(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Педіатрія

Медицина

Інфекційні хвороби у дітей

655грн

У підручнику представлено класичні і нові дані про інфекційні хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширеніших інфекційних захворювань серед дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань. Для студентів і лікар..

СпецЛит

Врожденные пороки развития костей голени у детей

200грн

В монографии излагаются результаты многолетних исследований, проведенных в научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера. Рассматриваются вопросы клиники, диагностики и лечения врожденных пороков развития костей голени у детей в возрасте от 3 мес. до 15 лет и старше. Описываются новые методики операций, основанные на сберегательн..

СпецЛит

Врожденный вывих бедра у детей грудного возраста

160грн

В руководстве представлены методики диагностики и консервативного лечения врожденного вывиха бедра у детей грудного возраста. Описана современная методика консервативного лечения данной патологии с подробным изложением алгоритма ведения данного заболевания на всех его этапах. Отражена методика реабилитационного периода. Книга предназначена для врачей ортопе..

Практика

Детская нефрология

235грн

В книге подробно освещены все разделы детской нефрологии, от эмбрионального развития почек до современных методов диагностики и лечения нефрологических и урологических заболеваний. Особое внимание уделено врожденной патологии почек...

СпецЛит

Диспластический коксартроз у детей и подростков

144грн

В монографии отражены современные взгляды на диагностику и хирургическое лечение дисплазии тазобедренного сустава у детей и подростков. Подробно изложен патогенез дегенеративно дистрофических изменений компонентов тазобедренного сустава и дана их оценка. В книге описаны современные методы оперативного лечения этой патологии, представлены ошибки и отдаленные ..

Медкнига

Запалення нирок і сечового міхура в дітей раннього віку

40грн

У книзі висвітлені питання патогенезу, діагностики та лікування пієлонефриту й циститу в дітей раннього віку (до 3 років). Наведені особливості анатомічної будови та фізіології нирок і сечовивідних шляхів у зазначеної вікової категорії дітей. Узагальнені особливості клінічних проявів, діагностики, послідовності діагностичних заходів та методів консервативног..

Медицина

Инфекционные болезни у детей

140грн

В учебнике представлены классические и новые данные о инфекционных болезнях у детей. Приведены современные сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, методах диагностики и лечения наиболее распространенных инфекционных болезней у детей в Украине. К каждой теме дан перечень вопросов и тестов для самоконтроля усвоенных знаний. Для студентов и врач..

Медицина

Клінічне медсестринство в педіатрії

40грн

Підручник підготовлено відповідно до вимог навчальної програми Міністерства охорони здоров’я України щодо розвитку медсестринства та його ступеневої підготовки. У виданні висвітлено особливості догляду та лікування дітей з різними видами патології. Для кращого запам’ятовування й аналізу матеріалу розроблені схеми зв’язку проблем пацієнта з причинами захворюв..

Медицина

Медсестринство в педіатрії

95грн

Підручник підготовлено за новою програмою. Кожне дитяче захворювання описано за схемою медсестринського процесу, а саме: визначення, чинники, класифікація, клінічні прояви, оцінювання стану, план сестринського догляду, реалізація плану догляду, оцінювання результатів. Викладено основні положення, що стосуються медсестринського догляду за хворими дітьми. План..

Медицина

Невідкладні стани в педіатрії

75грн

Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми “Невідкладні стани в педіатрії”. У ньому висвітлено основні клінічні прояви патології дихальної, серцево-судинної систем, гострих алергійних реакцій, коматозних станів, гіпертермічного і судомного синдромів, харчових токсико­інфекцій та отруєнь, особливості надання невідкладної медичної допомоги ..

Медкнига

Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря у детей

40грн

В книге освещены вопросы патогенеза, диагностики и лечения детей с нейрогенными дисфункциями мочевого пузыря. Описаны последовательность исследований при указанной патологии, современные подходы к лечению детей с различными клиническими формами расстройства мочеиспускания и недержания мочи. Книга представляет интерес для урологов, нефрологов, неврологов, пед..

СпецЛит

Неотложная неврология у новорожденных и детей раннего возраста

400грн

В монографии приведены современные сведения о клинике, диагностике и интенсивной терапии неотложных состояний, сопровождающихся острыми церебральными нарушениями, в неонатальном периоде и у детей раннего возраста. В подготовке издания принимали участие детские неврологи, реаниматологи и неонатологи. Авторы надеются, что изложенные материалы окажутся полезны..

Медицина

Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій

50грн

У навчальному посібнику представлено матеріали для студентів II—III курсів медичних вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, які стосуються підготовки студентів щодо оволодіння знаннями та навичками середнього медичного персоналу. Тематику посібника викладено в межах навчальної програми медичних факультетів, на яких готують лікарів загальної прак..

Медицина

Основы ухода за детьми. Техника лечебных процедур и манипуляций

60грн

В учебном пособии представлены материалы, способствующие овладению знаниями и практическими навыками среднего медицинского персонала. Те­матика изложена в пределах учебной программы медицинских факультетов, на которых готовят врачей общей практики, педиатров, врачей семейной медици­ны. Материалы по практическим навыкам приведены в детальной последова­тельнос..

Медицина

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики

290грн

У базовому підручнику викладено основні завдання педіатричної служби в Україні. Висвітлено питання етики, деонтології і професійних якостей молодших медичних працівників (фельдшера, акушерки, медичної сестри) і їх роль в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Зроблено акцент на анатомо-фізіологічних особливостях новонародженої, недоношеної..

Медицина

Педиатрия

140грн

Национальный учебник составлен в соответствии с учебной программой по педиатрии преддипломной подготовки специалистов по специальности «Стоматология». Представленный материал охватывает современные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики заболеваний детского возраста, а также физиологии и патологии детей раннего возраста. Для студе..

Медицина

Практичні навички в педіатрії

110грн

Навчальний посібник містить рекомендації з догляду за здоровими і хворими дітьми всіх груп з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму; передбачено нюанси догляду за дитиною в домашніх умовах і стаціонарі. Матеріал подано у вигляді алгоритмів практичних навичок щодо діагностичних втручань, лікувальних і профілактичних заходів, догляду..

Гэотар

Руководство по антимикробной терапии в педиатрии

200грн

В руководстве с современных позиций изложены общие вопросы антимикробной терапии в педиатрии; некоторые аспекты клинической микробиологии, включая перечень вероятных возбудителей инфекций; данные о клинико-фармакологических свойствах различных групп антимикробных средств. Терапия нозологических форм вирусных, бактериальных, паразитарных и грибковых заболеван..

Гэотар

Справочник педиатра

160грн

В книге затронуты основные вопросы современной педиатрии: освещены особенности физиологии развития ребенка, организации и оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям; описаны симптомы, встречающиеся в клинической практике, с указанием причин их появления; приведены необходимые сведения о различных формах патологии детского возраста. Вся информация тщат..

Медицина

Інтенсивна терапія в педіатрії

70грн

У книжці викладено сучасні уявлення про етіологію та патогенетичні механізми розвитку критичних станів у дітей, що потребують невідкладної допомоги, при різноманітних соматичних, хірургічних, інфекційних захворюваннях, екзогенних інтоксикаціях, травмах. Представлено відомості про клінічні прояви різних синдромів і захворювань, а також лікарські засоби, які в..

Показано з 1 по 20 із 20 (1 сторінок)