(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Екологія, основи АПК

Харків

Біотехнологія. Словник-термінів

280грн

Навчальний посібник "Біотехнологія. Словник-термінів" призначений для студентів,які навчаються за спеціальністю 162 "Біотехнології і біоінженерія" галузі знань 16 - "Хімічна та біоінженерія", студентів екологів, аспірантів, біотехнологів, екологів, викладачів закладів вищої освіти...

Рівне

Біосистеми в токсичному середовищі

260грн

У монографії представлено результати досліджень взаємозв’язку між рівнем забруднення водного середовища та реакціями біосистем різного рівня організації (організмів, популяцій, біоценозів). Розроблено підходи до якісної та кількісної оцінки прояву токсичності водного середовища за реакціями живих організмів. Робота адресована студентам і викладачам вищих нав..

Феникс

Водно-болотные угодья Азово-Черноморского региона

100грн

Монография посвящена изучению одной из самых актуальных проблем - анализу состояния изученности водно-болотных угодий Украины и оценки их значения в формировании и обеспечении условий существования биологического разнообразия в системе комплексных природоохранных мероприятий, проводимых в Украине в последнее десятилетие.В работе рассмотрены качественные и ко..

Загальна гідрологія

340грн

   У навчальному посібнику розглянуто основні питання вивчення гідросфери Землі та її компонентів. Описано головні фізичні та хімічні властивості води як речовини, закони, які керують процесами, що проходять у гідросфері. Особливу увагу приділено екологічним проблемам та впливу людини на водні ресурси планети.Навчальний посібник рекомендовано Вчено..

Проспект Науки

Основы биотехнологии высших грибов

800грн

Книга содержит современные сведения о грибах, образующих крупные плодовые тела, их строении, размножении и экологии, питательной ценности и лечебных свойствах, способах культивирования полезных видов. В ней даны подробные описания грибов, использующихся как в народной медицине, так и для приготовления лекарственных препаратов и пищевых добавок.Книга адресова..

Рівне

Особливості формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного По..

156грн

Монографія присвячена аналізу лісового фонду, екологічної ролі листяних деревних порід та лісівничим засадам формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного Полісся. Видання розраховане на наукових працівників, викладачів, аспірантів та докторантів, студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів лісового господарства, а також на ш..

Олді+

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 4. Технології поводження з відходами ..

400грн

В підручнику розглянуті технології поводження з відходами харчових виробництв. Приведений перелік очисних споруд, їх конструкції, методи розрахунків та необхідні довідкові матеріали.Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навколишнього природного середовища, екологічної інспекції та працівників комунального господарс..

Олді+

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 3. Сталий менеджмент та ресурсна ефек..

276грн

В підручнику розглянуто основні підходи до управління захистом навколишнього середовища, які базуються на досягненні гармонійного поєднання довкілля, суспільства та сталого розвитку. Найперспективнішим шляхом розв’язання екологічних проблем промислового виробництва треба вважати саме системний підхід в екологічному управлінні – внутрішньо мотивовану ініціати..

Олді+

Технології захисту навколишнього середовища. Ч. 1. Захист атмосфери

343грн

В підручнику розглянуті природоохоронні технології захисту атмосфери, які базуються на способах очищення атмосферного повітря від забруднення промисловим пилом і газами. Приведений перелік очисних споруд, їх конструкції, методи розрахунків та необхідні довідкові матеріали. Розрахований на студентів екологічних спеціальностей, фахівців управління охорони навк..

Кондор

Біотехнологія з основами екології

447грн

У навчальному посібнику «Біотехнологія з основами екології» розглянуто найновіші досягнення генетичної науки, біотехнології та екології, стрімкий розвиток знань в області молекулярної генетики, мікробіології та ензимології, а також властивості, структуру, взаємозв’язки складних природних та антропогенно-змінених систем, реальні екологічні ситуації і проблеми..

Аграрна наука

Технологічний процес заготівлі та використання рослиної біомаси як твердого біопалива

230грн

Досліджено біоресурсний потенціал рослинної біомаси сільськогосподарських культур у Кіровоградській області. Проведено аналіз існуючих у регіоні технологій збирання рослинної біомаси та виробництва твердого біопалива. Установлено параметри контролю та оцінки якості роботи машин для збирання й обладнання для виробництва паливних гранул. Вивчено перелік ..

Одеса

Агропромислові формування в забезпеченні продовольчої безпеки

260грн

В монографії розглянуто теоретичні і прикладні аспекти забезпечення продовольчої безпеки України, діючі механізми функціонування, методи державного регулювання агропромисловим сектором. Показано вплив ринкових трансформацій на форми організації агропромислового виробництва в Україні. Запропоновано методи і підходи до оцінки агропродовольчого ринку і продовол..

