(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Гуманітарні науки

ЛНУ

Welcome to Ukraine!

1500грн

Зважаючи на 30-літній ювілей відновленої української державності, укладено інформацію про визначні місця нашої держави в одне видання та розроблено комплекс вправ і завдань на основі текстового матеріалу про 830 унікальних і неповторних об'єктів культурно-історичної та природної спадщини й рекреаційних ресурсів з 24 областей України і АР Крим. Комплекс трену..

КНТЕУ

Базовий курс польської мови = Podstawowy Kurs Języka Polskiego

125грн

Мета видання – сприяти практичному оволодінню мовою, засвоєнню основних правил вимови та граматики та необхідного вокабуляру, розвитку навичок читання та розуміння автентичних  текстів та оволодінню навичками перекладу.Призначений для студентів, які вивчають польську мову як другу іноземнуЗмістВступ ...................................................

Наука и Техника

Справочник школьного психолога.Тесты, упражнения, задания на СD

320грн

Данная книга посвящена актуальной теме - диагностике и развитию познавательных процессов у детей начального школьного возраста. В ней вы найдете не только необходимые диагностические методики, но и достаточное количество всевозможных развивающих занятий и упражнений. Книга включает в себя методы диагностики и развития таких познавательных процессов, как восп..

Львівська політехніка

Українська мова і література. Тести для підготовки до ЗНО

125грн

У навчально-методичному посібнику вміщено понад 600 тестів, згрупованих у 10 варіантів, за змістом наближених до тестового зошита зовнішнього незалежного оцінювання.Для старшокласників, абітурієнтів, а також викладачів і вчителів, котрі зможуть використовувати посібник як джерело практичних завдань...

Львівська політехніка

Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою)

180грн

Збірник містить понад 3000 тестових завдань з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української мови охоплюють усі розділи шкільної програми: орфографію, лексику та фразеологію, фонетику..

Львівська політехніка

Збірник тестових завдань з української літератури (за новою програмою)

120грн

 Збірник містить понад 1400 тестових завдань з української літератури для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української літератури охоплюють усну народну творчість, усі періоди літературного процесу..

Теревинф

Введение в альтернативную и дополнительную коммуникацию

468грн

Введение в альтернативную и дополнительную коммуникацию. Жесты и графические символы для людей с двигательными и интеллектуальными нарушениями, а также с расстройствами аутистического спектра       Книга норвежского лингвиста и психолога Стивена фон Течнера и психолога Харальда Мартинсена является первым подробным учебником по альтернатив..

Право

Підготовка до ЄВІ з англійської мови: training & practice

190грн

    Метою навчального посібника є допомогти підготуватися до складання ЄВІ з англійської мови. Представлені в посібнику тренувальні вправи і тести повністю відповідають програмі ЄВІ й дозволяють якісно підготуватися до його складання.   Запропоновані методичні рекомендації щодо виконання кожного типу завдань дозволять сконцентрувати ..

Мандрівець

Освітня мнемотехніка

190грн

У посібнику розкрито теоретико-методологічні основи застосування методів мнемотехніки в сучасній освіті, описано сферу застосування та історію розвитку цієї технології.Значну увагу приділено поясненню методів та прийомів мнемотехніки, наведено приклади застосування мнемотехнічних методик для засвоєння різноманітної навчальної інформації у закладах загальної ..

Мандрівець

Обстеження мовленнєвого розвитку дітей з аутизмом і тяжкими порушеннями мовлення

275грн

Посібник створений логопедом, спеціалістом з АВА-терапії для логопедичного обстеження дітей з аутизмом і тяжкими порушеннями мовлення. Це своєрідна карта, за якою ви легко зможете побудувати індивідуальний маршрут для кожної дитини. Ним можуть користуватись як батьки, так і спеціалісти різних напрямків, зокрема логопеди, дефектологи, психологи та всі, хто до..

Мандрівець

Дитячі розваги і свята

170грн

Навчально-методичний посібник є докладним путівником у методику дитячих музично-театралізованих розваг і свят, у розмаїтий світ сценаріїв.Розкривається проблема мистецької освіти і розвитку дитини дошкільного віку в контексті Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм навчання і розвитку дошкільників, видів мистецтва (музичне, театральне, хореогра..

КНТЕУ

Довідник медійника

150грн

  У сучасних умовах глобального суспільства події економічного, культурного, політичного та екологічного життя однієї країни в короткий термін набувають значимості. Відбувається стрімка розбудова світових цифрових мереж, різноманітних аматорських медіа, які не завжди задовольняють морально-етичні стандарти суспільного розвитку і можуть негативно впливат..

