(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

НУХТ

НУХТ

НУХТ

Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства

240 грн

Наведено узагальнену інформацію про сучасні інноваційні енерго- та ресурсозберігальні технології солоду, пива, дріжджів, вина, алкогольних і безалкогольних напоїв. Значну увагу приділено комплексному переробленню сировини, використанню нетрадиційної сировини для розширення асортименту та підвищення якості товарної продукції. Розглянуто питання щодо зменшення..

НУХТ

Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів

220 грн

Підручник призначено для підготовки здобувачів освітнього ступеня "магістр" зі спеціальності 181 "Харчові технології" освітньо-професійної програми "Технології зберігання, консервування та переробки молока". Висвітлено інформацію щодо загальних вимог із застосування харчових інгредієнтів у складі молочних та молоковмісних продуктів. Наведено огляд харчових д..

НУХТ

Загальна біотехнологія

120 грн

Викладені всі аспекти біотехнології: становлення і розвиток, основні складові та етапи біотехнологеского процесу, основи культивування мікроорганізмів і клітин, принципи регуляції процесів мікробіологічного синтезу, методи виділення цільового продукту залежно від його локалізації, знешкодження відходів біотехнологічних виробництв, біохімічні основи мікробіол..

НУХТ

Мембранні процеси в технології комплексної переробки молочної сироватки

50 грн

В монографії викладені результати досліджень по застосуванню мембранних процесів в технології комплексної переробки молочної сироватки. Особливу увагу приділено нанофільтрації, електродіалізу і мембранній дистиляції за умов розділення молочної сироватки та її складових елементів. Запропоновано нові машинно-апаратурні схеми комплексної переробки молочної сиро..

НУХТ

Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини

365 грн

Розглянуто наукові основи безвідходних технологій відновлюваної молочної сировини, наведено характеристику ресурсів різного походження та готових продуктів, параметри сучасних технологічних операцій виробництва, в тому числі концентрування та розділення знежиреного молока, маслянки та сироватки різними способами – баромембранними методами, електродіалізом, с..

НУХТ

Основи проектування водопідготовки ТЕЦ і котелень харчових підприємств

90 грн

Викладено питання проектування і експлуатації водопідготовчих установок для парових котлів низького і середнього тиску та водогрійних котлів. Розглянуто фізико-хімічні основи процесів обробки води, сучасні схеми водопідготовки, методики їх розрахунків і рекомендації щодо вибору раціональних схем. Наведено основні технічні і режимні характеристики вітчизняног..

НУХТ

Процеси і апарати харчових виробництв

400 грн

Розглянуто гідромеханічні, теплові, масообмінні та механічні процеси харчових виробництв. Наведено основи теорії та методи розрахунку типових процесів і апаратів. Описано конструкції основних типів апаратів...

НУХТ

Субкритична екстракція біологічно активних речовин із виноградних вичавок

490 грн

Монографія містить результати досліджень інноваційних, екологічно безпечних методів екстрагування біологічно активних речовин із рослинної сировини реагентами, що перебувають у субкритичному стані. Розглянуто фізико-математичні моделі процесу екстрагування, обладнання, здійснено порівняльний аналіз процесу екстрагування біологічно активних речовин із ви..

НУХТ

Технології ефірних олій і парфумерно-косметичних продуктів. Лабораторний практикум

200 грн

Розглянуто будову та властивості поверхнево-активних речовин, особливості процесу міцелоутворення, основні методи аналізу властивостей поверхнево-активних речовин, складу та якості ефірних олій, туалетного мила, якості та безпеки парфумерно-косметичної продукції, сировини для її виготовлення. Наведено схему технохімічного контролю парфумерно-косметичних прод..

НУХТ

Технології крохмалю і крохмалепродуктів

320 грн

Викладено фізико-хімічні основи, апаратурне оформлення технологій крохмалю з традиційної крохмалевмісної сировини, біотехнологій цукристих крохмалепродуктів, що грунтуються на використанні ферментів - патоки крохмальної, глюкозних, мальтозних, глюкозно-фруктозних сиропів і глюкози кристалічної гідратної, а також технології перероблення побічних продуктів кро..

НУХТ

Технології рослинних олій, жирових і косметичних продуктів

200 грн

Розглянуто вимоги до якості сировини і готової продукції олієжирової і парфумерно-косметичної галузей, відомості про технологію видобутку, очищення та переробляння рослинних олій, параметри технологічних операцій олієжирових виробництв, виробництва мила та косметичних засобів.Для здобувачів освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 181 "Харчові технології"..

НУХТ

Технологія дитячих молочних продуктів

110 грн

Викладено технологію адаптованих рідких, пастоподібних, сухих, лікувально-профілактичних дитячих молочних продуктів сучасного асортименту сухих каш для дитячого харчування, молочних продуктів для дітей шкільного віку, основи отримання рецептурних компонентів. Наведено апаратурно-технологічні схеми виробництва дитячих молочних продуктів, обгрунтовано технолог..

