(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Цивільне, сімейне

Алерта

93 Питання з сімейного права. Посібник для суддів

125 грн

Метою посібника є висвітлення найбільш актуальних питань у сфері сімейно-правових відносин. У посібнику аналізується сучасне вітчизняне законодавство у сфері сімейно-правових відносин, висвітлюється актуальна судова практика з розгляду сімейних спорів, розглядаються позиції Європейського Суду з прав людини в сфері сімейно-правових відносин...

Право

Інформаційне право. Практикум

160 грн

Практикум з інформаційного права підготовлено для студентів, які вивчають дисципліну «Інформаційне право», покликаний допомогти їм при вивченні тем з інформаційного права, закріпити отримані на лекціях та в умовах самостійного вивчення теоретичні знання, основні положення національного законодавства та практики Європейського суду з прав людини...

Гельветика

Адміністративно-правові засади захисту дитинства та материнства в Україні

435 грн

Монографію присвячено адміністративно-правовим засадам захисту дитинства та материнства в Україні. З точки зору адміністративного права розкрито ґенезу становлення та сучасний стан інституту захисту дитинства та материнства. Досліджено мету, напрями та систему суб’єктів, а також форми та методи адміністративно-правового захисту дитинства та материнства.Проан..

Алерта

Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне та житлове право

90 грн

Науково-практичний посібник: Актуальні питання прикладної цивілістики: сімейне, трудове, земельне, житлове право розкриває не лише теоретичні, але в першу чергу прикладні питання у сфері регулюванні сімейних, трудових, земельних та житлових правовідносин з наведенням зразків позовних заяв та правових позицій Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого..

Гельветика

Актуальні проблеми забезпечення прав людини у сфері праці та соціального захисту

410 грн

У монографії розглядаються актуальні проблеми забезпечення прав у сфері праці та соціального захисту у нових умовах господарювання, аналізуються сучасне трудове і соціальне законодавство, практика їх застосування. Вносяться пропозиції про внесення змін і доповнень до актів чинного законодавства, розроблених законопроектів щодо вдосконалення механізму забезпе..

Алерта

Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування

400 грн

Це видання є продовженням правового аналізу практики застосування спадкового законодавства судами України, виданого у 2019 р. [Кухарєв О. Є. Аналіз судової практики розгляду цивільних справ про спадкування. Київ : Алерта, 2019. 340 с.]. У посібнику детально висвітлені основні категорії спадкових справ, що розглядалися судами в порядку позовного та окремого п..

Routledge

Військовий конфлікт і права людини (War, Conflict and Human Rights. Theory and Practi..

2100 грн

War, Conflict and Human Rights is an innovative inter-disciplinary textbook, combining aspects of law, politics and conflict analysis to examine the relationship between human rights and armed conflict.This third edition has been fully revised and updated, and contains a completely new chapter on business, conflict and human rights. Making use of both t..

Алерта

Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді триман..

220 грн

На підставі аналізу наукових джерел з кримінального права й процесу, криміналістики, кримінології та інших наук, законодавчих і відомчих правових актів, даних статистики й матеріалів вітчизняної і зарубіжної практики у монографії досліджуються теоретичні та практичні процесуальні проблеми, що виникають з питань гарантування прав і свобод особи під час застос..

Право

Домедична підготовка

320 грн

У Підручнику викладено загальнотеоретичні нормативно-правові основи надання домедичної допомоги, загальні поняття анатомії та фізіології людини, основні правила поведінки на місці події під час надання допомоги на догоспітальному етапі, розкрито послідовність дій при термінальних станах, виникненні травм і поранень, ушкодженнях екогенними чинниками навколишн..

Право

ЗАКОН УКРАЇНИ Про запобігання та протидію домашньому насильству

130 грн

Станом на 22.02.2022 року Цей Закон визначає організаційно-правові засади запобігання та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які постраждали від такого насильства.Текст цього видання відповідає офіційному тексту с..

Право

ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист прав споживачів

70 грн

Станом на 3 вересня 2021 року Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.Текст цього видання в..

