(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Цивільне

Алерта

Цивільне судочинство крізь призму судової практики

302грн

Дається теоретичне обґрунтування існування такого нетипового (нетрадиційного) джерела цивільного процесуального права як судова практика та особливості його правозастосування. В роботі висвітленні найбільш цікаві приклади судової практики у вигляді правових позицій ЄСПЛ, КС та ВС, що структуровані згідно системи ЦПК України.Вказана робота може бути використа..

Право

Міжнародні стандарти в галузі забезпечення права на здоров'я та практика їхнього заст..

250грн

У навчальному посібнику охарактеризовано міжнародно-правові акти універсального й регіонального характеру щодо гарантування права на досягнення найвищого життєвого рівня (права на здоров’я); приділено суттєву увагу міжнародним правовим актаму сфері прав пацієнтів та міжнародно-правовим актам у галузі забезпечення громадського здоров’я. Проаналізовано правові..

Фенікс

Спортивне право

365грн

Це перший у вітчизняній юридичній науці фундаментальний посібник з правового регулювання фізичної культури й спорту для підготовки студентів з дисципліни «Спортивне право України». У ньому узагальнено та систематизовано існуюче спортивне законодавство, визначено напрями його вдосконалення. Докладно висвітлюються питання формування спортивного права - новітнь..

КНТЕУ

Правовий захист персональних даних

135грн

Монографія присвячена дослідженню правових та організаційних засад захисту персональних даних. На основі досягнень вітчизняної юриспруденції, зарубіж­ного досвіду, аналізу чинного законодавства, нормотворчої та правозастосовної практики сформовано комплекс теоретичних положень і практичних реко­мендацій, спрямованих на підвищення ефективності правового регул..

Фенікс

Соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з..

300грн

У монографії аналізуються теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сучасний період. Досліджуються система заходів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, права та гарантії зазначеної категорії дітей та осіб ..

Фенікс

Охорона материнства за трудовим законодавством України

200грн

У монографії комплексно досліджується інститут охорони материнства за трудовим законодавством України. Визначається поняття «охорона материнства» за трудовим законодавством України. Аналізуються міжнародні та європейські стандарти охорони материнства і ступень їхньої імплементації у національне трудове законодавство. Характеризуються становлення, сучасний ст..

Гельветика

Психічне насильство: кримінологічні та кримінально-правові засади протидії

588грн

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми кримінології та кримінального права України, яка має міждисциплінарний характер аналізу складних у науково-теоретичному та практичному аспектах проблем протидії психічному насильству в Україні.Увага зосереджується на широкому колі проблемних питань від теоретико-методологічних засад пізнання феномену «пси..

Гельветика

Цивільне право України. Частина 1

343грн

Навчальний посібник розроблено колективом кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ та кафедри цивільного права Запорізького національного університету. Посібник буде корисним студентам, викладачам, науковцям і всім, хто цікавиться проблемами цивільного права...

Гельветика

Обмеження щодо одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держ..

99грн

У науково-практичному нарисі подається аналіз базових доктринальних, нормативних положень з питань «спеціальних обмежень», встановлених для осі, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із акцентом уваги на специфіку визначення меж щодо одержання подарунків, різновидів подарунків, правил поводження із ними та відповідальності ..

Гельветика

Адміністративно-правові засади захисту дитинства та материнства в Україні

270грн

Монографію присвячено адміністративно-правовим засадам захисту дитинства та материнства в Україні. З точки зору адміністративного права розкрито ґенезу становлення та сучасний стан інституту захисту дитинства та материнства. Досліджено мету, напрями та систему суб’єктів, а також форми та методи адміністративно-правового захисту дитинства та материнства.Проан..

Гельветика

Розгляд окремих категорій цивільних справ у судах

473грн

Посібник призначений для підготовки фахівців за спеціальністю «правознавство» й підготовлений з урахуванням положень Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, інших нормативно-правових актів, матеріалів судової практики, найсучасніших досягнень цивільного процесуального права, а також цивільного, трудов..

Гельветика

Шляхи реалізації конституційного права особи на охорону здоров’я: порівняльно-правове..

499грн

У монографії йдеться про фундаментальні засади, особливості та відмінності конституційного права особи на охорону здоров’я в Україні, європейських державах, США, Канаді, інших країнах. За допомогою комплексного методологічного інструментарію та на основі соціонормативного підходу здійснено порівняльний аналіз конституційних та інших правових норм, стосовних ..

