(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Екологія, основи АПК

Основа

Інженерна екологія сільського господарства

70грн

Перевага цього навчального посібника в тому, що головну увагу автори зосереджують на технічних засобах як інструменті для зменшення негативних наслідків, заподіяних довкіллю в процесі сільськогосподарського виробництва, що потребує застосування новітніх технологій з урахуванням сучасного стану екології. Проаналізовано особливості впливу технічних засобів на ..

Одеса

Агропромислові формування в забезпеченні продовольчої безпеки

250грн

В монографії розглянуто теоретичні і прикладні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України, діючі механізми функціонування, методи державного регулювання агропромисловим сектором. Показано вплив ринкових трансформацій на форми організації агропромислового виробництва в Україні. Запропоновано методи і підходи до оцінки агропродовольчого ринку і продовол..

Перун

Англійсько-український ентомологічний словник

250грн

Англійсько-український ентомологічний словник містить біля 38 000 слів та словосполучень сучасної англійської лексики ентомології як-то: загальної та прикладної ентомології, анатомії комах; фізіології комах, як-то: травлення та линька, зимова сплячка та метаморфоз, хеморецепція та циркадні ритми, хромосоми та мутації, метаболізм та поведінковий гомеостазіс, ..

Перун

Англійсько-український сільськогосподарський словник

180грн

Англійсько-український сільськогосподарський словник містить біля 82 000 термінів та словосполучень сучасної англійської лексики базових сільськогосподарських галузей, як-то: рослинництва та насінництва, тваринництва та бджолярства, лісівництва та городництва, агрохімії та захисту рослин, біології та генетики рослин та тварин, механізації та автоматизації сі..

Одеса

Біологічні й екологічні основи формування продуктивності агроекосистем

150грн

В підручнику представлені всі розділи дисципліни «Біологічні та екологічні основи формування продуктивності агроекосистем», які охоплюють дослідження біологічних і екологічних основ формування продуктивності агроекосистеми на основі теорії енерго-масообміну в системах « ґрунт - рослина - атмосфера» та «погода - урожай», а також впливу факторів навколишнього ..

Рівне

Біосистеми в токсичному середовищі

250грн

У монографії представлено результати досліджень взаємозв’язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів. Робота адресована студентам і викладачам вищих нав..

Дослідницьке

Біосфера та агротехнології: інженерні рішення

250грн

У посібнику викладено наукові основи формування агробіоінженерних проектів у системі «Біосфера – агротехнології – інженерні рішення» як безальтернативного варіанту вирішення комплексу екологічних, енергетичних та соціальних проблем у сучасному сільськогосподарському виробництві. Наведено проекти адаптивного управління виробництвом продукції рослинництва з ви..

Кондор

Біотехнологія з основами екології

220грн

У навчальному посібнику «Біотехнологія з основами екології» розглянуто найновіші досягнення генетичної науки, біотехнології та екології, стрімкий розвиток знань в області молекулярної генетики, мікробіології та ензимології, а також властивості, структуру, взаємозв’язки складних природних та антропогенно-змінених систем, реальні екологічні ситуації і проблеми..

ЛНУ

Бактеріальний фотосинтез

100грн

У посібнику розглядаються особливості фотосинтезу різних груп фотосинтезувальних мікроорганізмів, природа фотосинтезувальних пігментів, структура фотосистем прокаріот, що здійснюють оксигенний і аноксигенний фотосинтез. Представлені сучасні дані про механізми фотосинтезу у ціанобактерій, фотосинтезувальних пурпурових і зелених сіркових бактерій, геліобактері..

Кондор

Водна мікробіологія

90грн

У книзі, яка є посібником для підготовки курсу лекцій і проведення експериментальних робіт, викладені класичні та сучасні методи вивчення мікробіологічних процесів у природних та штучних водойомах. Описані прилади, наведені прописи 170 живильних середовищ для виділення і культивування мікроорганізмів кругообігу вуглецю, азоту, фосфору, методи дослідження їх ..

Феникс

Водно-болотные угодья Азово-Черноморского региона

90грн

Монография посвящена изучению одной из самых актуальных проблем - анализу состояния изученности водно-болотных угодий Украины и оценки их значения в формировании и обеспечении условий существования биологического разнообразия в системе комплексных природоохранных мероприятий, проводимых в Украине в последнее десятилетие.В работе рассмотрены качественные и ко..

