(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Аграрна економіка

ПрофКнига

Інституціональні трансформації у сфері землекористування

220 грн

У монографії викладено теоретико-методологічні засади забезпечення екологічно й економічно ефективного землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій, які базуються на фундаментальних положеннях інституціональної економіки, теорії добробуту, екологічної економіки, теорії управління і менеджменту, концепціях сталого розвитку та загальн..

Право

Аграрне право

350 грн

У підручнику на основі чинного аграрного законодавства доступно і систематизовано викладено зміст галузі аграрного права, роз’яснено його специфіку, яка обумовлена особливостями сільськогосподарського виробництва.Призначений для використання в навчальному процесі студентами, аспірантами, викладачами юридичних, аграрних, економічних закладів вищої освіти, пра..

Університетська книга

Агроекономічне та екологічне обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культ..

195 грн

У навчальному посібнику розглянуто і проаналізовано різні підходи і методики економічного та екологічного обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур з погляду паритету цін і можливої державної підтримки вітчизняного товаровиробника. За екологічну характеристику природних умов, як обмежувальний фактор, прийнято рівень забезпечення таким ресурс..

Нова книга

Виробнича економіка

300 грн

Посібник є спільною роботою українських та європейських спеціалістів, рекомендований для підготовки магістрів за спеціальністю "Адміністративний менеджмент" в аграрних університетах...

Гельветика

Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення

1625 грн

Монографію присвячено проблемам правового забезпечення державної підтримки сільського господарства України. Правове регулювання державної підтримки сільського господарства розглядається з позицій його оформлення у підгалузь аграрного права – агропротекційне право. Виявлені характерні тенденції розвитку вітчизняного агропротекційного законодавства, з урахуван..

Нілан

Енергетична верба: технологія вирощування та використання (Електронна книга у вільном..

0 грн

У монографії на основі комплексних наукових досліджень з урахуванням біологічних, агротехнічних, технологічних та економічних особливостей розроблені елементи технології вирощування енергетичної верби в умовах різних агрокліматичних зон України. В результаті вперше розроблена технологія вирощування енергетичної верби, яка забезпечує урожайність біосировини 3..

Алерта

Захист права власності на земельну ділянку в цивільному праві України

140 грн

У монографії проведено аналіз правового режиму права власності на земельну ділянку в цивільному праві. Визначено загальнометодологічні засади формування цивільно-правового режиму власності на земельні ділянки в Україні, проаналізовано понятійний апарат, стан законодавчого регулювання відносин власності на земельні ділянки в Україні та за кордоном, визначені ..

Олді+

Землевпорядне проектування: впорядкування землеволодінь і землекористувань та організ..

320 грн

Викладено теоретико-методологічні основи впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств, зокрема, сутність та методологічні основи землевпорядного впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань та організація території сільськогосподарських підприємств. Зокрема, розглянуто інституці..

Олді+

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств м..

385 грн

Викладена методологія і методика організації території сільськогоспо­дарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою. Зокрема, розкрито поняття про землю як найважливішу частину навколишнього середовища, місце земельних ресурсів у структурі природного багатства України, суть землеустрою щодо формування сталого землекористування земель сільськог..

Олді+

Землеустрій

rating

660 грн

Викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відносин; висвітлено походження поняття землеустрою, еволюцію сутності землеустрою, землеустрій як основоположний механізм управління земельними ресурсами на сучасному етапі розвитку економіки. Розкрито земельний устрій України, поняття землеволодіння та землекористування, форми землекористування та орган..

ПрофКнига

Капіталізація водних ресурсів: теорія і практика

160 грн

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій щодо вирішення важливої наукової проблеми – фінансового забезпечення розширеного відтворення водно-ресурсного потенціалу шляхом імплементації у водогосподарську практику сучасних механізмів та інструментів капіталізації водних ресурсів на засадах гармонізації інтере..

Харків

Маркетинг в овочівництві

160 грн

Розкрито проблеми практичної реалізації та теоретично узагальнено підходи до сучасного маркетингу, розглянуто його особливості, визначено основні концепції, принципи та функції. Обґрунтовано тенденції розвитку маркетингу в овочевих підприємствах, сформовано наукові підходи до розвитку інноваційної, соціальної та екологічної функцій маркетингу, що дозволить п..

