 грн

Навчальний посібник містить програмний матеріал дисципліни «Інженерний захист територій», методичні рекомендації до виконання практичних завдань, термінологічний словник, список літератури. Розглянуто прояви шкідливої дії води та причини їх виникнення. Наведені інженерні методи захисту сільськогосподарських територій і населених пунктів від затоплення, підто..

Олді+

Інжиніринг у ресторанному бізнесі

630 грн

У навчальному посібнику викладені науково-теоретичні та методичні основи інжинірингу у ресторанному бізнесі, що дозволяє здобувачам кваліфіковано приймати рішення, управляти командою проекту згідно графіку виконання робіт, координувати людськими, матеріальними, фінансовими потоками в межах бюджету. У навчальному посібнику представлено сучасні тенденції інжин..

Олді+

Інтелектуальна власність

680 грн

У підручнику містяться матеріали, що відповідають вимогам навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність». Розкриваються основні питання навчальної дисципліни. Надається рекомендований перелік нормативно-правових актів та узагальнень судової практики з питань інтелектуальної власності, перелік навчальної та навчально-методичної літератури, рекомен..

Олді+

Інтенсивні технології в аквакультурі

630 грн

Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об’єктів аквакультури, методи підвищення продуктивності водойм, технології відтворення та культивування об’єктів тепловодної та холодноводної аквакультури (коропових, щучих, лососевих, осетрових, сомових, цихлідових та ракоподібних). У посібнику викладено основи інтенсивної технології, якість і безпека рибної п..

Олді+

Інфекційні хвороби птиці

700 грн

У навчальному посібнику викладене сучасне розуміння питань епізоотології, діагностики, диференційної діагностики інфекційних хвороб птиці, дається різнобічна оцінка заходів профілактики і боротьби із хворобами на основі останніх інструктивних матеріалів, виданих в Україні. Характеристика збудників подається згідно із сучасною таксономічною класифікацією, по-..

Олді+

Автоматизовані системи управління технологічними процесами

470 грн

Розглянуто загальні закономірності поведінки складних систем під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників, а також в умовах неповної та нечіткої інформації, як фактори, що спонукають розглядати й оцінювати різні альтернативні шляхи розв’язання проблем і прийняття адекватних рішень. Надано адекватну інформацію з метою оволодіння теоретичними знаннями з питань ..

Олді+

Агробіологічні основи підвищення продуктивності сої на зрошуваних землях півдня Украї..

400 грн

В монографії представлено узагальненні результати наукових досліджень щодо особливостей процесів росту, розвитку і формування продуктивності рослин сучасних сортів сої в умовах південного Степу України.Визначено реакцію їх на строки сівби, норми висіву, застосування мінеральних і бактеріальних добрив, систем захисту рослин від бур’янів,хвороб і шкідників. Оп..

Олді+

Агробіологічне обґрунтування вирощування зернових культур в зоні Степу за умов клімат..

480 грн

У монографії висвітлено науково-практичні аспекти технології вирощування зернових культур в зоні Степу за умов змін клімату на прикладі пшениці озимої і сорго зернового. Відображено комплексне дослідження наукових та практичних засад формування продуктивності, особливостей росту і розвитку, адаптивних властивостей та конкурентоздатності рослин сучасних сорті..

Олді+

Агробіологічне обґрунтування застосування біопрепаратів в технології вирощування соня..

350 грн

У монографії висвітлено науково-практичні аспекти удосконалення технології вирощування соняшнику в зоні Степу України за умов застосування еколого-безпечних препаратів. На основі теоретичного обґрунтування і узагальнення результатів польових досліджень викладені результати формування врожайності і якості насіння соняшника залежно від біофунгіцидів і стимулят..

Олді+

Аквакультура осетрообразных

395 грн

Навчально-практичний посібник «Аквакультура осетрообразных» (на русском языке) підготовлений авторським колективом, до складу якого увійшли фахівці-осетроводи України, Росії, Польщі та Угорщини. Даний посібник пройшов апробацію, схвалений міжнародною науковою спільнотою, отримав відповідний гриф і рекомендований до практичного використання Асоціацією центрів..

Олді+

Аквакультура перспективних об'єктів

rating

550 грн

Викладено основи розведення та вирощування малопоширених та специфічних об'єктів аквакультури. Приділена увага культивуванню кормових організмів та форм, близьких до гідробіонтів...

