(067) 443-93-97, (050) 443-93-99

Загальнобудівельні

Аграрна освіта

Інженерна геодезія

120грн

Висвітлено основні теоретичні та практичні положення з основ геодезії та інженерної геодезії з вивчення будови і повірок геодезичних інструментів, розкрито принципи особливостей виконання геодезичних розмічувальних робіт, методи виконання лінійних і кутових вимірювань, вимірювання перевищень, камерального опрацювання матеріалів польових вимірювань. Розглянут..

Львівська політехніка

Інженерна екологія. Загальний курс. Частина 1

140грн

Очищення твердих газових та рідинних середовищ від забруднень з метою охорони навколишнього середовища вимагає впровадження технологічних процесів, які ґрунтуються на одинарних процесах. Одинарні процеси є суттю інженерної екології. Розглянуто загальні закономірності процесів, в основу яких покладено закони збереження, термодинамічної рівноваги та перенесенн..

Львівська політехніка

Інженерна екологія. Загальний курс. Частина 2

220грн

Наведено одинарні процеси природоохоронних технологій, в основу яких покладено дифузійні, хімічні та біологічні методи. До дифузійних процесів належать сорбційні (абсорбція, хемосорбція, адсорбція, йонний обмін), рідинна екстракція, ректифікація, процеси за участі твердої фази (розчинення, екстрагування, кристалізація, сушіння), мембранні методи розділення. ..

Львівська політехніка

Інженерний благоустрій територій

290грн

Навчальна дисципліна «Інженерний благоустрій територій» важлива для студентів архітектурної спеціальності, які в своїй практичній діяльності мають справу з вибором, освоєнням територій i пристосуванням їх для потреб міського будівництва. У підручнику архітекторів І. В. Русанової і Г. М. Шульги розглянуто основні заходи і методи, спрямовані на освоєння терито..

АСВ

Аварии, дефекты и усиление железобетонных и каменных конструкций в вопросах и ответах

200грн

В учебном пособии приведен анализ наиболее распространенных ошибок, допускаемых строителями и проектировщиками, изложены основы диагностики дефектов и повреждений и принципы усиления железобетонных и каменных конструкций. Книга предназначена для инженеров-строителей, работающих на стройплощадках и в проектных организаций, а также для студентов вузов строител..

АСВ

Автобетоносмесители. Автобетононасосы. Стационарные бетононасосы. Справочник

300грн

Приведены производители специальной техники для строительного комплекса, выпускающие автобетоносмесители и бетононасосы. Указаны технические характеристики этих специальных автомобилей, прицепов и полуприцепов, параметры технологического оборудования, базовых шассии дополнительного оборудования...

АСВ

Бетон и бетонные конструкции

450грн

В издании в доступной Форме излагаются получения, строение и свойства тяжелого ( обычного) бетона, требования к материалам. Подробно рассмотрено применение добавок в бетоне. Разъясняются основные положения науки о бетоне, их практические аспекты, позволяющие получать бетон с требуемыми свойствами. Уделяется внимание различию свойств в образцах и конструкциях..

Основа

Бетони і будівельні розчини

450грн

Розглянуто класифікацію, властивості, методи випробування і контролю, методики розрахунку складу, технологічні параметри виробництва та галузі застосування в будівництві бетонів і будівельних розчинів. Наведена інформація про особливості технології бетонів і будівельних розчинів. Висвітлені сучасні уявлення про фізично-хімічні процеси структуроутворення бето..

Львівська політехніка

Будівельні конструкції

150грн

Висвітлено основні положення щодо розрахунку будівельних конструкцій та основ будинків і споруд. Розглянуто характеристики матеріалів, що їх використовують для виготовлення металевих конструкцій, особливості їх роботи за різних напружених станів. Досліджено питання розрахунку та конструювання найважливіших типів з’єднань за допомогою електродугового зварюван..

Ліра-К

Будівельні машини та обладнання

320грн

Підручник складається з 15 розділів, структурно об'єднаних в 5 навчальних модулів. Основи машинознавства, машини для загальнобудівельних робіт, спеціалізовані машини для будівництва, системи водопостачання і водовідведення, системи теплогазопостачання і вентиляції..

Київ

Будівельна механіка. Комп'ютерні технології і моделювання

300грн

У підручнику розглянуто стержневі система, а також деякі континуальні системи. При викладанні методів розрахунку стержневих систем найбільшу увагу приділено таким фундаментальним розділам курсу, як варіаційні принципи механіки і методи, що засновані на цих принципах, - методи Рітца, Бубнова-Гальоркіна, скінченних елементів тощо. Теоретичні положення курсу іл..

Кондор

Випробування конструкцій, обстеження та моніторинг будівель і споруд

850грн

У підручнику розглянуті питання теорії й практики планування, організації та проведення статичних випробувань будівельних конструкцій і споруд. Розглянуті методи та засоби вимірювань параметрів, що визначають деформовано-напружений стан конструкцій, їх оброблення та аналіз результатів дослідження. Подані відомості щодо автоматизації всього процесу випробуван..

