(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Гуманітарні науки

Київ

Professional english of the construction industry

180грн

Навчальний посібник, укладений відповідно до навчальної програми, містить професійно орієнтовані текстові матеріали з різних галузей цивільного будівництва та будівельної промисловості, професійного спілкування, відповідні лексичні, граматичні вправи та списки термінів.    Для студентів спеціальності 192 "будівництво та цивільна інженерія". ..

Київ

Professional english. Medicine and diagnostics

100грн

Навчальний посібник містить професійно орієнтовані текстові матеріали з різних розділів біомедичної інженерії, наукового та професійного спілкування, відповідні лексичні та граматичні вправи і списки термінів згідно з навчальною програмою. Для студентів напрямів підготовки 0910 «Електронні апарати», 6.051402 «Біомедична інженерія»...

Київ

Professional English: Biotechnology

100грн

Навчальний посібник з англійської мови містить текстові матерали з тем "Освіта", "Екологія", "Біологія", "Біотехнологія", "Біохімія", "Біофізика", "Генна інженерія" та інших. Також відповідні лексичні і граматичні вправи, тексти для аудиторного читання тощо...

Профессия

Авторское право в библиотеках, научно-исследовательских и учебных заведениях

430грн

В книге изложены основы современного отечественного и международного законодательства по авторскому праву, прежде всего, в сегменте печатной и электронной продукции. Приводятся некоторые характерные примеры нарушений авторского права и судебных разбирательств, отражена специфика применения авторского права в библиотеках, научно-исследовательских и образовате..

Фенікс

Виховна робота зі студентською молоддю

70грн

У навчальному посібнику розглянуто мету, основні напрями, фор­ми та методи виховної роботи зі студентською молоддю у вищих зак­ладах освіти (ВЗО). Розкрито загальнолюдський і національний харак­тер виховання, теоретичні засади соціалізації, виховання толерант­ності та культури міжнаціонального спілкування студентської молоді, шляхи та засоби досягнення завда..

Профессия

Выставка в библиотеке: традиционная и электронная

250грн

В пособии дается общее представление о современных технологиях выставочной работы в библиотеке, охарактеризованы основные виды библиотечных выставок, рассмотрена методика их создания, включая отбор материалов, дизайн, необходимое оборудование. Особое внимание уделено созданию электронных интерактивных выставок. Авторы подробно рассматривают программную реали..

Гуманитарный центр

Гурманистика. Культура еды и еда как культура

90грн

Джон Ковини исследует «еду как: … то, что делает человека человеком; как идентичность; как политику; как индустрию; как регулирование; как окружающую среду; и как справедливость». Он анализирует, как еда помогает нам понять, что же значит быть человеком. Посредством еды мы конструируем нашу социальную идентичность, наши семьи и сообщества. Но в этой лаконичн..

Львівська політехніка

Електронні послуги в бібліотечній справі

120грн

Особливістю посібника є докладний методичний розгляд та аналіз електронних послуг у контексті їх використання та застосування у різних напрямах людської діяльності з метою побудови організаційних та інформаційних систем, методів системного структурного аналізу та об’єктно-орієнтованого аналізу моделювання процесів та інформаційних потоків зазначених типів си..

Профессия

Каталогизация и классификация. Электронные каталоги и автоматизированные библиотечные..

400грн

Сборник содержит статьи автора по вопросам теории и истории, методики и современной практики каталогизации и классификации, в том числе относящиеся к сфере современных технологий (электронные каталоги, перекодирование /конверсия/ каталогов и пр.). Самостоятельный раздел посвящен статьям персонального характера. Текст статей при необходимости частично сокраще..

Університетська книга

Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління

185грн

Монографія присвячена проблемам методології корекційно-реабілітаційної діяльності. Висвітлено теоретичні засади комплексної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю з позицій корекційної педагогіки та в комплексі з іншими науками. Обґрунтовано сутність та визначено роль і місце інституту управління системою корекційно-реабілітаційно..

Університетська книга

Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особли..

180грн

У посібнику розглянуті основні завдання системи корекційно-реабілітаційної роботи в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами, наводиться модель сучасної системи допомоги цим дітям, практичні матеріали щодо роботи з дітьми з психофізичними порушеннями. Посібник адресований студентам вищих педагогічних закладів, які навчаються за спеціа..

Профессия

Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий

400грн

Учебная дисциплина «Лингвистические средства библиотечно-информационных технологий» входит в состав базовой (обязательной) части профессионального цикла основных образовательных программ бакалавриата, предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 51.03.06 (071900) «Библи..

