(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Основи тваринництва

Харків

Інформаційна база даних для інноваційного розвітку тваринництва

300грн

Рекомендовано Міністерством аграрної політики та продовольства України як навчальний посібник для підготовки фахівців напряму "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"..

МНАУ

Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин

430грн

У роботі висвітлені питання забезпечення високої продуктивності сільськогосподарських тварин, птиці, риби, бджіл в обсязі, необхідному для розв’язання виробничих завдань, пов’язаних з технологією виробництва різних видів продукції ..

Лаборатория знаний

Биология сенсорных систем

220грн

Книга посвящена строению и работе органов чувств человека и животных. Помимо нейробиологических рассматриваются эволюционные, молекулярные, гистологические, анатомические, а также философские аспекты. Показано глубокое единство животного мира. Изучение сенсорных систем животных позволит освободиться от антропоцентризма и "увидеть" окружающий мир иными о..

ЦУЛ

Гігієна води та водопостачання тваринницьких підприємств

310грн

Наведено санітарно-гігієнічну характеристику води та вимоги до джерел водопостачання, системи водопостачання тваринницьких господарств, вимоги до якості води при вирощуванні риби...

ПрофКнига

Гігієна продуктів тваринного походження

250грн

У навчальному посібнику охарактеризовано нормативно-правову базу, що забезпечує виробництво продукції тваринного походження в ЄС, згідно вимог Codex Alimentarius та в Україні. Особливу увагу приділено науковим підходам до безпечності та якості м’яса, охарактеризовано хімічний склад і його технологічні властивості, як сировини для ковбасного виробництва, розг..

ЦУЛ

Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва

290грн

Моногрaфія «Гігієна та біоферментація побічних продуктів тваринництва» присвяченa розробці теоретичних та практичних aспектів зaстосувaння біоферментації побічних продуктів тваринництва в умовaх зaкритої зооекосистеми шляхом визнaчення фізико-хімічних влaстивостей екскрементів різних видів твaрин тa гнойових стоків твaринницьких підприємств, основних пaрaмет..

Олді+

Генетика з біометрією. Практикум

220грн

Матеріал практикуму викладено відповідно до типової програми з дисципліни «Генетика з біометрією» для забезпечення навчального процесу ОКР «бакалавр» за спеціальністю 6.090102 – «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва». В практикумі наводиться матеріал для лабораторних занять з матеріальних основ спадковості, закономірностей успадкування ..

Ліра-К

Екологія тварин

120грн

Розглянуто фундаментальні проблеми екології тварин як важливої складової загальної екології. Викладено основні механізми та закономірності стійкого існування угруповань тварин та їх зв'язки в екосистемах. Висвітлено закономірності відповіді тварин та їх угруповань на мінливі умови абіотичного та біотичного середовища існування, а також особливості структури ..

Дослідницьке

Засоби малої механізації в тваринництві

180грн

В посібнику розглянуто загальнотехнологічні показники функціонування малих тваринницьких ферм та агро і зоотехнічні вимоги до технологічних процесів заготівлі та приготування кормів у особистих селянських і фермерських господарствах. Представлено проектно-технологічні рішення малих молочних, свинарських ферм та блочно-модульної ферми для утримання різних вид..

Ростиздат

Инновационное технологическое развитие животноводства

300грн

В издании представлены учебно-методические и нормативно-справочные материалы, необходимые при модернизации производства животноводческой продукции, а также для прогнозирования инновационного технологического развития животоводческих отраслей на средне- и долгосрочную перспективу. Предназначено для специалистов органов государственного управления АПК всех уро..

Олді+

Лікарські рослини у тваринництві

570грн

Навчальник посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та широкого кола читачів, у першу чергу ветеринарних фахівців. Довідник має за мету привернути увагу студентів, викладачів ВНЗ факультетів ветеринарної медицини та фахівців до питань використання лікарських рослин, виготовлення з них препаратів, застосування фітотерапії у практичній діял..

Магнолія

Машини та обладнання для тваринництва

120грн

1. Корми – класифікація, властивості, способи обробки 2. Механізація виробничих процесів використання стеблових кормів 3. Основи теорії подрібнення кормів 4. Теорія молоткової дробарки кормів 5. Машини для подрібнення стеблових кормів 6. Проектування різального апарата дискового типу 7. Машини для миття і подрібнення корене­буль­бо­пло­дів 8. Машини для приг..

