(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Біохімія, мікробіологія

11

Харків

Wheat biopolymers interactions in the breadmaking

450грн

This book reviews current knowledge of the structure and properties of the storage proteins and other biopolymers of wheat, flour and bread. The role of the gluten forming proteins and complex biopolymer matrixes in wheat flour, several structure-function relationships based on the molecular level and determination the quality of the dough and bread also dis..

Кондор

Аналітична хімія та аналіз харчової продукції

400грн

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні основи аналітичної хімії, якісного хімічного аналізу й найважливіші методи кількісного та фізико-хімічного аналізу. Видання спрямоване на оволодіння основами аналітичної хімії студентами харчових спеціальностей, з цією метою в посібнику розглянуто методи хімічного та фізико-хімічного аналізу продуктів харчування...

Проспект Науки

Анализ микробиологического риска в производстве пищевых продуктов и лекарственных пре..

1040грн

Все что вы хотели узнать о микробиологическом риске при производстве лекарственных препаратов и пищевых продуктов, о правильном выращивании лекарственных трав и микробно-растительном взаимодействии. В книге рассматриваются разнообразные болезни растений и попадание опасных для здоровья человека микроорганизмов на растительное сырье (контаминтация). Подробно ..

Укрмедкнига

Біологічна хімія

270грн

На основі сучасних досягненнь науки в підручнтку викладено головні поняття з усіх розділів біохімії людини відповідно до програми 2009 р. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчаються за кредито-модульною системою згідно з вимогам Болонського процесу за спеціальністю "Стоматологія".Розглянуто структуру та перетворення ..

Університетська книга

Біологічна хімія

220грн

Підручник містить відомості про хімічну природу речовин, з яких побудований організм людини, про закономірності їх перетворень та роль хімічних речовин, що регулюють ці процеси, і лабораторний практикум...

ДеЛи

Безопасность работ в микробиологических лабораториях. Защитная эффективность инженерн..

350грн

Книга посвящена безопасности работы с патогенными микроорганизмами. На страницах издания изложены способы поддержания биологической безопасности. Поскольку основной способ заражения персонала в микробиологических лабораториях происходит аэрогенным способом, разработаны критерии для эффективной защиты при помощи изоляции, фильтрации и с применением того и дру..

Херсон

Биологическая химия с основами физиологии питания

180грн

Курс лекцій «Біологічна хімія з основами фізіологіі харчування» за змістом відповідає програмі курсу «Біохімія з основами фізіологіі харчування», в якому розглянуті питання будови, властивостей і метаболізму основних органічних сполук, які зустрічаються в біооб’єктах. Разглянута роль біохімічних процесів при зберіганні і переробці харчовоі сировини. Викладен..

Профессия

Биологически активные вещества дикорастущих растений и их применение в пищевых технол..

960грн

В книгу включена информация о физиологической активности фито-компонентов растений, даны сведения о том, как лучше составлять фитокомпозиции, рассказано о методах экстрагирования природных компонентов из свежего и сушеного растительного сырья. Читателя, несомненно, заинтересуют результаты исследований, основанные на уникальных теоретических и экспериментальн..

ДеЛи

Биосинтез и выделение лимонной кислоты и амилолитических ферментов

185грн

В предлагаемой читателю книге в краткой форме освещены закономерности совмещенной биотехнологии лимонной кислоты и кислотостойких амилолитических ферментов с использованием для микробного синтеза крахмалсодержащего сырья и штамма плесневого гриба Asper-gillus niger. Раскрыты особенности питания продуцента при переходе с периодического на непрерывный процесс ..

Гиорд

Биохимия

490грн

Из книги читатель узнает об индивидуальных анатомических особенностях растительной клетки. Здесь подробно рассмотрены митохондрии, биомембраны, ядра, пластиды, органеллы, отвечающие за строение и жизнедеятельность клеток. Проведен анализ общих закономерностей при обмене веществ в растениях, сделаны значимые выводы для пищевой химии и технологии пищевых произ..

Профессия

Валидация аналитических методик. Неопределенность в аналитических измерениях. Руковод..

1520грн

Данное издание является переводом с английского 2-го издания (2014, The Fitness for Purpose of Analytical Methods, EURACHEM Guide). И 3-го издания (2011, Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement, EURACHEM/CITAC Guide) под ред. Р.Л. Кадиса. Руководства печатаются с официального разрешения издательства EURACHEM. Книга предназначена для химиков-аналити..

Аграрна освіта

Ветеринарна санітарна мікробіологія

60грн

Книга містить сучасні методи мікробіологічних досліджень показників згідно з Європейськими вимогами до якості та безпеки продуктів харчування, нормативними показниками дослідження об’єктів навколишнього середовища.Посібник складено відповідно до робочої програми з ветеринарної санітарної мікробіології, розраховано для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаці..