Профессия

Лучшие библиотечные программы с низким бюджетом для молодежи, подростков, детей

240грн

В книге собраны интересные примеры из опыта американских библиотекарей по работе с молодежью, детьми и подростками.В первой части рассмотрены условия для разработки и успешной реализации библиотечных программ для молодых читателей, прежде всего, рациональное планирование бюджета программ и, при любом бюджете, продвижение услуг среди данной категории пользова..

Профессия

Маркетинг библиотечно-информационной деятельности

440грн

В первом учебнике, систематизирующем знания в области маркетинга библиотечно-информационной деятельности, освещены концептуальные теоретико-методологические и прикладные организационные основы деятельности современной библиотеки в системе некоммерческого маркетинга.Особенностью учебника является подход к рассмотрению маркетинговой проблематики с позиций поль..

Профессия

Молодые кадры современной библиотеки: организационно-управленческий подход педагога

280грн

Материал пособия отражает актуальную для библиотековедения и современной библиотечной практики проблему управления профессиональной мотивацией молодых библиотечных специалистов. Оценивается состояние кадровой ситуации в библиотечной отрасли, сопоставляются и логически интерпретируются социально-демографические параметры молодых библиотечных специалистов. Пре..

Профессия

Научные библиотеки информационного общества: организация и технология

290грн

Показаны основные тенденции проектирования научных библиотек. Рассмотрено понятие библиотечной функциональности с точки зрения комфортного предоставления услуг, их использования читателями, а также создания наилучших условий труда библиотекарей. Раскрыта роль психологии в проектировании библиотечных зданий. Определено понятие, объект и предмет библиотечно-ар..

Профессия

Общедоступные библиотеки в системе местного самоуправления

290грн

В практическом пособии обобщен исторический опыт создания и развития общедоступных муниципальных библиотек, рассмотрено их современное состояние, показаны возможности их сохранения и развития в едином библиотечном пространстве страны в условиях развивающегося института муниципального самоуправления. Большое внимание уделено проблеме трансформации библиотеки ..

Профессия

Организационная культура библиотеки

400грн

В пособии рассматриваются различные подходы к формированию организационной культуры в библиотеке. Основной акцент делается на формировании миссии и ценностей библиотеки, отношении к истории традициям, проблемах мотивации и поощрения сотрудников, приобщении новых членов коллектива к ценностям библиотеки. Подробно рассматриваются вопросы изучения организационн..

Профессия

Организационное развитие систем управления современной библиотекой

290грн

Учебное пособие посвящено ключевому звену управления — организации информационно-библиотечной деятельности. Авторы ставят своей целью помочь действующим и будущим руководителям библиотек определить собственные управленческие позиции и подходы в решении организационных проблем, используя достижения современной теории организации. Пособие предназначено широком..

Патент

Правовые и технологические проблемы создания и функционирования электронных библиотек

1грн

Рассмотрены правовые, технологические и лингвистические проблемы, возникающие при создании, функционировании и использовании электронных библиотек. Обсуждаются возможности совершенствования авторско-правового, информационного и библиотечного законодательства, а также законодательства о культуре. Затрагиваются вопросы авторско-правовой охраны лингвистических ..

Гуманитарный центр

Психология архитектуры

120грн

Что собой представляет пространство? Любомир Костронь считает, что пространство - это ограниченное ничто. По крайней мере, так думают те, для которых профессия "архитектор" - это настоящее призвание. Именно к природе архитекторы должны обращаться за вдохновением. Архитектура и природа должны звучать в унисон. Оригинальный и плодотворный подход, который, собс..

Профессия

Путеводитель библиографа по Интернету

360грн

При поиске информации в интернете существует множество подводных камней, о которых многие пользователи, и даже профессиональные библиографы не догадываются. Как правильно построить запрос, как определить достоверность найденной информации, как изучают пользователей интернета и их поисковые запросы, на эти и другие вопросы читатели получат ответы, прочитав кн..

Профессия

Справочно-поисковый аппарат библиотеки

400грн

В учебнике освещены теоретико-методические и организационно-технологические аспекты создания и эксплуатации справочно-поискового аппарата библиотеки. Подробно охарактеризованы каталоги, картотеки, базы данных, справочно-библиографический фонд, сетевые ресурсы, фонд неопубликованных библиографических пособий и их поисковые возможности, раскрыты вопросы управл..

ЛНУ

Технологія виборчої кампанії. Основи електорального маркетингу та менеджменту

100грн

Розглянуто теоретичні й практичні аспекти організації та проведення виборчої кампанії. Розкрито суть, складові, етапи та ресурси виборчої кампанії, основи електорального (виборчого) маркетингу і менеджменту, виборчої комунікації та виборчої поведінки, іміджелогії й іміджмейкінгу, електорального консультування. Детально проаналізовано виборчі стратегеми та те..

Показано з 1 по 24 із 50 (3 сторінок)

Ресторан, English for