НУХТ

Технологія комбінованих продуктів на молочній основі

160 грн

Викладено сучасні технології комбінованих продуктів на молочній основі. Розглянуто особливості технології питних видів молока комбінованого складу сировини, кисломолочних напоїв, сиру кисломолочного та сиркових і сметанних виробів, спредів, сирних і сирних плавлених продуктів, дитячих харчових продуктів, сухих та згущених молоковмісних консервів, комбіновани..

НУХТ

Технологія м'яса і м'ясопродуктів

160 грн

Наведено сучасні методи аналізу, які дають змогу оцінити біохімічні властивості речовини тваринного походження, харчову цінність і якість продуктів. Розглянуто лабораторне обладнання, методи приготування розчинів і відбору проб, функціонально-технологічні та структурно-механічні властивості й показники якості м"ясної сировини і м"ясопродуктів...

НУХТ

Технологія отримання та первинного оброблення молока

95 грн

Наведено характеристику основних порід корів, поширених в Україні. Описано різні види кормів і кормових засобів для, основи складання раціонів годівлі. Наведено особливості годівлі дійних і сухостійних корів та методи контролю повноцінності їх раціону. Розглянуто хімічний склад коров"ячого молока, біосинтез складових молока, основи фізіології молокоутворення..

НУХТ

Технологія пробіотиків

150 грн

Висвітлено питання виробництва різних поколінь пробіотиків та функціональних продуктів харчування на основі пробіотичних мікроорганізмів. Проаналізовано історію мікробної екології людини, а також препаратів для підтримання і відновлення нормальної мікрофлори. Наведено сучасні уявлення про склад та функції нормальної мікрофлори людини. Подано дані щодо механі..

НУХТ

Технологія продуктів зі знежиреного молока, молочної сироватки і маслянки

120 грн

Наведено склад і властивості знежиреного молока, сироватки і маслянки, доведено доцільність їх комплексного та раціонального перероблення, систематизовано сучасний асортиментний ряд продуктів із вторинних молочних ресурсів, розглянуто основні технології їх одержання. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців молочної ..

НУХТ

Технологія спирту, лікеро-горілчаних напоїв та дріжджів у задачах та прикладах

180 грн

Містить технологічні розрахунки з виробництва спирту, лікеро-горілчаних напоїв і дріжджів із застосуванням матеріало- та енергозбережних технологій. Розрахунки подано у вигляді задач на основних стадіях технологічного процесу. Значну увагу приділено технологічним процесам збільшення виходу основної продукції, поліпшенню її якості та зменшенню витрат води, ен..

НУХТ

Технологія цукропродуктів і цукрозамінників

100 грн

Наведено матеріали світових досягнень науки і техніки в галузі технології цукропродуктів і цукрозамінників, сучасні класифікації солодких речовин, описано властивості цукропродуктів і цукрозамінників, їх застосування та вплив на організм людини. Кожен розділ посібника закінчується запитаннями для самоперевірки, що дає змогу акцентувати увагу студентів на гол..

НУХТ

Фізико-хімічні основи одержання ефірних олій

110 грн

Наведено відомості про ефіроносну сировину, методи фармакогностичного аналізу для оцінювання її якості. Розглянуто способи виділення ефірних олій з рослинної сировини та методи дослідження їх фізико-хімічних властивостей. Особливу увагу приділено розгляду методів газової хроматографії для вивчення компонентного складу ефірних олій та одержання з них ароматиз..

НУХТ

Хімічний склад і фізичні характеристики молочних продуктів

90 грн

Наведено вітчизняну термінологію молочної галузі. Розглянуто хімічний склад молочних продуктів, які виробляють вітчизняні підприємства України. Подано оновлені дані щодо фізичних характеристик сировини і молочних продуктів. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія». Може бути корисний для..

НУХТ

English for breadmaking

150 грн

Спрямований на опанування ділової англійської мови студентами, які навчаються за фахом "Харчові технології". Складається з п'яти розділів, які містять автентичні тексти і передтекстові й післятекстові вправи для розширення термінологічного словникового запасу, навичок різних видів читання, перекладу та говоріння в межах тематики хлібопекарської галузі...

НУХТ

Економіка готельно-ресторанного бізнесу

302 грн

Розглянуто економіко-правові засади функціонування підприємств сфери готельно-ресторанного бізнесу, теоретичні та практичні аспекти економіки готельних та ресторанних закладів.Викладено основи формування економічних ресурсів та управління ними у готелях та ресторанних закладах, описано методичні підходи щодо аналізу економічних параметрів їх діяльності. Розг..

НУХТ

Процеси і апарати харчових виробництв

104 грн

В узагальненій і доступній для початкового сприйняття формі викладено основи технічної гідравліки. Розглянуто механічні, гідромеханічні, теплові та масообмінні процеси харчових виробництв. Наведено основи теорії та методи розрахунків визначальних параметрів, розмірів і продуктивності типових процесів та апаратів на підставі рівнянь балансу теплоти, маси і д..

Показано з 1 по 24 із 37 (2 сторінок)