(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Міжнародне

Фенікс

Чорноморський регіон у світовій політиці: актори, чинники, сценарії майбутнього

470грн

Двостороннє українсько-англійське видання.У монографії досліджено проблеми Чорноморського регіону й зроблено висновок щодо набуття поняттям ЧР суто географічного сенсу; для країн ЧР більше значення має приналежність до підсистем (РПК, НСЄ, ЦСЄ та ПСЄ), аніж до системи ЧР. Поясненням є ступень зростаючої небезпеки у відносинах країн-сусідів; множинність ..

Фенікс

Особливості міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів

156грн

Монографія присвячена дослідженню процесу виникнення та розвитку міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів (МТК), Зокрема, у ході розгляду теоретичних аспектів теми визначено поняття «МТК» та його співвідношення із суміжними категоріями. Проведено класифікацію МТК за основними ознаками, розкрито етапи розвитку' їхнього міжнародно-пр..

Фенікс

Міжнародно-правові засади регулювання відносин у сфері цивільної авіації: становлення..

370грн

У монографії досліджено основні етапи становлення та розвитку міжнародно-правового регулювання відносин у сфері цивільної авіації: від перших моделей правового регулювання повітряних польотів до сучасних міжнародно-правових стандартів міжнародних повітряних перевезень. Проаналізовано особливості формування міжнародного ін-ституційного механізму в галузі авіа..

Фенікс

Протидія транскордонній злочінності: глобальний контекст и реалії України

400грн

У монографії викладено систему наукових положень, спрямованих на розв’язання важливої кримінологічної наукової проблеми - підвищення ефек­тивності протидії транскордонній злочинності. На основі вивчення й узагаль­нення вітчизняного та світового досвіду формуються сучасні уявлення про природу та тенденції транскордонної злочинності. Обґрунтовано структур­но ф..

Фенікс

Актуальні проблеми міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН

470грн

Монографію присвячено питанням удосконалення міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН в зонах операцій з підтримання миру і безпеки. Встановлені необхідні умови успішної боротьби поліції ООН з організованою транснаціональною злочинністю і тероризмом на постконфліктних територіях, а також з корупцією і злочинами проти місцевого населення ..

КНТЕУ

Право Світової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного ..

1352грн

У широкому спектрі навчальної літератури, виданої в Україні з питань міжнародної економіки і торгівлі, торговельної політики і права, залишається прогалина, яку пропонують заповнити автори навчального посібника «Право Cвітової організації торгівлі – стрижень міжнародного торговельно-економічного права», розкриваючи весь спектр правил і принципів, на яких ґру..

Фенікс

Регулювання валютних обмежень: міжнародно-правова доктрина та національна практика

200грн

Монографію присвячено комплексному дослідженню змісту та особливостей правового регулювання валютних обмежень і шляхів його вдосконалення. Розглянуто теоретико-правові питання валютного регулювання, механізм адміністративно-правового регулювання валютних обмежень.Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, працівників банків і небанківсь..

Фенікс

Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності

260грн

У монографії комплексно досліджуються теоретико-прикладні проблеми міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Зокрема, розкриваються поняття та структура, становлення та історичний розвиток міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Висвітлюються особливості сучасної міжнародно-правової регламентації банківської діяльності на універса..

Фенікс

Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи ро..

135грн

Монографія присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних питань правового регулювання надання та використання міжнародної технічної допомоги на основі аналізу широкого кола міжнародно-правових документів, показано розвиток міжнародних правовідносин між країнами-донорамн, країнамн-реципієнтами та міжнародними організаціями. Розглянуто теоретнко-..

Фенікс

Правове забезпечення співробітництва України з Європейським Союзом та його державами-..

364грн

У монографії розкриваються концептуальні засади співробітництва між Україною та ЄС і його державами-членами з питань прямого оподаткування. Особливу увагу приділено еволюції механізму регулювання прямого оподаткування на рівні ЄС як інтеграційного об’єднання та його сучасним тенденціям розвитку, зокрема, у сфері запобігання недобросовісній податковій конкуре..

Фенікс

Міжнародно-правове регулювання охорони довкілля в Европейському Союзі

364грн

У монографії розглянуто правове регулювання охорони довкілля в рамках юрисдикції ЄС та системи права Союзу. Досліджена участь 0С в міжнародних природоохоронних угодах, вплив екологічного права ЄС на зміст двосторонніх та окремих колективних договорів за участю Союзу, діяльності ЄС конвенційних органах універсальних природоохоронних договорів та співпраця ЄС ..

Гельветика

Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України з інституціями Ра..

291грн

У монографії визначено правову природу співробітництва органів судової влади України з інституціями Ради Європи. Механізм такої співпраці починає діяти завдяки використанню сукупності методів та засобів взаємодії органів судової влади України з інституціями Ради Європи.Завдання організаційно-правового співробітництва органів судової влади України та Ради Євр..