Фенікс

Чорноморський регіон у світовій політиці: актори, чинники, сценарії майбутнього

470грн

Двостороннє українсько-англійське видання.У монографії досліджено проблеми Чорноморського регіону й зроблено висновок щодо набуття поняттям ЧР суто географічного сенсу; для країн ЧР більше значення має приналежність до підсистем (РПК, НСЄ, ЦСЄ та ПСЄ), аніж до системи ЧР. Поясненням є ступень зростаючої небезпеки у відносинах країн-сусідів; множинність ..

Ліра-К

Стандартизація в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій сп..

177грн

 У посібнику викладені наукові, нормативні, технічні та організаційні основи стандартизації продукції та послуг в документально-інформаційній, бібліотечній, архівній та видавничій справі відповідно до освітньо-професійної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Посібник містить короткі описи найважливіших нормативно-технічних доку..

Теревинф

Лечебная педагогика: базовые подходы и практические рекомендации

540грн

    В книге собраны и систематизированы ранее опубликованные и новые методические материалы Центра лечебной педагогики «Особое детство» о занятиях с детьми с расстройствами аутистического спектра, ЗПР различного генеза, множественными нарушениями, включающими нарушения зрения или слуха, генетическими синдромами и другими проблемами развития.  ..

Львівська політехніка

Порівняльна психологія та психофізіологія

230грн

Розкрито зміст сучасних поглядів на загальну та прикладну психофізіологію, методи досліджень та отримання психофізіологічної інформації, нейрофізіологічні основи психіки, феномени психофізіології психічних процесів. Висвітлено основні психофізіологічні підходи до аналізу мислення та інтелекту. Схарактеризовано основні види психофізіологічних процесів, що від..

КМА

Системне мислення: формування і розвиток

343грн

    Системне мислення виявляється в усвідомленому вмінні розглядати об’єкти і явища навколишнього світу як системи в їхньому розвитку й взаємозв’язку з метою пошуку найбільш ефективних розв’язків проблемних ситуацій.      У навчальному посібнику узагальнено понад тридцятилітній досвід авторів зі створення технології формування систем..

Гуманитарный центр

Интуиция и искусственный интеллект

160грн

В книге представлен новый и конструктивный взгляд на интуицию. Она рассматривается как результат взаимодействия моделей мира в представлениях человека, а ее развитие, связанное с преодолением человеком своих осознанных и подсознательных внутренних барьеров, ведет к раскрепощению форм мировосприятия, способствующих творчеству.Авторы представили доступные мето..

Фенікс

Соціокомунікатівний аспект професійної компетентності фахівця

300грн

Монографія присвячена науковому обгрунтуванню теоретико-методологічних та організаційних основ взаємодії професійних та соціально-ділових комунікацій у контексті компетентнісного підходу до підготовки фахівців у системі основної та додаткової освіти. Матеріал базується на наукових та навчально-прикладних джерелах, переважно - на авторських положеннях, резуль..

Фенікс

Интенсивный курс английского языка для начинающих

90грн

Учебное пособие “Интенсивный курс английского языка для начи­нающих” предназначено для изучения английского языка абитуриентами на различных подготовительных курсах при факультетах довузовской под­готовки.Настоящее пособие может также применяться на кафедрах англий­ского языка при вузах, как дополнительный учебный материал по разви­тию разговорных навыков у ..

ЛНУ

Інформаційна безпека України: теорія і практика

520грн

Із залученням новітніх наукових даних українських і зарубіжних авторів, на неспростовних документальних засадах комплексно і системно досліджено, узагальнено, правдиво висвітлено історію викликів і загроз від московських колонізаторів українській мові, культурі, національній ідентичності, церкві, природним звичаям і традиціям. Всебічно проаналізовано форми, ..

Мандрівець

Методика “Мандала” в корекційно-розвитковій роботі з дітьми та підлітками

75грн

Серед усіх методик роботи в арттерапії “Мандала” є однією з універсальних, що підходить як дорослим, так і дітям. Методичні рекомендації містять теоретичні аспекти роботи з мандалою, а також загальні алгоритми роботи за О. І. Копитіним. У практичній частині подані корекційно-розвиткові заняття з використанням мандал, зокрема створення класичної мандали з різ..

ЛНУ

English for students majoring in tourism studies

365грн

Навчальний посібник призначений для використання у процесі іншомовної фахової підготовки студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю "Туризм". Навчальні матеріали, структуровані за тематичним принципом у 15 розділах, відображають теоретичні знання, засвоєні студентами на заняттях з туризмознавства, та відповідають основним темам їхньої ма..

ЛНУ

Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту

110грн

Розглянуто теоретичні й практичні аспекти організації та проведення виборчої кампанії. Розкрито суть, складові, етапи та ресурси виборчої кампанії, основи електорального (виборчого) маркетингу і менеджменту, виборчої комунікації та виборчої поведінки, іміджелогії й іміджмейкінгу, електорального консультування. Детально проаналізовано виборчі стратегеми та те..

Показано з 1 по 24 із 96 (4 сторінок)