(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Гуманітарні науки

ЛНУ

English for students majoring in tourism studies

350грн

Навчальний посібник призначений для використання у процесі іншомовної фахової підготовки студентів закладів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю "Туризм". Навчальні матеріали, структуровані за тематичним принципом у 15 розділах, відображають теоретичні знання, засвоєні студентами на заняттях з туризмознавства, та відповідають основним темам їхньої ма..

Фенікс

LINGUA LATINA & MEDIA. Латинська мова для журналістів

250грн

Підручник з латинської мови розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030301 «Журналістика». Навчальний курс складається з 15 тем, кожна з яких містить наступні розділи: «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі», «Афоризми, цитати, крилаті вислови».Розділи «Граматика», «З історії ораторського мистецтва у Давньому Римі»..

Київ

Professional english of the construction industry

180грн

Навчальний посібник, укладений відповідно до навчальної програми, містить професійно орієнтовані текстові матеріали з різних галузей цивільного будівництва та будівельної промисловості, професійного спілкування, відповідні лексичні, граматичні вправи та списки термінів.    Для студентів спеціальності 192 "будівництво та цивільна інженерія". ..

Київ

Professional english. Medicine and diagnostics

100грн

Навчальний посібник містить професійно орієнтовані текстові матеріали з різних розділів біомедичної інженерії, наукового та професійного спілкування, відповідні лексичні та граматичні вправи і списки термінів згідно з навчальною програмою. Для студентів напрямів підготовки 0910 «Електронні апарати», 6.051402 «Біомедична інженерія»...

Київ

Professional English: Biotechnology

100грн

Навчальний посібник з англійської мови містить текстові матерали з тем "Освіта", "Екологія", "Біологія", "Біотехнологія", "Біохімія", "Біофізика", "Генна інженерія" та інших. Також відповідні лексичні і граматичні вправи, тексти для аудиторного читання тощо...

ЛНУ

Інформаційна безпека України: теорія і практика

500грн

Із залученням новітніх наукових даних українських і зарубіжних авторів, на неспростовних документальних засадах комплексно і системно досліджено, узагальнено, правдиво висвітлено історію викликів і загроз від московських колонізаторів українській мові, культурі, національній ідентичності, церкві, природним звичаям і традиціям. Всебічно проаналізовано форми, ..

Профессия

Авторское право в библиотеках, научно-исследовательских и учебных заведениях

430грн

В книге изложены основы современного отечественного и международного законодательства по авторскому праву, прежде всего, в сегменте печатной и электронной продукции. Приводятся некоторые характерные примеры нарушений авторского права и судебных разбирательств, отражена специфика применения авторского права в библиотеках, научно-исследовательских и образовате..

Теревинф

Введение в альтернативную и дополнительную коммуникацию

450грн

Введение в альтернативную и дополнительную коммуникацию. Жесты и графические символы для людей с двигательными и интеллектуальными нарушениями, а также с расстройствами аутистического спектра       Книга норвежского лингвиста и психолога Стивена фон Течнера и психолога Харальда Мартинсена является первым подробным учебником по альтернатив..

Мандрівець

Витоки здоров’я дитини

55грн

Посібник містить теоретико-методичний і практичний матеріал, який допоможе педагогам дошкільних навчальних закладів підвищити особисту компетентність щодо формування основ здоров’я дітей дошкільного віку як у дошкільному навчальному закладі, так і в родині.У навчально-методичному посібникові подано: психолого-педагогічні та гігієнічні умови, що забезпечують ..

Фенікс

Виховна робота зі студентською молоддю

70грн

У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, фор­ми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих зак­ладах освіти (ВЗО). Розкрито загальнолюдський і національний харак­тер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерант­ності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення завда..

Профессия

Выставка в библиотеке: традиционная и электронная

250грн

В пособии дается общее представление о современных технологиях выставочной работы в библиотеке, охарактеризованы основные виды библиотечных выставок, рассмотрена методика их создания, включая отбор материалов, дизайн, необходимое оборудование. Особое внимание уделено созданию электронных интерактивных выставок. Авторы подробно рассматривают программную реали..

Мандрівець

Гіперактивна дитина в сучасному закладі дошкільної освіти

70грн

На допомогу педагогічним працівникам, батькам щодо розуміння особливостей взаємодії з гіперактивною дитиною, створення комфортного та безпечного середовища для неї. Цей посібник допоможе педагогам здійснювати індивідуальний психолого-педагогічний супровід гіперактивної дитини, запобігти труднощам соціалізації.Запропоновані поради, рекомендації, нетрадиційні ..

