(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Агрохімія, грунтознавство

Умань

Агрохімія

450грн

Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведено характеристику та способи використання органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів і бактеріальних препаратів, досягнення агрохімії з оптимізації агрохімічних параметрів показників родючості грунту, системи застосування добрив у сівозмінах й удобрення польових, овочевих, плодових та інших сільс..

Простір-М

555 запитань і відповідей з агрохімії та агрохімсервісу

325грн

Навчально-довідковий посібник підготовлено згідно з типовою навчальною програмою дисципліни "Агрохімія" у формі запитань і відповідей. Він сприятиме кращому оволодінню та засвоєнню начального матеріалу з агрохімії та агрохімсервісу, запамятовуванню та коректному вживанню важливих агрохімічних термінів і понять...

Львів

Інженерне облаштування територій: меліорація земель в Україні

190грн

Навчальний посібник містить основні положення проектування та будівництва меліоративних систем і споруд як складової інженерного облаштування сільськогосподарських територій. Розглядається широке коло питань із принципів функціонування зрошувальних та осушувальних систем, раціонального використання меліорованих земель і гідроспоруд для боротьби з водною ероз..

Наукова думка

Інтродукція мікроорганізмів у агроекосистеми

180грн

Проаналізовано сучасні дослідження ролі мікроорганізмів у родючості грунтів, їх взаємодії з рослинами й іншим компонентами агроекосистем. Узагальнено результати досліджень з розробки наукових основ створення мікробних препаратів нового покоління для рослинництва та їх застосування. Викладено основні фактори й механізми, що визначають ефективність інтродукції..

Рівне

Агроекологічна ефективність застосування ферментованого органічного добрива на дернов..

90грн

Відображені теоретичні основи проблем біологізації систем удобрення сільськогосподарських культур. Здійснено аналіз агрохімічної ефективності біологізованої системи удобрення сільськогосподарських культур на дерново-слабопідзолистих грунтах в умовах агрогрунтової зони Західного Полісся. Проведено оцінку біоенергетичної та економічної ефективності біологізова..

ЛНУ

Агроекологічна оцінка ґрунтів

70грн

Викладено результати агроекологічної оцінки ґрунтів шляхом визначення класів придатності ґрунтів орних земель, призначених для вирощування сільськогосподарських культур, на прикладі Львівської області. Узагальнено морфолого-генетичні показники і фізико-хімічні властивості ґрунтів Львівської області. Складено структурну формулу ґрунтового покриву природно-сіл..

Рівне

Агроекологічний стан осушуваних торфових грунтів та розробка заходів їх збереження і ..

90грн

У монографії викладені дані оцінки агромеліоративного стану осушених торфових ґрунтів Рівненської області. Визначено, що значення балансу органічної речовини торфу під складною злаковою та злаково-бобовою сумішками найбільш ефективним є на таких варіантах добрив: біогумус 5 т/га+вапно 5т/га, N60P60K90, N60P60K90+вапно 5 т/га. Проведені дослідження дозволили ..

Університетська книга

Агроекономічне та екологічне оцінювання сівозміни

65грн

У пропонованому дослідженні висвітлюється проблема порівняльного оцінювання сівозмін з погляду агроекономічної ефективності та екологічної доцільності. Пропонується здійснювати таку оцінку в два етапи: на першому етапі оцінювати окремі культури агроекономісними та екологічними показниками, на другому - оцінювати за зазначеними критеріями кожну сівозміну зі с..

Новий світ-2000

Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських формувань

200грн

Висвітлено сучасні уявлення про мінеральне живлення рослин, рівні і перспективи застосування засобів хімізації, органічних і мінеральних добрив та бактеріальних препаратів, види та форми їх виробництва. Подано системи й технологію застосування добрив. Розглянуто питання агрохімічного обслуговування сільськогосподарських підприємств та екологічні проблеми агр..

Лань

Агрохимия

890грн

В учебнике излагаются теоретические основы питания растений. Рассказывается о свойствах почвы и основах эффективного применения удобрений. Говорится о методах химической мелиорации почв, составе и взаимодействии минеральных и органических удобрений с почвой. Приводятся системы удобрения в севообороте. Кроме того рассмотрены методы исследований и методика опы..

Инфра-М

Агрохимия

500грн

В учебном пособии изложены основы питания растений, указаны состав и свойства почв, обоснованы пути повышения почвенного плодородия, приведены характеристика видов поглотительной способности почв, их значение при применении органических, минеральных удобрений и мелиорантов. В книге показаны достижения агрохимии по применению удобрений в различных почвенно-кл..

МСХА

Агрохимия комплексных удобрений

560грн

Дана характеристика твердых и жидких комплексных удобрений; превращение их элементов питания в системе почва - растение в зависимости от вида удобрения, типа почвы, растений комплексными удобрениями. Показаны современные достижения агрохимии по применению удобрений в различных почвенно-климатических условиях. Рассмотрено влияние удобрений на урожайность и ка..

