(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Комп`ютерні мережі

Магнолія

Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби

600 грн

У підручнику висвітлено головні ознаки таких понять, як інформаційне суспільство, інформаційний і кіберпростори, інформаційна та кібербезпека. Розкрито основи їх формування та розвитку, досліджено їх сутність, основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовиМ інцидентам у сфері високИХ гехнологій, методам і засобам реалізації атак на інформаційний і..

Магнолія

Адміністрування комп'ютерних систем і мереж

450 грн

Навчальний посібник з дисципліни “Адміністрування комп'ютерних систем і мереж” призначений для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 “Комп'ютерна інженерія. Лабораторний практикум, укладений відповідно до робочої програми з навчальної дисципліни, включає вісім лабораторних робіт. Їх виконання побудовано на дослідженні особли..

Університет "Україна"

Бази даних в інформаційних системах

220 грн

Підручник присвячений викладанню розділів дисципліни "Бази даних  в інформаційних системах", яка наводить навчальний матеріал з проектування та використання інформаційних систем на основі систем керування реляційними базами даних. У підручнику розглянуто питання теоретичні основи проектування реляційних баз даних та інформаційних  систем, які викор..

Львівська політехніка

Глибинне навчання

300 грн

Описано методи та алгоритми навчання комп’ютерних систем на основі досвіду та розуміння світу з погляду ієрархії понять, їхньої глибини. Основну увагу зосереджено на математичному обґрунтуванні методів та концепцій глибинного навчання. Навчальний посібник містить поглиблений практичний матеріал, що дає змогу студентам засвоїти методи глибинного навчання на р..

Магнолія

Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж

500 грн

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності “Комп’ютерна інженерія” галузі знань “Інформаційні технології”...

Магнолія

Кіберфізичні системи: багаторівнева організація та проектування

350 грн

У монографії запропоновано та розкритое основні положення багаторівневої платформи кіберфізичних систем, напрями та організацію наукових досліджень в її межах, сформовано основи автоматизованого синтезу комп ютерних пристроїв в реконфігурованих апаратних платформах вузлів інтелектуальних сенсорів та актюаторів, запропоновано принципи побудови комп клерних за..

Магнолія

Кіберфізичні системи: технології збору даних

300 грн

У монографії розглянуто питання побудови комунікаційних засобів нижніх рівнів кіберфізичних систем, запропоновано технології збору даних вавтономних мобільних кіберфізичних системах на основі принципів самоорганізації та концепції структурної адаптації, а також організації їхфункціонування на основі технології багатоагентних систем, запропоновані методи та з..

Львівська політехніка

Комп'ютерні методи в інженерії мікроелектромеханічних систем

160 грн

Розглянуто комп’ютерні методи в моделюванні та проектуванні мікроелектромеханічних систем. Основну увагу приділено компонентному рівню проектування, що передбачає аналіз фізичних процесів у МЕМС. Для цього детально описано особливості використання числового методу розв’язання задач математичної фізики – методу скінченних елементів. Крім того, для повноти вис..

Львівська політехніка

Комп’ютерні мережі

400 грн

Навчальний посібник містить сучасні цінні теоретичні відомості про технології локальних та глобальних комп’ютерних мереж для ґрунтовного формування фахівців у галузі. Систематично викладено основи курсу “Комп’ютерні мережі” для спеціальностей 125 “Кібербезпека” та 123 “Комп’ютерна інженерія”. Особливу увагу приділено принципам організації та функціонування к..

Магнолія

Периферійні пристрої, інтерфейси та драйвери

450 грн

Навчальний посібник з навчальної дисципліни “Периферійні пристрої, інтерфейси та драйвери” призначений для студентів третього курсу освітньо - кваліфікаційного рівня “Бакалавр” галузі знань 12 “Інформаційні технології” спеціальності 123 “Комп'ютерна інженерія” спеціалізації “Комп'ютерні системи та мережі”. Навчальний посібник орієнтований на поглиблене вивче..

Магнолія

Тестування та діагностика кіберфізичних систем

450 грн

Навчальний посібник призначений для студентів спеціальності“Компютерна інженерія” галузі знань “Інформаційні технології”.Навчальний посібник для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 123 “Комп’ютерна інженерія” має велике значення формування знань та навиків в області тестування та діагностики кіберфізичних систем, практичного з..

НАУ

Технології проектування комп'ютерних систем

230 грн

У посібнику подано загальні принципи та процеси проектування технічних об’єктів, відомості про сучасні технології проектування комп’ютерних систем та їх складових, основи технології автоматизації проектування програмного забезпечення комп’ютерних систем на різних проектних рівнях від функціонального до технологічного, основи автоматизацї процесів проектуванн..

