(067) 443-93-97, (050) 443-93-99 - - - МИ ПРАЦЮЄМО!

Загальнобудівельні

Рівне

Реакційно-порошкові бетони і матеріали на їх основі

210грн

У монографії розглянуті результати досліджень технологічних параметрів та основних властивостей реакційнопорошкових та фібробетонів з застосуванням різноманітних сировинних матеріалів включаючи техногенну сировину:золи, шлаки, мета каолін, аспірацій ний пил та ін. Запропонований комплекс експериментально-статистичних моделей, що дозволяє прогнозувати вл..

АСВ

Системы антиобледенения кровель при строительстве и реконструкции

302грн

Структурно пособие состоит из 3 разделов, в которых рассмотрены основные примеры существующих методов борьбы с наледью на кровле, приведена масштабная классификация систем антиобледенения, описаны основные особенности их монтажа и эксплуатации на кровлях разного вида, а также разработана методика расчета стоимости нагревательных систем антиобледенения. ..

АСВ

Проектирование улиц и дорог населенных пунктов. В 3 ч.

1850грн

Ч. 1. Улично-дорожная сеть. Улицы, дороги, автомагистрали городов и населенных пунктовЧ. 2. Транспортные пересеченияЧ. 3. Городской транспорт. Улично-дорожная инфраструктура.В пособии обобщены и сгруппированы по тематике все современные отечественные положения отраслевых нормативных и методических документов по проблеме проектирования улиц и дорог в городах ..

Форт

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві цегли та вапна (рос.мо..

146грн

На російській мові НПАОП 26.0-1.07-75..

Основа

Правила охорони праці у цементній промисловості

73грн

НПАОП 26.5-1.02-14..

АСВ

Конструкционные формы пространственных конструкций. Визуализация поверхностей в систе..

680грн

В монографии рассматриваются вопросы формообразования поверхностей с системой плоских координатных линий. Получены управления поверхностей и формулы их геометрических характеристик. Исследуется геометрия различных классов и подклассов поверхностей. Приводятся рисунки рассматриваемых поверхностей, построенных с использованием программных комплексов «MathCad» ..

АСВ

Ошибки в строительстве и их последствия

345грн

Издание второе с изменениямиПриведены наиболее часто встречающиеся ошибки и нарушения требований норм в строительстве (с указанием конкретных параграфов норм), проанализировано их влияние на несущую способность и долговечность строительных конструкций и зданий. Пособие состоит из двух частей: часть 1 – железобетонные конструкции, часть 2 – каменные и армокам..

ЦУЛ

Прикладна механіка

915грн

У підручнику викладено основні розділи прикладної механіки — теоретичну механіку (статику, кінематику, динаміку), теорію механізмів і машин, опір матеріалів та деталі машин. Матеріали підручника відповідають сучасним вимогам до курсу прикладної механіки для вищих навчальних закладів. Поряд з основними теоретичними положеннями розділів дисципліни, надається б..

Ліра-К

Конструкції будівель і споруд

650грн

Викладені загальні відомості про конструкції житлових і нежитлових будівель, наведена їх класифікація, визначені основні вимоги до їх проєктування і будівництва. Наведені нормативно-технічні основи об’ємно-планувальних і конструктивних рішень сучасних малоповерхових, багатоповерхових і висотних будівель. Відтворена сучасна практика проєктування і будівництва..

Львівська політехніка

Інженерний благоустрій територій

300грн

Навчальна дисципліна «Інженерний благоустрій територій» важлива для студентів архітектурної спеціальності, які в своїй практичній діяльності мають справу з вибором, освоєнням територій i пристосуванням їх для потреб міського будівництва. У підручнику архітекторів І. В. Русанової і Г. М. Шульги розглянуто основні заходи і методи, спрямовані на освоєння терито..

Львівська політехніка

Збірно-монолітні залізобетонні конструкції мостів. Проектування, дослідження і будівн..

300грн

Наведено результати проектування, досліджень і впровадження в будівництво нових збірних і збірно-монолітних залізобетонних конструкцій мостів із напружуваними стиками і регулюванням зусиль. Розглянуто залізобетонні конструкції прогонових будов мостів та інженерних споруд із застосуванням попереднього напруження арматури під час монтажу, різних видів стиків, ..