Фенікс

Природноресурсове право України

90грн

Зібрані розробки й методичні рекомендації з курсу "Природноресурсове право України"...

Фенікс

Экономико-экологические проблемы Азовского моря

150грн

 У монографії розглядаються питання оцінки транзитного потенціалу України й вплив транспортної інфраструктури на конкурентне положення товарів на світових ринках. Досліджено міжнародні норми регулювання вантажних перевезень, процеси спрощення організаційних процедур у морській торгівлі, сформульовані концептуальні положення національних правил здійсненн..

Фенікс

Процеси захисту навколишнього середовища

280грн

У підручнику висвітлені процеси захисту атмосфери від викидів шкідливих речовин, гідросфери від скидів, літосфери від відходів, навколишнього середовища від енергетичних впливів. Підручник розрахований на студентів спеціальності «Екологія» усіх форм навчання і може бути використаний у якості основної навчальної літератури при вивченні і курсовому пр..

Львів

Рекреаційні ресурси та курортологія

166грн

Розкриваються основні закономірності будови, розвитку, функціональність рекреаційного потенціалу Карпатського, Дніпровсько-Дністровського, Азово-Чорноморського рекреаційних регіонів. Здійснюється аналіз стану рекреаційно-курортної індустрії в містах та визначення можливості її вдосконалення. Вивчаються ключові курортні та рекреаційні закордонні об'єкти,..

Дослідницьке

Технології та обладнання для використання поновлюваних джерел енергії в сільськогоспо..

166грн

У книзі представлено основні технології та обладнання для використання поновлюваних джерел енергії в сільськогосподарському виробництві, розглянуто сучасні техніко-технологічні рішення та вимоги до них, наведено результати випробувань техніки та обладнання для використання енергії біомаси, вітро- та геліоенергії, розглянуто наявний в країні потенціал поновлю..

Аграрна наука

Українсько-російсько-англійський тлумачний словник із загального землеробства

365грн

У словнику наведено тлумачення понад 1400 спеціальних термінів (розміщених в алфавітному порядку), що вживаються у навчальній, науковій та виробничій літературі з питань землеробства. Тлумачний словник містить також переліки умовних позначень, одиниць вимірювання, скорочень та українсько-російсько-англійський словник термінів. Для студентів, аспірантів і вик..

Юрінком

Тваринний світ України

52грн

Книга, основу якої становить постатейний науково-практичний коментар Закону України «Про тваринний світ», є однією з небагатьох праць, присвячених як теоретичному аналізу норм фауністичного законодавства, так і їх практичній реалізації. При підготовці коментарю використано й інше галузеве законодавство, зокрема конституційне, земельне, лісове, водне, цивільн..

Одеса

Сучасні проблеми оцінки агрокліматичних ресурсів та районування

78грн

У навчальному посібнику розглядаються методи оцінки агрокліматичних ресурсів у діяльному шарі та їх просторового перерозподілу під впливом неоднорідної підстильної поверхні (елементів рельєфу, пістрявості грунтового і рослинного покриву), методи різномасштабного агрокліматичного районування територій та картографування агрокліматичних показників. Значна уваг..

Олді+

Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування

198грн

Перший український навчальний посібник такого типу. В ньому на основі досліджень авторів викладені теоретико-методологічні та методичні основи стандартизації та нормування у сфері екології землекористування, організації робіт із стандартизації та нормування і вимоги до змісту нормативних документів. Розкривається зміст і методика розробки концепцій і галузев..

Аграрна наука

Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва

208грн

Система техніко-технологічного забезпечення виробництва продукції рослинництва розроблена ННЦ «ІМЕСГ» спільно з науково-дослідними установами НААН (ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інститут сільського господарства Степової зони, Інститут зрошуваного землеробства, Інститут олійних культур, Дослідна станція луб’яних культур Інституту сільського господарства П..

Еспада

Сільськогосподарська екологія

104грн

Розглянуто екологічні проблеми рослинництва, тваринництва, методичні питання моніторингу агроекосистем і лісу, особливості мікроклімату у полезахисних лісових смугах різної конструкції та їх вплив на ентомофауну, наслідки антропогенного впливу на сільськогосподарські екосистеми та шляхи їх пом’якшення або подолання...

Аграрна наука

Розроблення і впровадження в агропромислове виробництво комплексів технічних засобів ..

177грн

У монографії наведено наукові основи розроблення та впровадження в агропромислове виробництво України енерго-, ресурсоощадиих технологій, які базуються виключно на наукових дослідженнях, конструкторських напрацюваннях, виробництві і широкому використанню саме вітчизняних технічних засобів для вирощування зернових та інших культур. Тому для досягнення продово..

Показано з 1 по 24 із 57 (3 сторінок)

У цьому розділі представлені підручники та посібники з екології сільського господарства. Також тут можна знайти книги про способи та процеси захисту навколишнього середовища.