(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Агрономія

Львів

Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур

500грн

Розглянуто стан і тенденції розвитку рослинництва. Висвітлено народногосподарське значення, біологічні і ботанічні особливості польових культур. Детально подано сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур, зокрема підбір попередників, обробіток ґрунту, підготовка насіння, система удобрення, особливості сівби, використання засобів захисту рос..

CRC Press

Genetics, Genomics and Breeding of Sunflower

2625грн

The sunflower has fascinated mankind for centuries. The oilseed sunflower contributes approximately ten percent of the world’s plant-derived edible oil and the confection type sunflower holds a considerable share of the directly consumed snacks market. In addition, sunflower is also grown as an ornamental for cut flowers, as well as in home gardens. We are n..

CRC Press

Genetics, Genomics, and Breeding of Soybean

2625грн

The soybean is an economically important leguminous seed crop for feed and food products that is rich in seed protein (about 40 percent) and oil (about 20 percent); it enriches the soil by fixing nitrogen in symbiosis with bacteria.Soybean was domesticated in northeastern China about 2500 BC and subsequently spread to other countries. The enormous economic v..

Університетська книга

Агроекономічне та екологічне обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культ..

80грн

У навчальному посібнику розглянуто і проаналізовано різні підходи і методики економічного та екологічного обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур з погляду паритету цін і можливої державної підтримки вітчизняного товаровиробника. За екологічну характеристику природних умов, як обмежувальний фактор, прийнято рівень забезпечення таким ресурс..

КНТ

Агроклиматология

200грн

Учебник «Агроклиматология» издается впервые. В книге излагаются принципы сельскохозяйственной оценки климата и методы агроклиматической обработки многолетних наблюдений. Рассмотрен радиационный и тепловой баланс как энергетический механизм формирования сельскохозяйственного климата в различных регионах. Излагаются методы определения агроклиматических показат..

Нілан

Агрометеорологія

180грн

Висвітлено широке коло питань впливу агрометеорологічних факторів на продуктивність сільськогосподарського виробництва. Викладені сучасні методи оцінки клімату з позицій сільськогосподарського виробництва, принципи агрокліматичного районування. Розкрито суть небезпечних агрометеорологічних явищ і несприятливих умов, найбільш поширених в землеробстві України ..

Инфра-М

Агрометеорология

690грн

Изложены теоретические аспекты влияния гидрометеорологических факторов на рост, развитие и продуктивность сельскохозяйственных культур. Показана сущность опасных для сельскохозяйственного производства гидрометеорологических явлений и способы защиты от них. Рассмотрены методы оценки климата с позиций общего и частного агроклиматического районирования на основ..

Лань

Агрометеорология

560грн

В учебном пособии отражены агрометеорологические условия и их влияние на продуктивность сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия. Показаны сущность опасных для сельского хозяйства явлений природы и меры по предотвращению их пагубного воздействия. В пособии использованы материалы научно-исследовательских учреждений и передовой произв..

Agroexpert

Агротехника и механизация защиты растений

100грн

Актуальность, задачи и способы защиты с/х культур; Пестициды, их классификация и технологогические принципы нанесения на обрабатываемую поверхность; Химические препараты партнеры пестицидов; Предпосевная подготовка семенного материала; Технологии опрыскиваний и классификация опрыскивателей; Общее устройство и рабочие органы штанговых опрыскивателей; Подготов..

МСХА

Агроэкологические основы севооборотов

300грн

В учебном пособии освещены вопросы экологизации и биологизации земледелия за счет расширения полевого травосеяния, посевов бобовых культур, промежуточных культур, сидератов и др. Рассмотрены вопросы организации системы почвозащитных и природоохранных севооборотов. Изложены материалы по истории изучения севооборотов, обоснованы особенности планирования и пров..

ЦУЛ

Адаптивні системи землеробства

225грн

У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Подано основні складові агрокліматич- них та ґрунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства. Подано аг- робіологічну оцінку сільськогосподарських культур, їх вимоги до умов вирощування та вплив на ґрунт в зв’язку з осо..

Дніпро

Актуальні сівозміни: новий погляд на класику

120грн

В науковому виданні висвітлюються теоретичні та практичні питання базового елементу землеробства агроадаптивних сівозмін в умовах Степової зони. Сучасний погляд на принципи формування короткоротаційних сівозмін в розрізі ґрунтово-кліматичного зонування розглядається як результат аналізу наукових досліджень, одержаних в наукових установах. Реформаторські наук..

Львів

Англо-українсько-російський словник з фізіології і біохімії рослин та назв рослин

150грн

Тримовний словник містить 12000 слів та словосполучень, охоплює найуживаніші терміни з "Фізіології рослин" та сцміжних спеціальностей. Словник включає список назв рослин (1000 видів) латинською, англійською, українською та російською мовами...

