(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Гельветика

Видавничий дім «Гельветика» – одне з найвпливовіших українських наукових видавництв півдня України, яке випускає навчальну, навчально-методичну, довідкову літературу для вищих навчальних закладів України і не тільки.

На базі видавництва діє власна цифрова книжкова типографія, яка має повний спектр найсучаснішого обладнання для випуску продукції в м’якій і твердій палітурці. Сучасне устаткування дає змогу типографії виконувати будь-які обсяги замовлень.

Компанія має шість офісів на території України та один за її межами.

Придбати книги видавничого дому «Гельветика» можна у нас на сайті з доставкою по всій Україні.Гельветика

100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності

291грн

У навчальному посібнику представлено основні питання, що можуть виникнути під час дослідження тематики адміністративної відповідальності за системою «питання-відповідь». Запропонований матеріал обумовлений українською та європейською доктринами адміністративного права. Значну увагу приділено правозастосовчій практиці.Розраховано на студентів, аспірантів та в..

Гельветика

Європейський вектор розвитку української митниці

468грн

У монографії досліджено умови виникнення та історичні форми функціонування митних органів Європи й України як невід’ємний елемент державності. Проведено класифікацію європейських моделей митних служб залежно від їх місця в системі державних органів та організаційної побудови. Критичний аналіз структурно-функціональних змін вітчизняних митних органів дозволив..

Гельветика

Інститут податкової амністії та його місце в податковому праві

270грн

В монографії досліджується інститут податкової амністії та його місце в податковому праві. Проаналізовано теоретико-правові основи податкової амністії, надано правову ха-рактеристику податкової амністії як інституту податкового права, визначено основні на-прями розвитку інституту податкової амністії. Монографія може бути корисною для науковців, викладачів, а..

Гельветика

Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозасто..

395грн

У монографії пропонуються до розгляду концептуальні й теоретико-практичні основи забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання.Книга розрахована на науковців, аспірантів, докторантів, державних службовців, законодавців, які переймаються проблемами правового захисту інформації загалом і безпеки інформації суб’єктів господарювання зокрема.Може бу..

Гельветика

Інформаційне забезпечення розслідування злочинів: матеріали VI Міжнародного круглого ..

187грн

VI Міжнародний круглий стіл "Інформаційне забезпечення розслідування злочинів" присвячений вивченню сачасного стану наукових розробок інформаційного забезпечення розслідування злочинів та їх впровадженню в теорію криміналістики, кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності та експертології з метою інформаційного забезпечення попередження, виявленн..

Гельветика

Історія вчень про державу і право

354грн

Навчальний посібник із курсу «Історія вчень про державу та право» містить опорні конспекти, глосарій, питання для самоконтролю, базову і допоміжну літературу, приклади текстів та запитання до кожної теми навчальної дисципліни. Посібник допоможе курсантам, студентам та слухачам більш ефективно організувати процес самостійної підготовки, глибше усвідомити зміс..

Гельветика

Історія держави та права України: термінологічний словник

229грн

У словнику зібрано більше 1500 слів, які пов’язані з історією держави та права України. Пропоноване видання стане корисним здобувачам вищої освіти за спеціальністю «Право» при підготовці до семінарських, практичних занять та підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Історія держави та права України».Видання розраховане для викладачів, аспірантів, слухач..

Гельветика

Адміністративні процедури в Україні та країнах Європи

296грн

В монографії представлено комплексний аналіз та порівняння законодавства про адміністративні процедури країн Європейського Союзу, зокрема Австрійської Республіки, Естонської Республіки, Королівства Нідерландів, Латвійської Республіки, Республіки Білорусь, Республіки Грузія, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччини, Французької Республіки та Украї..

Гельветика

Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування

281грн

Монографія висвітлює низку теоретичних та практичних питань в царині адміністративного права та адміністративного процесу (адміністративного судочинства). Читачам пропонується авторський погляд на сталі наукові концепції та конструкції, які піддано ґрунтовному переосмисленню. У підґрунтя роботи покладено відповідний історичний та зарубіжний досвід, що підсил..

Гельветика

Адміністративне право України

130грн

У навчальному посібнику у систематизованому вигляді подається основний матеріал із базових тем навчальної дисципліни «Адміністративне право», завдання для набуття практичних компетентностей, списки основної та додаткової літератури, завдання для самостійної роботи. Для науковців, практичних працівників, викладачів і студентів, широкого кола читачів...

Гельветика

Адміністративне право України. Повний курс

582грн

У підручнику подано повний курс адміністративного права. За основу взято теоретичні положення та практику діяльності публічної? адміністрації?, що відповідає цінностям людиноцентристськоі? теорії , коли публічна адміністрація має якнаи? повніше задовольняти права, свободи и? законні інтереси приватних осіб відповідно до цінностей ЄС.Підручник може бути викор..

