(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Агрохімія, грунтознавство

Львів

Фізіологічна роль елементів живлення та систем удобрення польових культур

200грн

Подано значення макро- та мікроелементів у житті рослин, їх вплив на формування врожайності. Наведено характеристику основних макро- і мікродобрив. Розглянуто особливості удобрення найпоширеніших польових культур. Також висвітлюються питання листкового підживлення, розрахунку норм внесення мінеральних добрив, удобрення соломою.Для студентів і викладачів, агр..

Олді+

Агробіологічні основи відтворення родючості деградованих земель у південному Степу Ук..

335грн

Наведено результати польових дослідів та узагальнено наукові дослідження в Україні й ряді країн світу по відтворенню родючості малопродуктивних і деградованих земель та визначено основні напрями подальшого вирішення існуючої проблеми. Показано, що залуження орних земель, вилучених із обробітку, люцерною на площі 9,0–10,0 млн га дозволить залучити у землеробс..

Київ

Агрохімія калію

250грн

  Видання вчених Уманського національного університету садівництва з вивчення впливу доз, форм, строків застосування калійних добрив і польової сівозміни на формування калійного стану грунту, вилнесення калію врожаями, продуктивність сільськогосподарських культур.   Висвітлено історію питання, теоретичні основи живлення рослин калієм, формуван..

Івано-Франківськ

Технологічні аспекти переробки органічних відходів агропромислового комплексу методом..

50грн

Розглянута теорія і практика переробки органічних відходів агропромислового комплексу методом вермикультивування.Викладені методи одержання високоякісного органічного добрива "Біогумус" для підвищення родючості грунтів...

Рута

Мікроелементи і добрива в живленні рослин

300грн

Висвітлено фізіологічні основи, агротехнологічні прийоми та умови ефективного застосування мікроелементів, досягнення агрохімії з оптимізації удобрення польових овочевих, плодових та інших сільськогосподарських культур.Для підготовки фахівців за спеціальностями: 201 "Агрохімія", 202 "Захист і карантин рослин", 203 "Садівництво та виноградарство", 206 "Садово..

Олді+

Розвиток інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України: науково-технол..

210грн

Науково-технологічне забезпечення розвитку розвитку інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях України підготовлено на основі узагальнення багаторічних досліджень вчених Національної академії аграрних наук з метою впровадження у виробництво стратегічних напрямів розвитку інтенсивних систем землеробства на зрошуваних землях залежно від спеціалізації..

Інститут ґрунтознавства

Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства

50грн

Наукова доповідь підготовлена згідно рішення Президії НААН від 30.05.2018 р. «Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства», і містить аналітичні дані щодо рівня забезпечення землеробства України мінеральними та органічними добривами, обсягів місцевої сировинної бази для виготовлення добрив та можливості її використання. Наведе..

Інститут ґрунтознавства

Оцінювання мікроелементного складу ґрунтів України для ведення органічного землеробст..

150грн

Удосконалене інформаційно-методичне забезпечення оцінювання мікроелементного складу ґрунтів України для ведення органічного землеробства складається з методології оцінювання придатності ґрунтів для ведення органічного землеробства за вмістом і доступністю мікроелементів; інформаційної бази оцінювання мікроелементного стану ґрунтів України щодо їх придатності..

Інститут ґрунтознавства

Відходи біогазових установок як сировина для отримання органічних добрив

30грн

У рекомендаціях наведено агрохімічну характеристику відходів біогазових установок та органічних добрив на їх основі. Запропоновано технологічний підхід до одержання органічних добрив на основі відходів біогазових установок. Запропоновано дози внесення фугату та дігестату під сільськогосподарські культури в різних ґрунтово-кліматичних умовах.Рекомендації приз..

Харків

Цінні, деградовані і малопродуктивні грунти України: заходи з охорони і підвищення ро..

100грн

Визначено перелік критеріїв, конкретні параметри і географічну розповсюдженість цінних, деградованих і малопродуктивних ґрунтів ріллі. Цінні ґрунти як ґрунти з оптимальними або наближеними до них параметрами морфологічних, фізичних, фізико-хімічних і хімічних властивостей потребують організації особливої охорони, у тому числі уведення Червоної книги ґрунтів,..

Інститут ґрунтознавства

Рекомендації щодо отримання та застосування добрив на основі природної сировини

30грн

У рекомендаціях наведено агрохімічний склад леонардіту, що дає можливість оцінити його удобрювальні властивості у разі застосування як добрива. Запропоновано технологічні підходи до переробки леонардіту у органо-мінеральні добрива з визначеним складом поживних речовин.Дана оцінка ефективності дії органо-мінеральних добрив на продуктивність сільськогосподарсь..

