(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Кардіологія

WILEY

Cardiovascular Prevention and Rehabilitation in Practice

2100грн

The authoritative clinical handbook promoting excellence and best practiceCardiovascular Prevention and Rehabilitation in Practice is a comprehensive, practitioner-focused clinical handbook which provides internationally applicable evidence-based standards of good practice. Edited and written by a multidisciplinary team of experts from the British Assoc..

Медкнига

Інфаркт міокарда — не вирок!

60грн

У книзі читач знайде відповіді на запитання, пов’язані з факторами ризику та причинами розвитку ішемічної хвороби серця (стенокардії та інфаркту міокарда), першими клінічними ознаками. Даються поради з надання першої медичної допомоги в домашніх умовах, обґрунтовується доцільність виклику лікаря невідкладної допомоги. Містяться сучасні уявлення про коронарог..

Геотар

Актуальные вопросы кардиологии

620грн

В учебном пособии приведены сведения по кардиологическим нозологическим формам и неотложным состояниям, включая вопросы терминологии, классификации, диагностики, дифференциальной диагностики и лечения. Издание содержит много иллюстративного материала, что способствует более эффективному усвоению информации для подготовки к практическим занятиям...

Медкнига

Артериальные гипертензии при эндокринных заболеваниях

45грн

Подробно рассмотрены терминология, классификация, диагностика, принципы лечения артериальных гипертензий при эндокринных заболеваниях, а также особенности терапии отдельных категорий пациентов. Кроме того, приведены важные для практической деятельности вопросы патогенеза артериальных гипертензий при каждой из нозологий, дифференциальной диагностики, обоснова..

Практика

Болезни клапанов сердца

240грн

Книга «Болезни клапанов сердца» написана коллективом авторов, долгие годы работающих над проблемой ведения пациентов с пороками клапанов и их реабилитации после кардиохирургического лечения. В книге изложены клинические, аускультативные и эхокардиографические особенности болезней клапанов сердца. Приведены современные схемы лечения заболеваний клапанов и сос..

Медицина

ЕКГ у практиці

350грн

У клінічно-орієнтованому посібнику «ЕКГ у практиці» висвітлено особливості використання ЕКГ для діагностики та лікування пацієнтів із симптомами серцево-судинних захворювань. Це переклад уже шостого видання посібника, однак основоположні принципи залишаються незмінними: ЕКГ слід інтерпретувати з урахуванням анамнезу і даних фізикального обстеження.Врах..

Медкнига

Ендотеліальна дисфункція та кардіоваскулярний ризик: причини, механізми розвитку, клі..

150грн

У монографії висвітлені новітні уявлення про функції ендотелію в нормі, процес синтезу ендотелієм біологічно активних речовин, біологічна роль оксиду азоту, проаналізовано фактори, які позитивно впливають на ендотелій. Детально охарактеризовані умови, що є несприятливими для функціонування ендотелію, визначені провідні механізми розвитку ендотеліальної дисфу..

Практика

Жара и сердечно-сосудистая система

200грн

Книга посвящена актуальной, но пока малоизученной проблеме: влиянию климатических факторов, а именно аномальной жары, на здоровье человека. В нее вошли данные эпидемиологических и клинических исследований, отражающие влияние волн жары на заболеваемость и смертность населения. Даны определение и критерии понятия «волна жары», рассмотрены механизмы адаптации и..

Медкнига

Захворювання дихальної, імунної та серцево-судинної системи

180грн

У посібнику у вигляді алгоритмів наведено інформацію щодо методик оволодіння навичками та вміннями діагностики основних захворювань внутрішніх органів.Використання алгоритмів дозволяє лікареві швидко орієнтуватися в діагностично-лікувальному процесі.До четвертого видання внесено зміни відповідно до останніх протоколів за наказами МОЗ України та рекомендаціям..

Медкнига

Избранные вопросы амбулаторной кардиологии

60грн

Второе издание книги, переработанное и дополненное, написано на основе цикла лекций, прочитанных врачам поликлинического отделения для повышения уровня знаний в области кардиологии. Основная цель предлагаемого пособия - облегчить практическим врачам решение сложных тарапевтических задач и способствовать повышению эффективности лечения больных кардиологическо..

Гэотар

Интервенционная кардиология. Коронарная ангиография и стентирование

180грн

Ангиопластика и стентирование в настоящее время выделены в самостоятельное направление инвазивной кардиологии. Эндоваскулярные методы при лечении некоторых клинических форм ишемической болезни сердца по эффективности значительно превзошли хирургические и медикаментозные методы. Эта книга – практическое руководство, в нем подробно описан многолетний опыт рабо..

Медкнига

Как избежать сердечно-сосудистых катастроф

60грн

Коваленко Валентина Владимировна — врач и ученый, «отягощенный» несколькими дипломами, с многолетним стажем и опытом совместной деятельности с международными научными организациями. Врачебная специализация — офтальмология. Однако, проведя около 30 лет в стенах научно-исследовательских институтов общего профиля, хорошо знакома с проблемами связи органа зрения..

