(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Агрономія

Київ

Практична агрономія Ніла Кінсі

1400 грн

Книга для тих, хто хоче мати глибоке розуміння природних механізмів в сільському господарстві та вміти їх використовувати, не порушуючи природнього балансу. Книга буде надзвичайно корисна професіоналам та цікава всім, хто хоче вміло користуватися природним даром - землею та досягати успіхів у вирощуванні сільськогосподарських культур...

Львів

Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур

rating

550 грн

Розглянуто стан і тенденції розвитку рослинництва. Висвітлено народногосподарське значення, біологічні і ботанічні особливості польових культур. Детально подано сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур, зокрема підбір попередників, обробіток ґрунту, підготовка насіння, система удобрення, особливості сівби, використання засобів захисту рос..

Олді+

No-till система землеробства в Україні: наука і практика

500 грн

Наукове видання підготовлено на основі узагальнення досвіду вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків з питань особливостей застосування No-till технологій і систем землеробства на зрошуваних і неполивних землях. Визначено вплив технології на показники родючості різних типів ґрунтів, проаналізовано вплив покривних культур у сівозмінах на збереження вологи..

Фенікс

Інженерно-технологічні інновації у виробництві ентомологічних та мікробіологічних зас..

350 грн

У монографії висвітлені результати досліджень Інженерно-технологічного інституту "Біотехніка" НААН України, які спрямовані на інноваційний розвиток виробництва біологічних засобів захисту рослин. Обґрунтовано інноваційні засади розвитку цього напряму, наведено високоефективні технології га обладнання для виробництва мікробіопрепаратів, комах та кліщів.Моногр..

Нілан

Історія агрономічної науки і техніки

190 грн

Висвітлено історію виникнення агрономічної науки ітехніки, еволюцію вчення  про системи землеробства, а також землеробських знарядь і тракторної техніки. Розкрито роль вчених і виробничників у становленні землеробської науки і механіки, викладено історію розвитку вчення про ґрунт і ґрунтознавство. Показана роль багатовікової хліборобської практики у фор..

Вінниця

Агробіологічні основи оптимізації сівозмін та їх продуктивність в Україні

180 грн

Висвітлено результати досліджень авторів, проведених в Інституті кормів НААН, узагальнено дослідження інших наукових закладів з питань оптимізації сівозмін шляхом покращання сумісності чергування в них культур, структури посівних площ, насичення їх багаторічними бобовими травами, проміжними посівами на зелений корм і добриво, що дає можливість різко підвищит..

Нілан

Агрометеорологія

300 грн

Висвітлено широке коло питань впливу агрометеорологічних факторів на продуктивність сільськогосподарського виробництва. Викладені сучасні методи оцінки клімату з позицій сільськогосподарського виробництва, принципи агрокліматичного районування. Розкрито суть небезпечних агрометеорологічних явищ і несприятливих умов, найбільш поширених в землеробстві України ..

ЦУЛ

Адаптивні системи землеробства

510 грн

У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Подано основні складові агрокліматичних та ґрунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства. Подано агробіологічну оцінку сільськогосподарських культур, їх вимоги до умов вирощування та вплив на ґрунт в зв’язку з особлив..

Дніпро

Актуальні сівозміни: новий погляд на класику

125 грн

В науковому виданні висвітлюються теоретичні та практичні питання базового елементу землеробства агроадаптивних сівозмін в умовах Степової зони. Сучасний погляд на принципи формування короткоротаційних сівозмін в розрізі ґрунтово-кліматичного зонування розглядається як результат аналізу наукових досліджень, одержаних в наукових установах. Реформаторські наук..

Дніпро

Амброзія полинолиста: ареали, шкодочинність, система захисту

150 грн

Висвітлено морфобіологічні особливості амброзії полинолистої і розглянуто її ареали, а також сучасні заходи контролювання бур'янової рослинності на орних і необроблюваних землях як фактор подальшого підвищення ефективності вітчизняного землеробства і оздоровлення довкілля..

Львів

Англо-українсько-російський словник з фізіології і біохімії рослин та назв рослин

160 грн

Тримовний словник містить 12000 слів та словосполучень, охоплює найуживаніші терміни з "Фізіології рослин" та сцміжних спеціальностей. Словник включає список назв рослин (1000 видів) латинською, англійською, українською та російською мовами...

Львів

Біохімія рослин

300 грн

У навчальному посібнику описано хімічний склад рослинних організмів ті біохімічні процеси, що в них відбуваються. Розкрито структурні й метаболічні особливості рослинних клітин. Показано тісний зв'язок фітобіохімії з практикою сільського господарства, низкою галузей промисловості, медициною. Значну увагу приділено вторинному метаболізму вищих рослин. Наведен..

ЦУЛ

Введення до спеціальності (Агрономія)

190 грн

У навчальному посібнику стисло викладено зміст поняття про сільське господарство, агрономію, землеробство, ґрунт та його родючість, культурні рослини, екологічні проблеми в аграрному секторі економіки України. Коротко висвітлено роль вчених в розвитку агрономії, вдосконалення природи рослин, основні й проміжні культури, історію виникнення землеробства і земл..

