(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

НУХТ

НУХТ

НУХТ

Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства

200грн

Наведено узагальнену інформацію про сучасні інноваційні енерго- та ресурсозберігальні технології солоду, пива, дріжджів, вина, алкогольних і безалкогольних напоїв. Значну увагу приділено комплексному переробленню сировини, використанню нетрадиційної сировини для розширення асортименту та підвищення якості товарної продукції. Розглянуто питання щодо зменшення..

НУХТ

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів

220грн

Підручник призначено для підготовки здобувачів освітнього ступеня "магістр" зі спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока". Висвітлено інформацію щодо загальних вимог із застосування харчових інгредієнтів у складі молочних та молоковмісних продуктів. Наведено огляд харчових д..

НУХТ

Автоматизація виробничих процесів харчових технологій

291грн

Розглянуто основи метрології та вимірювальної техніки, принципи побудови схем автоматичного контролю й керування, принципи дії, технічні та метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів і приладів контролю температури, тиску, витрати, рівня, складу й фізико-хімічних властивостей речовин, основи проектування автоматизованих систем різного рівня та ..

НУХТ

Економіка готельно-ресторанного бізнесу

302грн

Розглянуто економіко-правові засади функціонування підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу, теоретичні та практичні аспекти економіки готельних та ресторанних закладів.Викладено основи формування економічних ресурсів та управління ними у готелях та ресторанних закладах, описано методичні підходи щодо аналізу економічних параметрів їх діяльності. Розг..

НУХТ

Загальна біотехнологія

90грн

Викладені всі аспекти біотехнології: становлення і розвиток, основні складові та етапи біотехнологеского процесу, основи культивування мікроорганізмів і клітин, принципи регуляції процесів мікробіологічного синтезу, методи виділення цільового продукту залежно від його локалізації, знешкодження відходів біотехнологічних виробництв, біохімічні основи мікробіол..

НУХТ

Мікробіологія, санітарія і гігієна виробництв з основами HACCP

300грн

Висвітлено всі тематики лабораторних робіт, передбачені програмою дисципліни. Матеріал посібника містить розділи загальної мікробіології та методи визначення безпеки харчових продуктів за мікробіологічними показниками і охоплює практично всі галузі виробництва харчових продуктів, що особливо важливо під час запровадження на харчових підприємствах системи яко..

НУХТ

Мембранні процеси в технології комплексної переробки молочної сироватки

30грн

В монографії викладені результати досліджень по застосуванню мембранних процесів в технології комплексної переробки молочної сироватки. Особливу увагу приділено нанофільтрації, електродіалізу і мембранній дистиляції за умов розділення молочної сироватки та її складових елементів. Запропоновано нові машинно-апаратурні схеми комплексної переробки молочної сиро..

НУХТ

Методи контролю харчових продуктів

90грн

Викладено перевірені й удосконалені методи контролю вітчизняних і закордонних авторів, а також стандартизовані затверджені методики. Детально описано методи контролю, що дає можливість проводити аналіз без використання інших літературних джерел. Для студентів ВНЗ 3-4 рівня акредитації та спеціалістів харчових виробництв...

НУХТ

Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини

364грн

Розглянуто наукові основи безвідходних технологій відновлюваної молочної сировини, наведено характеристику ресурсів різного походження та готових продуктів, параметри сучасних технологічних операцій виробництва, в тому числі концентрування та розділення знежиреного молока, маслянки та сироватки різними способами – баромембранними методами, електродіалізом, с..

НУХТ

Основи проектування водопідготовки ТЕЦ і котелень харчових підприємств

90грн

Викладено питання проектування і експлуатації водопідготовчих установок для парових котлів низького і середнього тиску та водогрійних котлів. Розглянуто фізико-хімічні основи процесів обробки води, сучасні схеми водопідготовки, методики їх розрахунків і рекомендації щодо вибору раціональних схем. Наведено основні технічні і режимні характеристики вітчизняног..

НУХТ

Процеси і апарати харчових виробництв

104грн

В узагальненій і доступній для початкового сприйняття формі викладено основи технічної гідравліки. Розглянуто механічні, гідромеханічні, теплові та масообмінні процеси харчових виробництв. Наведено основи теорії та методи розрахунків визначальних параметрів, розмірів і продуктивності типових процесів та апаратів на підставі рівнянь балансу теплоти, маси і д..

НУХТ

Технології крохмалю і крохмалепродуктів

300грн

Викладено фізико-хімічні основи, апаратурне оформлення технологій крохмалю з традиційної крохмалевмісної сировини, біотехнологій цукристих крохмалепродуктів, що грунтуються на використанні ферментів - патоки крохмальної, глюкозних, мальтозних, глюкозно-фруктозних сиропів і глюкози кристалічної гідратної, а також технології перероблення побічних продуктів кро..

