(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Екологія, основи АПК

CRC Press

Basic Guide To Pesticides: Their Characteristics And Hazards

2400грн

Basic Guide to Pesticides covers the physical properties of about 700 pesticides and their contaminants and related health hazards. It is important in dealing with environmental problems in general and individual cases...

Ліра-К

Business English

120грн

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальностей 8.09010101 «Агрономія», 8.09010108 «Насінництво та насіннєзнавство», 8.04010602 «Прикладна екологія та збалансоване природокористування», які вивчають дисципліну «Ділова іноземна мова» (англійська). Посібник містить теми для аудиторної та самостійної роботи. Навчальний матеріал включа..

CRC Press

Energy in Agroecosystems

1960грн

Energy in Agroecosystems: A Tool for Assessing Sustainability is the first book on energy analysis that is up-to-date and specifically dedicated to agriculture. It is written from an agroecological perspective and goes beyond the conventional analysis of the efficient use of energy. The book provide a methodological guide to assess energy efficiency and sust..

Ліра-К

English for students of agriculture

125грн

Мета навчального посібника – забезпечити формування необхідної комунікативної компетентності майбутніх фахівців агрономічних напрямів у сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах. Навчальний посібник складається з таких структурних частин: вступ; перша частина (три змістовні модулі (26 тем); друга частина (спеціалізовані тексти для читання); ..

Garland Science

Environmental Plant Physiology

2200грн

Environmental Plant Physiology focuses on the physiology of plant-environment interactions, revealing plants as the key terrestrial intersection of the biosphere, atmosphere, hydrosphere and geosphere. It provides a contemporary understanding of the topic by focusing on some of humankind's fundamental biological, agricultural and environmental challenges. It..

Routledge

Farmers' Cooperatives and Sustainable Food Systems in Europe

1680грн

Farmers' cooperatives are very prevalent in the European Union, where they account for approximately half of agricultural trade and thus are key to articulating rural realities and in shaping the sustainability credentials of European food and farming. This book analyses to what extent farmers' cooperatives are working to benefit their members, are showing c..

CRC Press

Green Pesticides Handbook

3280грн

Green pesticides, also called ecological pesticides, are pesticides derived from organic sources which are considered environmentally friendly and are causing less harm to human and animal health and to habitats and the ecosystem. Essential oils based insecticides started have amazing features. This book gives a full spectrum of the whole range of essential ..

Routledge

Large-scale Forest Restoration

1800грн

Landscapes are being degraded and simplified across the globe. This book explores how forest restoration might be carried out to increase landscape heterogeneity, improve ecological functioning and restore ecosystem services in such landscapes. It focuses on large, landscape-scale reforestation because that is the scale at which restoration is needed if many..

CRC Press

Management Of Pests And Pesticides

1680грн

The contributors discuss pesticide production, distribution, and use; the problems caused by pests and pesticides; and the role of integrated pest management in minimizing these problems. describes research at the international and regional level, and addresses individual farmers' pesticide usage, their perceptions of pests and pesticides, and the relationsh..

Routledge

The Forest Certification Handbook

1480грн

First published in 1995, The Forest Certification Handbook has become the landmark book concerning all aspects of forest and wood product certification from policy to business to in-the-field technical issues. Yet since first publication an enormous amount has happened in the field. This new second edition has been entirely rewritten to incorporate the chang..

Основа

Інженерна екологія сільського господарства

50грн

Перевага цього навчального посібника в тому, що головну увагу автори зосереджують на технічних засобах як інструменті для зменшення негативних наслідків, заподіяних довкіллю в процесі сільськогосподарського виробництва, що потребує застосування новітніх технологій з урахуванням сучасного стану екології. Проаналізовано особливості впливу технічних засобів на ..

Перун

Англійсько-український ентомологічний словник

250грн

Англійсько-український ентомологічний словник містить біля 38 000 слів та словосполучень сучасної англійської лексики ентомології як-то: загальної та прикладної ентомології, анатомії комах; фізіології комах, як-то: травлення та линька, зимова сплячка та метаморфоз, хеморецепція та циркадні ритми, хромосоми та мутації, метаболізм та поведінковий гомеостазіс, ..

Перун

Англійсько-український сільськогосподарський словник

180грн

Англійсько-український сільськогосподарський словник містить біля 82 000 термінів та словосполучень сучасної англійської лексики базових сільськогосподарських галузей, як-то: рослинництва та насінництва, тваринництва та бджолярства, лісівництва та городництва, агрохімії та захисту рослин, біології та генетики рослин та тварин, механізації та автоматизації сі..

