(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Аграрна економіка

11

ПрофКнига

Інституціональні трансформації у сфері землекористування

200грн

У монографії викладено теоретико-методологічні засади забезпечення екологічно й економічно ефективного землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій, які базуються на фундаментальних положеннях інституціональної економіки, теорії добробуту, екологічної економіки, теорії управління і менеджменту, концепціях сталого розвитку та загальн..

ЦУЛ

Інформаційні технології в агрономії

160грн

Використання інформаційних технологій в агрономії є одним з елементів економічного зростання цієї галузі. В посібнику систематизовано специфіку інформаційної діяльності агронома-дослідника, викладено основні технології обробки сільськогосподарської інформації. Подано представлення щодо організації інформаційних потоків в умовах інформатизації агропромисловог..

Право

Аграрне право

240грн

У підручнику на основі чинного аграрного законодавства доступно і систематизовано викладено зміст галузі аграрного права, роз’яснено його специфіку, яка обумовлена особливостями сільськогосподарського виробництва.Призначений для використання в навчальному процесі студентами, аспірантами, викладачами юридичних, аграрних, економічних закладів вищої освіти, пра..

Юрінком

Аграрне право України

100грн

У підручнику висвітлено нормативний навчальний курс «Аграрне право» для ОКР «бакалавр» юридичних спеціальностей. Розділи підручника виокремлено у Загальну, Особливу та Спеціальну частини, структуровані за кредитно-модульною системою. Авторами зроблено спробу викласти якнайбільший обсяг тем з метою охоплення всіх особливостей правового регулювання сучасних аг..

Університетська книга

Агроекономічне та екологічне обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культ..

100грн

У навчальному посібнику розглянуто і проаналізовано різні підходи і методики економічного та екологічного обґрунтування рівня живлення сільськогосподарських культур з погляду паритету цін і можливої державної підтримки вітчизняного товаровиробника. За екологічну характеристику природних умов, як обмежувальний фактор, прийнято рівень забезпечення таким ресурс..

ЦУЛ

Агротехнологічні та організаційні засади функціонування підприємств закритого ґрунту

255грн

У монографії висвітлено результати досліджень агротехнологічних, теоретико-методологічних, організаційно-економічних засад інноваційного розвитку та ефективного функціонування агропромислових підприємств закритого ґрунту, їх техніко-технологічне і ресурсне супроводження. Показано місце і роль закритого ґрунту в забезпеченні продовольчої безпеки держави. На о..

Львів

Англійсько-українсько-російський словник скорочень з аграрної інженерії

280грн

Словник містить понад 45000 найбільш уживаних у сучасній англійській мові скорочень з аграрної інженерії, що широко використовуються в міжнародних наукових публікаціях. Викладено скорочення, що стосуються механізмів та сільськогосподарських машин, технологічних процесів аграрного виробництва, біологічних об'єктів, а також захисту довкілля і охорони природних..

Львів

Від ідеї - до бізнесу

320грн

У посібнику розглядаються питання теорії і практики реалізації бізнес-ідей.Подано розроблені бізнес-плани інвестиційних проектів для підприємницьких структур в сфері АПК з врахуванням методичних аспектів розробки таких розділів, як: галузь, характеристика підприємницької діяльності, продукція; дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційни..

Лань

Возобновляемые источники энергии в АПК

790грн

В учебном пособии рассмотрены схемы, устройство и расчет солнечных коллекторов, термодинамические основы оценки их эффективности, возможности использования геотермальных вод в сельском хозяйстве, в отоплении и горячем водоснабжении. Дается описание принципа действия и термодинамических основ тепловых насосов, их использования для отопления зданий при наличии..

Гельветика

Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення

480грн

Монографію присвячено проблемам правового забезпечення державної підтримки сільського господарства України. Правове регулювання державної підтримки сільського господарства розглядається з позицій його оформлення у підгалузь аграрного права – агропротекційне право. Виявлені характерні тенденції розвитку вітчизняного агропротекційного законодавства, з урахуван..

Каунас

Дизельне біопаливо: сировина, технології виробництва і властивості

70грн

Здійснено огляд причин, що стимулюють виробництво та використання дизельного біопалива, надають відомості про різні види сировини для виробництва дизельного біопалива, що ними можна замінити використовувану в даний час харчову рослинну олію, розглядають технології виробництва дизельного біопалива, ознайомлюють з експлуатаційними та екологічними характеристик..

Київ

Еколого-економічний механізм відтворення земель сільськогосподарського призначення

150грн

В монографії визначено сутнісно-змістовну основу еколого-економічного забезпечення процесу відтворення земель сільськогосподарського призначення. Удосконалено інструментальне забезпечення механізму рентного регулювання процесу відтворення сільськогосподарських земель. Проаналізовано сучасний стан та еколого-економічну ефективність відтворення земель сільсько..