Новий світ-2000

Технологія Ethernet. Лабораторний практикум

330 грн

В лабораторному практикумі надано характеристику технології Ethernet, розглянуто особливості сімейств стандартів локальних мереж, питання побудови сучасних комп’ютерних та обчислювальних мереж. Велику увагу приділено дослідженню технології Ethernet у середовищі Cisco Pocket Tracer у вигляді лабораторних робіт, які можуть бути використані при викладанні відпо..

Вільямс

Шаблоны корпоративных приложений

900 грн

Книга «Шаблоны корпоративных приложений» является переизданием книги «Архитектура корпоративных программных приложений» ! Создание компьютерных систем — дело далеко не простое. По мере того как возрастает их сложность, процессы конструирования соответствующего программного обеспечения становятся все более трудоемкими, причем затраты труда растут экспоненциал..

CRC Press

Artificial Intelligence for Autonomous Networks

2340 грн

Artificial Intelligence for Autonomous Networks introduces the autonomous network by juxtaposing two unique technologies and communities: Networking and AI. The book reviews the technologies behind AI and software-defined network/network function virtualization, highlighting the exciting opportunities to integrate those two worlds.Outlining the new fron..

CRC Press

C. From Theory to Practice

1581 грн

This easy-to-use, classroom-tested textbook covers the C programming language for computer science and IT students. Designed for a compulsory fundamental course, it presents the theory and principles of C. More than 500 exercises and examples of progressive difficulty aid students in understanding all the aspects and peculiarities of the C language. The exer..

Routledge

Partnering with HMS: A Guide for App Developers

4900 грн

Partnering with HMS: A Guide for App Developers is the first book to introduce readers to the Huawei Mobile Services (HMS) ecosystem. It gives developers a fundamental understanding of the ecosystem and how to leverage kit and tool capabilities to make their apps better.This book is also a quick start guide for kit integration and practical environment setup..

WILEY

Public Safety Networks from LTE to 5G

3744 грн

This timely book provides an overview of technologies for Public Safety Networks (PSNs). Including real-life examples of network application and services, it introduces readers to the many public safety network technologies and covers the historical developments as well as emerging trends in PSNs such as today’s 4G and tomorrow’s 5G cellular network related ..

Каравела

Архітектура комп'ютера. Частина 1

250 грн

Навчальний пoсiбник присвяченo питанням oрганiзацiї, пoбудoви та фукнцioнування кoмп’ютерiв. Рoзкритi питання представлення кoманд та даних в кoмп’ютерi, класичнoї архiтектури фoн Неймана, принципи пoбудoви кoманд та даних сучасних ЕOМ, будoва мiкрoпрoцесoра, типи архiтектур прoцесoрiв залежнo вiд системи кoманд, рoзглянутi кoнфлiкти в кoнвеєрi кoманд i метo..

Магнолія

Комп'ютерні мережі. Книга 2

150 грн

..

Львівська політехніка

Основи адміністрування LAN у середовищі MS Windows

480 грн

Розглянуто основні питання архітектури, структурної організації та адміністрування локальної обчислювальної мережі. Теоретичний матеріал усіх розділів проілюстрований прикладами, які охоплюють важливі й цікаві прикладні задачі налаштування служб та сервісів LAN, побудованої на платформі MS Windows. Для цього у лабораторному практикумі використано технологію ..

CRC Press

Практичний посібник з Oracle SQL, T-SQL і MySQL (Practical Guide for Oracle SQL, T-SQ..

2450 грн

SQL is a widely used to access most databases, therefore database developers and system administrators should be familiar with it. This hands-on SQL book will help beginner and intermediate users to write queries that apply complex conditions on a table. The book's unique side by side approach makes it easy for the reader to learn three major query languages..

Магнолія

Сховища даних

395 грн

Навчальний посібник написаний відповідно до освітньо-професійної програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України наказом №444 від 07.06.2006 р. з напрямку 8.080405 “Інтелектуальні системи” прийняття рішень. Згідно з тематичним планом, навчальний посібник “Сховища даних” включає предмет “Технології сховища даних”. У ньому послідовно викладені теор..

WILEY

Туманні обчислення: теорія і практика (Fog Computing: Theory and Practice)

6300 грн

Summarizes the current state and upcoming trends within the area of fog computingWritten by some of the leading experts in the field, Fog Computing: Theory and Practice focuses on the technological aspects of employing fog computing in various application domains, such as smart healthcare, industrial process control and improvement, smart cities, a..

Показано з 1 по 24 із 25 (2 сторінок)

У розділі представлені книги про комп`ютерні мережі, системи адміністрування та розробку додатків.