Гельветика

Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні

281грн

Монографію присвячено адміністративно-правовим гарантіям нотаріальної діяльності в Україні. Проаналізовано найбільш поширені в юридичній літературі наукові погляди на загальну структуру правового статусу особи, громадянина, державного службовця та представника влади. Охарактеризовано специфічні ознаки адміністративно-правового статусу нотаріуса.З’ясовано осн..

Гельветика

Адміністративно-правові засади адміністративного права України та країн-учасниць ЄС (..

187грн

У монографії здійснено науковий аналіз основоположних засад адміністративного права України та країн-учасниць ЄС (Греції, Болгарії, Іспанії, Румунії). Розглянуто джерельну базу, адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, принципи, деякі аспекти адміністративної діяльності публічної адміністрації та напрямки використання кращих надбань адміністр..

Гельветика

Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті

395грн

Досліджено адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, зокрема її теоретико-методологічне підґрунтя та систему суб’єктів. Висвітлено специфіку адміністративних процедур у зазначеній сфері. Розкрито концептуальні засади оптимізації забезпечення безпеки на автомобільному транспорті, передусім шляхи вдосконалення адміністра..

Гельветика

Адміністративно-правові засади захисту дитинства та материнства в Україні

270грн

Монографію присвячено адміністративно-правовим засадам захисту дитинства та материнства в Україні. З точки зору адміністративного права розкрито ґенезу становлення та сучасний стан інституту захисту дитинства та материнства. Досліджено мету, напрями та систему суб’єктів, а також форми та методи адміністративно-правового захисту дитинства та материнства.Проан..

Гельветика

Адміністративно-правові засади здійснення прокуратурою правоохоронної функції держави

291грн

Роботу присвячено дослідженню проблем адміністративно-правового регулювання основних напрямів діяльності прокуратури як органу публічної влади, на який покладено здійснення правоохоронної функції держави. Розкрито теоретико-методологічні засади адміністративної діяльності органів прокуратури України, яка є основою реалізації правоохоронної функції держави, з..

Гельветика

Адміністративно-правові засади протидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діял..

239грн

Монографію присвячено адміністративно-правовому дослідженню засад про-тидії корупції в сфері здійснення нотаріальної діяльності в Україні. З точки зору адміністративного права розкрито поняття ознаки, форми та основні причини поширення корупції у сфері надання нотаріальних послуг. Розкрито особливос-ті адміністративної відповідальності нотаріусів як засобу п..

Гельветика

Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх в Україні: с..

374грн

Мета монографії полягає у репрезентації авторської ідеї щодо цілісного уявлення про адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх. Поряд із творчим розвитком ідей інших науковців, збагаченням вітчизняної науки практичним зарубіжним досвідом, у монографії віднайшли відображення уявлення автора про систему забезпечення інформаційної ..

Гельветика

Адміністративно-правове забезпечення діяльності державної архітектурно-будівельної ін..

291грн

У монографії досліджено теоретичні і практичні проблеми діяльності Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) в Україні; з’ясовано її місце в системі органів публічної адміністрації; правове регулювання та принципи діяльності; порядок здійснення ліцензійних та контрольно-наглядових процедур. Проаналізовано та визначено поняття, види та напрями діяль..

Гельветика

Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих судів

229грн

У монографії проведено комплексний аналіз адміністративно-правового забезпечення діяльності місцевих судів. Сформульовано нові теоретичні положення, щодо адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих загальних судів, з’ясовано вплив норм адміністративного права на суспільні відносини у сфері діяльності місцевих суддів який здійснюється через певн..

Гельветика

Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки

302грн

Вивчення навчальної дисципліни «Адміністративно-правова протидія тінізації економіки» передбачено навчальними програмами підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузей знань 08 «Право» та 26 «Цивільна безпека» за всіма формами навчання і спрямовується на формування у здобувачів знань, вмінь та навичок, необхідних майбутнім фахівцям..

Гельветика

Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняни..

520грн

Розкрито сутність адміністративно-правового забезпечення публічного порядку в сучасних умовах. Проаналізовано концептуальні підходи до його визначення, зокрема вітчизняний і зарубіжний досвід з цього питання. Висвітлено проблемні аспекти проступків проти публічного порядку, особливості його нормативно-правового забезпечення, а також провадження у відповідних..

Гельветика

Адміністративно-правове регулювання підприємницької діяльності у сфері торгівлі

239грн

Монографію присвячено адміністративно-правовому регулюванню підприємницької діяльності у сфері торгівлі. З точки зору адміністративного права розкрито поняття та зміст адміністративно-правового регулювання підприємницької діяльності, а також відповідальність, яку передбачено за порушення законодавства у сфері торгівлі. Досліджено принципи, форми і методи адм..

Гельветика

Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні

229грн

Монографію присвячено визначенню сутності адміністративного режиму антитерористичної операції на підставі комплексного аналізу наявних наукових та нормативних джерел. Проведено порівняльно-правову характеристику адміністративного режиму антитерористичної операції з іншими публічними спеціальними режимами за такими критеріями, як процедура введення спеціально..

Показано з 1 по 24 із 196 (9 сторінок)