(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Міжнародне

Фенікс

Актуальні проблеми міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН

470 грн

Монографію присвячено питанням удосконалення міжнародно-правового забезпечення діяльності поліції ООН в зонах операцій з підтримання миру і безпеки. Встановлені необхідні умови успішної боротьби поліції ООН з організованою транснаціональною злочинністю і тероризмом на постконфліктних територіях, а також з корупцією і злочинами проти місцевого населення ..

Фенікс

Зона вільної торгівлі Україна — Європейський Союз та європейська інтеграція: правові ..

80 грн

У виданні представлено статті учасників міжнародної науково-практичної конференції “Зона вільної торгівлі Україна-Європейський Союз: правові та економічні аспекти”, що відбулась у м. Одесі 8 червня 2007 р. за ініціативою Одеської національної юридичної академії, Британської Ради в Україні, Української асоціації європейських студій, Проекту “Торгівельна політ..

Право

Міжнародний захист прав людини

300 грн

У навчальному посібнику висвітлено становлення та розвиток інституту міжнародного захисту прав людини на універсальному і регіональному рівнях; розкрито обсяг тскладові основних прав людини (право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, свободу думки, совісті та релігії, свободу зібрань та об’єднання та ін.); зо- середжено увагу на ключових п..

Фенікс

Міжнародно-правові засади регулювання відносин у сфері цивільної авіації: становлення..

690 грн

У монографії досліджено основні етапи становлення та розвитку міжнародно-правового регулювання відносин у сфері цивільної авіації: від перших моделей правового регулювання повітряних польотів до сучасних міжнародно-правових стандартів міжнародних повітряних перевезень. Проаналізовано особливості формування міжнародного ін-ституційного механізму в галузі авіа..

Фенікс

Міжнародно-правові стандарти банківської діяльності

260 грн

У монографії комплексно досліджуються теоретико-прикладні проблеми міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Зокрема, розкриваються поняття та структура, становлення та історичний розвиток міжнародно-правових стандартів банківської діяльності. Висвітлюються особливості сучасної міжнародно-правової регламентації банківської діяльності на універса..

Фенікс

Міжнародно-правове співробітництво в боротьбі з допінгом у спорті

300 грн

У монографії висвітлюються актуальні проблеми міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з допінгом у спорті. Досліджено зміст, форми та особливості міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з допінгом у спорті. Запропоновано періодизацію еволюції міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з допінгом у спорті. Визначено природу, особливості т..

Фенікс

Особливості міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів

156 грн

Монографія присвячена дослідженню процесу виникнення та розвитку міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів (МТК), Зокрема, у ході розгляду теоретичних аспектів теми визначено поняття «МТК» та його співвідношення із суміжними категоріями. Проведено класифікацію МТК за основними ознаками, розкрито етапи розвитку' їхнього міжнародно-пр..

Право

Порівняльне правознавство у таблицях

280 грн250 грн

У навчальному посібнику у таблицях викладено основні питання, передбачені навчальною програмою юридичних закладів вищої освіти України з порівняльного правознавства, що дозволяють студентам глибше засвоїти матеріал та систематизувати його. У таблицях у стислому вигляді представлено матеріали з теорії компаративістики, європейського права, романо-германської ..

Право

Право Європейського Союзу: основи теорії

260 грн

У Підручнику викладено основи правової системи та інституційного механізму Європейського Союзу, розкриваються зміст права ЄС, його принципів і джерел, правова природа і компетенції Європейського Союзу, основи правового положення індивіда в динаміці їх розвитку, аналізуються основні положення Угоди про асоціацію як правової основи співробітництва між Україною..

Фенікс

Правове регулювання міжнародної технічної допомоги: стан, тенденції та перспективи ро..

135 грн

Монографія присвячена дослідженню актуальних теоретичних та практичних питань правового регулювання надання та використання міжнародної технічної допомоги на основі аналізу широкого кола міжнародно-правових документів, показано розвиток міжнародних правовідносин між країнами-донорамн, країнамн-реципієнтами та міжнародними організаціями. Розглянуто теоретнко-..

Фенікс

Протидія транскордонній злочінності: глобальний контекст и реалії України

400 грн

У монографії викладено систему наукових положень, спрямованих на розв’язання важливої кримінологічної наукової проблеми - підвищення ефек­тивності протидії транскордонній злочинності. На основі вивчення й узагаль­нення вітчизняного та світового досвіду формуються сучасні уявлення про природу та тенденції транскордонної злочинності. Обґрунтовано структур­но ф..