Право

Шлюб. Діти. Розлучення. Поділ майна та інші відповідні питання. Законодавство. Судова..

385грн

Дана книга буде корисна особам, які потрапили в ситуацію, коли для вирішення сімейних питань перемовини, на жаль, не вирішують проблему та настала стадія, коли потрібна консультація юриста або його практична допомога. Видання допоможе самостійно зробити оцінку більшості питань, які належать до визначеного назвою відповідного кола, реально зекономить кошти на..

Гельветика

Цивільно-процесуальні відносини: теоретичні аспекти

411грн

Монографію присвячено комплексному дослідженню теоретичних аспектів цивільно-процесуальних правовідносин. У науковій роботі здійснено правову характеристику ґенези наукових концепцій цивільних процесуальних відносин як інституту цивільного процесуального права. З’ясовано напрями та методологію дослідження цивільних процесуальних відносин. Проведено порівняль..

Алерта

Цивільно-правове регулювання зобов’язальних інформаційних відносин

468грн

Монография присвячена аналізу теоретичних і практичних аспектів цивільно-правового регулювання зобов’язальних інформаційних відносин. Досліджено теоретичні аспекти поняття «інформація», ознаки інформації як об’єкта цивільного права, методологічні засади розвитку цивілістичної доктрини щодо охорони прав на результати інтелектуальної діяльності. Особливу увагу..

Алерта

Цивільний процесуальний кодекс України. НПК

822грн

В даному науково-практичному коментарі Цивільного процесуального кодексу України, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм цивільного процесуального права з роз'ясненнями і коментуванням всіх його положень...

Право

Цивільний процесуальний кодекс України

125грн

Станом на 25 серпня 2021 рокуТекст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях.Новий Цивільний кодекс України – основний кодифікований акт, на якому ґрунтується порядок судочинства у сфері цивільних прав. У листопаді 2019 року були внесені необхідні зміни для покр..

Алерта

Цивільний процес

520грн

Підручник підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Цивільний процес» для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів. У ньому знайшли висвітлення всі інститути цивільного процесуального права України, які становлять його систему...

Право

Цивільний процес

239грн

Навчальний посібник «Цивільний процес» підготовлений з урахуванням останніх змін, що відбулись у цивільному процесуальному законодавстві, та розрахований на студентів закладів вищої освіти та практичних працівників...

Право

Цивільний кодекс України

190грн

Станом на 12 січня 2022 рокуТекст цього видання відповідає офіційному тексту сайта Верховної Ради України, а також тексту, який опублікований в офіційних друкованих виданнях.Цивільний кодекс України був створений у 2003 році для регулювання правових відносин у приватній сфері. У рамках кодексу розглядаються питання взаємовідносин між юридичними й фізичн..

Алерта

Цивільне процесуальне право України (для магістрів, аспірантів)

270грн

В Підручнику сформульовані проблемні питання теоретичного та практичного характеру, які мають місце в теорії та судовій практиці цивільного процесуального права. Матеріали Підручника спрямовані на наукову підготовку магістрів та аспірантів, яких цікавлять цивільне процесуальне право як наука...

Гельветика

Цивільне процесуальне право України

458грн

Навчальний посібник призначається для підготовки фахівців за спеціальністю «правознавство» і підготовлений з урахуванням положень нової редакції Цивільного процесуального кодексу України (2017 року), Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України та інших нормативно-правових актів, матеріалів судової практики, найсучасніших досягнень цивільного процес..

Алерта

Цивільне право. Практикум

572грн

Практикум містить весь необхідний матеріал для підготовки до практичних (семінарських) занять до курсу цивільного права України: перелік питань, які можуть бути рекомендовані до обговорення, перелік нормативних актів із зазначенням (по можливості) конкретних статей і пунктів, методичні рекомендації до конкретних тем, завдання (казуси тощо) для розвитку навич..

Право

Цивільне право. Альбом схем. У двох частинах. Частина перша

156грн

Посібник підготовлений відповідно до курсу цивільного права і складений з урахуванням навчальних програм для вищих навчальних закладів на основі чинного цивільного законодавства України та існуючих правових теорій. Він являє собою збірник схем, що відображають зміст основних інститутів цивільного права України...

Показано з 1 по 24 із 89 (4 сторінок)

Література з цивільного права