Олді+

Генетичний аналіз

150грн

У посібнику викладено основні методи генетичного аналізу рослин та інших організмів за якісними (альтернативними) та кількісними ознаками. Запропоновано способи, формули і схеми для розрахунків розщеплення ознак у гібридах, визначення частоти кросинговеру. Окремі розділи присвячені цитогенетичному та хромосомному аналізам, використанню анеуплодії в генетично..

Олді+

Екологічний контроль в АПК

190грн

Навчально-методичний посібник «Екологічний контроль в агропромисловому комплексі» підготовлений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форми навчання. Він включає опис навчальної дисципліни «Екологічний контроль в агропр..

ЛНУ

Екологія грибів

280грн

У книзі проаналізовано результати сучасних наукових досліджень у галузі екології грибів – представників древнього царства живої природи, широко розповсюджених у біосфері. Подано відомості щодо екологічних особливостей поширення грибів, їхнього стосунку до абіотичних чинників і взаємозв’язків з іншими компонентами біоти. Особлива увага приділена аналізові еко..

Загальна гідрологія

320грн

   У навчальному посібнику розглянуто основні питання вивчення гідросфери Землі та її компонентів. Описано головні фізичні та хімічні властивості води як речовини, закони, які керують процесами, що проходять у гідросфері. Особливу увагу приділено екологічним проблемам та впливу людини на водні ресурси планети.Навчальний посібник рекомендовано Вчено..

Олді+

Збалансоване використання земельних ресурсів

265грн

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого використання земельних ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного стану...

Еспада

Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції

90грн

Висвітлені питання переробки продукції продовольчого призначення. Подана структурована інформація про властивості сировини та основні технологічні стадії її переробки: про особливості зберігання сировини та готової продукції; про використання побічних продуктів та відходів виробництва...

Аграрна освіта

Курсове і дипломне проектування. Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних ус..

75грн

Викладено методики розрахунків, необхідних для виробу технлологічного і електротехнічного обладнання. Розміщені довідкові та розрахункові матеріали...

Москва

Лазерные технологии в сельском хозяйстве

150грн

Тематический сборник подготовлен по итогам проведенных Лазерной ассоциацией в 2005-2007 гг. научно-практических семинаров по лазерным технологиям для сельского хозяйства. Он включает в себя доработанные доклады этих семинаров, а также несколько присланных позже работ по данной тематике. Рассматриваются вопросы биорегуляторного действия лазерного излучения, е..

Аграрна наука

Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України

250грн

Відповідно до постанови Президії Національної академії аграрних наук України видано академічні роботи з наукових основ агропромислового виробництва по трьох окремих зонах: Степу, Лісостепу, Поліссю і західному регіоні України. Багатопланове науково-виробниче видання охоплює природно-кліматичні, економічні, екологічні, соціальні аспекти агропромислового вироб..

ИВЦ Минфина

Организация технического сервиса в агропромышленном комплексе

480грн

В учебном пособии рассмотрены теоретические и организационные аспекты технического сервиса машин и оборудования в агропромышленном комплексе, среди которых функционирование системы технического сервиса, создание дилерской системы, развитие вторичного рынка сельскохозяйственной техники, планирование и методы ресурсного обеспечения ремонтно-обслуживающих работ..

Київ

Основи електрифікації і автоматизації с/г виробництва

40грн

В даному посібнику висвітлено основні питання електрифікації та автоматизації: електричні кола постійного та змінного струму, електричні вимірювання і прилади, електричні машини, напівпровідникові та фотоелектричні прилади, датчики систем автоматики, питання застосування електричної енергії та автоматичного керування технологічними процесами в сільськогоспод..

Університетська книга

Основи паразитології

130грн

Навчальний посібник "Основи паразитології" складається з чотирьох змістових модулів - загальна паразитологія, фітопаразитологія,зоопаразитологія,санітарна та епідеміологічна паразитологія. У посібнику зроблено спробу об`єднати загальну характеристику основних паразитичних форм і надати узагальнені уявлення про паразитизм як біологічне явище;розглянуте питанн..

Проспект Науки

Основы биотехнологии высших грибов

800грн

Книга содержит современные сведения о грибах, образующих крупные плодовые тела, их строении, размножении и экологии, питательной ценности и лечебных свойствах, способах культивирования полезных видов. В ней даны подробные описания грибов, использующихся как в народной медицине, так и для приготовления лекарственных препаратов и пищевых добавок.Книга адресова..

Показано з 1 по 24 із 56 (3 сторінок)

У цьому розділі представлені підручники та посібники з екології сільського господарства. Також тут можна знайти книги про способи та процеси захисту навколишнього середовища. 

Холод, English for, Агрометеорологія, Пестициди