Право

ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

160 грн

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.Текст цього видання відповідає офіційному тексту сайту Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друков..

Алерта

Захист права власності на земельну ділянку в цивільному праві України

140 грн

У монографії проведено аналіз правового режиму права власності на земельну ділянку в цивільному праві. Визначено загальнометодологічні засади формування цивільно-правового режиму власності на земельні ділянки в Україні, проаналізовано понятійний апарат, стан законодавчого регулювання відносин власності на земельні ділянки в Україні та за кордоном, визначені ..

Право

Збірник законодавства та практики Європейського суду з прав людини. Практичний посібн..

190 грн

У посібнику надаються законодавчі акти регулювання корпоративних правідносин, банкрутства, права власності на нерухоме майно, земельних правовідносин та інших правовідносин, які виникають під час розгляду справ у порядку господарського судочинства...

Алерта

Зразки документів з приватного права (ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ПРОЦЕСУАЛ..

190 грн

Розміщені у посібнику зразки документів будуть корисними для студентів, які навчаються за напрямком підготовки «Право», і опановують такі приватно-правові дисципліни як цивільне право та процес, господарське право та процес.Також посібник буде корисним для осіб, які готуються до складання кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття а..

Алерта

Колективне управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законод..

120 грн

У монографії розглянуто питання колективного управління майновими авторськими та суміжними правами за цивільним законодавством України. Дано правову характеристику поняття і правової природи відносин колективного управління зазначеними майновими правами інтелектуальної власності. Викладено підстави виникнення і класифікацію відносин колективного управління...

Право

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

90 грн

Текст цього видання відповідає офіційному тексту сайту Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях...

Гельветика

Кримінально-правовий захист фізичної особи: національна та зарубіжна регламентація

685 грн

Монографія присвячена дослідженню інституту кримінально-правового захисту фізичної особи від суспільно небезпечних посягань у національному та зарубіжному кримінальному законодавстві. Проводиться комплексний компаративістський аналіз такого правового інституту за відповідними категоріями й формулюються та обґрунтовуються пропозиції щодо покращення його кримі..

Право

Майно подружжя. Судові спори

240 грн

Посібник містить висновки правників – науковців та Вищих судових інстанцій в судових спорах щодо майна подружжя. В посібнику охоплені усі можливі судові спори, висвітлено предмет доказування по кожному ймовірному позову, надано примірний перелік доказів. У посібнику також висвітлюються і спори між подружжям, які не обмежуються регулюванням законом України, о..

Гельветика

Методика розслідування злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпус..

390 грн

В монографії з урахуванням сучасного стану розвитку криміналістичної науки та правоохоронної практики розглянуто криміналістичну характеристику злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом. Визначено поняття й елементикриміналістичної характеристики, окреслено способи і слідову картину злочинів, досліджено обстановку злочинн..

Гельветика

Обмеження щодо одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держ..

130 грн

У науково-практичному нарисі подається аналіз базових доктринальних, нормативних положень з питань «спеціальних обмежень», встановлених для осі, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із акцентом уваги на специфіку визначення меж щодо одержання подарунків, різновидів подарунків, правил поводження із ними та відповідальності ..

Гельветика

Основи міжнародно-правових стандартів прав людини

280 грн

У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія»...

Гельветика

Основи цивільного та сімейного права України

265 грн

Навчально-методичний посібник містить необхідний матеріал, яким потрібно володіти при вивченні основ цивільного та сімейного права. Структура характеризується наявністю як теоретичної частини, так і практичної, що допоможе студентам здобути знання, сформувати юридичні компетенції та впровадити їх на практиці. Навчально-методичний посібник розрахований на сту..

Фенікс

Охорона материнства за трудовим законодавством України

200 грн

У монографії комплексно досліджується інститут охорони материнства за трудовим законодавством України. Визначається поняття «охорона материнства» за трудовим законодавством України. Аналізуються міжнародні та європейські стандарти охорони материнства і ступень їхньої імплементації у національне трудове законодавство. Характеризуються становлення, сучасний ст..

Показано з 1 по 24 із 76 (4 сторінок)

Література з цивільного права