Олді+

Морфологія сільськогосподарських тварин

185грн

Для логічного засвоєння і цілісного сприймання морфології сільськогосподарських тварин матеріал навчального посібника подано у вигляді блок-схем. Такий підхід полегшує засвоєння програмного матеріалу під час лабораторгих занять і особливо під час самопідготовки. Блок-схеми розроблено відповідно до розділів курсу “Морфологія сільськогосподарських тварин”. Кож..

Лань

Органическое животноводство

450грн

Учебное пособие будет полезно бакалаврам и магистрантам, которые учатся по таким направлениям как «Зоотехния» и «Ветеринария». Автор книги делится опытом успешного органического животноводства. Книга полезна для изучения иностранного опыта в такой прогрессивной форме хозяйствования как экологическое. Рассматриваются предпосылки для внедрения биологического ж..

Кондор

Основи проектування тваринницьких підприємств

445грн

В підручнику висвітлено технології утримання тварин, основи технології кормоприготування, будову, робочі процеси і регулювання наявних машин та обладнання, варіанти технічних рішень, що можуть бути застосовані для виконання механізованих операцій, методи обґрунтування і розрахунку параметрів технологій та визначення конструктивних параметрів і режимів роботи..

Інтас

Основи тваринництва і бджільництва

50грн

Висвітлено поняття про клітину, тканини і органи сільськогосподарських тварин. Описано загальні закономірності будови і функції системи органів. Викладено питання генетики і відтворення та годівлі сільськогосподарських тварин, а також основи бджільництва...

Університетська книга

Охорона праці в тваринництві, птахівництві

220грн

Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоровя і працездатності людей, які працюють у галузі сільськогосподарського виробництва, зокрема при технічному обслуговуванні та ремонті сільськогосподарських машин. Подані основні відомості з питань пожежної безпеки. Д..

Лань

Ресурсосберегающие технологии и оборудование в животноводстве

480грн

В пособии изложены основы современной технологии производства продукции животноводства, дано описание технических средств нового поколения, приведены принципы функционирования информационных систем в животноводстве. Предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Агроинженерия». Пособие будет полезно инженерно-техническим работникам..

Київ

Селекція сільськогосподарських тварин

150грн

У підручнику висвітлено сучасні методи селекції сільськогосподарських тварин і птиці, які базуються на дослідженнях генетики, біотехнології та інформаційних систем. Розглянуто особливості різних прийомів добору і підбору під час чистопородного розведення, схрещування та гібридизації. Наведено основні нормативні документи з організації племінної роботи в Укра..

Лань

Современные производственные технологии содержания сельскохозяйственных животных

480грн

В учебном пособии изложены вопросы современных технологий содержания сельскохозяйственных животных и производства животноводческой продукции. Освещены общебиологические, видовые и возрастные особенности роста и развития животных. Показаны взаимосвязи и взаимозависимости: организм животных — окружающая среда (воздух, вода, почва, корма, постройки и т. д.). Да..

Ліра-К

Стандартизація у тваринництві

390грн

Наведені вимоги нормативних документів до продукції тваринництва, а також до продукції, використання якої забезпечує ефективну організацію окремих елементів технологічного процесу її виробництва та реалізації. Посібник рекомендується для студентів вищих навчальних закладів та слухачів з підвищення кваліфікації за спеціальністю «Технологія виробництва та пере..

Аграрна освіта

Фізіологія лактації

100грн

Підручник призначено для підготовки фахівців за спеціальністю 8.09010201 – технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР «Магістр»...

Нова книга

Фізіологія тварин

350грн

Зміст підручника повністю відповідає сучасній навчальній програмі підготовки бакалаврів і магістрів, вимогам Державного стандарту вищої освіти і максимально враховує позитивні тенденції розвитку вищої аграрної освіти й загальнобіологічних наук, запити клінічних дисциплін. Матеріали підручника викладені на системному і тканинному рівнях. Особлива увага приділ..

Ліра-К

English for specific purposes (veterinary medicine)

120грн

Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина». Посібник укладено згідно з робочою навчальною програмою з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська)» і рекомендовано для аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти...

Показано з 1 по 24 із 27 (2 сторінок)

У цьому розділі розміщена література з тваринництва. 

English for, Лікарські рослини