Івано-Франківськ

Біологізація землеробства в Україні: реалії та перспективи

180грн

За результатами багаторічних досліджень, виконаних в асоціації «Біоконверсія», Подільському ДАТУ, Львівському НАУ та інших наукових установах, узагальнення досвіду вітчизняних і іноземних виробників органічної продукції, висвітлено стан, проблеми і перспективи біологізації землеробства, унаслідок освоєння сівозмін, насичених зернобобовими культурами і культу..

Рівне

Біологічні системи землеробства

90грн

Розглянуто питання виникнення альтернативних систем землеробства в історичному аспекті. Викладені науково-теоретичні основи біодинамічного, натурального, біологічного (органічного) землеробства. Розглядається стан та перспективи розвитку біологічного землеробства в світі та Україні. Посібник відповідає затвердженій робочій програмі навчальної дисципліни "Біо..

Вінниця

Біологія та екологія сільськогосподарських рослин

200грн

У підручнику охарактеризовано і систематизовано вплив основних факторів життя та біологічних особливостей на ріст і розвиток рослин, фактичний науково-практичний матеріал із дисциплін “Екологічно чисті технології вирощування сільськогосподарської продукції”, “Еколого-біологічне рослинництво”, “Наукові основи вирощування екологічно чистої продукції”, “Системи..

Дослідницьке

Біосфера та агротехнології: інженерні рішення

250грн

У посібнику викладено наукові основи формування агробіоінженерних проектів у системі «Біосфера – агротехнології – інженерні рішення» як безальтернативного варіанту вирішення комплексу екологічних, енергетичних та соціальних проблем у сучасному сільськогосподарському виробництві. Наведено проекти адаптивного управління виробництвом продукції рослинництва з ви..

Львів

Біохімія рослин

180грн

У навчальному посібнику описано хімічний склад рослинних організмів ті біохімічні процеси, що в них відбуваються. Розкрито структурні й метаболічні особливості рослинних клітин. Показано тісний зв'язок фітобіохімії з практикою сільського господарства, низкою галузей промисловості, медициною. Значну увагу приділено вторинному метаболізму вищих рослин. Наведен..

Київ

Биорегуляция микробно-растительных систем

250грн

Представлены основные принципы взаимоотношения между микроорганизмами и растениями, закономерности формирования микробно-растительных систем, а также специфика их функционирования в современных агроценозах. Освещены вопросы влияния регуляторов роста растений, удобрений и средств химической защиты растений на почвенные микробные ценозы и микрофлору ризосферы...

ЦУЛ

Введення до спеціальності (Агрономія)

100грн

У навчальному посібнику стисло викладено зміст поняття про сільське господарство, агрономію, землеробство, ґрунт та його родючість, культурні рослини, екологічні проблеми в аграрному секторі економіки України. Коротко висвітлено роль вчених в розвитку агрономії, вдосконалення природи рослин, основні й проміжні культури, історію виникнення землеробства і земл..

Москва

Гербициды и регуляторы роста растений

640грн

В учебном пособии представлены сведения о борьбе с сорной растительностью в посевах селькохозяйственных культур и дана характеристика гербицидам по токсичности, химическому строению и механизму действия. Указано детальное описание препаратов и регуляторов роста и развития растений, которые в настоящее время широко используются в сельском хозяйстве для повыше..

Лань

Гетерогенные посевы (экологическое учение о гетерогенных агроценозах как о факторе би..

640грн

В монографии на основе многолетних экспериментальных исследований, проведенных на серых лесных почвах Брянской области, представлен анализ влияния комплекса агротехнических, агрохимических, фитосанитарно-экологических, биотехнологических мероприятий по повышению продуктивности гетерогенных агроценозов. Впервые в условиях серых лесных почве юго-запада Нечерно..

Лань

Гормоны, регуляторы роста и их использование в селекции растений и животных

450грн

В учебнике доступно рассказано о биологической роли и строении гормонов, ферментов и простагландинов в жизненных процессах животных. Кратко говорится о взаимосвязи гормонов с определенными факторами воздействия на организм. Уделяется внимание практическому значению биологически активных веществ, освещаются возможности использования показателей гормонального ..

Москва

Диагностика минерального питания полевых культур и определение потребности в удобрени..

440грн

В монографии приведены результаты обширного экспериментального материала, полученного в полевых опытах Географической сети ВНИИА и агрохимической службы, по влиянию агрохимических свойств различных почв на урожайность основных сельскохозяйственных культур и эффективность применения под них минеральных удобрений. Специальный раздел посвящен использованию этих..

Показано з 1 по 24 із 82 (4 сторінок)

У цьому розділі розміщені книги на тему агрономії, зокрема зрошення, насіннєзнавства, генетики та біохімії рослин.