(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Нова книга

Нова книга

Видавництво "Нова книга" спеціалізується на книгах медичної тематики (стоматологія, лікувальна справа, фармація); виданнях для вивчення іноземних мов (переклади, словники, книги для читання) і технічних наук; практичних посібниках та підручниках з сільського господарства, харчової та переробної промисловості та культури і мистецтва. 

Купити книгу видавництва "Нова книга" можна у нас на сайті з доставкою по всій Україні. 


Нова книга

TNM класифікація злоякісних пухлин

200грн

У посібнику на основі перегляду 2018 р. Міжнародним протираковим союзом системи TNM/рTNM (8-ме видання TNM класифікації злоякісних пухлин) надана сучасна інформація про анатомічну і патогістологічну класифікацію злоякісних пухлин залежно від розповсюдженості первинної пухлини, відсутності або наявності метастазів у регіонарних лімфовузлах і ступеня їх уражен..

Нова книга

Актуальні питання гастроентерології

280грн

У посібнику “Актуальні питання гастроентерології” викладені питання етіології, патогенезу, клініки основних захворювань шлунково-кишкового тракту, наведені дані щодо сучасних методів діагностики, профілактики та лікування цих захворювань відповідно сучасним рекомендаціям та затвердженим стандартам лікування. Рекомендовано для студентів медичних закладів ІІІ–..

Нова книга

Анатомія людини. Т.1.

460грн

У першому томі підручника подано сучасні дані про будову клітин і тканин. Дано характиристику органів, систем і апаратів органів. Описані основні етапи розвитку людини в онтогенезі, особливості будови, росту і розвитку організму. Детально описана функціональна анатомія кісток скелета, їх з’єднань та м’язової системи людини. Наведена коротка характеристика кр..

Нова книга

Анатомія людини. Т.2.

560грн

У другому томі підручника подано сучасні дані про будову нутрощів, центральної нервової системи та органів чуття. Дана характеристика органів, систем і апаратів органів, характеристика кровопостачання, відтоку крові і лімфи від цих анатомічних структур та їх іннервації. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручн..

Нова книга

Анатомія людини. Т.3.

480грн

У третьому томі підручника подано сучасні дані про будову периферійної нервової системи та серцево-судинної системи. Допоможуть у кращому засвоєнні матеріалу зведені таблиці. В кінці кожного розділу підручника є питання для повторення і самоконтролю, які дозволяють краще зрозуміти прочитане. Усі анатомічні терміни подані українською і латинською мовами і від..

Нова книга

Аптечна технологія ліків

365грн

У підручнику наведено сучасні відомості з теорії та практики приготування ліків в умовах аптеки. Для студентів фармацевтичних ВНЗ та факультетів...

Нова книга

Біоорганічна хімія

290грн

У підручнику викладено будову, реакційну здатність, хімічні перетворення та біологічне значення органічних сполук, які входять до складу живих організмів; низько-молекулярні біомолекули, біополімери (білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди), біорегулятори (ферменти, гормони, вітаміни, регуляторні молекули імунної системи тощо), природні і синтетичні фізіолог..

Нова книга

Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами ан..

400грн

У підручнику викладено теоретичні основи та досягнення практичного акушерства в галузі морфології та фізіології статевих органів свійських тварин, фізіології та біохімії сперми, технології її розрідження, зберігання та транспортування, природного та штучного осіменіння, запліднення, трансплантації ембріонів, фізіології вагітності, родів та післяродового пері..

Нова книга

Гігієна та екологія

680грн

Підручник підготовлено співробітниками кафедри гігієни та екології № 1, опорної кафедри МОЗ України з дисципліни “Загальна гігієна та екологія” і кафедри гігієни та екології № 4 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця за загальною редакцією члена-кореспондента НАМН України професора В. Г. Бардова. З урахуванням сучасних досягнень наук про..

Нова книга

Гістологія. Цитологія. Ембріологія

640грн

Підручник створений із залученням широкого кола авторитетних фахівців — гістологів та ембріологів — з різних регіонів України з урахуванням найновішої редакції Міжнародної гістологічної термінології (Київ, 2010). Виклад матеріалу гармонізовано з типовою програмою нормативної навчальної дисципліни “Гістологія, цитологія, ембріологія”, затверджено МОЗ України ..

Нова книга

Дерматологія. Венерологія. Dermatology. Venereology : атлас

860грн

Атлас містить загальні відомості про будову та розвиток шкіри, основи діагностики в дерматовенерології, а також ілюстрований унікальними кольоровими фотографіями, що відображають різноманітні дерматологічні, венерологічні та інфекційні захворювання. Також, у виданні представлені дерматологічні прояви багатьох соматичних хвороб та станів, у тому числі рідкісн..

