(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Агрономія

Фенікс

Програма захисту плодових культур

400грн

  У книзі висвітлено основи інтегрованого захисту рослин в садівництві. Рекомендовано комплекс агротехнічних, біологічних та хімічних засобів захисту рослин проти основних шкідників, лишайників, збудників хвороб і бур'янів у насадженнях зерняткових, кісточкових, горіхоплідних та ягідних культур. Особливу увагу приділено екологічно безпечному застосуванн..

Москва

Посевной и посадочный материал сельскохозяйственных культур

680грн

Серия «Библиотека растениевода»       Книга  представляет  собой  научно-практическое  руководство  по  производству посевного и посадочного материала основных сельскохозяйственных культур (значение посевного и посадочного материала, биотехнология и генная инженерия, критерии качества посевного и посадоч..

Ліра-К

Лікарські рослини. Технологія вирощування та використання

660грн

У підручнику подано стислу історію лікарського рослинництва, органогенез лікарських рослин, морфологію насіння і підготовку його до сівби. Охарактеризовано фізіологічно активні речовини, що виробляють рослини. Розглянуто методику заготівлі лікарської рослинної сировини та виготовлення з неї лікарських форм.Висвітлено агротехніку 123 основних видів (із них 14..

Аграрна наука

Масове розведення ентомокультур у програмах біологічного захисту рослин

370грн

У монографії висвітлено результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН, спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Наведено технології виробництва перспективних видів корисних комах і кліщів, методологічні підходи до обгрунтування і розрахунку обємів проживання комах у біотехнологічних сист..

Фенікс

Інженерно-технологічні інновації у виробництві ентомологічних та мікробіологічних зас..

240грн

У монографії висвітлені результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН України, які спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Обґрунтовано інноваційні засади розвитку цього напряму, наведено високоефективні технології га обладнання для виробництва мікробіопрепаратів, комах та кліщів.Моногр..

Інститут ґрунтознавства

Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства

50грн

Наукова доповідь підготовлена згідно рішення Президії НААН від 30.05.2018 р. «Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства», і містить аналітичні дані щодо рівня забезпечення землеробства України мінеральними та органічними добривами, обсягів місцевої сировинної бази для виготовлення добрив та можливості її використання. Наведе..

Олді+

Регулювання присутності бур'янів в сучасних агрофітоценозах

150грн

В навчальному посібнику викладені сучасні наукові уявлення про структуру й взаємовідносини рослин в агрофітоценозах та проаналізовані заходи регулювання рівня присутності бур’янистої рослинності.Для здобувачів вищої освіти, викладачів, науковців агрономічних спеціальностей середніх і вищих навчальних закладів та спеціалістів відповідного профілю...

Москва

Картофель. Выращивание, уборка и хранение

425грн

В книге излагаются научно-практические основы выращивания, уборки и  хранения  картофеля  для  продовольственных  и  технических  целей, а  также  высококачественного  семенного  материала  (биология,  требо-вания к почвенно-климатическим условиям, обработка почвы, использо-вание мине..

Проспект Науки

Общая энтомология

1280грн

Стереотипное издание знаменитого учебника, выдержавшего 6 переизданий в СССР. Фактический материал, кроме вводной главы, разделен на пять отделов: наружная морфология, анатомия и физиология, биология, систематика и классификация, экология. Такое подразделение и такая последовательность представляются наиболее целесообразными с учебной точки зрения и позволяю..

Аграрна освіта

Фізіологія рослин з основами мікробіології

150грн

В підручнику послідовно і взаємопов’язано відповідно до програми навчальної дисципліни висвітлено фізіолого-біохімічні процеси, що відбуваються у рослинному організмі протягом життєвого циклу (водообмін, мінеральне живлення, фотосинтез, дихання, синтез, перетворення і транспорт органічних речовин) і забезпечують його ріст, розвиток, формування продуктивності..

Агробізнес

Соя

240грн

Попри мінливість кон’юнктури аграрного ринку в Україні спостерігається стале зростання виробництва сої та попиту на неї. Наразі площа вирощування сої в Україні становить близько 2 млн га. За обсягами виробництва сої Україна посідає перше місце в Європі та восьме — у світі. Останніми роками у нас динамічно зростають посівні площі сої. Для її виробництва впров..

Олді+

Наукові основи та практичні аспекти вирощування картоплі за краплинного зрошення на п..

150грн

На основі теоретичного обґрунтування і узагальнення наукових досліджень викладено експериментальні дані та запропоновано практичне вирішення наукової задачі оптимізації технологічного процесу вирощування картоплі за краплинного зрошення в умовах півдня України.Розрахована для студентів, аспірантів, викладачів та співробітників науково-дослідних установ сільс..

