(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Агрохімія, грунтознавство

Київ

Практична агрономія Ніла Кінсі

1400 грн

Книга для тих, хто хоче мати глибоке розуміння природних механізмів в сільському господарстві та вміти їх використовувати, не порушуючи природнього балансу. Книга буде надзвичайно корисна професіоналам та цікава всім, хто хоче вміло користуватися природним даром - землею та досягати успіхів у вирощуванні сільськогосподарських культур...

CRC Press

Soilborne Microbial Plant Pathogens and Disease Management (ґрунтові мікробні патоген..

4900 грн

Soil has a versatile role in supporting the development of a wide range of organisms, including plants and microorganisms. Soilborne pathogens and root diseases are the primary limiting factor in many crops and tend to be very difficult to control. This first volume of a two-volume set introduces disease-causing microorganisms including oomycetes, fungi, bac..

Рівне

Агроекологічний стан осушуваних торфових грунтів та розробка заходів їх збереження і ..

95 грн

У монографії викладені дані оцінки агромеліоративного стану осушених торфових ґрунтів Рівненської області. Визначено, що значення балансу органічної речовини торфу під складною злаковою та злаково-бобовою сумішками найбільш ефективним є на таких варіантах добрив: біогумус 5 т/га+вапно 5т/га, N60P60K90, N60P60K90+вапно 5 т/га. Проведені дослідження дозволили ..

Університетська книга

Агроекономічне та екологічне оцінювання сівозміни

135 грн

У пропонованому дослідженні висвітлюється проблема порівняльного оцінювання сівозмін з погляду агроекономічної ефективності та екологічної доцільності. Пропонується здійснювати таку оцінку в два етапи: на першому етапі оцінювати окремі культури агроекономісними та екологічними показниками, на другому - оцінювати за зазначеними критеріями кожну сівозміну зі с..

Нілан

Агрономічне ґрунтознавство

330 грн

Висвітлено суть агроґрунтознавства і ґрунтотворного процесу, показники родючості і окультуреності ґрунту, склад, властивості, генезис, географію, екологію ґрунтів. Наводиться морфологічна будова профілю, склад та агровиробничі властивості основних ґрунтових відмін у розрізі зон. Викладено історію агроґрунтознавчої науки, значну увагу приділено антропогенним ..

Київ

Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового

300 грн

Вивчено вплив вапнування, органічних і мінеральних добрив на формування продуктивності гібридів буряку цукрового. Висвітлено історію питання, теоретичні основи живлення рослин, формування поживного режиму ґрунту, умови ефективного застосування різних доз, форм, строків і способів внесення добрив...

Новий світ-2000

Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських формувань

250 грн

Висвітлено сучасні уявлення про мінеральне живлення рослин, рівні і перспективи застосування засобів хімізації, органічних і мінеральних добрив та бактеріальних препаратів, види та форми їх виробництва. Подано системи й технологію застосування добрив. Розглянуто питання агрохімічного обслуговування сільськогосподарських підприємств та екологічні проблеми агр..

Умань

Агрохімія

700 грн

Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведено характеристику та способи використання органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів і бактеріальних препаратів, досягнення агрохімії з оптимізації агрохімічних параметрів показників родючості грунту, системи застосування добрив у сівозмінах й удобрення польових, овочевих, плодових та інших сільс..

Київ

Агрохімія калію

280 грн

  Видання вчених Уманського національного університету садівництва з вивчення впливу доз, форм, строків застосування калійних добрив і польової сівозміни на формування калійного стану грунту, вилнесення калію врожаями, продуктивність сільськогосподарських культур.   Висвітлено історію питання, теоретичні основи живлення рослин калієм, формуван..

Київ

Агрохімія мікроелементів

450 грн

Висвітлено фізіологічні основи, агротехнологічні прийоми та умови ефективного застосування мікроелементів, досягнення агрохімії з оптимізації удобрення ними польових, овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур.Книга розрахована на наукових і науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти сільськогосподарських спеціальностей, фахівці..

Лань

Агрохимия (Електронна книга)

350 грн

В учебнике излагаются теоретические основы питания растений. Рассказывается о свойствах почвы и основах эффективного применения удобрений. Говорится о методах химической мелиорации почв, составе и взаимодействии минеральных и органических удобрений с почвой. Приводятся системы удобрения в севообороте. Кроме того рассмотрены методы исследований и методика опы..

ЦУЛ

Адаптивні системи землеробства

510 грн

У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Подано основні складові агрокліматичних та ґрунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства. Подано агробіологічну оцінку сільськогосподарських культур, їх вимоги до умов вирощування та вплив на ґрунт в зв’язку з особлив..

Київ

Англо-український словник з грунтознавства та агрохімії

170 грн

Словник містить близько 18000 термінів, що широко вживаються у сучасній фаховій літературі та охоплює основні напрямки ґрунтознавства і агрохімії. Словник укладено з урахуванням основних вимог термінологічної лексикографії. Джерелом для селекції понятійної галузевої термінології слугувала сучасна автентична англомовна література з даного напряму знань. Термі..