Профессия

Внутренний контроль качества (Тролльбук) Руководство для аналитических лабораторий

720грн

Внутренний контроль качества QC согласно ИСО/МЭК 17025 является неотъемлемой и важной составляющей системы контроля качества и системы менеджмента аналитической лаборатории. Внутренний контроль качества QC согласно ISO/IEC 17025 является неотъемлемой составляющей системы контроля качества и системы менеджмента аналитической лаборатории. В данном издании собр..

Львівська політехніка

Екологічна біотехнологія в 2-х книгах

440грн

Висвітлено сучасні принципи екогенетичного моніторингу, використання біотехнологічних методів для захисту довкілля, безпеки живих організмів та охорони здоров’я людини. Розглянуто застосування методів екобіотехнології для очищення стічних вод, повітря та ґрунтів, біоутилізації викидів, відходів агропромислового комплексу і гірничорудної промисловості, біотра..

НУХТ

Загальна біотехнологія

80грн

Викладені всі аспекти біотехнології: становлення і розвиток, основні складові та етапи біотехнологеского процесу, основи культивування мікроорганізмів і клітин, принципи регуляції процесів мікробіологічного синтезу, методи виділення цільового продукту залежно від його локалізації, знешкодження відходів біотехнологічних виробництв, біохімічні основи мікробіол..

Гиорд

Инженерная реология биотехнологических сред

490грн

Изложены основные принципы реологии, аргументированы пути решения задач методами инженерной реологии, применяемые в обработке продукции и сырья животного происхождения. Большое внимание уделяется инструментальным методам измерения реологических параметров, подробно рассматривается влияние технологических и механических факторов на реакцию продукта во время о..

ОНАХТ

Консервирование пищевых продуктов

250грн

В монографии рассмотрены вопросы производства пищевых консервированных продуктов. Охарактеризована роль микроорганизмов в консервном производстве, освещены микробиологические основы консервирования, приведены микробиологические показатели и основные виды микробиологической порчи сырья и готовой продукции, характеристика отдельных групп микроорганизмов, соста..

Профессия

Культивирование микроорганизмов: кинетика, гидродинамика, тепломассообмен

600грн

В книге рассмотрены вопросы, связанных с культивированием микроорганизмов, в частности факультативных анаэробов. Основное внимание уделено определению скорости развития клеточных популяций при периодическом способе культивирования и связи удельных скоростей прироста биомассы с гидродинамическими условиями в культиваторе...

Олді+

Мікробіологія харчових виробництв

300грн

У навчальному посібнику викладений теоретичний і експериментальний матеріал із дисципліни "Мікробіологія харчових виробництв", яка є однією з базових для фахової підготовки бакалаврів із технологій харчових виробництв. Наведений у виданні матеріал спрямований на набуття студентами знань і практичних навичок у сфері управління технологіями та якістю харчових ..

Наукова думка

Мікробні ПАР у природоохоронних технологіях

180грн

Наведено дані щодо синтезу мікробних ПАР на різних промислових відходах (олієжирова, цукрова, молочна промисловість, сільське господарство). Розкрито біотехнологічний потенціал бактерій як деструкторів сполук та синтезованих ними ПАР...

Університетська книга

Методи контролю якості харчової продукції

260грн

Висвітлено загальні підходи та правову базу контролю якості харчової продукції, охарактеризовано нормативні показники та методи їх вимірювання, описано методологію добору проб харчової продукції під час контролю...

Світ книг

Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі

150грн

У підручнику викладено роль науки у науково-технічному прогресі, розглянуто основні задачі наукознавства, питання системності та логіки у науковому пізнанні, характерні особливості інформації у дослідницькій роботі, методику наукових досліджень в харчовій галузі, основи патентознавства, форми підготовки наукових кадрів...

Профессия

Микробиологическая порча пищевых продуктов

1440грн

В книге рассматриваются микроорганизмы, вызывающие порчу пищевых продуктов, их воздействие на различные продукты, методы контроля в мясных, молочных, зерновых и мучных продуктах. Подробно описываются отдельные, особо важные виды микроорганизмов: дрожжи, плесени, бактерии, энтеробактерии и др. Для специалистов-микробиологов, инспекторов по качеству и других с..

Инфра-М

Микробиологические основы природной закваски молока

520грн

В учебном пособии впервые обобщены знания об особенностях экологии лактобактерий природных заквасок разных географических зон. Географические расы лактобактерий и дрожжей молочных национальных продуктов могут явиться источником новых более резистентных к экстремальным факторам (в том числе лечебным препаратам) ферментов, которые будут востребованы в биотехно..

Показано з 1 по 24 із 99 (5 сторінок)

HACCP, Дієтологія , Ферменти, харчова хімія, Хімсклад