Одеса

Біологічні й екологічні основи формування продуктивності агроекосистем

150грн

В підручнику представлені всі розділи дисципліни «Біологічні та екологічні основи формування продуктивності агроекосистем», які охоплюють дослідження біологічних і екологічних основ формування продуктивності агроекосистеми на основі теорії енерго-масообміну в системах « ґрунт - рослина - атмосфера» та «погода - урожай», а також впливу факторів навколишнього ..

Дослідницьке

Біосфера та агротехнології: інженерні рішення

250грн

У посібнику викладено наукові основи формування агробіоінженерних проектів у системі «Біосфера – агротехнології – інженерні рішення» як безальтернативного варіанту вирішення комплексу екологічних, енергетичних та соціальних проблем у сучасному сільськогосподарському виробництві. Наведено проекти адаптивного управління виробництвом продукції рослинництва з ви..

Кондор

Біотехнологія з основами екології

220грн

У навчальному посібнику «Біотехнологія з основами екології» розглянуто найновіші досягнення генетичної науки, біотехнології та екології, стрімкий розвиток знань в області молекулярної генетики, мікробіології та ензимології, а також властивості, структуру, взаємозв’язки складних природних та антропогенно-змінених систем, реальні екологічні ситуації і проблеми..

ЛНУ

Бактеріальний фотосинтез

100грн

У посібнику розглядаються особливості фотосинтезу різних груп фотосинтезувальних мікроорганізмів, природа фотосинтезувальних пігментів, структура фотосистем прокаріот, що здійснюють оксигенний і аноксигенний фотосинтез. Представлені сучасні дані про механізми фотосинтезу у ціанобактерій, фотосинтезувальних пурпурових і зелених сіркових бактерій, геліобактері..

Кондор

Водна мікробіологія

90грн

У книзі, яка є посібником для підготовки курсу лекцій і проведення експериментальних робіт, викладені класичні та сучасні методи вивчення мікробіологічних процесів у природних та штучних водойомах. Описані прилади, наведені прописи 170 живильних середовищ для виділення і культивування мікроорганізмів кругообігу вуглецю, азоту, фосфору, методи дослідження їх ..

Олді+

Генетичний аналіз

150грн

У посібнику викладено основні методи генетичного аналізу рослин та інших організмів за якісними (альтернативними) та кількісними ознаками. Запропоновано способи, формули і схеми для розрахунків розщеплення ознак у гібридах, визначення частоти кросинговеру. Окремі розділи присвячені цитогенетичному та хромосомному аналізам, використанню анеуплодії в генетично..

Олді+

Екологічний контроль в АПК

190грн

Навчально-методичний посібник «Екологічний контроль в агропромисловому комплексі» підготовлений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» денної та заочної форми навчання. Він включає опис навчальної дисципліни «Екологічний контроль в агропр..

ЛНУ

Екологія грибів

280грн

У книзі проаналізовано результати сучасних наукових досліджень у галузі екології грибів – представників древнього царства живої природи, широко розповсюджених у біосфері. Подано відомості щодо екологічних особливостей поширення грибів, їхнього стосунку до абіотичних чинників і взаємозв’язків з іншими компонентами біоти. Особлива увага приділена аналізові еко..

Олді+

Збалансоване використання земельних ресурсів

265грн

Навчальний посібник містить теоретичну інформацію щодо принципів, методів та засобів збалансованого використання земельних ресурсів різних цільових категорій залежно від якісного стану...

Еспада

Зберігання та переробка сільськогосподарської продукції

90грн

Висвітлені питання переробки продукції продовольчого призначення. Подана структурована інформація про властивості сировини та основні технологічні стадії її переробки: про особливості зберігання сировини та готової продукції; про використання побічних продуктів та відходів виробництва...

Аграрна освіта

Курсове і дипломне проектування. Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних ус..

75грн

Викладено методики розрахунків, необхідних для виробу технлологічного і електротехнічного обладнання. Розміщені довідкові та розрахункові матеріали...

Показано з 1 по 24 із 47 (2 сторінок)

У цьому розділі представлені підручники та посібники з екології сільського господарства. Також тут можна знайти книги про способи та процеси захисту навколишнього середовища. 

Агрометеорологія