(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Лісівництво

Фенікс

Історія українського лісового законодавства. Часи визвольних змагань та період НЕП 19..

120грн

Вперше в українській юридичній літературі виконано комплексне дослідження розвитку національного лісового законодавства в найбільш складний історичний період: визвольних змагань 1917-1921 рр. і часи проведення нової економічної політики.Досліджена правотворча діяльність у сфері лісівництва Тимчасового Уряду Росії, Центральної Ради, Гетьманської Держави Павла..

Кондор

Агролісомеліорація

350грн

На основі висвітлення загальних положень лісівництва, дендрології, лісової таксації, лісовпорядкування та лісорозведення у підручнику викладено питання щодо створення і використання агролісомеліоративних насаджень (агролісомеліоративне і протиерозійне районування, меліоративний вплив насаджень на прилеглі угіддя, принципи розміщення лісових смуг та їх констр..

Кондор

Гідротехнічні меліорації лісових земель

350грн

У підручнику викладені основні питання щодо застосування гідротехнічних меліорацій на лісових землях. Акцентовано увагу на основних теоретичних і практичних принципах осушення надмірно зволожених умов місцезростання з метою підвищення продуктивності лісових насаджень, зрошення лісових розсадників у посушливих регіонах. Окремі частини підручника пов’язані з ф..

ПрофКнига

Декоративне розсадництво

280грн

Викладено загальні положення насінництва та основи агротехніки розмноження і виробництва садивного матеріалу деревних рослин в декоративних розсадниках, приведено біологічні та технологічні особливості вирощування сіянців у відкритому і закритому грунті та саджанців з відкритою і закритою кореневою системою. Розглянуто і розкрито шляхи вдосконалення та підви..

Харків

Довідник майстра лісу

465грн

Висвітлені права і обов’язки майстра та старшого майстра лісу, викладено щоденні завдання, що вони їх виконують, наведено основні відомості з охорони лісу, лісівництва, лісонасінної справи, лісової селекції, вирощування садивного матеріалу, створення лісових культур, реконструкції лісових насаджень, лісової таксації, рубок та захисту лісу, правил охорони пра..

Харків

Довідник мисливця

360грн

Довідник містить відомості про організацію та особливості полювання в Україні, відповідальність за порушення законодавства в галузі полювання та ведення мисливського господарства. Приведені дані про систему мисливської зброї й боєприпасів. Розглянуто способи стрільби й методика тренування. Перераховано основні породи мисливських собак, їх особливості і робот..

Олді-плюс

Екологічне лісознавство

175грн

У навчальному посібнику викладено еколого-біологічні особливості лісознавства, подано як загальновідомі, так і новітні матеріали щодо біологічних та екологічних особливостей і функцій лісових біоценозів. Розглядаються шляхи відновлення, росту та формування лісу, динамічні показники лісових екосистем, лісова типологія, а також екологічні та регулюючі функції ..

ЦУЛ

Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів з деревини сосни

80грн

Ефективне використання низько-товарних круглих лісоматеріалів сосни є актуальною задачею для малолісних держав, до яких відноситься Україна. Таку задачу неможливо виконати без ґрунтовних досліджень у встановленні закономірностей зв’язку міцності й деформативності низько-товарної деревини від вад та вмісту вологи для розширення галузі їх використання. У робот..

Богдан НК

Заповідне лісознавство

110грн

У навчальному посібнику вперше на науковому та еколого-освітньому рівні представлено системний погляд на феномен сучасного заповідного лісознавства. Найбільш повно узагальнено знання про заповідні ліси, історію їх заповідання, гуманістичні та правові аспекти збереження, розкрито екологічні, біосозологічні та сепортологічні наукові основи охорони лісів. У цьо..

Богдан НК

Заповідне паркознавство

120грн

У навчальному посібнику вперше визначено наукову та освітню сутність заповідного паркознавства, окреслено основні періоди історії заповідання садово-паркових об’єктів, проаналізовано сучасні класифікації та стан мережі заповідних парків, детально охарактеризовано методи збереження їх біорізноманіття. Окремо обґрунтовано твердження про те, що фітоценологія є ..

Аграрна освіта

Лісові меліорації

75грн

Підручник написаний відповідно до типового навчального плану і програми за напрямом підготовки 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство. У підручнику викладено основні питання щодо створення і використання захисних лісових насаджень (агролісомеліоративне і протиерозійне районування, меліоративний вплив насаджень на прилеглі угіддя, принципи розміщення л..

Кондор

Лісовідновлення та лісорозведення

100грн

У навчальному посібнику наведено теоретичне обґрунтування лекційного матеріалу, опрацювання якого необхідне для виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Лісовідновлення та лісорозведення». Також надано зразки документації, довідкові й нормативні матеріали, які використовуються студентом для опрацювання та оформлення результатів експеримент..

