(067) 443-93-97, (044) 412-27-01

Педіатрія

Routledge

Care of the Newborn by Ten Teachers

1750грн

Caring for the well newborn is an essential element of everyday midwifery practice. Providing a comprehensive guide to the problems associated with newborn babies, Care of the Newborn by Ten Teachers is a key textbook for trainee midwives. The ten teachers involved in writing this book are drawn from all over the UK and bring together a wealth of experience ..

Routledge

Pediatric Colorectal and Pelvic Surgery: Case Studies

2550грн

This new handbook teaches and explains the key principles in the management of complex pediatric colorectal diagnoses. By using case-based presentations, radiographic images, operative images with Multiple Choice Questions to test knowledge, this book serves as an invaluable educational tool. ‘Learning Points’ are included and the text includes comprehensive..

Routledge

Pediatric Neurology

2950грн

The fundamental goal of the revised edition of this acclaimed text is to provide comprehensive, practical, and straightforward information about the developing nervous system that is as relevant to those embarking on careers in pediatric neurology as it will be to the experienced practitioner who cares for infants, children, and adolescents. New to this edit..

Медицина

Інфекційні хвороби у дітей

655грн

У підручнику представлено класичні і нові дані про інфекційні хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості про етіологію, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширеніших інфекційних захворювань серед дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань. Для студентів і лікар..

СпецЛит

Врожденные пороки развития костей голени у детей

200грн

В монографии излагаются результаты многолетних исследований, проведенных в научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера. Рассматриваются вопросы клиники, диагностики и лечения врожденных пороков развития костей голени у детей в возрасте от 3 мес. до 15 лет и старше. Описываются новые методики операций, основанные на сберегательн..

СпецЛит

Врожденный вывих бедра у детей грудного возраста

160грн

В руководстве представлены методики диагностики и консервативного лечения врожденного вывиха бедра у детей грудного возраста. Описана современная методика консервативного лечения данной патологии с подробным изложением алгоритма ведения данного заболевания на всех его этапах. Отражена методика реабилитационного периода. Книга предназначена для врачей ортопе..

Практика

Детская нефрология

235грн

В книге подробно освещены все разделы детской нефрологии, от эмбрионального развития почек до современных методов диагностики и лечения нефрологических и урологических заболеваний. Особое внимание уделено врожденной патологии почек...

СпецЛит

Диспластический коксартроз у детей и подростков

144грн

В монографии отражены современные взгляды на диагностику и хирургическое лечение дисплазии тазобедренного сустава у детей и подростков. Подробно изложен патогенез дегенеративно дистрофических изменений компонентов тазобедренного сустава и дана их оценка. В книге описаны современные методы оперативного лечения этой патологии, представлены ошибки и отдаленные ..

Медкнига

Запалення нирок і сечового міхура в дітей раннього віку

40грн

У книзі висвітлені питання патогенезу, діагностики та лікування пієлонефриту й циститу в дітей раннього віку (до 3 років). Наведені особливості анатомічної будови та фізіології нирок і сечовивідних шляхів у зазначеної вікової категорії дітей. Узагальнені особливості клінічних проявів, діагностики, послідовності діагностичних заходів та методів консервативног..

Медицина

Инфекционные болезни у детей

140грн

В учебнике представлены классические и новые данные о инфекционных болезнях у детей. Приведены современные сведения об этиологии, патогенезе, клинической картине, методах диагностики и лечения наиболее распространенных инфекционных болезней у детей в Украине. К каждой теме дан перечень вопросов и тестов для самоконтроля усвоенных знаний. Для студентов и врач..

Медицина

Клінічне медсестринство в педіатрії

40грн

Підручник підготовлено відповідно до вимог навчальної програми Міністерства охорони здоров’я України щодо розвитку медсестринства та його ступеневої підготовки. У виданні висвітлено особливості догляду та лікування дітей з різними видами патології. Для кращого запам’ятовування й аналізу матеріалу розроблені схеми зв’язку проблем пацієнта з причинами захворюв..

Медицина

Медсестринство в педіатрії

95грн

Підручник підготовлено за новою програмою. Кожне дитяче захворювання описано за схемою медсестринського процесу, а саме: визначення, чинники, класифікація, клінічні прояви, оцінювання стану, план сестринського догляду, реалізація плану догляду, оцінювання результатів. Викладено основні положення, що стосуються медсестринського догляду за хворими дітьми. План..

Медицина

Невідкладні стани в педіатрії

75грн

Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми “Невідкладні стани в педіатрії”. У ньому висвітлено основні клінічні прояви патології дихальної, серцево-судинної систем, гострих алергійних реакцій, коматозних станів, гіпертермічного і судомного синдромів, харчових токсико­інфекцій та отруєнь, особливості надання невідкладної медичної допомоги ..