СпецЛит

Кардиологическая реабилитация

345грн

В монографии подробно изложены методологические основы и прак­тические рекомендации по реабилитации пациентов, перенесших ин­фаркт миокарда, операции на сердце и коронарных сосудах. Раскрыт тех­нологический процесс проведения реабилитации в соответствии с кли­ническими рекомендациями и требованиями руководящих документов, с акцентом на втором этапе реабилита..

Гэотар

Кардиология. Клинические рекомендации

200грн

Издание содержит клинические рекомендации по наиболее распространенным заболеваниям сердечно-сосудистой системы, подготовленные и рекомендованные ведущими специалистами Всероссийского научного общества кардиологов. Клинические рекомендации описывают действия врача при профилактике, диагностике, лечении и дальнейшем ведении пациентов. Соблюдение междунар..

Геотар

Кардиомиопатии и миокардиты

620грн

В руководстве представлены современные классификации кардиомиопатий и миокардитов. В соответствии с новыми определением и классификацией этих заболеваний, разработанными экспертами Американской ассоциации сердца, дана подробная информация об этиологии, патогенезе, клинико-прогностическом значении и современных методах лечения поражения миокарда различного пр..

Логосфера

Кардиореабилитация: практическое руководство

700грн

В руководстве на основе клинических наблюдений описаны общие принципы разработки и проведения физических упражнений, освещены вопросы питания и психологической поддержки пациентов, а также оптимальные средства диагностики и лечения в конкретном случае. В книге представлены наиболее распространенные сердечные заболевания и программы кардиореабилитации больных..

Медкнига

Клінічна оцінка, діагностичне та прогностичне значення результатів лабораторних дослі..

50грн

У практичному посібнику наведено сучасні дані з використання лабораторних методів дослідження в кардіологічній практиці. Проведена клінічна оцінка лабораторних методів дослідження з точки зору їх діагностичного та прогностичного значення, а також їх важливості для оцінки кардіоваскулярного ризику та ефективності лікування. Крім традиційних лабораторних метод..

Логосфера

Комплект Болезни сердца по Браунвальду Т 1+2+3+4 : руководство по кардиоваскулярной м..

5500грн

Данное издание - всемирно известное руководство Е. Браунвальда Болезни сердца. В нем подробно рассматриваются изменения эпидемиологической ситуации в мире, обсуждаются причины этих перемен, значение отдельных факторов, дается прогноз на перспективу. Немалый интерес вызовут главы о роли молекулярной биологии и генетических факторов в развитии ССЗ. Обсуждаются..

СпецЛит

Лечебная физическая культура при заболеваниях сердечно-сосудистой и дыхательной систе..

225грн

В учебном пособии изложены современные подходы лечебной физической культуры к реабилитации пациентов с распространенными патологиями сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Даны практические рекомендации по определению двигательных режимов и объема физической активности на различных этапах реабилитационного процесса. Приведены примерные комплексы лечебной ..

СпецЛит

Медико-социальная экспертиза и реабилитация в кардиологии

50грн

В руководстве рассмотрены особенности медико социальной экспертизы и реабилитации больных с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией на основании клинико экспертного обследования больных с использованием наиболее информативных клинико функциональных показателей. Также приведены критерии инвалидности, противопоказанные виды и условия труда при ..

Логосфера

Неонатология: Гемодинамика и кардиология

1400грн

Представленные в данном издании рекомендации содержат современную информацию по гемодинамике и кардиологии новорожденных, необходимую неонатологам в практической деятельности. Книга служит своеобразным мостом между передовыми научными исследованиями и применением их на практике. В издании обсуждены новые темы этой области медицины и даны советы по диагностич..

СпецЛит

Ограничения жизнедеятельности и реабилитация при нарушениях ритма сердца

128грн

В руководстве представлены основные виды ограничений жизнедеятельности и способы реабилитации больных, страдающих различными нарушениями ритма сердца, с применением положений Международной классификации функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ). Материалом для руководства послужили исследования, разработанные на основании проведения ко..

Медкнига

Постінфарктна стенокардія: механізми розвитку, та особливості перебігу та лікування, ..

35грн

У практичному посібнику розглянуто сучасні уявлення про механізми розвитку та клінічне спостереження хворих із постінфарктною стенокардією, висвітлено особливості гемодинамічних параметрів та стан коронарного русла у хворих із постінфарктною стенокардією. Окремо проаналізовано зв'язок постінфарктної стенокардії та раптової смерті. Наведено дані клініко-гемод..

Логосфера

Простой анализ ЭКГ

410грн

Понимание и правильная интерпретация данных ЭКГ порой вызывает затруднение не только у студентов, но и у опытных врачей. В пособии "Простой анализ ЭКГ" предлагается новый подход в изложении материала, который заключается в сочетании диаграмм атласа по электрокардиографии и учебника, содержащего основные понятия электрофизиологии. Пособие разделено на главы, ..

Показано з 1 по 24 із 38 (2 сторінок)