НУХТ

Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів

200грн

Розглянуто вимоги до якості сировини і готової продукції олієжирової і парфумерно-косметичної галузей, відомості про технологію видобутку, очищення та переробляння рослинних олій, параметри технологічних операцій олієжирових виробництв, виробництва мила та косметичних засобів.Для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології"..

НУХТ

Технологічні розрахунки у молочній промисловості

220грн

Наведено класифікацію основних груп молочних продуктів, загальні технологічні операції виробництва молочних продуктів, основні формули для їх продуктового розрахунку, приклади розрахунків основних груп молочних продуктів, типові рецептури для нормативного методу розрахунку. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців мо..

НУХТ

Технологія вина. Задачі і приклади

135грн

Розглянуто технологічні схеми виробництва виноградних і плодово-ягідних вин, коньяків та ігристих вин. Наведено розрахунки задач, що застосовуються у відповідних технологічних процесах, розрахунки продуктів з одиниці сировини з виходом проміжних продуктів, товарної продукції, відходів, з урахуванням втрат у виробництві із заданим асортиментом виноматеріалів ..

НУХТ

Технологія дитячих молочних продуктів

110грн

Викладено технологію адаптованих рідких, пастоподібних, сухих, лікувально-профілактичних дитячих молочних продуктів сучасного асортименту сухих каш для дитячого харчування, молочних продуктів для дітей шкільного віку, основи отримання рецептурних компонентів. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва дитячих молочних продуктів, обгрунтовано технолог..

НУХТ

Технологія комбінованих продуктів на молочній основі

146грн

Викладено сучасні технології комбінованих продуктів на молочній основі. Розглянуто особливості технології питних видів молока комбінованого складу сировини, кисломолочних напоїв, сиру кисломолочного та сиркових і сметанних виробів, спредів, сирних і сирних плавлених продуктів, дитячих харчових продуктів, сухих та згущених молоковмісних консервів, комбіновани..

НУХТ

Технологія м'яса і м'ясопродуктів

140грн

Наведено сучасні методи аналізу, які дають змогу оцінити біохімічні властивості речовини тваринного походження, харчову цінність і якість продуктів. Розглянуто лабораторне обладнання, методи приготування розчинів і відбору проб, функціонально-технологічні та структурно-механічні властивості й показники якості м"ясної сировини і м"ясопродуктів...

НУХТ

Технологія молочних консервів

60грн

Викладено традиційні технології виробництва згущених молочних консервів з цукром, стерилізованих без цукру, сухих молочних продуктів і сумішей для дитячого харчування, особливості технології молочних консервів сучасного асортименту: з фруктозою, комбінованих згущених молочних консервів з використанням соєвмісної сировини та рослинних жирів, сухих молочних ..

НУХТ

Технологія отримання та первинного оброблення молока

70грн

Наведено характеристику основних порід корів, поширених в Україні. Описано різні види кормів і кормових засобів для, основи складання раціонів годівлі. Наведено особливості годівлі дійних і сухостійних корів та методи контролю повноцінності їх раціону. Розглянуто хімічний склад коров"ячого молока, біосинтез складових молока, основи фізіології молокоутворення..

НУХТ

Технологія пробіотиків

130грн

Висвітлено питання виробництва різних поколінь пробіотиків та функціональних продуктів харчування на основі пробіотичних мікроорганізмів. Проаналізовано історію мікробної екології людини, а також препаратів для підтримання і відновлення нормальної мікрофлори. Наведено сучасні уявлення про склад та функції нормальної мікрофлори людини. Подано дані щодо механі..

НУХТ

Технологія продуктів зі знежиреного молока, молочної сироватки і маслянки

115грн

Наведено склад і властивості знежиреного молока, сироватки і маслянки, доведено доцільність їх комплексного та раціонального перероблення, систематизовано сучасний асортиментний ряд продуктів із вторинних молочних ресурсів, розглянуто основні технології їх одержання. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців молочної ..

НУХТ

Технологія продукції в закладах ресторанного господарства

130грн

Висвітлено науково обґрунтовані матеріали щодо забезпечення якості й безпечності сировини та харчових продуктів у закладах ресторанного господарства. Організований, підготовлений і проведений за оптимальних режимів технологічний процес приготування харчових продуктів дасть змогу максимально зберегти в готових стравах біологічно активні речовини. Розглянуто а..

Показано з 1 по 24 із 34 (2 сторінок)