Медкнига

Нейрогенные дисфункции мочевого пузыря у детей

40грн

В книге освещены вопросы патогенеза, диагностики и лечения детей с нейрогенными дисфункциями мочевого пузыря. Описаны последовательность исследований при указанной патологии, современные подходы к лечению детей с различными клиническими формами расстройства мочеиспускания и недержания мочи. Книга представляет интерес для урологов, нефрологов, неврологов, пед..

СпецЛит

Неотложная неврология у новорожденных и детей раннего возраста

400грн

В монографии приведены современные сведения о клинике, диагностике и интенсивной терапии неотложных состояний, сопровождающихся острыми церебральными нарушениями, в неонатальном периоде и у детей раннего возраста. В подготовке издания принимали участие детские неврологи, реаниматологи и неонатологи. Авторы надеются, что изложенные материалы окажутся полезны..

Медицина

Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій

50грн

У навчальному посібнику представлено матеріали для студентів II—III курсів медичних вищих навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, які стосуються підготовки студентів щодо оволодіння знаннями та навичками середнього медичного персоналу. Тематику посібника викладено в межах навчальної програми медичних факультетів, на яких готують лікарів загальної прак..

Медицина

Основы ухода за детьми. Техника лечебных процедур и манипуляций

60грн

В учебном пособии представлены материалы, способствующие овладению знаниями и практическими навыками среднего медицинского персонала. Те­матика изложена в пределах учебной программы медицинских факультетов, на которых готовят врачей общей практики, педиатров, врачей семейной медици­ны. Материалы по практическим навыкам приведены в детальной последова­тельнос..

СпецЛит

Особенности педиатрической фармации: фармацевтическая технология и фармакологические ..

280грн265грн

В пособии рассмотрены вопросы, объясняющие необходимость наличия специальных детских лекарственных препаратов. Представлены требования, предъявляемые к ним и особенностям подбора вспомогательных веществ. Содержится информация об условиях изготовления, оформлении и контроле качества лекарственных препаратов для детей, а также правила хранения и отпуска в роди..

Медицина

Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики

290грн

У базовому підручнику викладено основні завдання педіатричної служби в Україні. Висвітлено питання етики, деонтології і професійних якостей молодших медичних працівників (фельдшера, акушерки, медичної сестри) і їх роль в організації профілактичної та лікувальної допомоги дітям. Зроблено акцент на анатомо-фізіологічних особливостях новонародженої, недоношеної..

Медицина

Педиатрия

140грн

Национальный учебник составлен в соответствии с учебной программой по педиатрии преддипломной подготовки специалистов по специальности «Стоматология». Представленный материал охватывает современные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики, лечения и профилактики заболеваний детского возраста, а также физиологии и патологии детей раннего возраста. Для студе..

Гэотар

Руководство по антимикробной терапии в педиатрии

200грн

В руководстве с современных позиций изложены общие вопросы антимикробной терапии в педиатрии; некоторые аспекты клинической микробиологии, включая перечень вероятных возбудителей инфекций; данные о клинико-фармакологических свойствах различных групп антимикробных средств. Терапия нозологических форм вирусных, бактериальных, паразитарных и грибковых заболеван..

Гэотар

Справочник педиатра

160грн

В книге затронуты основные вопросы современной педиатрии: освещены особенности физиологии развития ребенка, организации и оказания амбулаторно-поликлинической помощи детям; описаны симптомы, встречающиеся в клинической практике, с указанием причин их появления; приведены необходимые сведения о различных формах патологии детского возраста. Вся информация тщат..

Медицина

Інтенсивна терапія в педіатрії

70грн

У книжці викладено сучасні уявлення про етіологію та патогенетичні механізми розвитку критичних станів у дітей, що потребують невідкладної допомоги, при різноманітних соматичних, хірургічних, інфекційних захворюваннях, екзогенних інтоксикаціях, травмах. Представлено відомості про клінічні прояви різних синдромів і захворювань, а також лікарські засоби, які в..

Медицина

Практичні навички в педіатрії

110грн

Навчальний посібник містить рекомендації з догляду за здоровими і хворими дітьми всіх груп з урахуванням анатомо-фізіологічних особливостей дитячого організму; передбачено нюанси догляду за дитиною в домашніх умовах і стаціонарі. Матеріал подано у вигляді алгоритмів практичних навичок щодо діагностичних втручань, лікувальних і профілактичних заходів, догляду..

Показано з 1 по 24 із 24 (1 сторінок)