(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Біохімія, мікробіологія

CRC Press

Fennema's Food Chemistry (Хімія харчових продуктів)

3500 грн

This latest edition of the most internationally respected reference in food chemistry for more than 30 years, Fennema’s Food Chemistry, 5th Edition once again meets and surpasses the standards of quality and comprehensive information set by its predecessors. All chapters reflect recent scientific advances and, where appropriate, have expanded ..

Кондор

Аналітична хімія та аналіз харчової продукції

620 грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи аналітичної хімії, якісного хімічного аналізу й найважливіші методи кількісного та фізико-хімічного аналізу. Видання спрямоване на оволодіння основами аналітичної хімії студентами харчових спеціальностей, з цією метою в посібнику розглянуто методи хімічного та фізико-хімічного аналізу продуктів харчування...

Університетська книга

Біологічна хімія

565 грн

Підручник містить відомості про хімічну природу речовин, з яких побудований організм людини, про закономірності їх перетворень та роль хімічних речовин, що регулюють ці процеси, і лабораторний практикум...

Університетська книга

Біологічна хімія

450 грн

Підручник дає загальне уявлення про фундаментальні засади біохімії у вивченні хімічних основ життя. Наведено сучасні відомості про структурну організацію білків, нуклеїнових кислот, ферментів і т.ін. Особливу увагу приділено біологічній ролі вітамінів, а також практичному значенню антивітамінів та антиметаболітів. Підручник містить значний ілюстративний мате..

Харків

Біологічна хімія з основами фізіології харчування

380 грн

Курс лекцій "Біологічна хімія з основами фізіології харчування" відповідає програмі. Розглянуті питання будови, властивостей і метаболізму основних органічних сполук, які зустрічаються в біооб'єктах. Розглянуто роль біохімічних процесів при зберіганні та переробці харчової сировини і продуктів. Викладені питання сучасної нутриціології, теоретичні основи і ро..

Харків

Біотехнологія. Словник-термінів

280 грн

Навчальний посібник "Біотехнологія. Словник-термінів" призначений для студентів,які навчаються за спеціальністю 162 "Біотехнології і біоінженерія" галузі знань 16 - "Хімічна та біоінженерія", студентів екологів, аспірантів, біотехнологів, екологів, викладачів закладів вищої освіти...

Ліра-К

Біохімічні основи мікробного синтезу

310 грн

У підручнику наведено шляхи біосинтезу препаратів на основі біомаси мікроорганізмів (синтез структурних компонентів мікробної клітини: полімерів – білків, нуклеїнових кислот, ліпідів, полісахаридів і відповідних мономерів – амінокислот, нуклеотидів, вуглеводів, жирних кислот), біогенез первинних  метаболітів (органічних кислот, амінокислот і вітамінів),..

Біокомпозит

Біохімія: короткий курс. Частина 2

360 грн

У навчальному посібнику розглянуті основні метаболічні процеси, що відбуваються в організмі людини і є об’єктом вивчення у курсі біологічної хімії.Посібник може бути корисним для студентів медичних, біологічних та фармацевтичних факультетів закладів вищої освіти у якості доповнення до базових підручників з біологічної хімії...

Херсон

Биологическая химия с основами физиологии питания

190 грн

Курс лекцій «Біологічна хімія з основами фізіологіі харчування» за змістом відповідає програмі курсу «Біохімія з основами фізіологіі харчування», в якому розглянуті питання будови, властивостей і метаболізму основних органічних сполук, які зустрічаються в біооб’єктах. Разглянута роль біохімічних процесів при зберіганні і переробці харчовоі сировини. Викладен..

Львівська політехніка

Екологічна біотехнологія в 2-х книгах

620 грн

Висвітлено сучасні принципи екогенетичного моніторингу, використання біотехнологічних методів для захисту довкілля, безпеки живих організмів та охорони здоров’я людини. Розглянуто застосування методів екобіотехнології для очищення стічних вод, повітря та ґрунтів, біоутилізації викидів, відходів агропромислового комплексу і гірничорудної промисловості, біотра..

НУХТ

Загальна біотехнологія

120 грн

Викладені всі аспекти біотехнології: становлення і розвиток, основні складові та етапи біотехнологеского процесу, основи культивування мікроорганізмів і клітин, принципи регуляції процесів мікробіологічного синтезу, методи виділення цільового продукту залежно від його локалізації, знешкодження відходів біотехнологічних виробництв, біохімічні основи мікробіол..

