(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Агрохімія, грунтознавство

Умань

Агрохімія

450грн

Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведено характеристику та способи використання органічних і мінеральних добрив, хімічних меліорантів і бактеріальних препаратів, досягнення агрохімії з оптимізації агрохімічних параметрів показників родючості грунту, системи застосування добрив у сівозмінах й удобрення польових, овочевих, плодових та інших сільс..

Простір-М

555 запитань і відповідей з агрохімії та агрохімсервісу

rating

325грн

Навчально-довідковий посібник підготовлено згідно з типовою навчальною програмою дисципліни "Агрохімія" у формі запитань і відповідей. Він сприятиме кращому оволодінню та засвоєнню навчального матеріалу з агрохімії та агрохімсервісу, запам'ятовуванню та коректному вживанню важливих агрохімічних термінів і понять...

Львів

Інженерне облаштування територій: меліорація земель в Україні

190грн

Навчальний посібник містить основні положення проектування та будівництва меліоративних систем і споруд як складової інженерного облаштування сільськогосподарських територій. Розглядається широке коло питань із принципів функціонування зрошувальних та осушувальних систем, раціонального використання меліорованих земель і гідроспоруд для боротьби з водною ероз..

Наукова думка

Інтродукція мікроорганізмів у агроекосистеми

180грн

Проаналізовано сучасні дослідження ролі мікроорганізмів у родючості грунтів, їх взаємодії з рослинами й іншим компонентами агроекосистем. Узагальнено результати досліджень з розробки наукових основ створення мікробних препаратів нового покоління для рослинництва та їх застосування. Викладено основні фактори й механізми, що визначають ефективність інтродукції..

Олді+

Агробіологічні основи відтворення родючості деградованих земель у південному Степу Ук..

335грн

Наведено результати польових дослідів та узагальнено наукові дослідження в Україні й ряді країн світу по відтворенню родючості малопродуктивних і деградованих земель та визначено основні напрями подальшого вирішення існуючої проблеми. Показано, що залуження орних земель, вилучених із обробітку, люцерною на площі 9,0–10,0 млн га дозволить залучити у землеробс..

Рівне

Агроекологічна ефективність застосування ферментованого органічного добрива на дернов..

90грн

Відображені теоретичні основи проблем біологізації систем удобрення сільськогосподарських культур. Здійснено аналіз агрохімічної ефективності біологізованої системи удобрення сільськогосподарських культур на дерново-слабопідзолистих грунтах в умовах агрогрунтової зони Західного Полісся. Проведено оцінку біоенергетичної та економічної ефективності біологізова..

ЛНУ

Агроекологічна оцінка ґрунтів

70грн

Викладено результати агроекологічної оцінки ґрунтів шляхом визначення класів придатності ґрунтів орних земель, призначених для вирощування сільськогосподарських культур, на прикладі Львівської області. Узагальнено морфолого-генетичні показники і фізико-хімічні властивості ґрунтів Львівської області. Складено структурну формулу ґрунтового покриву природно-сіл..

Рівне

Агроекологічний стан осушуваних торфових грунтів та розробка заходів їх збереження і ..

90грн

У монографії викладені дані оцінки агромеліоративного стану осушених торфових ґрунтів Рівненської області. Визначено, що значення балансу органічної речовини торфу під складною злаковою та злаково-бобовою сумішками найбільш ефективним є на таких варіантах добрив: біогумус 5 т/га+вапно 5т/га, N60P60K90, N60P60K90+вапно 5 т/га. Проведені дослідження дозволили ..

Університетська книга

Агроекономічне та екологічне оцінювання сівозміни

70грн

У пропонованому дослідженні висвітлюється проблема порівняльного оцінювання сівозмін з погляду агроекономічної ефективності та екологічної доцільності. Пропонується здійснювати таку оцінку в два етапи: на першому етапі оцінювати окремі культури агроекономісними та екологічними показниками, на другому - оцінювати за зазначеними критеріями кожну сівозміну зі с..

Нілан

Агрономічне ґрунтознавство

280грн

Висвітлено суть агроґрунтознавства і ґрунтотворного процесу, показники родючості і окультуреності ґрунту, склад, властивості, генезис, географію, екологію ґрунтів. Наводиться морфологічна будова профілю, склад та агровиробничі властивості основних ґрунтових відмін у розрізі зон. Викладено історію агроґрунтознавчої науки, значну увагу приділено антропогенним ..

Київ

Агрохімічна складова технології вирощування буряку цукрового

280грн

Вивчено вплив вапнування, органічних і мінеральних добрив на формування продуктивності гібридів буряку цукрового. Висвітлено історію питання, теоретичні основи живлення рослин, формування поживного режиму ґрунту, умови ефективного застосування різних доз, форм, строків і способів внесення добрив...

Новий світ-2000

Агрохімічне обслуговування сільськогосподарських формувань

200грн

Висвітлено сучасні уявлення про мінеральне живлення рослин, рівні і перспективи застосування засобів хімізації, органічних і мінеральних добрив та бактеріальних препаратів, види та форми їх виробництва. Подано системи й технологію застосування добрив. Розглянуто питання агрохімічного обслуговування сільськогосподарських підприємств та екологічні проблеми агр..

