(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Міжнародне

Гельветика

Європейський вектор розвитку української митниці

450грн

У монографії досліджено умови виникнення та історичні форми функціонування митних органів Європи й України як невід’ємний елемент державності. Проведено класифікацію європейських моделей митних служб залежно від їх місця в системі державних органів та організаційної побудови. Критичний аналіз структурно-функціональних змін вітчизняних митних органів дозволив..

Гельветика

Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи

285грн

В монографії представлено комплексний аналіз та порівняння законодавства про адміністративні процедури країн Європейського Союзу, зокрема Австрійської Республіки, Естонської Республіки, Королівства Нідерландів, Латвійської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республіки та Украї..

Гельветика

Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняни..

500грн

Розкрито сутність адміністративно-правового забезпечення публічного порядку в сучасних умовах. Проаналізовано концептуальні підходи до його визначення, зокрема вітчизняний і зарубіжний досвід з цього питання. Висвітлено проблемні аспекти проступків проти публічного порядку, особливості його нормативно-правового забезпечення, а також провадження у відповідних..

Алерта

Арбитражное правосудие в Украине. Книга 1.

900грн

Книга первая данной публикации, посвященной международному коммерческому арбитражу в Украине, содержит комментарии к нормам права и анализ украинской судебной практики по вопросам, касающимся общих положений о названном арбитраже, правил об арбитражном соглашении, о составе арбитражного суда, о его компетенции, о количестве арбитров, об их назначениях и отво..

Алерта

Арбитражное правосудие в Украине. Книга 2.

900грн

Книга вторая данной публикации, посвященной международному коммерческому арбитражу в Украине, содержит комментарии к нормам права и анализ украинской судебной практики по вопросам, касающимся порядка вынесения арбитрами решения, прекращения арбитражного разбирательства и норм права, применяющихся к сути спора...

Алерта

Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі

170грн

У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти забезпечення позову в міжнародному комерційному арбітражі. На основі доктринальних підходів процесуальної науки, аналізі міжнародно-правових документів, норм національного законодавства України та іноземних юрисдикцій проаналізовано основні особливості та проблеми вжиття..

Алерта

Комментарии к мировой практике международного коммерческого арбитража

790грн

Настоящая книга посвящена вопросам международного арбитражногоправа, действующего ныне в сфере торгово-экономических отношений в различных государствах мира. Основанная на опыте практического толкования иприменения судами норм арбитражного права в различных юрисдикциях мира,она имеет своей целью охватить весь спектр принципиальных вопросов современной мирово..

Гельветика

Конституційне право зарубіжних країн

620грн

Підручник структурно поділений на дві частини - загальну, в якій розглядаються основні інститути конституційного права в зарубіжних країнах (безпосередня демократія, глава держави, парламенти, уряди та ін.) та особливу, яка присвячена основам конституційного права окремих зарубіжних країн, які традиційно включаються до програм навчальних дисци..

Гельветика

Конституційно-правові основи забезпечення національної безпеки в Угорщині

240грн

У монографії, на підставі наукового аналізу та узагальнення, розглянуто сутність, новий зміст та особливості держави, державного суверенітету в умовах глобалізації та позиціонування в даному контексті Угорщини. Досліджено значення функцій Конституції у системі національної безпеки держави, визначено систему конституційних напрямків та форми її забезпечення. ..

Гельветика

Кримінальне право зарубіжних країн

130грн

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Кримінальне право зарубіжних країн» містить передмову, загальні положення, план навчального процесу, структуру навчальної дисципліни, плани практичних занять, перелік питань для підготовки до екзамену, а також перелік рекомендованих джерел, що повинні допомогти студентам в організації самостійної роботи в процесі н..

Алерта

Міжнародні комерційні контракти: колізійне та матеріально-правове регулювання

160грн

Навчальний посібник містить матеріали для підготовки до занять зі спецкурсів «Актуальні проблеми колізійного договірного права», «Міжнародні комерційні контракти», «Комерційні контракти, пов’язані з різними країнами». Крім того, він може використовуватися для підготовки з окремих тем курсу «Міжнародне приватне право». У навчальному посібнику проаналізовані д..

Право

Міжнародне публічне право

470грн

У Підручнику проаналізовано становлення та розвиток міжнародного публічного права, зміст його основних принципів, інститутів і галузей. При розкритті змісту галузей акцентовано увагу на особливостях джерельної бази, галузевих принципах, суб’єктному складі, інституційній системі...

