(067) 443-93-97, (073) 443-93-98, (050) 443-93-99

Інститут ґрунтознавства

Інститут ґрунтознавства

Відходи біогазових установок як сировина для отримання органічних добрив

30грн

У рекомендаціях наведено агрохімічну характеристику відходів біогазових установок та органічних добрив на їх основі. Запропоновано технологічний підхід до одержання органічних добрив на основі відходів біогазових установок. Запропоновано дози внесення фугату та дігестату під сільськогосподарські культури в різних ґрунтово-кліматичних умовах.Рекомендації приз..

Інститут ґрунтознавства

Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность сельскохозяйственных культур

170грн

В книге дана картографо-аналитическая характеристика почвенных гидрологических констант (максимальной гигроскопичности, влажности устойчивого завядания растений, влажности разрыва капиллярной связи, наименьшей и полной влагоемкости) и других водных свойств пахотных почв Украины. Описаны типы водного режима, баланс влаги и влияние режима увлажнения на агроном..

Інститут ґрунтознавства

Застосування соломи і пожнивних решток як органічних добрив для поліпшення гумусового..

30грн

Наведено відомості щодо хімічного складу соломи та її трансформації у ґрунті, вплив соломи на урожайність і якість продукції сільськогосподарських культур та властивості ґрунтів. Особливу увагу приділено процесам відтворення гумусу та збереження родючості ґрунтів. У рекомендаціях наведені дані науково-дослідних установ системи НААНУ: Інституту біоенергетични..

Інститут ґрунтознавства

Калийное состояние почв и эффективность удобрений

50грн

В издании дана оценка калийного состояния основных типов почв Украины, полученная на основе современных теоретических и методических разработок, приведен его прогноз на перспективу, предложены методы, позволяющие наиболее точно оценить калийное состояние почв. Установлено, что оценка природного калийного состояния пахотных почв тяжелого гранулометрического с..

Інститут ґрунтознавства

Концепція розвитку точного землеробства в Україні

30грн

Точне землеробство – принципово нова стратегія менеджменту в агрономії, що базується на застосуванні інформаційних технологій і нових технічних засобів і передбачає здійснення технологічних заходів з вирощування рослин з урахуванням просторової неоднорідності поля. Очевидна просторова неоднорідність грунтового покриву земельних ділянок і врожаю в усіх природ..

Інститут ґрунтознавства

Методичні рекомендації розрахунку потреби мінеральних добрив на прогнозований валовий..

20грн

У рекомендаціях викладено методику розрахунку потреби мінеральних добрив на прогнозований валовий збір сільськогосподарських культур. Проведено розрахунки потреби мінеральних добрив для України та Харківської області на період до 2015 року. За даною методикою норми мінеральних добрив та їх потребу розраховують за нормативами виносу поживних речовин 1 ц урожа..

Інститут ґрунтознавства

Методичні рекомендації щодо оцінки стану ґрунтового покриву садів та виноградників на..

30грн

Цей документ встановлює основні вимоги до використання матеріалів різних методів дистанційного зондування для оцінки стану ґрунтового покриву садів та виноградників, основні підходи до їх дешифрування за допомогою геоінформаційних систем. Рекомендації розраховано на широке коло фахівців, що займаються вивченням ґрунтового покрову та вирощуванням плодово-ягід..

Інститут ґрунтознавства

Мониторинг почв Украины

160грн

В книге описаны фоновый (эталонный), стандартный (текущий), кризисный, специальный, и научный (прогностический) мониторинг почв как составные части усовершенствованной концепции. Изложены методологические принципы и порядок ведения работ по мониторингу почв в Украине на основе европейского опыта. Подведены итоги и дана критическая оценка работ в области мони..

Інститут ґрунтознавства

Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства

50грн

Наукова доповідь підготовлена згідно рішення Президії НААН від 30.05.2018 р. «Наукові основи оптимізації живлення рослин у сучасних системах землеробства», і містить аналітичні дані щодо рівня забезпечення землеробства України мінеральними та органічними добривами, обсягів місцевої сировинної бази для виготовлення добрив та можливості її використання. Наведе..

Інститут ґрунтознавства

Наукові основи удобрення пшениці озимої за даними ґрунтово-рослинної діагностики

50грн

Дана характеристика сучасних методів ґрунтово-рослинної діагностики, розглянуто їх переваги та недоліки, наведено методичні засади проведення діагностичного обстеження посівів сільськогосподарських культур у виробничих умовах, розкрито порядок визначення оптимальних норм мінеральних добрив та їх корегування за даними діагностики, окреслено шляхи та способи п..

Інститут ґрунтознавства

Неоднородность почв и точное земледелие. Часть 1. Введение в проблему

50грн

В первой части книги изложены представления о неоднородности почвенного покрова как о педометрической проблеме, ее причины, критерии, методы изучения и примеры проявления в отношении морфологических, физических и агрохимических свойств. Для характеристики неоднородности используется геостатистика и основные ее параметры — дисперсия, вариограммы, автокорреляц..

Інститут ґрунтознавства

Нульовий обробіток ґрунту в європейських країнах

50грн

Описано польові експерименти і результати порівняльних досліджень нульового, поверхневого і традиційного плужного способів обробітку ґрунту в країнах північної, центральної і південної Європи. Викладено результати робіт з вивчення тривалого впливу нульового обробітку на властивості ґрунтів, екологічні і соціально-економічні показники. Наведено інформацію про..