Нова книга

Детоксикационное питание: молекулярные основы редокс-зависимой регуляции функциональн..

900грн

Детоксикационное питание: молекулярные основы редокс-зависимой регуляции функционального состояния мезенхимальных и раковых стволовых клеток ингредиентами пищи.В монографии обобщены результаты исследований по проблеме детоксикационного питания. Рассмотрены молекулярные защитные механизмы детоксикационной активности биологических компонентов пищи. Выявлены мо..

Нова книга

Екстрена та невідкладна медична допомога

180грн

Посібник складається з 5 розділів, які відповідають вимогам програми з дисципліни “Екстренна та невідкладна медична допомога”, містить додатки з алгоритмами виконання дій з надання невідкладної допомоги на догоспитальному етапі. До кожного розділу розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань. Посібник підготовлен..

Нова книга

Ендокринологія

540грн

П’яте видання (оновлене та доповнене) підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 12 розділів, у яких на сучасному рівні викладені етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування основних ендокринних захворювань. Істотно перероблено матеріали з питань цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, істор..

Нова книга

Естетичні акценти стоматології

450грн

Зміст посібника передбачає на­дбання лікарями нових теоретичних знань з основ естетико-косметичного протезування для удосконалення професійних навичок естетичного спрямування. Книга призначена для лікарів стоматологів-ортопедів, які бажають підвищити свій професійний рівень та оволодіти новітніми технологіями в галузі естетико-косметичного протезування, а та..

Нова книга

Загальна хірургія

450грн

Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медич..

Нова книга

Карієс та некаріозні ураження твердих тканин зубів

270грн

У навчальному посібнику викладено сучасні відомості з етіології, патогенезу, кліники, діагностики, лікування і профілактики карієсу і некаріозних уражень твердих тканин зубів. Посібник укладено у відповідності до навчальної програми для лікарів-інтернів за фахом “Стоматологія”. Посібник також може бути рекомендований студентам стоматологічних факультетів вищ..

Нова книга

Клінічна анатомія верхньої кінцівки

390грн

Посібник створено у відповідності з новою навчальною програмою для медичних фа- культетів з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України. Особлива увага звернута на топографо-анатомічне обґрунтування клінічних симптомів і синдромів при захворюваннях і травмах верхньої кінцівки. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклат..

Нова книга

Клінічна анатомія нижньої кінцівки

250грн

Гриф:Рекомендовано вченою радою Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова як посібник для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації (протокол № 11 від 25 червня 2018 року)Анотація:Посібник створено у відповідності з новою навчальною програмою для медичних факультетів..

Нова книга

Клінічна фармакологія

360грн

Навчальний посібник створений для підготовки студентів медичних факультетів до практичних занять з клінічної фармакології згідно з рекомендованою програмою і містить теоретичну інформацію по кожній з тем, які вивчаються. Виходячи з принципів клінічної фармакології та доказової медицини, в посібнику викладаються загальні клініко-патогенетичні питання для кожн..

Нова книга

Клінічна фармакологія

560грн

Підручник складено відповідно до навчальної програми з клінічної фармакології для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. У книзі доступно та наочно подана інформація з дисципліни клінічна фармакологія. Викладений матеріал базується на принципах доказовості та науковості. В тексті книг подана актуал..

Нова книга

Клінічне обстеження дитини

460грн

У представленому навчальному посібнику, з урахуванням аналізу концепцій вітчизняних і зарубіжних наукових шкіл, викладено основи і принципи клінічного обстеження дитини. Книга призначена для студентів медичних університетів, лікарів-інтернів та лікарів-педіатрів-початківців, а також лікарів загальної практики.Рекомендовано Державною установою “Центральний ме..

Нова книга

Клиническая пульмонология детского возраста

420грн

В представленном учебном пособии в четкой, обоснованной форме, с учетом анализа концепций отечественных и зарубежных научных школ, изложены с практической точки зрения основные вопросы диагностики и лечения основных клинических синдромов и заболеваний органов дыхания у детей. Для студентов старших курсов медицинских универс..

Нова книга

Клиническое обследование ребенка

460грн

В представленном учебном пособии, с учетом анализа концепций отечественных и зарубежных научных школ, изложены основы и принципы клинического обследования ребенка. Книга предназначена для студентов медицинских университетов, врачей-интернов и начинающих врачей-педиатров, а также врачей общей практики.Рекомендовано к печати ученом советом Винницкого националь..

Показано з 1 по 24 із 86 (4 сторінок)