Фенікс

Регулювання валютних обмежень: міжнародно-правова доктрина та національна практика

200 грн

Монографію присвячено комплексному дослідженню змісту та особливостей правового регулювання валютних обмежень і шляхів його вдосконалення. Розглянуто теоретико-правові питання валютного регулювання, механізм адміністративно-правового регулювання валютних обмежень.Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, працівників банків і небанківсь..

Фенікс

Чорноморський регіон у світовій політиці: актори, чинники, сценарії майбутнього

470 грн

Двостороннє українсько-англійське видання.У монографії досліджено проблеми Чорноморського регіону й зроблено висновок щодо набуття поняттям ЧР суто географічного сенсу; для країн ЧР більше значення має приналежність до підсистем (РПК, НСЄ, ЦСЄ та ПСЄ), аніж до системи ЧР. Поясненням є ступень зростаючої небезпеки у відносинах країн-сусідів; множинність ..

Informa Law

EU Shipping Law

13728 грн

A previous winner of the Comité Maritime International’s Albert Lilar Prize for the best shipping law book worldwide, EU Shipping Law is the foremost reference work for professionals in this area. This third edition has been completely revised to include developments in the competition/antitrust regime, new safety and environmental rules, and rules governing..

Routledge

International Air Carrier Liability

1456 грн

International Air Carrier Liability brings together essential treaties and airline-to-airline agreements on air carrier liability, safety and security, and supplements these with expert commentary and analysis. The examination considers the general regulatory framework of international civil aviation (including the Chicago Convention and related documents) a..

Routledge

International Aviation Law

3245 грн

International Aviation Law: A Practical Guide explains the international context and application of the law as it applies to commercial and recreational aviation, and to the broader aviation environment. It provides a comprehensive introduction to all aspects of aviation law, from criminal law to contract law, to the legal duties and responsibility of aircre..

Routledge

International Child Law

1456 грн

This book examines the rights of the child using the global framework of the United Nations International Convention on the Rights of the Child 1989. Analysing both public and private international legal aspects, this cross-disciplinary text promotes a holistic understanding of the ongoing development of child law, children’s rights and the protection of the..

Routledge

Maritime Economics

2912 грн

For 5000 years shipping has served the world economy and today it provides a sophisticated transport service to every part of the globe. Yet despite its economic complexity, shipping retains much of the competitive cut and thrust of the “perfect” market of classical economics. This blend of sophisticated logistics and larger than life entrepreneurs makes it ..

Гельветика

The administrative-legal regime of use and protection of technogenic deposits

213 грн

The research presents a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which lies in determination of the essence of administrative and legal regime of man-made deposits, establishment of problems of their normative specification and practical implementation. Scientific tendencies in the field of administrative and legal regime of m..

Гельветика

Європейський вектор розвитку української митниці

468 грн

У монографії досліджено умови виникнення та історичні форми функціонування митних органів Європи й України як невід’ємний елемент державності. Проведено класифікацію європейських моделей митних служб залежно від їх місця в системі державних органів та організаційної побудови. Критичний аналіз структурно-функціональних змін вітчизняних митних органів дозволив..

Гельветика

Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи

296 грн

В монографії представлено комплексний аналіз та порівняння законодавства про адміністративні процедури країн Європейського Союзу, зокрема Австрійської Республіки, Естонської Республіки, Королівства Нідерландів, Латвійської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республіки та Украї..

Гельветика

Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняни..

520 грн

Розкрито сутність адміністративно-правового забезпечення публічного порядку в сучасних умовах. Проаналізовано концептуальні підходи до його визначення, зокрема вітчизняний і зарубіжний досвід з цього питання. Висвітлено проблемні аспекти проступків проти публічного порядку, особливості його нормативно-правового забезпечення, а також провадження у відповідних..

Алерта

Арбитражное правосудие в Украине. Книга 1.

1144 грн

Книга первая данной публикации, посвященной международному коммерческому арбитражу в Украине, содержит комментарии к нормам права и анализ украинской судебной практики по вопросам, касающимся общих положений о названном арбитраже, правил об арбитражном соглашении, о составе арбитражного суда, о его компетенции, о количестве арбитров, об их назначениях и отво..

Алерта

Арбитражное правосудие в Украине. Книга 2.

1144 грн

Книга вторая данной публикации, посвященной международному коммерческому арбитражу в Украине, содержит комментарии к нормам права и анализ украинской судебной практики по вопросам, касающимся порядка вынесения арбитрами решения, прекращения арбитражного разбирательства и норм права, применяющихся к сути спора...

Показано з 1 по 24 із 52 (3 сторінок)

Література з міжнародного права