Університетська книга

Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення

400грн

У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання лісової екології, висвітлено сучасні дані щодо питань лісовідновлення та лісорозведення на принципах екологічно орієнтованого лісівництва.Розглянуто екологічні особливості основних лісотвірних деревних порід, а також супутніх їм трав’янистих рослин нижніх ярусів, проаналізовані й систематизовані рі..

КНТ

Лісова ентомологія

95грн

Навчально-методичний посібник призначений для виконання лабораторно-практичних занять і самостійного навчання та оцінки рівня знань студентів з дисципліни «Лісова ентомологія». У посібнику представлено морфологію, анатомію, біологію розмноження та розвитку, екологію і систематику комах, викладені діагностичні ознаки та розповсюдження найважливіших видів шкід..

Вініченко

Лісова ентомологія

190грн

У посібнику розкривається значення найбільш чисельного класу тваринного світу — комах в лісових біоценозах, висвітлено їх складні взаємовідношення, які часто призводять до масового розмноження деяких з них, чим наносяться великі втрати народному господарству взагалі і лісу зокрема. У першій частині — "Питання загальної ентомології” розглянуто місце комах в с..

Лань

Лесная метеорология с основами климатологии

120грн

В учебном пособии приводятся основные сведения о земной атмосфере, ее строении, составе, компонентах и свойствах, о физических процессах и явлениях, происходящих в ней, о факторах, влияющих на погоду и климат, об организации гидрометеорологической службы. Описаны радиационный, тепловой и гидрологический режимы земной поверхности и атмосферы, рассказано об ат..

Лань

Лесная фитопатология

610грн

В учебнике изложены предмет и задачи фитопатологии и дан краткий очерк истории фитопатологии. Приведены общие сведения о болезнях растений; рассмотрены неинфекционные и инфекционные болезни древесных пород на разных этапах онтогенеза; охарактеризованы организмы — возбудители инфекционных болезней древесных растений. Описаны методы и средства защиты леса от б..

Дослідницьке

Машини і обладнання для лісового господарства

215грн

В посібнику наведено основні агротехнічні вимоги до технологічних процесів обробітку ґрунту, сівби і садіння, догляду за лісовими культурами та заготівлі лісу, розглянуто основні тенденції розвитку машин, а також техніко-технічні характеристики та результати випробувань нової вітчизняної і зарубіжної техніки для механізації лісогосподарських робіт. Розрахова..

Юрінком

Науково-практичний коментар Лісового кодексу України

50грн

Постатейний коментар Лісового кодексу України підготовлено з урахуванням сучасних змін лісового законодавства і суміжних з ним галузей законодавства. Видання розраховано як на практичних працівників лісового господарства, так і на осіб, які навчаються на юридичних факультетах вищих навчальних закладів та досліджують проблеми екологічного права, в структуру я..

Магнолія

Основи автоматики та автоматизація виробничих процесів лісових і деревообробних підпр..

300грн

У навчальному посібнику подано теорію побудови та технічні характеристики систем автоматики й елементів систем автоматичного керування виробничими процесами лісового комплексу. Висвітлено загальні основи автоматичного регулювання неперервними технологічними процесами та теоретичні основи логічного керування дискретними процесами на лісових і деревообробних п..

ЕКО-інформ

Основи економіки лісового господарства

200грн

Профессор Пирс написал крайне необходимый учебник для тех, кто начинает изучать экономику лесного хозяйства. Существуют другие учебники и большое количество методической литературы по экономике лесного хозяйства, однако, учитывая личный опыт преподавания, я не нашел ничего другого, чтобы в полной мере удовлетворяло потребности студентов лесных и лесоэкономич..

Лань

Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство

670грн

Книга включает теоретические основы охотоведения как научной дисциплины, а также практические вопросы охоты и охотничьего хозяйства России. Авторами рассмотрены история охоты и охотничьего хозяйства, государственный охотничий фонд и ресурсы охотничьих животных, биологические основы охотничьего хозяйства, влияние на охотничью фауну антропогенных факторов и пр..

Лань

Охотничьи угодья

180грн

В учебном пособии охарактеризованы экологические и географические свойства охотничьих угодий. Проанализированы методологические подходы инвентаризации охотничьих угодий, методы их классификации, учета и описания, картографирования и оценки. Отражены сведения по изменению охотничьих угодий.Пособие предназначено для студентов, обучающих по направлениям «Биолог..

Основа

Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості

50грн

Преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 2007 р. Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості установлюють вимоги з охорони праці, що поширюються на суб’єкти господарювання, які здійснюють науково-дослідну діяльність, вико..

Показано з 1 по 24 із 36 (2 сторінок)
У розділі розміщені книги на тему лісівництва, управління лісовими комплексами, лісової ентомології, підручники на тему обладнання для лісового господарства та багато іншого.