Минск

Методы определения остаточных количеств пестицидов в растениях, почве и воде

250грн

В сборнике представлены методики определения 54 пестицидов различных химических классов и технологического назначения (инсектициды, фунгициды, протравители, гербициды, десиканты), которые явились результатом 36-летней работы лаборатории динамики пестицидов РУП "Институт защиты растений". Разработанные методы основаны на использовании тонкослойной газожидкост..

Вінниця

Культурні сіножаті та пасовища України

250грн

У книзі в основному на прикладі Полісся узагальнено результати багаторічних досліджень авторів, а також досягнення сучасної науки з питань формування лучних агрофітоценозів. Висвітлено грунтово-кліматичні й географічні умови та коротку характеристику природних кормових угідь Українського Полісся, еколого-біологічні особливості та господарсько-цінні якості ба..

Вінниця

Бур`яни та заходи їх контролю

200грн

У довіднику узагальнено нові результати досліджень про біологічні особливості бурянів і сучасний стан їх контролювання. Використано також результати багаторічних досліджень авторів з цього питання. Довідник буде корисним для студентів вузів, а також агрономів при розробці і практичному впровадженні інтегрованих систем захисту посівів сільськогосподарських ку..

Вінниця

Агробіологічні основи оптимізації сівозмін та їх продуктивність в Україні

150грн

Висвітлено результати досліджень авторів, проведених в Інституті кормів НААН, узагальнено дослідження інших наукових закладів з питань оптимізації сівозмін шляхом покращання сумісності чергування в них культур, структури посівних площ, насичення їх багаторічними бобовими травами, проміжними посівами на зелений корм і добриво, що дає можливість різко підвищит..

Київ

Цифрові технології в рослинництві

180грн

14 кейсів з досвіду цифрової агрономії в Україні. Для фахівців у галузі рослинництва..

Нова книга

Основи органічного виробництва

180грн

Розкрито науково-теоретичні і практичні основи виробництва органічної продукції, інноваційні технології вирощування і збирання основних овочевих і польових культур в органічному землеробстві, науково обґрунтовано суть органічної, біодинамічної систем та ЕМ-технології, методику використання мікробіологічних препаратів для боротьби з шкідниками і хворобами сіл..

Київ

Практична агрономія Ніла Кінсі

1150грн

Книга для тих, хто хоче мати глибоке розуміння природних механізмів в сільському господарстві та вміти їх використовувати, не порушуючи природнього балансу. Книга буде надзвичайно корисна професіоналам та цікава всім, хто хоче вміло користуватися природним даром - землею та досягати успіхів у вирощуванні сільськогосподарських культур...

Університетська книга

Курс фізіології і біохімії рослин

255грн

Пропонований «Курс фізіології і біохімії рослин» містить сучасні наукові дані про фізіологічні і біохімічні процеси, що лежать в основі життєдіяльності і продуктивності рослин.Розглянуто основні функції рослин від молекулярного і клітинного рівнів до рівня цілісних організмів. Дано теоретичне обґрунтування фізіології і біохімії рослин як наукової основи росл..

Беларуская навука

Эндогенные фиторегуляторы роста: свойства, физиологическое действие и практическое ис..

290грн

Излагаются оригинальные экспериментальные данные, посвященные раскрытию механизмов физиологического действия новых эндогенных фито- регуляторов гормональной (фузикокцин, стероидные гликозиды) и негормональной (фитовитал и экосил) природы и их композиций с другими веществами в сравнении с эффектами уже известных фитогормонов и фенольных соединений. Описываетс..

Київ

Сівозміни

400грн

Зміст підручника відповідає навчальній програмі дисципліни для студентів ОКР "Магістр" та викладачів навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації за спеціальностями "Агрономія", "Захист рослин" та "Садівництво і виноградарство"Підручник буде корисний студентам, аспірантам та викладачам закладів вищої освіти..

Аграрна наука

Насінництво з основами насіннєзнавства

180грн

Наведено стан і перспективи розвитку насінництва і насіннєзнавства сільськогосподарських рослин та теоретичні засади насінницької галузі. Охарактеризовано критерії оцінювання якості посівного матеріалу і технологію виробництва та зберігання насіння, викладено організаційні засади насінництва, особливості виробництва високоякісного насіння окремих культур...

Івано-Франківськ

Органічні добрива та комплексні гумінові біопрепарати, виготовлені за новітніми техно..

50грн

      Рекомендації розроблено на основі результатів багаторічних досліджень, виконаних в асоціації "Біоконверсія", Подьлському ДАТУ, Львівському НАУ, Інституті сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН, Тернопільсьікій філії ДУ "Інститут охорони грунтів України" та інших наукових установах. Присвячені впровадженн..

Показано з 1 по 24 із 127 (6 сторінок)

У цьому розділі розміщені книги на тему агрономії, зокрема зрошення, насіннєзнавства, генетики та біохімії рослин.