Основа

Випробування та обстеження будівельних конструкцій і споруд

120грн

В кнізі викладені питання теорії й практики планування, організації та проведення статичних випробувань будівельних конструкцій і споруд. Розглянуті методи та засоби вимірювань параметрів, що визначають деформовано-напружений стан конструкцій, їх оброблку і аналіз результатів дослідження. Надані відомості щодо автоматизації всього процесу випробування. Викла..

Основа

Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів

450грн

У довіднику наведені сучасні інформаційні матеріали, які стосуються номенклатури залізобетонних конструкцій і виробів, характеристик сировинних матеріалів, напівфабрикатів та кінцевого продукту підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій з посиланням на вимоги до них технічних та нормативних документів. Наведені особливості технологічних процесів та..

Київ

Виробнича база будівництва

290грн

Наведено інформацію про загальну характеристику виробничої бази будівництва, її місце в будівельному комплексі та структуру. Розглянуто інформацію про виробництво сорока основних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які наразі виробляються в Україні, а саме нерудних будівельних матеріалів і виробів, пористих штучних заповнювачів, мінеральних в'яжуч..

Рівне

Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони

100грн

У монографії наведені експериментально-теоретичні обґрунтування можливості виробництва високоміцних швидкотверднучих бетонів і фібробетонів та конструкцій на їх основі. Визначенні основні фізико-механічні властивості та розроблені методики проектування їх складів...

АСВ

Высококачественный цементный бетон с улучшенными свойствами

630грн

Настоящая книга охватывает следующий круг вопросов: сырье для бетонов (вяжущее, химические и минеральные добавки, заполнители), характеристики ВЦБ (реологические и механические свойства, долговечность), технология изготовления ВЦБ, процесс гидратации и твердения, а также практические примеры инженерных работ с применением высококачественного бетона...

Олді+

Геодезія

185грн

Навчальний посібник «Геодезія» передбачає системне викладання основ геодезії з урахуванням нових тенденцій розвитку технологій вимірювання земної поверхні. Різнобічно висвітлено питання способів знімання території, нівелювання, вирахування площ контурів та земельних ділянок. Розглянуто процес використання електронних геодезичних приладів у геодезії. Посібник..

Кондор

Геодезичні дослідження при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення ..

180грн

Посібник складається з шести частин. Перша частина містить в собі основні поняття про природу небезпечних геологічних процесів на ділянках шляхів сполучення в гірській місцевості. Крім того, розглянуто особливості інженерного захисту від зсувів у межах Карпатського регіону та визначення зсувних деформацій на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості.Д..

Инфра-М

Герметизация, гидроизоляция и теплоизоляция в строительстве, ремонте и реставрации зд..

1265грн

В пособии описаны преимущественно полимерные синтетические материалы и инновационные технологии, защищенные авторскими свидетельствами и патентами, для герметизации, гидроизоляции зданий, мостов, тоннелей метрополитенов, мелиоративных сооружений и памятников истории и культуры; методики лабораторных и стендовых испытаний герметиков, антикоррозионных покрытий..

Львівська політехніка

Графічна система AutoCAD. Основи інженерно-будівельного креслення, моделювання та ані..

350грн

Розглянуто основи роботи в середовищі однієї з найпоширеніших у світовій інженерній практиці графічних систем AutoCAD. Описано інтерфейс головного виглядового екрана, координатну систему, способи введення координат та запуску команд на виконання. Наведено команди побудови та редагування геометричних примітивів. Розглянуто принципи твердотільного моделювання,..

Київ

Динаміка споруд

120грн

Викладено основи динаміки споруд. Поряд із традиційними підходами до визначення динамічної реакції пружних систем широко висвітлюються і варіаційні , які базуються на принципах можливих переміщень та Гамільтона. Значне місце займають розділи, присвячені побудові дискретних моделей складних систем на основі методу скінченних елементів, який максимально орієнт..

Львівська політехніка

Залізобетонні конструкції з напружуваними стиками і регулюванням зусиль

130грн

У монографії наведено результати розроблення, дослідження і впровадження в будівництво ефективних збірно-монолітних статично невизначених залізобетонних конструкцій з напружуваними стиками і регулюванням зусиль для одноповерхових, багатоповерхових промислових і громадських будинків, інженерних споруд і прогонових будов мостів, а також пропозиції з методики ї..

Київ

Збірник основних державних будівельних норм України щодо архітектурного та дизайнерсь..

75грн

У навчально-методичному посібнику наведені вибірки основних державних будівельних норм, що регулюють архітектурне та дизайнерське проектування малоповерхових житлових будинків та їх інтер'єрів. Посібник розрахований на студентів, архітекторів і дизайнерів для виконання курсових і дипломних проектів. Можливе використання Збірника студентами і практиками архіт..

Показано з 1 по 24 із 124 (6 сторінок)

У цьому розділі розміщена література про проектування будівель, конструкції машин та іншого обладнання, організацію будівельного виробництва та технології монтажу.

Бетон, Мости