Алерта

Міжнародне співробітництво у боротьбі з фінансовими право­порушеннями

229грн

Навчальний посібник дає необхідні знання міжнародного співробітництва у боротьбі з фінансовими правопорушеннями як навчальної дисципліни. Послідовно розкриті сутність фінансового правопорушення як міжнародного явища, поняття та суб’єкти міжнародного співробітництва, форми міжнародного співробітництва, правові основи міжнародного співробітництва у боротьбі з ..

Гельветика

Конституційно-правові основи забезпечення національної безпеки в Угорщині

250грн

У монографії, на підставі наукового аналізу та узагальнення, розглянуто сутність, новий зміст та особливості держави, державного суверенітету в умовах глобалізації та позиціонування в даному контексті Угорщини. Досліджено значення функцій Конституції у системі національної безпеки держави, визначено систему конституційних напрямків та форми її забезпечення. ..

Гельветика

Європейський вектор розвитку української митниці

468грн

У монографії досліджено умови виникнення та історичні форми функціонування митних органів Європи й України як невід’ємний елемент державності. Проведено класифікацію європейських моделей митних служб залежно від їх місця в системі державних органів та організаційної побудови. Критичний аналіз структурно-функціональних змін вітчизняних митних органів дозволив..

Гельветика

The administrative-legal regime of use and protection of technogenic deposits

213грн

The research presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which lies in determination of the essence of administrative and legal regime of man-made deposits, establishment of problems of their normative specification and practical implementation. Scientific tendencies in the field of administrative and legal regime of m..

Гельветика

Уніфікація міжнародного права та її вплив на національне законодавство

406грн

У монографії досліджено сучасні проблеми уніфікації міжнародного права. Уніфікація розглядається як один з найважливіших інструментів глобалізації, як універсальний механізм розвитку міжнародного права, що характеризується різноманіттям форм та проявів. Приділено увагу дослідженню нових методологічних підходів до міжнародно-правової уніфікації, з’ясовано пот..

Алерта

ТРАСТ: історія, сучасність, перспективи

936грн

Монография містить комплексне дослідження довірчої власності, що існує у країнах загального права, а також детальний аналіз різноманітних видів трастів і трастоподібних конструкцій, що функціонують у країнах цивільного права та змішаних правових системах, зокрема у Франції, Італії, Німеччині, Швейцарії, Південно-Африканській Республіці, Японії, Китаї та інши..

Гельветика

Теоретико-правові основи адаптації соціального законодавства України до законодавства..

437грн

У монографії досліджено теоретико-методологічні засади адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС. Проаналізовано правову природу соціального законодавства, визначено його ознаки, здійснено аналіз ретроспективи даного правового явища у світі та на території України. Встановлено суть і значення адаптації соціального законодавства України ..

Алерта

Речове право

988грн

У Підручнику системно висвітлено питання речового права. Підручник підготовлено відповідно до навчального плану дисципліни...

Гельветика

Реформування митних органів України в умовах євроінтеграції

442грн

В монографічному дослідженні проаналізовано етапи створення, формування та історичного розвитку митних органів Європи і України, а також форми функціонування від моменту їх виникнення до сучасного періоду. Вивчено досвід організації діяльності сучасних митних адміністрацій усіх країн-членів Євросоюзу, систематизовано світові моделі їх побудови. Піддано крити..

Гельветика

Реалізація фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції: організаційно-право..

458грн

Роботу присвячено дослідженню проблем реалізації фіскальної політики в Україні в умовах євроінтеграції. Розкрито теоретико-методологічні та адміністративно-правові засади провадження зазначеної політики, а також окреслено напрями розвитку діяльності її суб’єктів. Особливу увагу звернуто на шляхи вдосконалення організаційно-правового забезпечення здійснення ф..

Алерта

Практикум з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу

187грн

«Практикум з міжнародного приватного права та міжнародного цивільного процесу» призначений для вивчення курсу «Міжнародне приватне право» та відповідних спеціальних курсів. Він містить програму курсу «Міжнародне приватне право», 37 планів семінарських занять, які охоплюють теоретичні питання, задачі та завдання, а також перелік наукових, навчальних та інших ..

Алерта

Практика Європейського суду з прав людини

281грн

Викладено питання функціонування загальноєвропейської конвенційної системи захисту прав людини з урахуванням змін, внесених Протоколом № 14, та нових тенденцій розвитку цієї системи. У загальній частині посібника розглянуто особливості конвенційної системи захисту прав людини, а спеціальна частина присвячена висвітленню практики тлумачення та застосування Єв..

Показано з 1 по 24 із 51 (3 сторінок)

Література з міжнародного права