Львів

Менеджмент фермерських господарств

380 грн

Матеріал посібнику «Менеджмент фермерських господарств» поєднаний в цілісну систему знань про фермерське господарство як обєкт управління, що дало б змогу менеджерам сформувати чіткі уявлення про природу й різноманітність функцій менеджменту сучасного фермерського господарства й навчатися і реалізовувати його на практиці...

Аграрна освіта

Організація і планування діяльності аграрних формувань

75 грн

Висвітлено організаційні основи формування матеріально-технічної бази, основні питання організації і планування діяльності, переробки, зберігання та реалізації продукції аграрних підприємств...

Алерта

Право сільськогосподарського землекористування в Україні

400 грн

Монографія присвячена комплексному дослідженню права сільськогосподарського землекористування в Україні. У роботі з’ясовано види прав сільськогосподарського землекористування, їх ознаки, особливості, суб’єкти, об’єкти та зміст, визначено сучасну систему прав сільськогосподарського землекористування, виявлені проблеми здійснення права сільськогосподарського з..

Право

Правові засади страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в У..

280 грн

У монографії висвітлено актуальні правові проблеми здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою в межах аграрно-правового спрямування. В роботі відображено сутність, принципи та розвиток правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, визначено сучасну нормативно-правову базу і науков..

Рівне

Системна оптимізація водокористування при зрошенні

55 грн

У монографії викладено наукові дослідження авторів у важливому напрямку зрошуваного землеробства - в проблемі оптимізації водокористування, розробці принципів та методів, що відповідають сучасним технологічним та еколого-економічним тенденціям нормованого водокористування при зрошенні. При розв'язанні задач використовуються системний аналіз, новітні математи..

Аграрна наука

Словник термінів із селекції, біотехнології та насінництва польових культур

190 грн

У словнику наведено близько 2000 термінів із генетики, селекції, біотехнології та насінництва польових культур. Представлено новітні терміни, які з'явилися останнім часом як результат наукових досліджень та розвитку сільського господарства...

Алерта

Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах

125 грн

Висвітлено організацію фінансового і управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах за діючим Планом рахунків, затвердженим Міністерством фінансів України на засадах міжнародних і національних стандартів. На базі нових методичних концепцій викладено організацію бухгалтерського обліку: активів (Фінансовий облік - І) - грошових коштів, фінансових..

Університетська книга

Фермер: Професійний рівень

800 грн

Німецький довідник для професійних фермерів. Додаток з глосарієм, інтернет - адресами, літературними посиланнями та таблицями робить книгу одночасно ґрунтовним посібником та корисним довідником. Для студентів аграрних спеціальностей, та фахівців сільського господарства...

CRC Press

Distillers Grains Production, Properties, and Utilization

2850 грн

In recent years, there has been a dramatic increase in grain-based fuel ethanol production in North America and around the world. Whether such production will result in a net energy gain or whether this is sustainable in the long term is under debate, but undoubtedly millions of tons of non-fermented residues are now produced annually for global trade in the..

CRC Press

Energy in Agroecosystems

2250 грн

Energy in Agroecosystems: A Tool for Assessing Sustainability is the first book on energy analysis that is up-to-date and specifically dedicated to agriculture. It is written from an agroecological perspective and goes beyond the conventional analysis of the efficient use of energy. The book provide a methodological guide to assess energy efficiency and sust..

Apple Academic Press

Engineering Practices for Agricultural Production and Water Conservation

4150 грн

This informative new book takes an interdisciplinary look at agricultural and food production and how new engineering practices can be used to enhance production. With contributions from international experts from India, Russia, China, Serbia, and USA, this book presents a selection of chapters on some of these emerging practices, focusing on soil and water ..

Ліра-К

English for specific purposes (management)

200 грн

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Адміністративний менеджмент» та «Менеджмент організацій і адміністрування». Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи студентів. Запропоновані завдання також м..

Показано з 1 по 24 із 47 (2 сторінок)

У цьому розділі розміщені книги з економіки сільського господарства, зокрема підручники з управління виробництвами агрокомплексу, посібники, у яких викладені основи маркетингу та менеджменту, словники термінів з галузі аграрної економіки та багато іншого.