Львів

Біопродуктивність ґрунтів

120 грн

У посібнику розкрито поняття продуктивності ґрунтів, зроблено детальний аналіз продуктивності природних фітоценозів та едафону, агроценозів, визначено чинники, які зумовлюють продуктивність, наведено шляхи підвищення біопродуктивності агроценозів. Вивчення біологічної продуктивності ґрунтів з метою раціонального використання природних ресурсів є однією з акт..

CRC Press

Боротьба з бур'янами. Стійкість, небезпеки та ризики в системах землеробства (Weed Co..

2450 грн

In light of public concerns about sustainable food production, the necessity for human and environmental protection, along with the evolution of herbicide resistant weeds, call for a review of current weed control strategies. Sustainable weed control requires an integrated approach based on knowledge of each crop and the weeds that threaten it.This book will..

Інститут ґрунтознавства

Відходи біогазових установок як сировина для отримання органічних добрив

50 грн

У рекомендаціях наведено агрохімічну характеристику відходів біогазових установок та органічних добрив на їх основі. Запропоновано технологічний підхід до одержання органічних добрив на основі відходів біогазових установок. Запропоновано дози внесення фугату та дігестату під сільськогосподарські культури в різних ґрунтово-кліматичних умовах.Рекомендації приз..

Харків

Гранулометрический состав почв Украины

140 грн

Обобщены имеющиеся в Украине данные о гранулометрическом составе почв и почвообразующих пород, описаны различные аспекты использования этих данных, в частности, для интерпретации, моделирования и прогноза свойств почв и миграционных процессов, для оценки предрасположенности почв к агрегации/деагрегации, сорбции/десорбции, деформации, абразии и другим явления..

НУБІП

Грунтозахисна біологічна система землеробства в Україні

300 грн

Викладено концепцію, методичні проблеми і досвід впровадження, моделі біологічного землеробства різних наукових шкіл, теоретичні дослідження з питань грунтозахисного біологічного землеробства, а також питання його впровадження в Україні...

Інститут ґрунтознавства

Діагностика стану хімічних елементів системи ґрунт-рослина

120 грн

Розроблена методика діагностування стану хімічних елементів в системі ґрунт-рослина включає використання екосистемного підходу, принципів та методів емпіричного та теоретичного рівня досліджень, алгоритм діагностування змін мікроелементного статусу ґрунтів і рослин (теоретичні підходи, способи, система основних показників ранньої, коротко - та довгострокової..

Твори

Добрива в органічному землеробстві: історія, теорія, практика

280 грн

Висвітлені історичні передумови формування системи органічного удобрення в землеробстві України, представлені умови біологізації землеробства як ключової проблеми виробництва екологічно безпечної рослинницької продукції, охарактеризовано органічну речовину ґрунту як основу ґрунтотворення і його родючості. Велику увагу приділено характеристиці та умовам засто..

Івано-Франківськ

Дощові черв’яки: наукові аспекти вирощування і практичне застосування

425 грн

Книга є найбільш повним теоретичним і практичним посібником з вермикультури і написана з урахуванням найновіших досягнень науки і практики в цій галузі. Означено результати багаторічних досліджень авторів, а також досліджень інших українських та іноземних вчених, досвід передових агропідприємств різних форм власності. Присвячена отриманню високих й сталих вр..

Нілан

Еволюція систем землеробства в Україні

310 грн

Викладено практичні, теоретичні, методологічні і технологічні основи систем землеробства; еволюційний розвиток систем землеробства та основних їх складових- сівозмін, обробітку ґрунту, удобрення. Агроекономічне, агротехнічне та агроекологічне обґрунтування систем та їх основних ланок подано відповідно до сучасного філософського осмислення змісту системи земл..

Новий світ-2000

Екологічне землеробство

220 грн

Висвітлено етапи становлення українського землеробства, теоретичні основи екологічного землеробства: вчення про фактори життя рослин і закони землеробства, способи збереження та розширеного відтворення родючості грунту...

Інститут ґрунтознавства

Застосування соломи і пожнивних решток як органічних добрив для поліпшення гумусового..

40 грн

Наведено відомості щодо хімічного складу соломи та її трансформації у ґрунті, вплив соломи на урожайність і якість продукції сільськогосподарських культур та властивості ґрунтів. Особливу увагу приділено процесам відтворення гумусу та збереження родючості ґрунтів. У рекомендаціях наведені дані науково-дослідних установ системи НААНУ: Інституту біоенергетични..

Показано з 1 по 24 із 171 (8 сторінок)
У цьому розділі представлені книги з хімії ґрунтів. Тут розміщені посібники та підручники з меліорації, фосфоритів та фтору у ґрунтознавстві, удобрення різних видів сільськогосподарських культур.