Алерта

Міжнародне співробітництво у боротьбі з фінансовими право­порушеннями

220грн

Навчальний посібник дає необхідні знання міжнародного співробітництва у боротьбі з фінансовими правопорушеннями як навчальної дисципліни. Послідовно розкриті сутність фінансового правопорушення як міжнародного явища, поняття та суб’єкти міжнародного співробітництва, форми міжнародного співробітництва, правові основи міжнародного співробітництва у боротьбі з ..

Право

Міжнародний захист прав людини

175грн

У навчальному посібнику висвітлено становлення та розвиток інституту міжнародного захисту прав людини на універсальному і регіональному рівнях; розкрито обсяг тскладові основних прав людини (право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, свободу думки, совісті та релігії, свободу зібрань та об’єднання та ін.); зо- середжено увагу на ключових п..

Гельветика

Міжнародно-правові засади миротворчої діяльності міжнародних регіональних організацій..

250грн

У книзі досліджено міжнародно-правові засади проведення миротворчих операцій регіональними організаціями – Європейським Союзом, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, а також субрегіональною – Організацією Північноатлантичного договору. Зокрема, представлено принципи здійснення миротворчості та діяльності з управління кризами регіональними органі..

Гельветика

Німецька методика права

150грн

У навчальному посібнику викладено основні положення німецької методики права, які стосуються роботи з юридичними казусами. Читачам пропонується ознайомитися з методами тлумачення права, правилами аналізу обставин справи та загальними положеннями робочої техніки.Друга частина посібника знайомить читача з організацією державної влади Німеччини, зокрема з питан..

Гельветика

Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України з інституціями Ра..

280грн

У монографії визначено правову природу співробітництва органів судової влади України з інституціями Ради Європи. Механізм такої співпраці починає діяти завдяки використанню сукупності методів та засобів взаємодії органів судової влади України з інституціями Ради Європи.Завдання організаційно-правового співробітництва органів судової влади України та Ради Євр..

Гельветика

Основи застосування адміністративної відповідальності до іноземців та осіб без громад..

200грн

У монографії на основі комплексного аналізу адміністративно-правової відповідальності іноземців та осіб без громадянства в Україні, виявленні теоретичні і практичні проблеми, пов’язані із правовою реалізацією суб’єктами публічного адміністрування своїх повноважень у зазначеній сфері, розроблено науково–обгрунтовані рекомендації щодо підвищення ефективності ф..

Гельветика

Основи міжнародно-правових стандартів прав людини

195грн

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія»...

Право

Основи права Європейського Союзу

310грн

У Підручнику проаналізовано сучасний стан та перспективи подальшого розвитку права ЄС, розкрито зміст основних принципів, інститутів, надано характеристику організаційно-правового механізму ЄС; приділено увагу положенням окремих галузей. Акцентовано увагу на питанні співробітництва між ЄС та Україною, а також на проблемі гармонізації українського законодавст..

Право

Порівняльне правознавство у таблицях

150грн

У навчальному посібнику у таблицях викладено основні питання, передбачені навчальною програмою юридичних закладів вищої освіти України з порівняльного правознавства, що дозволяють студентам глибше засвоїти матеріал та систематизувати його. У таблицях у стислому вигляді представлено матеріали з теорії компаративістики, європейського права, романо-германської ..

Право

Право Європейського Союзу

250грн

Підручник «Право Європейського Союзу» розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю дисципліну. У ньому стисло й доступно викладені найбільш важливі питання права ЄС. У Підручнику віддається перевага вивченню інститутів ЄС, правової системи ЄС, правового регулювання Внутрішнього ринку ЄС, його окремих політик (наприклад, економічний та валютний ..

Право

Право Європейського Союзу: основи теорії

200грн

У Підручнику викладено основи правової системи та інституційного механізму Європейського Союзу, розкриваються зміст права ЄС, його принципів і джерел, правова природа і компетенції Європейського Союзу, основи правового положення індивіда в динаміці їх розвитку, аналізуються основні положення Угоди про асоціацію як правової основи співробітництва між Україною..

Показано з 1 по 24 із 40 (2 сторінок)

Література з міжнародного права