Київ

Агрохімія

180грн

Висвітлено теоретичні основи живлення рослин, наведена характеристика та способи використання добрив, хімічних меліорантів, бактеріальних препаратів, стимуляторів росту та перспективи розвитку агрохімії. Розглянуто шляхи відтворення родючості ґрунтів, екологічні проблеми при застосуванні добрив. Обґрунтовано використання добрив та інших продуктів хімії при а..

Київ

Агрохімія калію

250грн

  Видання вчених Уманського національного університету садівництва з вивчення впливу доз, форм, строків застосування калійних добрив і польової сівозміни на формування калійного стану грунту, вилнесення калію врожаями, продуктивність сільськогосподарських культур.   Висвітлено історію питання, теоретичні основи живлення рослин калієм, формуван..

Москва

Агрохимические свойства почв и эффективность минеральных удобрений

440грн

Работа выполнена во ВНИИ агрохимии имени Д.Н.Прянишникова по этапу 02,03,02. "Разработать приемы комплексного использования средств химизации в агротехнологиях различной интенсивности на основе изучения закономерностей действия новых форм удобрений, мелиорантов, физиологически активных веществ и биопрепаратов нового поколения" в программе фундаментальных и п..

Инфра-М

Агрохимия

500грн

В учебном пособии изложены основы питания растений, указаны состав и свойства почв, обоснованы пути повышения почвенного плодородия, приведены характеристика видов поглотительной способности почв, их значение при применении органических, минеральных удобрений и мелиорантов. В книге показаны достижения агрохимии по применению удобрений в различных почвенно-кл..

Лань

Агрохимия

1225грн

В учебнике излагаются теоретические основы питания растений. Рассказывается о свойствах почвы и основах эффективного применения удобрений. Говорится о методах химической мелиорации почв, составе и взаимодействии минеральных и органических удобрений с почвой. Приводятся системы удобрения в севообороте. Кроме того рассмотрены методы исследований и методика опы..

МСХА

Агрохимия комплексных удобрений

560грн

Дана характеристика твердых и жидких комплексных удобрений; превращение их элементов питания в системе почва - растение в зависимости от вида удобрения, типа почвы, растений комплексными удобрениями. Показаны современные достижения агрохимии по применению удобрений в различных почвенно-климатических условиях. Рассмотрено влияние удобрений на урожайность и ка..

Юрайт

Агрохимия: биодобавки для роста растений и рекультивации почв

330грн

В данном учебном пособии рассмотрены основные вопросы по эффективным средствам и способам воздействия на растения и почву в целях рекультивации, а также для повышения урожайности, качества сельскохозяйственной продукции, улучшения плодородия почв, в том числе с использованием современных биопрепаратов. Описан системный подход к выбору оптимальных биодобавок ..

Львів

Агроґрунтознавство

200грн

Висвітлено сучасні уявлення про походження, склад та властивості ґрунтів. Описано основні властивості ґрунтів з точки зору формування родючості. Наведено генетичну та агрономічну характеристику основних типів ґрунтів України...

Харків

Адаптація агротехнологій до змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти

350грн

В монографії узагальнено результати досліджень динаміки змін кліматичних показників (температури повітря і кількості опадів) за 60-ти річний період (кінець ХХ і початок ХXI століть) по агроґрунтовим зонам України; виявлено головні чинники негативного впливу підвищених температур на водні та фізичні властивості ґрунтів; обґрунтовано оптимальні параметри агрот..

ЦУЛ

Адаптивні системи землеробства

225грн

У підручнику викладені наукові основи систем землеробства. Висвітлено сутність систем землеробства та їх історичний розвиток. Подано основні складові агрокліматичних та ґрунтових умов при впровадженні адаптивних систем землеробства. Подано агробіологічну оцінку сільськогосподарських культур, їх вимоги до умов вирощування та вплив на ґрунт в зв’язку з особлив..

ЛНУ

Актуальні проблеми ґрунтознавства і географії ґрунтів

220грн

Систематизовано та узагальнено відомості про генезу, географію і екологію ґрунтів, методи дослідження ґрунтів, роль і значенні ґрунту в біосфері. Подано аналіз сучасних уявлень про ґрунтознавство як фундаментальну науку, предметом дослідження якої є унікальне природне тіло і ресурс - ґрунт. Висвітлено роль ґрунтознавства у вирішенні глобальних проблем людств..

Профессия

Анализ почвы. Справочник. Минералогические, органические и неорганические методы анал..

2700грн

В самом объемном и полном справочнике, полностью посвященному анализу почвы, рассматриваются почвы большинства климатических зон: умеренный, засушливый, субтропический и тропический климат.Рассматриваются минералогические, органические и неорганические методы анализа, а также физические методы обработки образцов при проведении анализов. Аналитические методик..

Показано з 1 по 24 із 159 (7 сторінок)
У цьому розділі представлені книги з хімії ґрунтів. Тут розміщені посібники та підручники з меліорації, фосфоритів та фтору у ґрунтознавстві, удобрення різних видів сільськогосподарських культур. 

English for, Кукурудза, Виноград, Агрометеорологія, Пшениця , Томат, Соя, Яблуня , Пестициди , Огірок