Інститут ґрунтознавства

Оптимальні фізичні властивості посівного шару ґрунту як агровимоги до передпосівного ..

150грн

Оптимальні параметри структурного складу і щільності будови ґрунту розглядаються як новітні агровимоги до технології і знарядь передпосівного обробітку, що раніше не приймали до уваги. Доведено доцільність диференціювати ґрунтово-фізичні параметри за окремими прошарками посівного шару – у поверхневому, наднасіннєвому, насіннєвому і піднасіннєвому прошарках, ..

Інститут ґрунтознавства

Оцінювання мікроелементного складу ґрунтів України для ведення органічного землеробст..

150грн

Удосконалене інформаційно-методичне забезпечення оцінювання мікроелементного складу ґрунтів України для ведення органічного землеробства складається з методології оцінювання придатності ґрунтів для ведення органічного землеробства за вмістом і доступністю мікроелементів; інформаційної бази оцінювання мікроелементного стану ґрунтів України щодо їх придатності..

Інститут ґрунтознавства

Почвенно-технологическое районирование пахотных земель Украины

60грн

Почвенно-технологическое районирование - новый вид районирования почвенного покрова, на основании которого вырабатываются агрономические требования к конструированию и эксплуатации почвообрабатывающих машин и орудий. В книге систематизирована информация о почвенно-климатических факторах, определяющих эффективность функционирования машинно-тракторных агрегато..

Інститут ґрунтознавства

Природний механізм захисту схилових ґрунтів від водної ерозії

60грн

У монографії вперше у світовій практиці обґрунтовано природний механізм захисту схилових ґрунтів від водної ерозії через наявність на них системи мікрорельєфних утворень – папіляр стоку (ПС) як форми вираження поверхневого стоку і функціонального апарату його формування та скидання. Показано притаманність ПС усім схиловим ландшафтам, природне їх походження і..

Інститут ґрунтознавства

Раціональні способи переробки та застосування посліду у сільськогосподарському виробн..

50грн

При підготовці рекомендацій використані результати та узагальнення вітчизняних і закордонних досліджень. Призначені для фахівців сільського господарства, керівників і фахівців птахофабрик...

Інститут ґрунтознавства

Рекомендації щодо отримання та застосування добрив на основі природної сировини

30грн

У рекомендаціях наведено агрохімічний склад леонардіту, що дає можливість оцінити його удобрювальні властивості у разі застосування як добрива. Запропоновано технологічні підходи до переробки леонардіту у органо-мінеральні добрива з визначеним складом поживних речовин.Дана оцінка ефективності дії органо-мінеральних добрив на продуктивність сільськогосподарсь..

Інститут ґрунтознавства

Система протидеградаційних заходів у зрошуваному садівництві України

90грн

Рекомендації розроблені з використанням результатів власних досліджень 2012 р. та даних наукових джерел і є результатом виконання робіт за договорами з Мінагрополітики України № 24-26, 28 від 17.09.2012р. У рекомендаціях наведено теоретичні засади та систему оцінювання еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель у садах, науково-методичні основи оціню..

Інститут ґрунтознавства

Стаціонарні польові досліди

200грн

Видання STATIONARY FIELD TEST- TRIALS OF UKRAINE («Стаціонарні польові досліди України» (Реєстр атестатів)) включає 89 польових дослідів, які проводять наукові установи Національної академії аграрних наук України в різних ґрунтово-кліматичних умовах на території України. Складено «Паспорт польового досліду» з короткою характеристикою: почтова адреса проведен..

Інститут ґрунтознавства

Сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур у сівозмінах з різною ротаціє..

40грн

Запровадження сучасних ефективних систем удобрення відповідає земельній реформі, яка передбачає докорінну зміну земельних відносин. У рекомендаціях викладено перспективні системи удобрення культур у сівозмінах з різною ротацією для умов Полісся, західного регіону, Лісостепу і Степу. Системи удобрення розраховані на високий рівень урожайності й економічну доц..

Інститут ґрунтознавства

Теоретические и практические аспекты оценки состояния и динамики азотных, фосфатных и..

100грн

В издании приведен аналитический обзор современных теоретических представлений об обеспеченности почв макроэлементами питания растений, рассмотрен вопрос объективности оценки состояния плодородия почв, получаемой на основе современных методов почвенной диагностики. Изложены теоретические аспекты трофического состояния почв и закономерности эволюции азотных, ..

Інститут ґрунтознавства

Фермеру про ґрунтo- і ресурсозбережувальні інновації з обробітку

100грн

Систематизовано невирішені проблеми з обробітку ґрунтів в Україні, що викликають їхню деградацію і є причиною недостатньої ефективності землеробських технологій. На основі аналізу вітчизняного і закордонного досвіду охарактеризовано новітні способи обробітку ґрунтів - мінімальний, консервативний, нульовий, точний, з мульчею, поглиблений і інші, а також новіт..

Інститут ґрунтознавства

Физические свойства и обработка почв в Украине

120грн

Структурный состав, плотность сложения и различные виды сопротивлений почв использованы ка индикаторы для обоснования и районирования минимальных способов обработки. Рассмотрены недостатки современной обработки почв, в особенности наиболее распространенной комбинированной технологии. Сформулированы агротербования к усовершенствованным почвосберегающим технол..

Показано з 1 по 24 із 30 (2 сторінок)