Аграрна наука

Система удобрення овочевих і баштанних культур

225грн

Висвітлено основи кореневого живлення овочевих і баштанних культур залежно спадкових біологічних потреб в елементах мінерального живлення протягом онтогенезу на різних за родючістю ґрунтах ґрунтово-кліматичних зон України. Досліджено застосування доз, строків, способів внесення органічних і мінеральних добрив, сумісного їх внесення під основні овочеві і ..

Москва

Почва. Контроль качества и экологической безопасности по международным стандартам

1000грн

Настоящая книга является первым в России справочным руководством по применению международных стандартов в области контроля качества почвы. В справочнике приведены современные методики анализа различных компонентов и загрязнений почвы, утвержденные Международной организацией по стандартизации (ИСО). Справочник предназначен для работников органов охраны природ..

Вінниця

Наукові аспекти систем землеробства

250грн

У навчальному посібнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Закони землеробства, фактори життя та їх взаємодія як наукова основа. Подано основні складові агрокліматичних та грунтових умов при впровадженні систем землеробства. Всебічно висвітлена агробіологічна оцінка основних сільсь..

Вінниця

Землеробство

250грн

Розкриті фактори життя рослин і закони землеробства, показники родючості і окультуреності грунту, водний, повітряний і тепловий режими. Висвітлено теоретичне обгрунтування сівозмін, їх класифікація, принципи чергування культур та їх місце в сівозмінах; теоретичні і практичні основи проектування, впровадження та освоєння сівозмін; основи раціонального механіч..

Вінниця

Екологічне землеробство та якість продукції

180грн

У цій книзі на основі багаторічних наукових досліджень і узагальнення передового досвіду відображені різні аспекти і переваги впровадження методів органічного господарювання для широкого кола людей - сільськогосподарських виробників, споживачів, продовольчого ринку в цілому, а також природи, висвітлюються агроекологічні значення вирощування багаторічних трав..

Івано-Франківськ

Сидерати в сучасному землеробстві

150грн

Узагальнено результати багаторічних наукових досліджень авторів у різних грунтово-кліматичних умовах, а також досвід передових господарств в Україні і за кордоном щодо ефективного застосування зелених добрив у сучасному землеробстві.Розкрито значення сидерації для збагачення грунту органічними речовинами за умов деградації грунтів і гострої нестачі органічни..

Івано-Франківськ

Солома, післяжнивні рештки і сидерати - агротехнологічні елементи біологізації сучасн..

300грн

У монографії висвітлено результати багаторічних досліджень авторів, присвячених проблемі біологізації сучасного землеробства у наслідок використання соломи, післяжнивних решток і сидерату. Розкрито і узагальнено наслідки досліджень вітчизняних і закордонних учених з проблем використання соломи й інших післяжнивних решток та вирощування культур на сидерат для..

НУБІП

Охорона ґрунтів та відтворення їх родючості

200грн

  Узагальнено і систематизовано інформацію про ґрунт як природно-історичне тіло, фактичний стан і необхідність його охорони. На основі узагальнення світового і вітчизняного досвіду показані сучасні уявлення про деградаційні процеси у ґрунтах, запропоновані інноваційні технології відтворення родючості ґрунтів за різних систем і інтенсивності використання..

Київ

Удобрение кукурузы и сои

120грн

Рассматриваются вопросы питания и удобрения кукурузы и сои...

Книги-ХХІ

Землеробство та меліорація

100грн

У підручнику викладені наукові основи землеробства. Висвітлені питання про фактори та умови життя рослин, сівозміни, системи землеробства, зрошувальні, осушувальні та інші види меліорацій, родючість ґрунту та методи їх підвищення. Для студентів агрономічних та землевпорядних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і спеціалістів відповідного про..

Київ

Агрохімія

180грн

Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведена характеристика та способи використання добрив, хімічних меліорантів, бактеріальних препаратів, стимуляторів росту та перспективи розвитку агрохімії. Розглянуто шляхи відтворення родючості ґрунтів, екологічні проблеми при застосуванні добрив. Обґрунтовано використання добрив та інших продуктів хімії при а..

Показано з 1 по 24 із 167 (7 сторінок)
У цьому розділі представлені книги з хімії ґрунтів. Тут розміщені посібники та підручники з меліорації, фосфоритів та фтору у ґрунтознавстві, удобрення різних видів сільськогосподарських культур.