Київ

Компьютерные технологии проектирования железобетонных конструкций

160грн

Опыт показывает, что отсутствие компьютерной методики проектирования железобетонных конструкций, зданий и сооружений сегодня отрицательно сказывается на учебном процессе, курсовом и дипломном проектировании, а также на работе выпускников вузов на производстве. Поэтому в учебном пособии приведены компьютерные технологии моделирования и численного анализа конс..

Київ

Комп'ютерні технології проектування металевих конструкцій

150грн

У посібнику викладено технології та методи комп'ютерного моделювання, розглянуті питання автоматизованого розрахунку і конструювання металоконструкцій в програмному комплексі ЛІРА-САПР, приклади розрахунків вручну. Показано засоби побудови розрахункових кінцево-елементних моделей конструкцій, що розглядаються в курсовому проектуванні будівельних вищих навчал..

Основа

Охрана труда в строительстве

180грн

Рассмотрены теоретические, практические, правовые и организационные основы охраны труда, промсанитарии, гигиены труда в строительной сфере...

АСВ

Энергоэффективность и теплозащита зданий

728грн

Рассмотрены аспекты энергоэффективности и тепловой защиты гражданских зданий, а также здания с эффективным использованием тепловой энергии, представлены современные методы теплотехнических расчетов, теплоэффективные ограждающие конструкции, нетрадиционные средства экономии тепловой энергии, методы улучшения теплового и воздушного режимов помещений. Даны техн..

АСВ

Технико-экономическое обоснование проектирования, модернизации и монтажа лифтов

208грн

Рассмотрена методика расчета технико-экономических показателей проектируемых, модернизируемых и монтируемых лифтов, состоящая из трех частей: расчетов экономической эффективности проектируемых лифтов; экономических показателей модернизации (замены) лифта; экономических показателей, определяемых при монтаже (установке) нового лифта. Составлено с учетом матери..

АСВ

Решётчатые балки и безраскосные фермы

187грн

Решётчатые балки и безраскосные фермы, именуемые общим термином «безраскосные конструкции», до сего дня остаются самыми массовыми железобетонными стропильными конструкциями пролётами от 12 до 24 м. Между тем нормативно-справочная и учебная литература, посвященная проектированию этих конструкций, отсутствует, а сведения об их расчёте и конструировании разброс..

АСВ

Проектирование железобетонных и сталежелезобетонных конструкций из ячеистых бетонов

572грн

В учебном пособии изложены свойства ячеистых бетонов, виды изделий и конструкций, практические методы и примеры расчета конструкций из ячеистых бетонов, выполняемых в курсовых и дипломных проектах. Даны необходимые для расчета и конструирования элементов вспомогательные таблицы. В приложении приведены опалубочные и арматурные чертежи панелей перекрытия и пок..

Основа

Виробництво залізобетонних конструкцій і виробів

470грн

У довіднику наведені сучасні інформаційні матеріали, які стосуються номенклатури залізобетонних конструкцій і виробів, характеристик сировинних матеріалів, напівфабрикатів та кінцевого продукту підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій з посиланням на вимоги до них технічних та нормативних документів. Наведені особливості технологічних процесів та..

Основа

Бетони і будівельні розчини

475грн

Розглянуто класифікацію, властивості, методи випробування і контролю, методики розрахунку складу, технологічні параметри виробництва та галузі застосування в будівництві бетонів і будівельних розчинів. Наведена інформація про особливості технології бетонів і будівельних розчинів. Висвітлені сучасні уявлення про фізично-хімічні процеси структуроутворення бето..

Львівська політехніка

Інженерна екологія. Загальний курс. Частина 2

229грн

Наведено одинарні процеси природоохоронних технологій, в основу яких покладено дифузійні, хімічні та біологічні методи. До дифузійних процесів належать сорбційні (абсорбція, хемосорбція, адсорбція, йонний обмін), рідинна екстракція, ректифікація, процеси за участі твердої фази (розчинення, екстрагування, кристалізація, сушіння), мембранні методи розділення. ..

Львівська політехніка

Інженерна екологія. Загальний курс. Частина 1

146грн

Очищення твердих газових та рідинних середовищ від забруднень з метою охорони навколишнього середовища вимагає впровадження технологічних процесів, які ґрунтуються на одинарних процесах. Одинарні процеси є суттю інженерної екології. Розглянуто загальні закономірності процесів, в основу яких покладено закони збереження, термодинамічної рівноваги та перенесенн..

Показано з 1 по 24 із 140 (6 сторінок)

У цьому розділі розміщена література про проектування будівель, конструкції машин та іншого обладнання, організацію будівельного виробництва та технології монтажу.