Олді+

Актуальні аспекти вирощування гібридів кукурудзи

350 грн

У науково-практичному довіднику викладено науково-обґрунтовані відповіді на питання, які найчастіше виникають щодо вирощування гібридів кукурудзи. Наведено біологічні властивості рослин і характеристику гібридів різних груп стиглості, представлено всі етапи технології: попередники, обробіток ґрунту, удобрення, сівба, зрошення, боротьба з бур’янами, способи з..

Олді+

Безпечність та якість м’яса і м’ясних продуктів

550 грн

Навчальний посібник «Безпечність та якість м’яса і м’ясних продуктів. Контроль виробництва в контексті НАССР» орієнтований на здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації освітньої програми «Харчові технології», інших спеціальностей, а також спеціалістів і магістрів, які займаються науково-дослідними розробками для переробних г..

Олді+

Військова логістика

480 грн

У навчальному посібнику розглянуті завдання та функції логістики, відзначені фактори та тенденції її розвитку, викладені основні принципи логістики. Описано особливості закупівельної, транспортної, розподільчої логістики, логістики виробничих процесів, логістики запасів і логістичного сервісу. Викладено принципи організації матеріальних потоків в армії, а та..

Олді+

Введення у фітотерапію — аспекти фармакогнозії

560 грн

Видання підготовлено для студентів медичного та стоматологічного факультетів закладів вищої освіти. У навчальному посібнику представлені окремі питання із «Введення у фітотерапію — аспекти фармакогнозії» відповідно до тематичного плану та типової програми з «Основ фітотерапії»...

Олді+

Ветеринарно-санітарна вірусологія

540 грн

Викладено фундаментальні основи вірусології. Представлено дані про природу і походження вірусів, структурну організацію та хімічний склад, механізм репродукції та популяційну генетику вірусів, особливості патогенезу вірусних інфекцій та противірусного імунітету, імунопрофілактику та хіміотерапію вірусних інфекцій. Охарактеризовано методологію лабораторної ді..

Олді+

Використання техніки в агропромисловому комплексі

380 грн

У підручнику висвітлені наукові основи забезпечення функціонування сільськогосподарських агрегатів з максимальною ефективністю. Особливу увагу приділено фундаментальним основам ефективного використання техніки в АПК. Зокрема: зроблено аналіз конструктивно-технологічних властивостей та тягово-енергетичних показників сільськогосподарських агрегатів; розглянуто..

Олді+

Вирощування диких копитних

550 грн

У монографії наведено стислу історію розведення диких копитних, висвітлено його правові, біологічні, зоотехнічні, господарські та економічні питання. Надано інформацію щодо будови вольєрів та особливостей вирощування різних мисливських копитних у неволі. Велику увагу приділено біологічним основам годівлі, ветеринарно-санітарним, селекційним заходам, а також ..

Олді+

Гідроботаніка

530 грн

У навчальному посібнику наведено основи фітоцитології, гістології та анатомії рослин, розкрито принципи сучасної систематики водних рослин. Особливу увагу приділено екології водних рослин, характеристикам окремих систематичних категорій, фіторізноманіттю водних екосистем...

Олді+

Гідроекологія

510 грн

У підручнику визначено місце гідроекології у системі природничих наук, наведено характеристику гідросфери, особливості впливу абіотичних та біотичних чинників на водні екосистеми, відображено принципи функціонування гідробіоценозів. Особливу увагу приділено аналізу наслідків антропогенного впливу на водні екосистеми різного типу, характеристиці різних видів ..

Олді+

Гастрономічний туризм

285 грн

У підручнику викладено науково-теоретичні та практичні питання розвитку гастрономічного туризму. Описано становлення, розвиток та понятійний апарат. Охарактеризовані об’єкти гастрономічного туризму, зокрема увага приділена етнічним кухням, концептуальним ресторанам, локальним харчовим системам, гастрономічним івентам. Описаний досвід розвитку гастрономічного..

Олді+

Генетика з біометрією. Практикум

595 грн

Матеріал практикуму викладено відповідно до типової програми з дисципліни «Генетика з біометрією» для забезпечення навчального процесу ОКР «бакалавр» за спеціальністю 6.090102 – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». В практикумі наводиться матеріал для лабораторних занять з матеріальних основ спадковості, закономірностей успадкування ..

Олді+

Генетика риб

450 грн

Викладено сучасні знання про матеріальні основи спадковості, розглянуто основні закономірності спадковості та мінливості ознак. Висвітлено питання спеціальної генетики риб, приділено увагу впливу антропогенних факторів на генофонд риб. Розглянуто питання генетики популяцій риб, розподіл генів і генотипів у популяції. Описано генетичні основи інбридингу і гет..

Показано з 1 по 24 із 162 (7 сторінок)