Київ

Ентомопатогенні нематоди родин Steinernematidae та Heterorhabditidae

250 грн

Розглянуто застосування біопрепаратів на основі ЕПН проти шкідників сільськогосподарських, декоративних, садово-ягідних культур. Особлива увага приділена ідентифікації нематод, наведено порівняльні характеристики ізолятів та їхнє поширення в Україні. ..

Техносфера

Жизненный цикл и экология растений: регуляция и управление средой обитания в агробиот..

350 грн

Первый выпуск сборника научных трудов содержит материалы научных исследованийколлектива ученых и инженеров АНО «Институт стратегий развития» и их коллег изнаучно-исследовательских институтов РАН и вузов России.Статьи в сборнике сгруппированы по восьми главам следующих тематических направлений:- аналитические и обзорные материалы по агробиотехносистемам;- исс..

Університетська книга

Загальне насіннєзнавство

350 грн

Викладено основні закономірності формування насіння, розглянуто умови, що сприяють утворенню насіння з високими посівними властивостями. Розглянуто особливості процесу проростання насіння, його старіння та довговічності. Приділено увагу методам оцінки якості насіння. Охарактеризовано основні підходи до технології вирощування високоякісного насіння...

Нілан

Карантинні бур`яни

100 грн

Наведено класифікацію, розповсюдження і характеристику бур'янів, які згідно наказу №716 Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 листопада 2006р. відповідно до ст.25 Закону України "Про карантин рослин" занесені до списку бур'янів внутрішнього та зовнішьного карантину". Викладено вимоги до обстеження земельних угідь, методику видової ід..

Олді+

Краплинне зрошення

490 грн

У посібнику розглянуто принципи проектування систем краплинного зрошення з урахуванням кліматично-грунтових умов України та біологічних особливостей сільськогосподарських культур, питання їх будівництва та експлуатації. Зміст: 1. Сучасний стан та основні проблеми зрошення в Україні. 2. Ґрунтово-кліматичні умови України. 3. Біологічні особливості сільськогосп..

Вінниця

Культурні сіножаті та пасовища України

260 грн

У книзі в основному на прикладі Полісся узагальнено результати багаторічних досліджень авторів, а також досягнення сучасної науки з питань формування лучних агрофітоценозів. Висвітлено грунтово-кліматичні й географічні умови та коротку характеристику природних кормових угідь Українського Полісся, еколого-біологічні особливості та господарсько-цінні якості ба..

Університетська книга

Курс фізіології і біохімії рослин

550 грн

Пропонований «Курс фізіології і біохімії рослин» містить сучасні наукові дані про фізіологічні і біохімічні процеси, що лежать в основі життєдіяльності і продуктивності рослин.Розглянуто основні функції рослин від молекулярного і клітинного рівнів до рівня цілісних організмів. Дано теоретичне обґрунтування фізіології і біохімії рослин як наукової основи росл..

Ліра-К

Лікарські рослини. Технологія вирощування та використання

790 грн

У підручнику подано стислу історію лікарського рослинництва, органогенез лікарських рослин, морфологію насіння і підготовку його до сівби. Охарактеризовано фізіологічно активні речовини, що виробляють рослини. Розглянуто методику заготівлі лікарської рослинної сировини та виготовлення з неї лікарських форм.Висвітлено агротехніку 123 основних видів (із них 14..

Нілан

Метеорологічні небезпечні явища і неспрятливі умови в землеробстві України

300 грн

Глибоко висвітлені питання походження, повторюваності і впливу на продуктивність культурних рослин та якість урожаю метеорологічних небезпечних явищ і несприятливих умов: посух, суховіїв, перезволоження, низьких температур, заморозків, сильних вітрів, граду, ожеледі, вимерзання, випирання та вимокання рослин, льодової кірки, зимового нагріву і висушування, е..

Минск

Методи визначення залишкових кількостей пестицидів у рослинах, ґрунті та воді

260 грн

В сборнике представлены методики определения 54 пестицидов различных химических классов и технологического назначения (инсектициды, фунгициды, протравители, гербициды, десиканты), которые явились результатом 36-летней работы лаборатории динамики пестицидов РУП "Институт защиты растений". Разработанные методы основаны на использовании тонкослойной газожидкост..

Інститут ґрунтознавства

Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства

55 грн

Наукова доповідь підготовлена згідно рішення Президії НААН від 30.05.2018 р. «Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства», і містить аналітичні дані щодо рівня забезпечення землеробства України мінеральними та органічними добривами, обсягів місцевої сировинної бази для виготовлення добрив та можливості її використання. Наведе..

Показано з 1 по 24 із 131 (6 сторінок)

У цьому розділі розміщені книги на тему агрономії, зокрема зрошення, насіннєзнавства, генетики та біохімії рослин.