Олді+

Мікробіологія харчових виробництв

620 грн

У навчальному посібнику викладений теоретичний і експериментальний матеріал із дисципліни "Мікробіологія харчових виробництв", яка є однією з базових для фахової підготовки бакалаврів із технологій харчових виробництв. Наведений у виданні матеріал спрямований на набуття студентами знань і практичних навичок у сфері управління технологіями та якістю харчових ..

Університетська книга

Методи контролю якості харчової продукції

660 грн

Висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю...

Світ книг

Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі

160 грн

У підручнику викладено роль науки у науково-технічному прогресі, розглянуто основні задачі наукознавства, питання системності та логіки у науковому пізнанні, характерні особливості інформації у дослідницькій роботі, методику наукових досліджень в харчовій галузі, основи патентознавства, форми підготовки наукових кадрів...

Львівська політехніка

Органічна хімія

370 грн

У підручнику стисло викладено основи квантово-механічної теорії будови атома, хімічних зв’язків, взаємного впливу атомів у молекулах органічних речовин, взаємозв’язку структури та реакційної здатності молекул. Розглянуто типові механізми реакцій, природу інтермедіатів, чинники, що впливають на їхню стабільність. Значну увагу приділено основам стереохімії та ..

Macmillan

Основи біохімії за Ленінджером/ Lehninger Principles of Biochemistry

4250 грн

Lehninger Principles of Biochemistry 8e continues to help students navigate the complex discipline of biochemistry with a clear and coherent presentation.  Renowned authors David Nelson, Michael Cox, and new co-author Aaron Hoskins have focused this eighth edition around the fundamental principles to help students understand and navigate the most import..

ЛНУ

Основи глікобіології

500 грн

Монографія є актуальним науковим виданням з огляду на потребу у стислому і водночас достатньо інформативному висвітленні основних положень глікобіології, яка є невіддільною складовою частиною сучасної біохімії, клітинної та молекулярної біології. Містить чотири розділи теоретичної частини і один практичний. Детально висвітлено будову та функції глікокон’югат..

БИНОМ

Практическая энзимология

270 грн

В учебном издании, написанном известным ученым из Германии, рассмотрены теоретические основы энзимологии, применяемых в этой научной области методов, а также приведены описания основополагающих лабораторных работ. Для студентов-химиков, биохимиков и биологов, специалистов, работающих в исследовательских и промышленных лабораториях, а также для медиков - науч..

CRC Press

Пробіотики в харчовій безпеці та здоров'ї людини (Probiotics in Food Safety and Human..

2990 грн

The discovery of new and previously unknown organisms that cause foodborne illness makes it essential for scientists, regulators, and those in the food industry to reconsider their traditional approaches to food preservation. A single source reference that can provide the latest practical information on how to deal with the range of probiotic health issues t..

ЛНУ

Санітарна мікробіологія

220 грн

У підручнику охарактеризовані мікробоценози навколишнього середовища (води, повітря, ґрунту), продуктів харчування, предметів побуту, лікарських препаратів і процеси їхнього функціонування, які можуть впливати на здоров’я людини. Значну увагу приділено санітарно-показовому значенню мікроорганізмів, методам їх виявлення і контролю, заходам очищення середовищ ..

Фенікс

Словник термінів у мікробіології

80 грн

У словнику подано українською та російською мовами близько 3000 термінів, понять і словосполучень науки мікробіології.Видання складається з двох частин: у першій частині подано терміни українською мовою та їх переклад російською, в другій — російською мовою та їх переклад українською. Тут поєднано перекладний та етимологічний принципи. Словник має академічни..

Харків

Теоретичні основи біотехнології

380 грн

Навчальний посібник «Теоретичні основи біотехнології» створено на базі курсу лекцій, який читає автор студентам-магістрам і аспірантам за спеціальністю 162 «Біотехнологія і біоінженерія». Наведені відомості про мікроорганізми, як біологічні агенти біопроцесів, обмін речовин в мікробній клітини, біохімічні механізми біосинтезу і регуляції мікробних метаболіті..

Олді+

Технічна мікробіологія

575 грн

У підручнику висвітлюються основні питання з технічної мікробіології харчових виробництв: морфологія, фізіологія, систематика, екологія мікроорганізмів, їхня роль у кругообігу речовин і енергії в природі. Наведені матеріали про роль мікроорганізмів у виникненні харчових захворювань і заходи запобігання їм на підприємствах харчової промисловості та в установа..

Світ книг

Технічна мікробіологія: практикум

260 грн

..

Показано з 1 по 24 із 103 (5 сторінок)