Харків

Адаптація агротехнологій до змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти

350грн

В монографії узагальнено результати досліджень динаміки змін кліматичних показників (температури повітря і кількості опадів) за 60-ти річний період (кінець ХХ і початок ХXI століть) по агроґрунтовим зонам України; виявлено головні чинники негативного впливу підвищених температур на водні та фізичні властивості ґрунтів; обґрунтовано оптимальні параметри агрот..

ЦУЛ

Адаптивні системи землеробства

225грн

У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Подано основні складові агрокліматич- них та ґрунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства. Подано аг- робіологічну оцінку сільськогосподарських культур, їх вимоги до умов вирощування та вплив на ґрунт в зв’язку з осо..

ЛНУ

Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів

220грн

Систематизовано та узагальнено відомості про генезу, географію і екологію ґрунтів, методи дослідження ґрунтів, роль і значенні ґрунту в біосфері. Подано аналіз сучасних уявлень про ґрунтознавство як фундаментальну науку, предметом дослідження якої є унікальне природне тіло і ресурс - ґрунт. Висвітлено роль ґрунтознавства у вирішенні глобальних проблем людств..

Профессия

Анализ почвы. Справочник. Минералогические, органические и неорганические методы анал..

2700грн

В самом объемном и полном справочнике, полностью посвященному анализу почвы, рассматриваются почвы большинства климатических зон: умеренный, засушливый, субтропический и тропический климат.Рассматриваются минералогические, органические и неорганические методы анализа, а также физические методы обработки образцов при проведении анализов. Аналитические методик..

Київ

Англо-український словник з грунтознавства та агрохімії

140грн

Словник містить близько 18000 термінів, що широко вживаються у сучасній фаховій літературі та охоплює основні напрямки ґрунтознавства і агрохімії. Словник укладено з урахуванням основних вимог термінологічної лексикографії. Джерелом для селекції понятійної галузевої термінології слугувала сучасна автентична англомовна література з даного напряму знань. Термі..

Івано-Франківськ

Біологізація землеробства в Україні: реалії та перспективи

180грн

За результатами багаторічних досліджень, виконаних в асоціації «Біоконверсія», Подільському ДАТУ, Львівському НАУ та інших наукових установах, узагальнення досвіду вітчизняних і іноземних виробників органічної продукції, висвітлено стан, проблеми і перспективи біологізації землеробства, унаслідок освоєння сівозмін, насичених зернобобовими культурами і культу..

Одеса

Біологічні й екологічні основи формування продуктивності агроекосистем

150грн

В підручнику представлені всі розділи дисципліни «Біологічні та екологічні основи формування продуктивності агроекосистем», які охоплюють дослідження біологічних і екологічних основ формування продуктивності агроекосистеми на основі теорії енерго-масообміну в системах « ґрунт - рослина - атмосфера» та «погода - урожай», а також впливу факторів навколишнього ..

Львів

Біопродуктивність ґрунтів

80грн

У посібнику розкрито поняття продуктивності ґрунтів, зроблено детальний аналіз продуктивності природних фітоценозів та едафону, агроценозів, визначено чинники, які зумовлюють продуктивність, наведено шляхи підвищення біопродуктивності агроценозів. Вивчення біологічної продуктивності ґрунтів з метою раціонального використання природних ресурсів є однією з акт..

Москва

Биохимические основы формирования качества продукции растениеводства

520грн

Учебное пособие содержит современные сведения о химическом составе основных видов продукции растениеводства и биохимических процессах накопления в ней полезных химических веществ. В нем изложены также молекулярные основы формирования качества растительной продукции и биохимические изменения в ней под влиянием природно-климатических факторов, орошения и режим..

Новий світ-2000

Бонітування грунтів

250грн

Розкрито суть бонітування грунтів, як галузі природничої науки, його складової частини. Подано методологічні підходи у бонітуванні грунтів та сучасна технологія його проведення. Наведена характеристика грунтового покриву і умов грунтоутворення в природних зонах України і приклади бонітування найпоширеніших грунтів у них, а також методичні засади класифікації..

Івано-Франківськ

Використання ресурсів соломи і сидератів у сучасному землеробстві

80грн

Наведено результати багаторічних досліджень авторів, вітчизняних і закордонних вчених, які висвітлюють проблему використання сидератів, соломи та іншої продукції рослинного походження для поліпшення родючості грунтів, збільшення продуктивності агроценозів,  покращення якості продукції та охорони навколишнього природного середовища. Особливу увагу приділ..

Івано-Франківськ

Виробництво та використання органічних добрив

400грн

Монографія написана за результатами наукових досліджень авторів, а також досліджень українських і зарубіжних вчених, досвіду передових агро-підприємств і присвячена проблемі ефективного виробництва і використання органічних добрив. У ній детально проаналізовано новітні технології виробництва та застосування органічних добрив. Подано характеристики традиційни..

Показано з 1 по 24 із 106 (5 сторінок)
У цьому розділі представлені книги з хімії ґрунтів. Тут розміщені посібники та підручники з меліорації, фосфоритів та фтору у ґрунтознавстві, удобрення різних видів сільськогосподарських культур.