(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Аграрна економіка

Ліра-К

English for specific purposes (management)

115грн

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти за спеціальностями «Адміністративний менеджмент» та «Менеджмент організацій і адміністрування». Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова професійного спілкування» і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи студентів. Запропоновані завдання також м..

ПрофКнига

Інституціональні трансформації у сфері землекористування

200грн

У монографії викладено теоретико-методологічні засади забезпечення екологічно й економічно ефективного землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій, які базуються на фундаментальних положеннях інституціональної економіки, теорії добробуту, екологічної економіки, теорії управління і менеджменту, концепціях сталого розвитку та загальн..

ПрофКнига

Інституціональні трансформації у сфері землекористування

100грн

У монографії викладено теоретико-методологічні засади забезпечення екологічно й економічно ефективного землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій, які базуються на фундаментальних положеннях інституціональної економіки, теорії добробуту, екологічної економіки, теорії управління і менеджменту, концепціях сталого розвитку та загальн..

ЦУЛ

Інформаційні технології в агрономії

160грн

Використання інформаційних технологій в агрономії є одним з елементів економічного зростання цієї галузі. В посібнику систематизовано специфіку інформаційної діяльності агронома-дослідника, викладено основні технології обробки сільськогосподарської інформації. Подано представлення щодо організації інформаційних потоків в умовах інформатизації агропромисловог..

Юрінком

Аграрне право України

100грн

У підручнику висвітлено нормативний навчальний курс «Аграрне право» для ОКР «бакалавр» юридичних спеціальностей. Розділи підручника виокремлено у Загальну, Особливу та Спеціальну частини, структуровані за кредитно-модульною системою. Авторами зроблено спробу викласти якнайбільший обсяг тем з метою охоплення всіх особливостей правового регулювання сучасних аг..

Університетська книга

Агроекономічне та екологічне обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культ..

80грн

У навчальному посібнику розглянуто і проаналізовано різні підходи і методики економічного та екологічного обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур з погляду паритету цін і можливої державної підтримки вітчизняного товаровиробника. За екологічну характеристику природних умов, як обмежувальний фактор, прийнято рівень забезпечення таким ресурс..

ЦУЛ

Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого ґрунту

255грн

У монографії висвітлено результати досліджень агротехнологічних, теоретико-методологічних, організаційно-економічних засад інноваційного розвитку та ефективного функціонування агропромислових підприємств закритого ґрунту, їх техніко-технологічне і ресурсне супроводження. Показано місце і роль закритого ґрунту в забезпеченні продовольчої безпеки держави. На о..

Львів

Англійсько-українсько-російський словник скорочень з аграрної інженерії

280грн

Словник містить понад 45000 найбільш уживаних у сучасній англійській мові скорочень з аграрної інженерії, що широко використовуються в міжнародних наукових публікаціях. Викладено скорочення, що стосуються механізмів та сільськогосподарських машин, технологічних процесів аграрного виробництва, біологічних об'єктів, а також захисту довкілля і охорони природних..

Лань

Возобновляемые источники энергии в АПК

615грн

В учебном пособии рассмотрены схемы, устройство и расчет солнечных коллекторов, термодинамические основы оценки их эффективности, возможности использования геотермальных вод в сельском хозяйстве, в отоплении и горячем водоснабжении. Дается описание принципа действия и термодинамических основ тепловых насосов, их использования для отопления зданий при наличии..

Каунас

Дизельне біопаливо: сировина, технології виробництва і властивості

70грн

Здійснено огляд причин, що стимулюють виробництво та використання дизельного біопалива, надають відомості про різні види сировини для виробництва дизельного біопалива, що ними можна замінити використовувану в даний час харчову рослинну олію, розглядають технології виробництва дизельного біопалива, ознайомлюють з експлуатаційними та екологічними характеристик..

Київ

Еколого-економічний механізм відтворення земель сільськогосподарського призначення

150грн

В монографії визначено сутнісно-змістовну основу еколого-економічного забезпечення процесу відтворення земель сільськогосподарського призначення. Удосконалено інструментальне забезпечення механізму рентного регулювання процесу відтворення сільськогосподарських земель. Проаналізовано сучасний стан та еколого-економічну ефективність відтворення земель сільсько..

Нілан

Енергетична верба: технологія вирощування та використання

200грн

У монографії на основі комплексних наукових досліджень з урахуванням біологічних, агротехнічних, технологічних та економічних особливостей розроблені елементи технології вирощування енергетичної верби в умовах різних агрокліматичних зон України. В результаті вперше розроблена технологія вирощування енергетичної верби, яка забезпечує урожайність біосировини 3..