Гуманитарный центр

Гурманистика. Культура еды и еда как культура

90грн

Джон Ковини исследует «еду как: … то, что делает человека человеком; как идентичность; как политику; как индустрию; как регулирование; как окружающую среду; и как справедливость». Он анализирует, как еда помогает нам понять, что же значит быть человеком. Посредством еды мы конструируем нашу социальную идентичность, наши семьи и сообщества. Но в этой лаконичн..

Мандрівець

Діти з розладами аутистичного спектра : план корекційно-розвиткової роботи

90грн

У посібнику представлено план корекційно-роз­вит­кової роботи для дітей із розладами аутистичного спектра, описано тра­ди­ційні та інноваційні методи, прийоми корек­ції аутис­тичних проявів, зразки ігор відповідно до комплексної програми розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом “Розквіт” (за заг. ред. Т. В. Скрипник), рекомендованої Міністерством освіти і ..

Мандрівець

Дитячі розваги і свята

160грн

Навчально-методичний посібник є докладним путівником у методику дитячих музично-театралізованих розваг і свят, у розмаїтий світ сценаріїв.Розкривається проблема мистецької освіти і розвитку дитини дошкільного віку в контексті Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм навчання і розвитку дошкільників, видів мистецтва (музичне, театральне, хореогра..

Львівська політехніка

Електронні послуги в бібліотечній справі

120грн

Особливістю посібника є докладний методичний розгляд та аналіз електронних послуг у контексті їх використання та застосування у різних напрямах людської діяльності з метою побудови організаційних та інформаційних систем, методів системного структурного аналізу та об’єктно-орієнтованого аналізу моделювання процесів та інформаційних потоків зазначених типів си..

Фенікс

Ефективне лідерство та менеджмент

50грн

Думки, висловлені в даній публікації, належать авторам і не тягнуть за собою відповідальності Уряду Швеції та Ради Європи. Вони не мають сприйматися як такі, що офіційно тлумачать згадані тут юридичні інструменти з обов'язковим дотриманням цього тлумачення Державами-членами, органами, заснованими Статутом Ради Європи, або ж будь-яким органом, створеним на ви..

Львівська політехніка

Збірник тестових завдань з української літератури (за новою програмою)

100грн

 Збірник містить понад 1400 тестових завдань з української літератури для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української літератури охоплюють усну народну творчість, усі періоди літературного процесу..

Львівська політехніка

Збірник тестових завдань з української мови (за новою програмою)

170грн

Збірник містить понад 3000 тестових завдань з української мови для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх шкіл і вступників до Національного університету «Львівська політехніка» та інших навчальних закладів України. Завдання з української мови охоплюють усі розділи шкільної програми: орфографію, лексику та фразеологію, фонетику..

Профессия

Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные..

400грн

Сборник содержит статьи автора по вопросам теории и истории, методики и современной практики каталогизации и классификации, в том числе относящиеся к сфере современных технологий (электронные каталоги, перекодирование /конверсия/ каталогов и пр.). Самостоятельный раздел посвящен статьям персонального характера. Текст статей при необходимости частично сокраще..

Фенікс

Категория «вера» в классической исламской теологии

90грн

Предлагаемая вниманию читателя работа посвящена подробному исследованию одной из самых малоизученных категорий средневековой арабо-мусульманской философии - категории «вера». Впервые в мировой истории философии автор не только прослеживает генезис и эволюцию терминов, так или иначе связанных с исламо-иудейской фиде-проблематикой, но и проясняет их место в си..

Університетська книга

Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління

185грн

Монографія присвячена проблемам методології корекційно-реабілітаційної діяльності. Висвітлено теоретичні засади комплексної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю з позицій корекційної педагогіки та в комплексі з іншими науками. Обґрунтовано сутність та визначено роль і місце інституту управління системою корекційно-реабілітаційно..

Університетська книга

Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особли..

180грн

У посібнику розглянуті основні завдання системи корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами, наводиться модель сучасної системи допомоги цим дітям, практичні матеріали щодо роботи з дітьми з психофізичними порушеннями. Посібник адресований студентам вищих педагогічних закладів, які навчаються за спеціа..

Мандрівець

Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозви..

100грн

Запропонована програма укладена з урахуванням потреби програмового забезпечення організації корекційно-розвиткової роботи з дітьми, які мають мовленнєві порушення. Метою програми е побудова системи корекційно-розвиткової роботи з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення від молодшого до старшого передшкільного віку в групах компе..

Показано з 1 по 24 із 87 (4 сторінок)

Ресторан, English for