Нілан

Енергетична верба: технологія вирощування та використання

200грн

У монографії на основі комплексних наукових досліджень з урахуванням біологічних, агротехнічних, технологічних та економічних особливостей розроблені елементи технології вирощування енергетичної верби в умовах різних агрокліматичних зон України. В результаті вперше розроблена технологія вирощування енергетичної верби, яка забезпечує урожайність біосировини 3..

Алерта

Захист права власності на земельну ділянку в цивільному праві України

140грн

У монографії проведено аналіз правового режиму права власності на земельну ділянку в цивільному праві. Визначено загальнометодологічні засади формування цивільно-правового режиму власності на земельні ділянки в Україні, проаналізовано понятійний апарат, стан законодавчого регулювання відносин власності на земельні ділянки в Україні та за кордоном, визначені ..

Олді+

Землевпорядне проектування: організація землекористування структурних елементів екоме..

150грн

Викладено теоретико-методологічні засади формування екомережі України в контексті розвитку природоохоронного землекористування, інституціональне забезпечення формування екомережі України, стан і тенденції розвитку екомережі в Україні. ... Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів фахівців землевпорядних, економічних та агрономічних факу..

Олді+

Землевпорядне проектування: організація території сільськогосподарських підприємств м..

125грн

Викладена методологія і методика організації території сільськогоспо­дарських підприємств методом еколого-ландшафтного землеустрою. Зокрема, розкрито поняття про землю як найважливішу частину навколишнього середовища, місце земельних ресурсів у структурі природного багатства України, суть землеустрою щодо формування сталого землекористування земель сільськог..

Олді+

Землеустрій

255грн

Викладено теорію землеустрою в умовах нових земельних відносин; висвітлено походження поняття землеустрою, еволюцію сутності землеустрою, землеустрій як основоположний механізм управління земельними ресурсами на сучасному етапі розвитку економіки. Розкрито земельний устрій України, поняття землеволодіння та землекористування, форми землекористування та орган..

ПрофКнига

Капіталізація водних ресурсів: теорія і практика

150грн

Монографія присвячена розробці теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій щодо вирішення важливої наукової проблеми – фінансового забезпечення розширеного відтворення водно-ресурсного потенціалу шляхом імплементації у водогосподарську практику сучасних механізмів та інструментів капіталізації водних ресурсів на засадах гармонізації інтере..

Олді+

Конкурентоспроможний розвиток аграрних підприємств

280грн

В монографії обґрунтувано теоретичні і методологічні засади, надано практичні рекомендації щодо забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств.Визначено механізми, моделі рівні, принципи та складові системи управління забезпеченням конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств, індикатори оцінки конкурентоспроможного розвитку аграрних..

Харків

Маркетинг в овочівництві

150грн

Розкрито проблеми практичної реалізації та теоретично узагальнено підходи до сучасного маркетингу, розглянуто його особливості, визначено основні концепції, принципи та функції. Обґрунтовано тенденції розвитку маркетингу в овочевих підприємствах, сформовано наукові підходи до розвитку інноваційної, соціальної та екологічної функцій маркетингу, що дозволить п..

Фенікс

Методичні основи управління соціально-економічним розвитком регіону

150грн

В монографії розглянуто питання вдосконалення науково-методичного підходу щодо підвищення ефективності управління соціально-економічним розвитком регіону. Наведено особливості процесу регіонального управління, соціально-економічні умови розвитку регіону в контексті розвитку міста. Проаналізовано стан та проблеми управління соціально-економічним розвитком рег..

Дніпро

Науково-практичний довідник по обґрунтуванню нормативів та витрат на виробництво зерн..

120грн

У науково-практичному довіднику для умов господарювання зони Степу України викладені методологічні і методичні рекомендації по обґрунтуванню поелементних нормативів трудових, грошово-матеріальних та енергетичних затрат на виконання технологічних операцій при вирощуванні та збиранні зернових і зернобобових культур. Отримана вихідна нормативна інформація навед..

Аграрна освіта

Організація і планування діяльності аграрних формувань

75грн

Висвітлено організаційні основи формування матеріально-технічної бази, основні питання організації і планування діяльності, переробки, зберігання та реалізації продукції аграрних підприємств...

Рівне

Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку

100грн

Монографія присвячена оцінюванню агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку. Представлені результати дослідження агросфери Рокитнівського району за показниками соціальної, економічної та екологічної систем, оцінені рівні впливу забруднення на здоров'я населення, проведено районування району за індексами СЕЕ розвитку та розробки рек..

Показано з 1 по 24 із 46 (2 сторінок)

У цьому розділі розміщені книги з економіки сільського господарства, зокрема підручники з управління виробництвами агрокомплексу, посібники, у яких викладені основи маркетингу та менеджменту, словники термінів з галузі аграрної економіки та багато іншого. 

English for