Олді-плюс

Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екоме..

150грн

Викладено теоретико-методологічні засади формування екомережі України в контексті розвитку природоохоронного землекористування, інституціональне забезпечення формування екомережі України, стан і тенденції розвитку екомережі в Україні. ... Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів фахівців землевпорядних, економічних та агрономічних факу..

Олді-плюс

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств м..

125грн

Викладена методологія і методика організації території сільськогоспо­дарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою. Зокрема, розкрито поняття про землю як найважливішу частину навколишнього середовища, місце земельних ресурсів у структурі природного багатства України, суть землеустрою щодо формування сталого землекористування земель сільськог..

Олді-плюс

Землеустрій

255грн

Викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відносин; висвітлено походження поняття землеустрою, еволюцію сутності землеустрою, землеустрій як основоположний механізм управління земельними ресурсами на сучасному етапі розвитку економіки. Розкрито земельний устрій України, поняття землеволодіння та землекористування, форми землекористування та орган..

ПрофКнига

Капіталізація водних ресурсів: теорія і практика

150грн

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій щодо вирішення важливої наукової проблеми – фінансового забезпечення розширеного відтворення водно-ресурсного потенціалу шляхом імплементації у водогосподарську практику сучасних механізмів та інструментів капіталізації водних ресурсів на засадах гармонізації інтере..

Олді-плюс

Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств

280грн

В монографії обґрунтувано теоретичні і методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств.Визначено механізми, моделі рівні, принципи та складові системи управління забезпеченням конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств, індикатори оцінки конкурентоспроможного розвитку аграрних..

Харків

Маркетинг в овочівництві

150грн

Розкрито проблеми практичної реалізації та теоретично узагальнено підходи до сучасного маркетингу, розглянуто його особливості, визначено основні концепції, принципи та функції. Обґрунтовано тенденції розвитку маркетингу в овочевих підприємствах, сформовано наукові підходи до розвитку інноваційної, соціальної та екологічної функцій маркетингу, що дозволить п..

Дніпро

Науково-практичний довідник по обґрунтуванню нормативів та витрат на виробництво зерн..

120грн

У науково-практичному довіднику для умов господарювання зони Степу України викладені методологічні і методичні рекомендації по обґрунтуванню поелементних нормативів трудових, грошово-матеріальних та енергетичних затрат на виконання технологічних операцій при вирощуванні та збиранні зернових і зернобобових культур. Отримана вихідна нормативна інформація навед..

Аграрна освіта

Організація і планування діяльності аграрних формувань

75грн

Висвітлено організаційні основи формування матеріально-технічної бази, основні питання організації і планування діяльності, переробки, зберігання та реалізації продукції аграрних підприємств...

Новий світ-2000

Планування діяльності підприємств

350грн

Висвітлено питання наукових основ поняття планування, а саме: теоретичні основи планування виробництва в аграрних формуваннях; практичні основи планування виробництва продукції тваринництва і рослинництва; планування допоміжних, обслуговуючих і підсобних виробництв, організаційно-економічні параметри ресурсоощадних технологій. Наведено технологічні процеси в..

Кіровоград

Рекомендації зі складання та економічного обґрунтування технологічних карт у рослинни..

100грн

Рекомендації підготовлено з метою надання практичної допомоги у складанні технологічних карт і проведенні економічної оцінки ефективності виробництва основних сільськогосподарських культур з використанням можливостей редактора електронних таблиць. Призначено для керівників і спеціалістів у галузі сільського господарства, науковців, студентів, аспірантів НДУ ..

Рівне

Системна оптимізація водокористування при зрошенні

50грн

У монографії викладено наукові дослідження авторів у важливому напрямку зрошуваного землеробства - в проблемі оптимізації водокористування, розробці принципів та методів, що відповідають сучасним технологічним та еколого-економічним тенденціям нормованого водокористування при зрошенні. При розв'язанні задач використовуються системний аналіз, новітні математи..

ПрофКнига

Сталий розвиток сільських територій України в умовах децентралізації влади

rating

180грн

Досліджено теоретичні та методологічні засади сталого розвитку сільських територій України. Проаналізовано стан, тенденції та проблеми розвитку сільських територій і об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації влади. Обґрунтовано, що національна політика розвитку сільських територій має будуватися з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу..

Показано з 1 по 24 із 32 (2 сторінок)

У цьому розділі розміщені книги з економіки сільського господарства, зокрема підручники з управління виробництвами агрокомплексу, посібники, у яких викладені основи маркетингу та менеджменту, словники термінів з галузі аграрної економіки та багато іншого.